Tema: Vägledning i vardagen Alpha - rena grekiskan eller något för

ankaret
En hälsning till Dig från Svenska kyrkan
kyrkoblad för lysekils, lyse och skaftö församlingar - årgång 5
nr 1/10 SOMMAR
Tema: Vägledning i vardagen
Alpha - rena grekiskan eller något för dig?
Andlig vägledning
Retreat - vägledning genom stillhet
Smågrupp - ett sätt att vägleda varandra
Sommarkonserter
Ny Bibelskola
å andra sidan…
ankaret
Periodisk tidskrift, som
utkommer med två
nummer per år, utgiven av
Lysekils kyrkliga samfällighet.
Ansvarig utgivare
Hans Wolfbrandt
Box 197
453 24 Lysekil
e-post: hans.wolfbrandt@
svenskakyrkan.se
Omslagsbild
Viktor Jonsved
Tryck
Carla-Media AB, Lysekil
Upplaga
9.000
Lysekils pastorat
informerar
På grund av omorganisation och besparingar inom vår
vaktmästarorganisation kan det
komma att märkas en viss kvalitetssänkning på våra kyrkogårdar. Vi hoppas och räknar med
att nuvarande resurser ändå skall
räcka att hålla god standard. Vid
synpunkter kontakta Kyrkogårdschef Bengt Antonsson tel
070 – 662 17 97.
Skärgården ligger stilla och
mörkret har sänkt sig över vattnet när jag sakta vänder fören
mot land efter en lång dag med
fiske utomskärs.
Föröver blinkar fyrarna och
visar vägen när jag väljer farleden in mot Lysekil och Stångholmesund. Fyrarna står där fast
och orörligt och visar vägen natt
efter natt med sitt ljus. Inte långt
från mig drar en snabb motorbåt upp svallvågor på väg hemåt.
Den är full av ungdomar som
njutit en kväll på en av de yttre
holmarna och skratten överröstar motorbullret och ljuder långt
över vattnet. Om fyrarna inte
hade stått där hade det inte gått
att köra tryggt och utan rädsla
för vad som finns under ytan. Vi
som är ute denna kväll behöver
visserligen känna till riktningen
på farleden och kunna tolka
ljusskenen men de är en förutsättning för att vi skall kunna
leta oss igenom mörkret och vi
är många som denna kväll är
tacksamma för att de står där de
gör.
En fyr visar vägen utan att
flytta sig och det kan den göra
på väldigt långa avstånd. Jag
tänker på de olika omständigheter som vi befinner oss i, vi som
delar kvällen här ute, men som
tillsammans är mer eller mindre
beroende av dessa fyrar. Det är
jag och andra lyckliga semesterfirare med en god dag bakom
oss, vilken kommer att finnas
kvar i minnet med en go känsla
under lång tid framöver. Där
någonstans finns också de som
är mitt uppe i konflikter och där
dagen, kvällen eller hela semestern blev en enda lång prövning.
Men här ute finns också de som
lever av havet. Ålfiskarn som i
mörkret lagt de sista kuporna
och som skyndar mot några
www.svenskakyrkan.se/lysekil
korta timmars nattvila. Dykinstruktörerna med turisterna som
gjort ett sista kvällsdyk och kanske är det färjan till Skaftö som
man kan urskilja lanternorna på
långt bort mot Gullmarn.
Det som slår mig är att vi alla
är beroende av samma fyrar och
vad vi än har för dag bakom oss
så finns det en utmärkt farled
som vi behöver följa för att ta
oss hem. För mig blir denna erfarenhet till ett igenkännande av
livet i stort. Hur vi alla behöver
något som är fast och som kan
hjälpa oss att navigera i livet.
När du läser detta numret av
Ankaret kommer du att möta
flera olika möjligheter som
erbjuds i våra församlingar som
kan vara till hjälp för att hitta
vägen i livet. Alphakurs, bibelskola, andlig vägledning, gudstjänster…
Ibland är det som om Gud
talar till mig i det jag möter.
Han utmanar mig. Denna stilla
kväll på havet väcks min längtan
att lära mig mer om navigation
– kanske skulle jag lägga lite tid
på att ta en skepparexamen eller
är det tid att satsa lite extra tid
på att lära känna honom som
säger sig vara ”vägen, sanningen
och livet”?
Hans Wolfbrandt
Alphakurs
Alpha – rena grekis- kristna tron. Här presenteras
kan eller nåt för dig? tron på ett för nutidsmänniskan
jag har. Vi som fick förmånen
att vara med och hålla i kursen
(förhoppningsvis!) relevant och har flera gånger sagt till varann
I mars avslutade vi vår senaste
levande sätt. Sedan finns gott om att detta var nog det roligaste vi
Alphakurs i Lysekil. Vi var en
grupp på 27 stycken som träffa- tid att samtala i mindre grupper gjort på länge!
Vad tyckte då de som gick
des åtta torsdagskvällar och en utifrån temat för kvällen.
Namnet Alpha kommer från
kursen? Här är några kommenlördag, när det var som snöigast
här i nord, inte en torsdag utan grekiska alfabetets första bokstav tarer från några av årets deltaoch pekar just på att här krävs
gare:
att det var i det närmaste snöinga
förkunskaper
utan
riktar
-Att vara med på Alpha-kurstorm!
sig till vem som helst som vill
sen var som att en dammlucka
Vi konstaterade vid vår sista
veta mer om kristen tro. Några
öppnades, den längtan och nyfiträff att veckorna gått alldeles
av de teman som
kenhet som jag burit på så länge
för fort. Flera av oss
materialet tar upp
fick svar.
som innan kursens
är:
Vem
är
Jesus?
