Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet /
Rådet för funktionshinderfrågor
1/12
Sammanträdestid:
2016-11-09 kl. 8.30 – 11.50
Lokal:
Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,
Lysekil
Ledamöter, Pensionärsrådet
Maria Forsberg, ordförande
Ronny Hammargren, vice ordf
Jan-Olof Johansson, kommunalråd
Ronald Rombrant, oppositionsråd
Eva Sjöfält, PRO Lysekil
Agneta Adriansson, PRO Skaftö
Lars Jansson, SPF Gullmaren, §§ 3538
Hennie Olsson, Aktiva Seniorer
Lisbeth Ask, SKPF Lysekil
Ledamöter, Rådet för
funktionshinderfrågor
Maria Forsberg, ordförande
Ronny Hammargren, vice ordf
Jan-Olof Johansson, kommunalråd
Ronald Rombrant, oppositionsråd
Sverker Johnsson, BYN
Agneta Adriansson, HLF
Lilian Skoog, SRF
Gun Norberg Olofsson, HRF
Bo Josefsson, HSO
Sigbritt Ödman, FUB
35 – 42
Paragrafer
ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum:
Justeringsdatum:
Anslagsdatum:
Anslagets nedtagande:
Bevis om tillkännagivande av justering:
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
2/12
Sekreterare:
Ordförande:
Justerare:
Justerare:
.............................................................................
Anne-Marie Mattsson
.............................................................................
Maria Forsberg
.............................................................................
Agneta Adriansson, KPR/KRF
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
3/12
Medverkande tjänstemän
Eva Andersson, socialchef
Anne-Marie Mattsson, sekreterare
Marina Lindblom, avdelningschef vård och omsorg
Camilla Karlsson, avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Maria Johansson, utredare
Sten Nilsson, samordnare
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
4/12
§ 35
STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA
2016
Dnr SON 2016-227
Lysekils kommun har för år 2016 fått statsbidrag/stimulansmedel med 293 000
kronor för att utveckla insatser inom området psykisk hälsa. En samordnartjänst
har inrättats med uppdrag att under 7 månader bland annat genomföra en
inventering hur många kommuninvånare som har en psykisk funktionsnedsättning
samt att i samverkan med andra huvudmän utforma en lokal psykiatrisamverkansplan. Statsbidraget för 2016 kommer att visa på ett överskott vid årets slut varför
socialförvaltningen också begär att få överföra överskottet till 2017.
Samordnare Sten Nilsson redogör för ärendet. Redovisningen bifogas protokollet
(bilaga 1).
Socialnämnden tog den 26 oktober 2016 beslut att föra över det beräknade
överskottet av statsbidrag för 2016 till 2017 års budget, samt att i övrigt godkänna
förvaltningens plan för riktade insatser 2016 och 2017.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
5/12
§ 36
NYA LSS-BOENDET KVARNGATAN
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri redogör för ärendet.
Inflyttning i det nya boendet sker den 14 november 2016. Fem personer flyttar in i
var sin lägenhet. Den sjätte lägenheten är fortfarande ledig.
Personalgruppen har kommit igång med sitt arbete. Både manlig och kvinnlig
personal är anställda. Sovande jour kommer att finnas nattetid.
Invigning kommer att ske under hösten. Inbjudan skickas senare.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
6/12
§ 37
NYA ÄLDREBOENDET I FISKEBÄCK, LYSEKIL
Avdelningschef vård och omsorg och förvaltningschefen redogör för ärendet.
Förvaltningens arbete med boendet har avstannat då ärendet överklagats till
Förvaltningsrätten som ännu inte tagit något beslut gällande överklagandet.
Socialnämnden har tagit ett inriktningsbeslut i ärendet men det är
kommunstyrelsen som tar beslut om hyresavtal. Planeringen är ett boende med 60
platser i grunden, men Riksbyggen har fått ett uppdrag att titta på om det går att
öka antalet platser med 20 stycken. Vilken vård som kommer att bedrivas i
boendet, somatisk vård eller demensvård, är inte klart ännu. Vårdformen styrs av
behoven och dessa ändras ibland väldigt snabbt och kan se helt annorlunda ut om
något år. Förvaltningen kommer att se över detta när boendet står klart för
inflyttning.
