Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot

Masterprogram i
socialt arbete med
inriktning mot
verksamhetsanalys
och -utveckling i
civilsamhället
Masterprogram i socialt arbete med inriktning
mot verksamhetsanalys och -utveckling i
civilsamhället
Vid Ersta Sköndal högskola finns Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila
samhället. Utbildningen “Masterprogram i socialt arbete
med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i
civilsamhället” vänder sig till dig med socionomexamen eller
motsvarande som vill skaffa dig specialistkompetens.
Sverige är ett unikt land när det kommer till föreningsliv och
ideellt engagemang. Varannan svensk uppger att de under ett
år gör en insats i civilsamhället och runt 150 000 personer
är idag anställda inom den ideella sektorn. En stor del av
masterprogrammet fokuserar på just det civila samhällets roll
i det sociala arbetet.
Genom masterprogrammet får du möjlighet att fördjupa
dina kunskaper i socialt arbete och ta del av den senaste
forskningen inom områden som till exempel civilsamhällets
roll i välfärden, utredningsarbete i socialt arbete och
organisation och ledarskap.
Varför läsa masterprogrammet?
Allt fler organisationer och myndigheter ser idag en
masterexamen som särskilt meriterande för arbetsuppgifter
inom verksamhetsanalys och organisationsutveckling.
Masterprogrammet ger dig kunskap om och förståelse av
såväl de ideella organisationernas roll i det sociala arbetet som
relationerna mellan civilsamhället, staten och näringslivet.
Genom nära kontakter med ledare i olika ideella organisationer
får du en bra inblick i möjligheterna och utmaningarna i
arbetslivet såväl som i forskningen på området.
Tänkbara arbetsområden för dig som tagit masterexamen
hos oss är verksamhetsutveckling och projektledning inom
ideella organisationer, som analytiker eller utredare på
myndigheter. Masterprogrammet är också en möjlighet
för dig som varit yrkesverksam under några år och nu vill
utveckla din kompetens för att ta dig an nya arbetsuppgifter
eller ett nytt jobb med ökat ansvar. För dig som är intresserad
av en forskarkarriär, kanske också internationellt, ger en
masterutbildning forskarförberedande kunskaper.
Ersta Sköndal högskola
Ersta Sköndal högskola ägs gemensamt av tre ideella
organisationer som bedrivit utbildning, forskning och
socialainsatser i över 150 år. Ända sedan bildandet av Ersta
Sköndal högskola har vi varit ledande inom forskning om det
civila samhällets roll i det sociala arbetet.
Några exempel på
forskningsområden
är civila samhällets
roll i välfärden,
frivilligorganisationers samarbete
med offentliga
sektorn och den
sociala tillitens
betydelse i Sverige.
Ersta Sköndal
högskola är en personlig och kreativ mötesplats där du som
student på vårt masterprogram har en nära relation med våra
forskare. Masterprogrammet är begränsat till ett litet antal
studenter för att du ska kunna få bra handledning inom den
inriktning som du väljer i dina studier.
Utbildningens uppläggning
Masterprogrammets huvudområde är socialt arbete med
inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i
civilsamhället. Programmet är organiserat i olika kurser med
teman som det frivilliga sociala arbetet, civilsamhället och
välfärdens organisering, organisering och ledning i det civila
samhället och kunskapens organisering och användning. Ett
examensarbete om 30hp ingår.
Utbildningen ges på deltid. Det
finns möjlighet att studera med
högre studietakt, exempelvis genom
att följa kurser som ges parallellt.
Kunskapsinhämtandet sker genom
litteraturstudier, seminarier,
föreläsningar, fältstudier och fallstudier.
Du som studerar masterprogrammet
har också möjlighet att gå delar av
utbildningen på något annat lärosäte, i
Sverige eller utomlands. Ersta Sköndal
högskola samarbetar med universitet
och högskolor i andra länder och
regioner.
Kontakta oss
Är du intresserad av att gå masterprogrammet? Kontakta
Emilia Forssell, ansvarig för avancerad utbildning, på emilia.
[email protected] eller besök www.esh.se/socionommaster.