-Alpha inspirerade till fortsatt
början tyckte att åtta
Varför måste Jesus
fördjupning.
gånger var ganska
dö? Varför ska jag
-Alpha hjälpte mig upptäcka
mycket, hade gärna
be, och hur?
att den kristna tron egentligen
fortsatt några gånger
Gud och det onda. är enkel och inte så komplicerad
till – det fanns ju så
Hur
kan jag göra det som jag trott.
mycket mer att fortbästa av resten av
-Härligt med en plats där vi
sätta prata om!
mitt liv?
kunde samtala om viktiga frågor.
Alpha kommer
Under vår kurs
Anmälan
från en församling
konstaterade vi
I Lysekil startar nästa kurs i
i London och har i
hur
roligt
det
är
att
januari
2011 men redan i höst
sin nuvarande form
tillsammans få gräva lite djupare finns möjlighet att gå Alphakurs
sett ungefär likadant ut i 20 år.
och tala om saker som man van- på Skaftö. Den börjar 2 septemKonceptet bygger på att man
under trevliga och avspända for- ligtvis undviker. Att få ställa alla ber med en fest som är öppen
sina frågor och lyssna till varan- för alla och inte binder för vimer presenterar kristen tro för
dare engagemang. Kursen pågår
”icke kyrkvana” människor. Man dras erfarenheter och tankar är
verkligen berikande. Det hjälper varje torsdag kväll till 25 nostartar med en god måltid, som
en att formulera; om jag tror
vember. För anmälan till festen
engelsmännen uttryckte det: ”If
eller hur jag tror eller vad jag
eller mer information, kontakta
you don´t eat, don´t meet” Och
eftersom inte alla känner varann egentligen längtar efter. För mig Viktor Jonsved, präst på Skaftö,
tel. 0523-202 07, 070-512 55 07,
innan är det jättebra att få starta som för första gången var med
en hel Alphakurs var det mycket [email protected].
varje vecka med lite prat runt
inspirerande att försöka förklara Vi vill ha din anmälan senast 24
matbordet. Med kaffekoppen i
augusti för att beräkna maten.
hand följer sedan ett relativt kort kristen tro för vuxna med mer
erfarenhet och livsvisdom än
Välkommen med!
föredrag om grunderna i den
Karin Malmström
www.svenskakyrkan.se/lysekil
Andlig vägledning och retreat
Andlig vägledning
Jag kan tänka mig att ganska
många av er som läste rubriken
”Andlig vägledning” känner igen
begreppet men är något osäker på
vad det egentligen är för något.
Finns det något gott i den typ av
samtal som kallas ”andlig vägledning” som gör att
det finns skäl för oss
att ta upp det och
använda oss av det
också i vår tradition?
Om vi ser vad
som skiljer andlig
vägledning från den
typ av samtal som vi
under så lång tid haft
i kyrkan, själavårdssamtalet kan
vi med rätta fråga oss om det inte
räcker med det. Visst är det så att
själavårdssamtalet ofta fungerat
som andlig vägledning, men det
finns också svårigheter med att
försöka få in allt i ett begrepp. Oftast är det så att utgångspunkten
för själavårdssamtalet är att någon
söker upp en präst för detta samtal därför att man har problem
med något i sin tro. Det andliga
vägledningssamtalet har inte ett
problem som utgångspunkt utan
längtan att komma närmare Gud.
Det är bra att kunna erbjuda
är att det ligger en hemlighet i
denna typ av samtal. När jag sätter mig ner och berättar om min
väg med Gud händer det något.
Mysteriet Gud öppnar sig och jag
får en djupare insikt i vem Han
är och vem jag är i Guds ögon.
Detta beror inte på att den andliga vägledaren öser djupa andliga
sanningar över mig, utan mer på
att något händer inom mig när jag
får berätta för någon som lyssnar.
Som ni säkert förstått har den
andliga vägledningen varit en
väldigt positiv erfarenhet för mig.
Min erfarenhet gör att jag väldigt
gärna vill att fler skall få göra
samma erfarenhet. Känner du en
samtal som tydligt har en positiv
längtan att pröva, en längtan att få
utgångspunkt, längtan till Gud.
sitta ner med någon och samtala
Att tydligt erbjuda denna typ av
om din väg med Gud så tveka inte
samtal visar också på att den per- utan hör av dig. Jag kan också
sonliga gudsrelationen är något
tipsa om andra personer du kan
som jag behöver ge tid. Något
vända dig till för andlig vägledsom också blivit tydligt för mig
ning.
under åren med andlig vägledning
Hans Johansson
Retreat, vägledning
genom stillhet
egotrippat att gå in i stillheten och
låta sig vårdas så där?
Nej, inte alls! Att söka den
”Retreat- Guds hjälp för att sätta
djupa stillheten är att söka sig in
vårt hjärtas trädgård i blomi balansen med sig själv, låta sig
ning.”