Förvaltningen utreder också hur behovet av fortsatt verksamhet vid Skaftöhemmet
Gullvivan, Fiskebäckskil, ser ut. Idag finns det fyra tomma platser och ingen kö till
boendet. Behoven av platser till kommunens särskilda boenden ser väldigt olika ut i
olika kommundelar.
PRO Lysekil, PRO Skaftö, PRO Brastad, PRO Brodalen, SKPF 117 Lysekil, Aktiva
seniorer, SPF Seniorerna Gullmaren, SPF Seniorerna Kaprifolen Skaftö samt
representanter för HSO och HRF har till socialnämnden och kommunstyrelsen i
Lysekils kommun översänt en skrivelse med synpunkter på planeringen av antalet
platser vid nya äldreboendet i Fiskebäck samt framtida planer för Skaftöhemmet
Gullvivan. Socialnämndens ledamöter och ersättare har fått ta del av skrivelsen i
samband med utskick av handlingar inför nämndens sammanträde den 17
november 2016.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
7/12
§ 38
PLAN FÖR FRAMTIDA VÅRD OCH OMSORG AVSEENDE ÄLDRE, 20172025
Statusrapport per november 2016 presenteras av förvaltningens utredare.
Materialet är inte helt slutfört och socialnämnden har inte tagit något beslut i
ärendet ännu.
Presenterad rapport bifogas protokollet (bilaga 2) med förbehållet att ändringar
kan komma att ske, att materialet ska ses som en statusrapport för november 2016
samt att det inte är en definitiv plan i dagsläget.
Behovet av trygghetsboenden ökar och bör därför ses över och utvecklas. Det finns
kö till Lysekil och till Brastad men ingen kö till Skaftö.
Kommunalrådet framför att dialog förs med det kommunala bolaget
LysekilsBostäder angående behovet av trygghetsboenden för äldre.
Arbetsgruppen för ”Plan för framtida vård och omsorg avseende äldre” består av:
Marina Lindblom, avdelningschef vård och omsorg
Camilla Josefsson, enhetschef hemvården
Johanna Markusson, enhetschef särskilt boende
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare
Ann-Charlotte Pettersson, enhetschef hemsjukvården
Marianne Sandsten, biståndschef
Malin Petzäll, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Birgitta Sax, personalrepresentant (hemtjänst)
Levania Bwash personalrepresentant (säbo)
Maria Johansson, utredare
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
8/12
§ 39
PLAN FÖR FRAMTIDA OMSORG AVSEENDE LSS OCH
SOCIALPSYKIATRI
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Plan för framtida omsorg avseende LSS och socialpsykiatri kommer att behandlas
vid socialnämndens sammanträde i december 2016. Planen är långt framme och
går inte att påverka så mycket mer nu. Samarbete med berörda har pågått under
hela processen. För denna plan gäller högre kvalitetskrav på grund av LSS-lagen
som ska ses som en rättighetslag där ”goda levnadsvillkor” gäller medan annan
verksamhet styrs av socialtjänstlagen där ”skälig levnadsnivå” gäller.
Tidigare har det varit brist på LSS-boenden i kommunen. Den 14 november startar
ett nytt LSS-boende med sex platser, varav fem är belagda. Förvaltningen ser inte
något ytterligare behov av boende LSS inom de närmaste tre åren, men däremot
behov av utökning av platser inom socialpsykiatrin. Förvaltningen har god kontroll
inom LSS-kretsen när det gäller personer som bor i kommunen idag, men behovet
kan givetvis förändras på grund av inflyttning till kommunen. Det finns idag 3-4
tomma platser inom befintliga gruppbostäder för LSS.
Behov av barnboende finns. Idag finns utomkommunala placeringar och en del av
dessa barn behöver komma hem till Lysekils kommun och närmare sitt ursprung.
Förvaltningen arbetar med översynen.
En aktivitetsplan finns. Handlar mycket om kompetensutveckling utifrån de behov
som finns bland de som har insatser från kommunen. Måste planeras så att
personal får kunskap kring demens för att tillgodose behovet hos dessa personer.
Handlar om samverkan – samverkan med våra vårdgivare och också samverkan
med skolan/särskolan. Arbetet pågår inom verksamheterna. Delaktighet är viktigt
– alla ska vara delaktiga i sin planering – särskilt viktigt för de som får insatser.
Viktigt att balansera både den enskildes och den anhöriges vilja.