Wilfrid Stinissen läkas och återhämta krafter. Genom att gå igenom smärtor och
Människor i vår tid dras till
problem finner man istället att
fördjupning, längtar efter andvägar öppnas och man blir rustad
lighet och stillhet. Kallelsen från
både att
vårt inre kanske
handskas
pockar på just i
med sitt
det nu som är.
eget liv
Denna kallelse
och att stå
bör hörsammas.
till tjänst
Om vi inte kan
för andra.
lyssna inåt, uppRetreaten
åt blir vi tomma
ger oss en
och tappar fotplats där vi vågar komma till ro
fästet. Vi hittar inte vår identitet,
meningen med just vårt liv. Vi be- och vågar tro på anledningen till
höver lyssna till inre signaler som den stora glädjen: att tillvarons innersta är kärlek.
hjälper oss att leva i balans med
En retreat varar oftast flera
oss själva. Och vi behöver lyssna
noggrant till den avsikt som finns dagar. Den inleds med måltid och
därefter ”går” man in i tystnaden.
bakom vårt liv-lyssna till Gud.
Dagarna följer ett gemensamt
Men är det då inte lite väl
www.svenskakyrkan.se/lysekil
mönster bestående av mässa,
tidebön och andlig vägledning då
tystnaden får paus. Detta mönster
ger retreatdagarna en alltigenom
god rytm. Dock är allt omgivet
av en vilsam och respekterande
tystnad.
Sammandrag från ”Den inre
trädgården” av Per Mases.
Intresserad?
I Västsverige gives flera
möjligheter till retreat som
är öppna för alla.
För mer information rekommenderas följande hemsidor:
www.berget.se
www.wettershus.se
www.foreningenkompass.se
www.missionskyrkan.se
www.svenskakyrkan.se
Du är också välkommen att
kontakta Elisabeth Bengtsson,
diakoniassistent på Skaftö, tel.
202 23, 0761-17 01 16 för mer
information.
Smågrupp - ett sätt att vägleda varandra
- ”Vi har inte bara roligt när vi
träffas. Man skulle kunna tro
det för vi längtar så efter att
träffas, det är så härligt. Men det
är så mycket mer än bara roligt,
det är som en annan dimension.”
När Britt-Marie Karlsson berättar om deras gemenskap märker man hur mycket den betyder
för henne. Inte bara i det hon
säger utan hela hennes kroppsspråk och hennes blick vittnar
tankar får nya infallsvinklar. Det
finns ett djup och en innerlighet.
Från början så var det inte enbart
för att söka Gud vi träffades. Men
vi har kommit Gud så nära! Och
vi har upplevt så mycket tillsammans.”
Britt-Maries väg till att tro
började när hennes dotter gick
med i barnkören i Lyse. Då
hon jobbade kvällar och helger
i vården kunde hon vara med
när barnen samlades dagtid i
församlingshemmet. Andakterna,
berättelserna
och sångerna om
Jesus som barnen
fick höra påverkade även henne.
- ”Det var för
mig! Jag mötte en
ny värld. Samtidigt var det en
värld som var
om att det ligger henne varmt
svår för mig att direkt ta med
om hjärtat. Hon och några andra mig ut i min vardag. Mitt första
från Lyse och Lysekil bestämde
mål var att förena det jag mötte
sig år 2002 för att börja träffas
här med min vardag. Det var här
varannan vecka. Livet hade gått
Väven kom in.”
hårt fram med flera av dem och
För Britt-Marie handlar den
de sökte ett sammanhang. Den
lilla gruppens gemenskap inte
första bok de läste tillsammans
om att isolera sig. Tvärtom. Det
var Väven, skriven av Martin
som man gör i den lilla gruppen
Lönnebo och därför kallar de sin påverkar hur man lever resten av
grupp för just detta.
veckans timmar. Gemenskapen
- ”Det är härligt att få dela
är inte stängd, två nya persosaker i Väven. När vi vänder och ner har anslutit sig till gruppen
vrider på bibelord och tankar
det senaste året. Hon beskriver
som vi har, ändras vårt sätt att
gemenskapen i en mindre grupp
förstå och handla. Allt blir inte
som något allt annat än revoluså svårt när man delar livet med
tionerande. Man äter soppa eller
något liknande, man sjunger nåvarandra. Plötsligt så väger 1 kg
got tillsammans, man ber en bön
inte mer än 700 gr. Plötsligt är
det inte så svårt att komma vida- och sedan så börjar man prata.
re. När jag delar något märker jag Antingen över ett särskilt ord
att jag faktiskt kan tänka i andra
eller ämne, eller över den bibelbanor. Men jag får också komma text som kommer att vara med i
vidare. Man kan dela både glädgudstjänsten på söndag.
jeämnen och lyfta besvikelser.
- Träffen är inget man ”åstadAlla kan relatera till sina liv. Mina kommer” utan något väldigt en-
www.svenskakyrkan.se/lysekil
kelt. Och samtidigt väldigt stort. I
vardagen när vi möter människor
blir det mest att man pratar om
saker som ligger en bit ifrån oss,
samtal som inte gör så mycket
om de blir avbrutna. För min
del skulle det kännas som om
livet stannade av om jag inte fick
träffas i väven och där fortsätta
uppleva livet med varandra.”
Per Wallin
Hur mycket det betyder
att få dela livet i den lilla
gruppen kan många berätta
om. Och längtan finns hos
många. Men allt börjar med
att vi tar den längtan vi har
och gör något med den.
Längtar du också efter en
gemenskap där man får dela
livet och växa i tron? Du är
inte ensam. Hör av dig till
Karin ”Linus” Malmström
(Lysekil), Elisabet Bengtsson (Skaftö) eller Per Wallin
(Lyse) för att få veta mer om
vilka möjligheter som finns
för dig.
Chitego
Vår vänförsamling i
Chitego
som vi kom överens om med
församlingen i Chitego:
1. Gemenskap: Vårt samarSedan flera år har Skaftö
bete är i första hand en vänrelaförsamling haft ett samarbete
tion där bön och gudstjänst är
med missionär Ulf Ekängen i
Dodoma, Tanzania och Chitego grunden. Vi vet att de dagligen
ber för oss
och vi ber
för dem.
Varje kvartal skickar
vi ett bönebrev till
varandra
med glädjeämen och
förbönsämnen. En
Äldstegruppen i Chitego tillsammans
gång om
med representanter från Lysekils pastorat.
året firar vi
församling. I november 2009 var också en gemensam gudstjänst
då vi alldeles extra tänker på varvi en grupp på 6 personer från
andra. Årets Vänortsgudstjänt
Lysekils pastorat som åkte till
blir söndag 26/9.
Tanzania för att träffa försam2. Att träffas: Vänskap bygger
lingen i Chitego och söka vägar
för ett fördjupat samarbete. Det på relationer och då måste man
träffas. Vår förhoppning är att få
blev en resa fylld av intryck och
återvända med andra personer
många nya vänner!
från Lysekils pastorat för att ge
När vi kom till Chitego
fler möjlighet
möttes vi av
att gripas av
en oerhörd
mötet med
värme och
våra vänner
glädje. Även
där. Planen
om kommunijust nu är
kations-
att under
svårigheterna
våren 2011
var stora så
åka med en
kände vi oss
grupp ungmycket varmt
domar för
välkomna och
att vara med
efterlängtade,
och jobba på
vi var bland
En dopskål tillverkad av Mikael Hjelm
något sätt i
överlämnas till församlingen
vänner! Vi
Chitego. En
fick tillbringa
två dagar tillsammans med våra mer allmän resa planeras till
vänner i Chitego och fick tillfälle juni 2012. Flera av massajerna
har också börjat spara pengar
att lära känna varandra lite mer
och få samtala om hur vårt sam- genom att sälja boskap för att i
framtiden kunna komma hit till
arbete skall kunna se ut i framoss.
tiden. Chitego är nu officiellt
3. Ekonomisk hjälp: Vi vill
Lysekils pastorats vänförsamling.
också hjälpa konkret med pengVi håller på och arbetar med
hur formerna för utbytet skall se ar. Viktigt är dock att det inte
skapa något beroendeförhålut men det finns några punkter
www.svenskakyrkan.se/lysekil
lande och allt skall ske i samråd
med församlingen i Chitego och
att de själva också bidrar med
sin del.
Ett första konkret mål för
vår ekonomiska hjälp är till
församlingens förskola där det
idag går 82 barn. Med hjälp av
pengar från Lysekils pastorat
får barnen där nu ett mål mat
om dagen. Pengarna har också
räckt till utsäde för majsodling
för förskollärarna. Kollekter,
insamlingar och överskott från
Arken kommer att i första hand
gå till att färdigställa förskolan
och förhoppningsvis en sjukstuga i anslutning till förskolan.
Vid vårt besök fick vi också se
att pengar som tidigare skickats
till Chitego hade blivit bl.a tak
till prästbostaden samt bord och
stolar till förskolan.
I respektive församling
finns representanter i vänortskommittén. Dessa uppdateras
kontinuerligt när vi får nyheter
från Tanzania och sprider informationen. Vår förhoppning är
också att snart kunna få igång
information från Chitego på vår
hemsida. Ta med våra vänner i
Chitego i era böner!
Nina Norrman
Utdelning av majsvälling till förskolebarnen
ARKEN
Ett besök hos
Arkens
hantverksgrupp!
Några röster från hantverkarna!
Mariam började 11 januari
och
har stickat halsdukar och
Det har under en tid vuxit
ponchos, virkat grytlappar, brofram en delvis ny verksamderat, sytt stolfodral och flaggor
het på Arken. Det är ett 15-tal
till Arken. Ibland hjälper jag till i
kvinnor, som under ledning av
Ingrid Schröder, klär om möbler, köket på Arken. Här sitter vi och
pratar. Allt är bra, jag blir bättre
stickar, virkar, broderar och syr
och bättre på svenska.
Ingrid Schröder började en
praktikperiod i november och
gick in som ledare i gruppen.
Gruppen har efterhand vuxit.
Arbetet här är mycket meningsfullt och jag får utlopp för mina
tidigare yrkeserfarenheter säger
Ingrid. En av vårens höjdpunkter var när vår grupp påskpysskläder. Berit Andersson startade lade på Café halv tre. Det var
ett tydligt sätt att ha gemenskap
måndagssygruppen och det är
över gränser.
den som nu har växt både vad
gäller antal deltagare och tillfällen man träffas. Jag besökte
gruppen en måndag och märkte
att en viktig del är att träffas och
prata. Något som kännetecknar
en bra syförening eller syjunta!
Här kan man dela livets verkligheter, berätta om sitt ursprung
och hjälpa varandra.
Då flera kvinnor kommer från
Olive säger att det är bra här.
andra kulturer är det mycket
Vi
pratar tillsammans, vi dricker
spännande samtal som utspinkaffe och handarbetar. Är jag
ner sig. Fast att vi kommer från
ledsen när jag kommer, är jag
så skilda delar av världen är vi
väldigt lika. Vi har samma gläd- glad när jag går hem. Ingrid
uppmuntrar mig och det känns
jeämnen och bekymmer, säger
skönt!
Ingrid Schröder.
Jenny som är ny medlem i
gruppen håller med. Jenny har
ett stort hantverksintresse och
kunnande, vilket ger inspiration
i hela gruppen. Hon har tidigare
varit med i Mammigogruppen
för invandrade kvinnor och
barn.