Det är också viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Förvaltningen har
även påbörjat samarbete med andra kommuner.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
9/12
§ 40
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2017
Förvaltningschefen redogör för verksamhetsplan och budget 2017.
Varje år får nämnderna sin ramtilldelning. För 2017 har socialnämnden fått 351,8
mnkr, vilket innebär en effektivisering med ca 4,1 mnkr mot föregående år.
Utifrån tilldelad ram kommer förvaltningen att lägga ett förslag på fördelning inom
nämndens verksamhetsområden. Nämnden tar beslut i ärendet den 17 november
2016. Förslaget innebär att LSS-verksamheten får ett tillskott medan IFO (individoch familjeomsorg) och VoO (vård och omsorg) får effektiviseringskrav.
Varje verksamhet har gjort en handlingsplan/verksamhetsplan utifrån sitt resultat,
som kommer att redovisas för socialnämnden den 17 november 2016.
Handlingsplanerna kräver också vissa satsningar för att ta sig ur underskottet.
Några äskanden om medel utifrån behov görs inte längre utan nämnderna får en
tilldelning från kommunfullmäktige varje år. Däremot kan kompletteringsäskanden ske utifrån vissa handlingsplaner som tas fram. Konsekvensbeskrivningar görs hela tiden och respektive verksamhet kommer nu att jobba med
sin ram och då måste det göras konsekvensbeskrivningar för detta.
Kommunalrådet säger att dialogmöten sker mellan kommunstyrelsen och
respektive nämnds presidium där man tar upp föregående års resultat, vad som
förväntas framöver bland annat med tanke på äldres vårdbehov, barn och ungas
behov samt behoven inom LSS-verksamhet och annan verksamhet. Jämförelser
och utvecklingsområden tas fram, vilket ligger till grund för kommunfullmäktiges
ramfördelning.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
10/12
§ 41
ÅTERKOPPLING FRÅN BRUKARORGANISATIONERNA
Återkoppling från brukarorganisationerna – vad vill ni återkoppla till förvaltningen
från era verksamheter? Detta är en ny punkt på dagordningen som kommer att
finnas med även fortsättningsvis för att förvaltningen ska få ta del av det som
händer inom de olika organisationerna och det som känns viktigt att dela med sig
av.
Agneta Adriansson, PRO Skaftö
Den 8 november 2016 hölls ett möte på Skaftö där även en del politiker deltog.
Mötet hölls med anledning av tankar och behov av framtida äldreomsorg på ön.
Upplevelsen är att det var ett positivt och bra möte. Många frågor diskuterades. En
arbetsgrupp ska bildas som ska se över behovet av äldreomsorg på hela Skaftö, inte
bara inriktat på Skaftöhemmet Gullvivan. Utvecklingsmöjligheter finns alltid inom
många områden.
Lisbeth Ask, SKPF 117 Lysekil
Viktigt med medbestämmande. Alla ska lyssna på varandra. ”Kunskap – det talar
man om, visdom – då lyssnar man”.
Gun Norberg Olofsson, HSO
Brister finns i kommunikationen mellan kommun och handikapporganisationerna.
Flera skrivelser har skickats till kommunen med påpekanden om olika åtgärder
som behöver göras, t ex svårigheter att tas sig fram både på gator, torg och i lokaler,
vilket påverkar personer med olika funktionsnedsättningar.
Vid dagens sammanträde påpekas bland
- avsaknad av markeringar på trappstegen på marmortrapporna i stadshuset
vilket är stora svårigheter när synskadade ska ta sig upp och ner för dessa
- svårigheter att ta sig in och ut på Oscars på grund av ojämnheter och
nivåskillnader på utsidan lokalen
- förbättringar på toaletter både på Oscars och andra offentliga toaletter
genom förhöjning av toalettstol/hjälphandtag för att sig upp och ner
- automatisk dörröppning till vissa lokaler, t ex Oscars
- felplacerade högtalare/svårhanterlig hörslinga på Oscars
- återkoppling från fastighetsenheten saknas och efterfrågas avseende tidigare
synpunkter/felaktigheter som påpekats och som enligt föreningen ännu inte
åtgärdats
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
11/12
Fastighetschef Lars Henningsson inbjuds därför till nästa sammanträde med
KPR/KRF för att återkoppla vad som skett utifrån det som framfördes vid
sammanträdet den 13 juni 2016, då även fastighetschef Lars Henningsson och
fastighetsstrateg Margareta Govik medverkade.