Susanne tycker det är skönt
att sitta och prata i lugn och ro.
www.svenskakyrkan.se/lysekil
Hon tycker att det är roligt att
lära känna nya människor och
att höra om seder och traditioner från olika länder är spännande.
Faduma har varit på Arken i 4 månader. Hon vill lära
sig svenska så att hon kan få
praktik inom hemtjänsten. Att
arbeta med gamla människor
och hjälpa dem i deras hem är
hennes mål. Det är bra här för
jag kan träna svenska säger hon.
Hon kom till Sverige från Somalia för fyra år sedan. Det är stor
skillnad på livet i de två länderna. I Somalia är fattigdomen stor
på grund av att det varit krig i
så många år, det är svårt att leva
där. I Sverige är det bra säger en
glad Faduma.
Ulla
SOMMARTIDER PÅ
SECOND HAND
Med start den 15 juni
Öppet: Tisdagar och Torsdagar
12.00 -16.00, försäljning och fika
Lördagsöppet blir det:
12 juni
17 juli Hela behållningen går
till ungdomsverksamheten på XP
14 augusti
Vi tar tacksamt emot prylar
tisd-torsd. fram till kl. 16.00
Under sommaren har vi små
möjligheter att hämta, behöver ni
kärra för att själva lämna går det
att ordna!
Ring oss på tel. 0736 51 55 67
I år så har vi bestämt att ha
två sommaranställda på XP under veckorna 25-31.
Men vad är det som de skall
göra för något? Jag bestämde
mig för att intervjua dem om
vad som kommer att ske under
sommaren!
Vad heter ni och varför sökte
ni till XP.
Benjamin Wolfbrandt och
Alice tersmeden
Alice: för det verkar roligt.
Benjamin: För att jag behövde
pengar och man trivs här och
man vill vara här så mycket som
möjligt.
Vad är anledningen till att ni
går till XP under veckorna?
Benjamin: För att det är svårt
att vara kristen själv och gemenskapen är alltid på topp.
Alice: För att man vill ha en
kristen gemenskap och man får
många kompisar.
Ok, men vad var det som fick
er att gå till XP första gången?
Benjamin: Alla mina äldre
syskon har varit med och dom
har sagt att det varit kul så det
var något jag såg framemot
länge.
Alice: Mina vänner Klara och
Rebecka gick hit och då jag ville
gå hit innan så passade jag på att
följa med dom när de stack hit
en gång i höstas. Sedan så jobbar
mamma inom kyrkan som diakon och har genom henne hört
en del om XP.
Kan ni berätta lite vad som
kommer hända under somma-
ren, kommer det att vara
sommar-KU som vanligt
efter onsdagsmässorna
och jag har även hört
något om Arken.
Benjamin: Ja, vi kommer dra ihop de kristna
ungdomarna och ha lite
olika aktiviteter efter onsdagsmässan. Mellan vecka
25-31 har vi sommar-KU
efter onsdagsmässorna.
Där kommer vi att ha
en hel del olika tävlingar
som kommer att bli riktigt skoj, så häng på då!
Alice: Under vecka
28 kommer vi samla in
pengar till XP och vi
kommer ha tillgång till
arkens secondhandförsäljning.
Vi kommer att försöka ha öppet
alla dagar för att få in pengar
till XP. Vi behöver mycket hjälp
den veckan så hör av er till mig,
Sebastian eller Benjamin om
ni kan hjälpa till. Vi behöver all
hjälp vi kan få från oss ungdomar.
Detta låter ju som en hel del,
kommer det att vara något mer
ni ska göra under sommaren?
Benjamin: Ja utöver det vi sa
så kommer vi hyra ut XP och
då har vi hand om uthyrningen
och städar och så det ser fint ut
för hyresgästerna. Ja som ni ser
så kommer det hända en hel del
under sommarveckorna på XP
så se till att häng med oss på XP
under sommaren!
Viktigt att veta
Sommar KU kommer att vara på onsdagar vecka 25 till 31
Vecka 28 kommer XP att ha öppet på Arken
www.svenskakyrkan.se/lysekil
KONSERT
Uno Svenningsson
Den 5:e Augusti kl 20.00 i
Lysekils kyrka
I samarbete med Café XP och
tennisklubben Gullmarens
Centrecourt.
Biljettinfo och kontakt finns
på www.tennislegenderna.se,
tel. 0523-104 45
Skaftö
FÖRSAMLINGSAFTON
23 juni kl. 18.30 i Grundsunds
församlingshem. Ingemar Rådberg,
tillträdande kaplan på Lärjungagården i Torestorp och flitigt anlitad
föreläsare talar om temat ”Jesus
mittiblandoss”.
VÄNORTSGUDSTJÄNST
Söndag 26/9 firar vi Vänortsgudstjänst i Grundsunds kyrka kl. 11.00
Efter gudstjänsten kyrkkaffe och
försäljning i församlingshemmet
till förmån för vår vänförsamling
Chitego i Tanzania.
GOSPELDAGAR
Årets Gospeldagar blir 27-28/7.
Vill du vara med och sjunga?
Kontakta Nina tel. 0523-202 05.
Begränsat antal deltagare.
Gospeldagarna avslutas med en
Gospelkonsert i Grundsunds kyrka
28/7 kl. 19.00.
Gästsolist:?????
MUSIKAL
söndag 24/10 framför Barnkören
och Ungdomskören musikalen ”I
början” av Karin Runow.
Med hjälp av en tidsmaskin får vi
följa med till jordens barndom och
med hjälp av en änglaguide får vi
följa med på en rundtur i skapelsen.
Grundsunds kyrka kl. 11.00.
SOMMARENS
GUDSTJÄNSTER
Under maj-september firar
vi gudstjänst i Fiskebäckskils
kyrka varannan söndag.
Udda veckor i Fiskebäckskils
kyrka och jämna veckor i
Grundsund.
Vi firar dessutom veckomässa
varannan torsdag (jämna
veckor) kl.19.00 under juniaugusti. Veckomässan alternerar mellan Fiskebäckskil och
Grundsunds kyrkor, varannan
gång.
För närmare information se
anslagstavlor vid kyrkorna.
Lyse
Välkomna till Lyse församling i sommar!
”Den som inte tar emot Guds
rike som ett barn kommer aldrig
dit in. Och han tog dem i famnen
och välsignade dem.”
Barn har en förmåga vuxna ofta
saknar. De kan fascineras, de kan
förundras. De tar sig tid att ta emot
av det goda som Gud vill ge dem. Vi
har något att lära av dem. Vår bön
för sommaren är att vi alla skall få
fascineras och förundras.
Välkommen till Lyse ruin/kyrka i
sommar för att få sitta i Guds famn
och bli välsignad!
Sommarmusik i Lyse
Under juli o aug. har vi fyra sommarmusikprogram i ruinen/kyrkan.
Dessa är kl. 18.00 (Då utgår den vanliga gudstjänsten.)
4 juli ”Klassiska pärlor”
Cello Alexander Wallén
Piano Henrik Kilhamn
18 juli ”Toner i sommarkväll” Musikalartist Sara Axelsson
Pianist Simon Berggren
1 aug ”Himlens polska”
Riksspelmans duon ”Dråm”
Erik Ask-Upmark
Anna Rynefors
Nyckelharpa, härjedalspipa, svensk
säckpipa o sång
15 aug Ferlin, Dan Andersson Musiker från trakten
Jan Holm m. fl
Mats Karlsson, Mats Enander,
Anders Berholt
Vi hänvisar till vår hemsida för vidare information.
Där står även när vi startar våra grupper för höstterminen.
www.svenskakyrkan.se/lyse
Våra gudstjänsttider under sommaren är:
Juni: kl. 17.00 Juli och Augusti: kl. 18.00
Vi är i ruinen vid fint väder, annars är vi i kyrkan.
Vi firar mässa vid varje tillfälle undantaget när det är
musikgudstjänst. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.
Vi har inga veckomässor under juni-aug.
Hänvisar till Lysekils kyrka onsdagar kl.18.30
www.svenskakyrkan.se/lysekil
Lysekil
Sommarkonserterna i Lysekils kyrka 2010.
Lördag 19 juni kl 11.30
Lördag 10 juli kl. 11.30
Lunchmusik.
Andreas Hansson orgel, Patrik Hansson gitarr, S-Å Svensson piano
Lunchmusik: Beatrice Tobin sopran,
S-Å Svensson piano.
Söndag 20 juni kl. 19.00
Konsert med Black Sea Don Cossacks. Entré: förköp 150 kr. 180 kr
vid entrén.
Svenska Kyrkans Nationella Ungdomskör under ledning av Birgitta
Rosenquist Brorson. Entré 60 kr
Torsdag 15 juli kl. 20.00
Höstens föreläsningar
Först, sist eller ensambarn eller kanske tvilling….
Lennart Björklund
Legitimerad psykoterapeut
Med humor och stor kunnighet
beskriver Lennart Björklund hur
platsen i syskonskaran kan påverka
oss hela livet, men också hur vi ska
tänka och hantera det.
Måndagen den 20 september
kl.18.30 - 20.30
i Lysekils församlingshem
Torsdag 24 juni kl 20.00
Sommarmusik.
Susanne Westerhult Dynebrink sopran, S-Å Svensson orgel/piano.
Fri entré. Musik av bla. Nyström,
Bach och folkton.
Torsdag 1 juli kl. 20.00
Lördag 17 juli kl. 11.30
Lunchmusik: Gunilla Jansson sopran,
S-Å Svensson piano.
Torsdag 22 juli kl. 20.00
Konsert med Anna-Lotta Larsson,
Andreas Landegren, Klara ensemble
Entré 180 kr.
Sommarmusik West of Eden.
Entré 100 kr.
Irländsk folk/popmusik.
Hur kan måltiden bli en glädjekälla? Hur kan man med enkla
knep göra barnen nyfikna på nya
smaker? Vad menas med sunda
matvanor? Hur påverkas vi av
dagens metoder och dieter?
·
·
·
Sara Åkesson
Hälsovetare och diplomerad
kostrådgivare.
Måndagen den 25 oktober
kl.18.30 - 20.30
i Lysekils församlingshem
Lördag 3 juli kl. 11.30
Lunchmusik: Sara Tillander oboe,
S-Å Svensson orgel.
Lördag 3 juli kl. 20.00
Konsert med Göteborgs kammarkör.
Dirigent Gunnar Eriksson.
Entré 100 kr.
Saras föreläsningar är mycket
inspirerande. Under kvällen kommer du att få tips om hur du med
enkla medel kan öka matlusten och
nyfikenheten hos ditt barn!
Torsdag 8 juli kl. 20.00
Konsert i sommarkväll med
Anders Ekborg.
Bengt Magnusson gitarr och
Anders Lundqvist vid flygeln
Gäst: sångerskan Caroline Larsson
Entré 250 kr.
Varmt välkomna!