Denna paragraf översänds till samhällsbyggnadsförvaltningen och till
fastighetsenheten för kännedom samt som inbjudan till nästa sammanträde som är
den 2 mars 2017.
Sverker Jonsson, representant för byggnadsnämnden
Tillgängligheten till olika verksamheter i Lysekils kommun påverkar på många
olika sätt våra kommunmedborgare. Information, framkomlighet, säkerhet kan
vara en del av tillgänglighetsfrågorna. Vem har ansvaret för att förordningar följs
och behov av att åtgärder verkställs?
Önskemål finns att kommunalrådet och oppositionsrådet tar med sig denna fråga
till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige för klargörande.
Kommunalrådet svarar att Lysekils kommun undersökt hos andra kommuner som
t ex digitaliserat tillgänglighetsguiden. Detta är en stor fråga men har ännu inte
skett i vår kommun.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesprotokoll
2016-11-09
12/12
§ 42
SAMMANTRÄDESKALENDER 2017
Förslag till sammanträdeskalender för 2017 har upprättats.
Beslut
Följande dagar fastslås som sammanträdesdagar för 2017
Torsdag 2 mars
Torsdag 15 juni
Torsdag 14 september
Torsdag 23 november
Samtliga sammanträden börjar kl. 8.30 och är gemensamma för kommunala
pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor och är i
sammanträdesrum Borgmästaren i stadshuset, om inget annat anges på
dagordningen.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
Riktade insatser psykisk hälsa
PRIO
Överenskommelse mellan staten
och SKL och gäller för 2016
För 2016 har Lysekil erhållit 293 000 kr som avser utvecklingsmedel
riktade till insatser inom området psykisk ohälsa
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
2
Målsättning, inriktning och syfte
• En långsiktig plan, gemensamma strukturer
 fortsatt överenskommelse 2017 och 2018?
• Erbjuda individ- och behovsanpassade samt effektiva
insatser av god kvalitet
 förebyggande, medicinsk behandling, sociala insatser
 jämlika, jämställda och tillgängliga
• Skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett
gemensamt ansvarstagande.
 analysera behov och utmaningar, lokalt och regionalt
 Rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
3
Stimulansmedel
• Totalt 780 Mkr varav 300 Mkr till regioner/landsting och 200
Mkr till kommuner. Lysekil 293 Tkr.
• 130 Mkr kommuner och landsting för satsningar på
ungdomsmottagningar. Gemensam ansökan. Ingen
ansökan från Lysekil
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
4
Analys och handlingsplan
•
•
•
•
I samverkan mellan berörda huvudmän
Uppmärksamma behov inom fem fokusområden
Ansvarsfördelning för de behov som finns
Samorganisering vid komplexa behov. Samordnade vård- och
stödinsatser
• Var för sig och gemensamt sätta upp mål och planera
verksamhet
• Samverka med varandra, brukarorganisationer och övriga
aktörer
• VästKom har uppdraget att ta fram en länsgemensam
handlingsplan
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
5
Fokusområden
1. Förebyggande och främjande arbete


barn och unga, vuxna och äldre
meningsfulla aktiviteter, tillgängligt, frivilligorganisationer
2. Tillgängliga tidiga insatser

rätt insats i rätt tid, tidiga insatser vid återinsjuknande, förstärkt
öppenvårdsstöd, helhetsgrepp, ökad kunskap inom
äldreomsorgen
3. Enskildas delaktighet och rättigheter

SIP vid sammansatta behov, analys av lokala behov, PO, case
managers, integrerade verksamheter
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
6
Fokusområden
4. Utsatta grupper

HBT, barn i riskmiljöer eller med riskbeteenden, barn
som anhöriga, utvecklingsstörning, samsjuklighet,
personer inom kriminalvården eller rättspsyk,
minoritetsgrupper, nyanlända
5. Ledning, styrning och organisation

utveckla samarbetet, samordning, kunskap om bästa
tillgängliga metoder, förmåga att leda i förändring,
organisera för samarbete
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
7
Utvecklingsområden Lysekil
• Inventering avseende psykisk ohälsa. Fokus vuxna
personer med psykisk funktionsnedsättning och väsentliga
svårigheter
• Lokal samverkansplan. En plan som grund för samverkan
mellan socialtjänst, psykiatri och primärvård
• Lokal samverkansgrupp för att följa upp samverkansplanen
samt för att utveckla samverkan på individnivå.