Lördag 24 juli kl.11.30
Lunchmusik: Carolina Ellbrandt
spelar på kyrkans Steinwayflygel.
Torsdag 5 augusti kl.20.00
Konsert med Uno Svenningsson.
Mer info: Se XP:s sida
Anders Ekborg gör en turné på flera av de
mest frekventerade sommarorterna. Under
turnén har han med sig en stark trio i form
av Anders Lundqvist på piano, Bengt Magnusson på gitarr samt Caroline Larsson som
gästartist.
Konserten innehåller mästerverk från
musikalvärden, svenska visskatter samt
popklassiker och nytt material. Några exempel: Så skimrande var aldrig havet /Taube,
Bridge over troubled water/Simon, Fields
of gold/Sting, Kanske kärlek är allt / J.Brel,
Anthem/Andersson/Ulveus
10
Föräldraföreläsning
Att skapa matlust
www.svenskakyrkan.se/lysekil
Föreläsningarna är gratis. Vi
bjuder på frukt. Anmälan senast
dagen före till Urika Bjelvenmark, 0523-61 33 54 eller
[email protected]
Arrangörer: Folkhälsorådet i Lysekils kommun, Svenska kyrkan
samt studieförbundet Sensus.
Folkhälsopolitiska rådet
i Lysekils kommun
Svenska kyrkan i
Lysekil
Ny Bibelskola
After work
Under hösten kommer vi att
inbjuda till tre kvällar med spännande gäster som i en god och
avslappnad miljö kommer att
utmana oss på det intellektuella
området. De två första är:
Fredagen 8 oktober 17.30-19.00
besöker Göran
Schmidt oss. Han är
rektor och naturvetare i Göteborg och
kommer att tala om
Gud, vetenskapen och världens
ursprung.
Fredagen 12 november kommer
Stefan Gustavsson.
Han är känd från
ett flertal debatter i
media kring frågor
som rör den Kristna
trons förhållande till vetenskap
och filosofi. Han har skrivit flera
böcker och är direktor för Credo
akademin. I dagens debatt om
Jesus, som bl.a. Jonas Gardells
böcker aktualiserat, har Stefan
framstått som en spännande debattör och försvarare av kyrkans
tro.
Konfirmation
• Finns Gud?
• Vad är meningen med livet?
• Är det roligt att vara konfir-
mand?
Svaret på den sista frågan är
garanterat ja. Fråga några av
dina äldre vänner som har gjort
det! Svaret på de andra frågorna
får du ta reda på själv genom bli
konfirmand du också. Du som är
född -96 kommer att få ett brev
med mer information. Vi ses!
Viktor Jonsved, konfirmandpräst
Skaftö
Per Wallin, konfirmandpräst
Lyse och Lysekil
Bibelskolan - Ny möjlighet att gå bibelskola
läsåret 2010-2011 i Lysekil
Välkommen att under två terminer gå den bibelskola som aldrig
blev av eller som kanske tidigare
inte har varit aktuell eller möjlig.
Nu vill vi göra det möjligt att
på hemmaplan fördjupas i bibeln
och lärjungalivet, tillsammans med
andra. Kursen
vänder sig till dig
som inte arbetar
heltid, som är
dagledig av olika
anledningar eller
som kan lägga
om arbetstid och
som längtar efter
en ny tid i sitt liv
och i sin tro.
I höst är det dags att ta den
bibelskola som bedrivits i Lysekils
församling sedan 2001 ett steg
vidare.
Under läsåret 2010-2011 erbjuder
vi ett Förrådsår för den som på
helfart vill studera bibeln i kombination med församlingsliv, kommunitet och mentorskap. Dessa
studier bedrivs i samarbete med
Hjälmareds folkhögskola och är
studiemedelsberättigande.
Det är denna folkhögeskolekurs
som ger oss möjlighet att erbjuda
en bibelskola på deltid som i
praktiken omfattar två förmiddagar i veckan, en heldag i månaden
samt två lördagar per termin för
andra som också vill ta chansen till
fördjupning. Dessa dagar går man
tillsammans med dem som går heltidsstudier och bildar en grupp som
studerar gemensamt.
På schemat står bibelkunskap,
lärjungaliv och församlingsliv, bön,
själavård och andlig vägledning,
väckelse-och missionshistoria, ledarskap, Andens liv, evangelisation
m.m.
Karin Linus Malmström är
ansvarig för bibelskolan och står
tillsammans med Per Wallin, Hans
Wolfbrandt och Rickard Ellbrant
för en del av undervisningen
Två fredagar i månaden gästas vi
av talare utifrån och bland dem
www.svenskakyrkan.se/lysekil
finner vi Carl Erik Sahlberg, Stefan
Gustavsson, John Derneborg, Katarina Halldorf Almonte, Kjell Axel
Johansson, Paul Harcourt m.fl.
Det ges också möjlighet att ta ett
steg vidare i tjänst i församlingen
för den som vill och det ges möjlighet att resa
med Hans och
Per för att prova
på att betjäna i
andra sammanhang.
Kursen är i
sig avgiftsfri,
mer information på hemsidan och anmälan sker till karin.
[email protected], tel.
104 73 senast 30 juni.
Bibelskolan är inte ansluten till
någon folkhögskola och inte heller
studiemedelsberättigande.
Datum
Terminstart 31/8 2010, uppehåll
för oktoberlov, jullov, februarilov
och påsklov.
Terminen avslutas 27/5 2011.
Undervisning:
Tisdag och fredag 8.30-12.30.