• SIP, för alla som har behov av SIP ska en sådan upprättas.
• Öppna aktivitetshus för olika målgrupper
• PO
• Implementera evidensbaserade metoder
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-15
8
Vård- och omsorgsplan 2017-2025
Statusrapport november 2016
Utmaningen
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
2
Lysekil har en stor andel
äldre
• I Lysekil uppgår andelen 65 år och äldre till 28,1
procent. Riksgenomsnittet ligger på knappt 20
procent
• Endast 10 procent av Sveriges kommuner har en
större andel äldre än Lysekil.
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
3
Vi blir allt fler äldre
Prognoser för Lysekil pekar på att antalet personer
som är 75 år och äldre kommer att öka med 38
procent, eller 673 personer från 2015 till 2025.
Nationella prognoser pekar på att antalet personer
som är 75 år och äldre kan komma att fördubblas från
2014 till 2050
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
4
Invånare 80+ i särskilt
boende 1998-2015
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
5
Lysekil har en lika stor andel
äldre i säbo som riket
• Lysekil ligger på riksgenomsnittet när det gäller
andelen äldre i särskilt boende:
• 6 procent av invånare 65+ (riket 6 procent)
• 12 procent av invånare 80+ (riket 13 procent)
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
6
Äldre med behov av stora
mängder omsorg på säbo
• Trenden har inneburit att det främst är äldre med
behov av stora mängder omsorg som i dag bor på
ett särskilt boende.
• Drygt 43 procent av platserna på Lysekils särskilda
boenden är för personer med en demensdiagnos.
• Medianvårdtiden på ett vård- och omsorgsboende i
Lysekil är 831 dagar vilket motsvarar drygt 2 år och
3 månader (2015)
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
7
Mediantid säbo 2015
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
8
Utvecklingen framåt
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
9
Antalet 75 år och äldre kommer att
öka med 673 personer 2015-2025
2500
2000
Antal
1500
1000
500
0
65-74
Namn på presentation, kommunfullmäktige
75-84
85+
2016-11-10
10
Antal platser på säbo i dag
• I dag finns det 171 permanenta platser på särskilt
boende och 12 korttidsplatser.
Somatikplatser
Demensplatser
Parboendeplatser
Korttidsplatser
Lysekilshemmet
25
46 (varav 12
demens/psykiatri)
-
2 (demens)
Stångenäshemmet
30
10
3
-
Skärgårdshemmet
30
18
-
10
Gullvivan, Skaftö
12
-
-
-
Totalt
97
74
3
12
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
11
Boendeprognos
• En rak framskrivning utifrån dagens nyttjandegrad
och prognosticerad befolkningsutveckling ger ett
behov av 198 platser år 2025
• Det planerade bygget av ett boende i Fiskebäck
som ersätter Lysekilshemmet innebär att antalet
permanenta platser reduceras till 158-160
• Därmed har vi 38-40 platser färre än prognosticerat
behov
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
12
Inte bara befolkningsutvecklingen
påverkar vård- och omsorgsbehovet
• Historiskt positiv utveckling av befolkningens hälsa
och funktionsnivå
• Förebyggande och hälsofrämjande insatser
• Tillgängligheten i det egna hemmet
• Teknisk utveckling - välfärdsteknologi
• Utveckling i sjukdomsmönster – fler med kroniska
sjukdomar, t.ex. demens
• Vård- och omsorgstagarnas krav, förväntningar och
önskemål
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
13
Resultat av
enkätundersökningen
Viktiga utvecklingsområden:
• Personalkontinuitet
• Utbildad personal
• Alternativa anpassade boendeformer, t.ex.
trygghetsboenden
• Förebyggande arbete
• Personalpolitiska insatser
• Inflytande över insatserna & flexibla insatser
• Aktiviteter på säbo
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
14
Personalkontinuitet
• Antalet olika personal som en hemtjänsttagare
möter under en 14-dagarsperiod har legat på 13-14
personer åren 2014-2016, vilket är något under
landsgenomsnittet på 15 personer.
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
15
Utvecklingsområden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Värdegrundsarbete
Delaktighet och inflytande
Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Personalförsörjning och kompetensplanering
Anhörigstöd
Demens
Samverkan
Välfärdsteknologi
Namn på presentation, kommunfullmäktige
2016-11-10
16