En fredag i månaden blir det heldag
med gästföreläsare och två gånger
per termin lördagsbibelskola.
Carl-Erik Sahlberg
Den första
gästen i höstens
bibelskola är CarlErik Sahlberg känd
profil från S:ta
Klara i Stockholm.
Fredagen den 24
och lördagen den
25 september gästar han lysekil och
undervisar om Andens verk genom
historien och Andens verk i Sverige
idag. Carl Erik är församlingspräst,
forskare och missionär. Klara
församling driver genom honom
ett stort socialt arbete kring Sergels­
torg i Stockholm, flera barnhem i
Tanzania och han är en profilfigur
inom New Wine.
11
Personligt om vägledning
men det finns något som går
djupare än så. Det handlar om
att hitta sin urbild, sitt sanna
jag. Den enda som vet vem jag
verkligen i botten är, är Gud och
vägen dit kan vara rätt krokig.
Ibland genom djupa raviner.
När min man Kjell dog orkade jag inte tänka abstrakt. Jag
kunde inte tänka på Gud och be
till Honom på länge. Jag tvivlade
så på att han
ville mig väl.
Varför tror du på Gud?
En tid var
Jag är uppvuxen i en kristen
det som om
familj, så jag är född med det.
Gud var död
I tonåren drog min äldste bror
med mig till en frikyrka. Där var för mig och
även en kille som hette Sten med det var faktiskt värre
vill jag minnas…
än att Kjell
Vilken betydelse har din tro i
var död, för
vardagen?
Tron är för mig är inte ett för- då fanns det
inget hopp om en mening med
santhållande, det är en relation.
det hela.
En kärleksrelation till någon
Under den här perioden fick
som jag inte kan se med mina
andra be för mig, själv orkade
fysiska ögon men som jag hela
tiden ser tecknen av. Jag samtalar inte. Sorgen gjorde att jag trodde
jag skulle bli galen. Den tvingade
med honom om allt och efteråt
har jag många gånger fått se hur mig att fokusera på den fysiska
saker och ting har fallit på plats. verkligheten omkring mig. Då
blev det så stort för mig att Gud
Gud kan göra något vettigt av
har blivit människa, något som
allt.
Behöver vi vägledning och var- man kan ta på. Efter den händelsen tror jag att mitt liv djupnade.
för i så fall?
Ibland så upplever jag att tron Men det tog många år.
Vad var det som gjorde att Gud
saluförs som en biljett till ett
blev levande igen för dig igen?
inre liv av glädje och harmoni
Namn: Kristina Kvarneberg
Bor: På Ösö i Grundsund
Ålder: 55
Det bästa jag vet: Barn, barnbarn, fart med bil, kajak eller
motorcykel
Det värsta jag vet: Att slå in
julklappar
Om jag fick en miljon skulle
jag: Lösa lånen och köpa en
Subaru Impreza
Vill du ha kontakt med oss?
Lysekils kyrkliga samfällighet
Kansli
Kanslisekr. Gun Jakobsson
Kanslichef Anders Persson
Kyrkogårdschef Bengt Antonsson
101 68
124 00, 0768-41 24 00
105 88, 0706-62 17 97
Kyrkoherde Hans Wolfbrandt
Diakon Ingela Sjömar-Andersson
Diakoniass. Agneta Staxäng
Kyrkomusiker S-Å Svensson
104 77, 0705-11 23 46
123 05, 0768-04 19 53
0730-70 80 46
104 18, 0702-38 55 06
Kungstorgskyrkan, Kungstorget 10
Pastor Hans Johansson
61 14 34
107 01, 0703-24 89 36
Lysekils församling
Själavårdscentrum
12
När jag började i en samtalsgrupp i kyrkan började det
vända för mig. Även kören
var en bidragande del. Jag tror
visserligen att det går att leva
ensam som kristen men utan gemenskap blir man lätt en andlig
krympling. Man behöver någonstans att få ösa ur sig skiten och
få vara sig själv i all sin svaghet.
Kunde du se en mening med det
som hände?
Jag tror
att vi kristna
är hysteriska
med att vi
måste se en
mening med
allting. Låt
det bara vara
så trasigt, bedrövligt och
meningslöst som det är!
Livet måste levas och älskas
mer än dess mening. Om inte
Gud är större än det meningslösa så är han väl inte Gud?
Har du några tips på var man
kan hämta andlig vägledning?
Två böcker fick mig att hitta
hem i min tro. Det var Prestationslös tro och Befriande nåd
av Sven Reichmann. Annars läser
jag gärna författare som Peter
Halldorf, Henri Nouven, Wilfrid
Stinissen och Gerhard W Hughes.
Postadress: Box 197, 453 24 Lysekil
Besöksadress: Drottninggatan 24
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysekil
Arken
Diakon Ulla Johansson
Hämtning Arken
61 14 34, 0703-76 33 96
0736-51 55 67
Lyse församlingshem/Lyse kyrka
Komminister Per Wallin/fax
Diakon Maria Tersmeden
Kantor Margareta Axelsson
66 00 90
66 01 11, 0705-46 60 11
66 04 18, 0730-70 80 52
66 07 21, 0706-38 58 66
Lyse församling
Skaftö församling
Grundsunds förs. hem, Lönndalsv. 30 202 26
Komminister Viktor Jonsved
202 07, 0705-12 55 07
Vik Diakoniassistent Elisabeth Bengtsson 202 23, 0761-17 01 16
Kantor Nina Norrman
202 05, 0761-07 02 05
www.svenskakyrkan.se/lysekil