Närsjukvårdsgrupp Fredagen den 13 maj 2016, kl. 09.00

advertisement
Närsjukvårdsgrupp
Fredagen den 13 maj 2016, kl. 09.00-15.00 Plats: Lysekils läkarhus
Närvarande
Vård och omsorg samt psykiatri 9-12
Barn o Unga samt missbruk 13-15
Eva Andersson Socialchef
Eva Andersson Socialchef
Susanne Törnblom Läkarhuset
Susanne Törnblom Läkarhuset
Anna-Lena Ingelhag Capio
Ingrid Bovin barnmorskemott
Malin Petzäll MAS
Malin Petzäll MAS
Marina Lindblom Vård och omsorg
Line Legen IFO
Camilla Karlsson LSS/soc.psyk.
Anette Calner IFO
Lotta Pettersson ssk/rehab
Anna Nyman-Holgersson Folkhälsa
Marianne Sandsten Bistånd
Ellinor Andersson bup
Gunilla Ehnlund Kuling
Ihrén Coleman skolhälsovård
Anna Nyman-Holgersson Folkhälsa kl 11-12
Meddelat förhinder:
Meddelat förhinder:
Elin Hansson
Elin Hansson
Tommy Pettersson
Anna-Lena Ingelhag Capio
Minnesanteckningar
Vård- och omsorgsfrågor kl. 9-11
Föregående minnesanteckningar godkänns. Sekreterare vid dagens möte och
kommande möten är Malin Petzäll. Övriga frågor anmäls. Inflödet till
ärendelista blir lätt bara för ”kommunala frågor” i och med att ordförande och
sekreterare är från socialförvaltningen, så kom gärna med input.
Kartläggning av alla hemgångar från slutenvården – hur
ser det ut så här långt? (Malin Petzäll)
MAS:arna i Fyrbodal gör för 3:e året i rad en kartläggning av alla
hemgångar till kommunen från slutenvården. Mötesdeltagarna får
ta del av en nulägesbild av arbetet. Nytt för i år är att man
specificerat rehabfrågorna så där är en egen enkät ute. Vid nästa
möte delges resultat och en analys men vad man kan säga av svaren
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
så här långt är att vi i många fall inte får tillräckligt med information
till kommunen. Upplevelsen är att information till primärvården
och öppenvårdspsykiatrin haltar också.
Inskrivning i hemsjukvården (Malin Petzäll)
Inskrivning i hemsjukvården, ett förändringsarbete inleddes i
kommunen årsskiftet 13/14 pga svårigheterna att tolka avtalet och
dåvarande nämnd såg det som ett förbättringsområde. Dåvarande
socialchef skrev inskrivningskriterier, vilka bifogas till dagens
minnesanteckningar. Idag finns 429 inskrivna, det snittar på 440
patienter inskrivna. Arbetet med ett nytt avtal pågår, beräknas vara
klart 2017.
Vård i livets slutskede, kommunens checklista
presenteras (Malin Petzäll och Lotta Pettersson)
Alla får ta del av checklistan och dess bakgrund och syfte. Något
som kan förtydligas är målgruppen inom LSS att man även tänker
på att informera övriga boende, att tända ljus eller på annat sätt
uppmärksamma minnet av den avlidne.
HALT-mätning säbo (Lotta Pettersson)
Kommunen har deltagit i en punkt prevalensmätning som mäter
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning på särskilt
boende. 156 brukare deltog i mätningen. Andelen brukare med
bekräftade infektioner förvärvade på särskilt boende var fler i
Lysekil jämfört med riket. Andelen brukare med antibiotika och
riskfaktorer var också dem fler i Lysekil jämfört med riket. Nu måste
vi arbeta vidare med att minimera riskfaktorerna i samverkan. I
kommunen måste man även se till hygienen mellan brukare i vård
och omsorg. Kommunen följer utvecklingen genom att delta i
mätningen på nytt i höst.
Övriga frågor
Capio informerar
Ingen överföring har påbörjats till Evidens. Evidens kommer inte ta
över personal och lokaler. I Lysekil ska det finnas mottagning men
huvudmottagningen blir i Sotenäs. Primärvården bekymrade som
inte får information. Anna-Lena slutar 1/7, Mia Mårtensson går in
under tiden.
Fallolyckor
I år uppmärksammar myndigheten för samhällsbeskydd och
beredskap, fallolyckor under vecka 40. Det är en kampanjvecka som
olika aktörer kan uppmärksamma ämnet genom att gå ut med
information eller anordna aktiviteter. Eva föreslår ett samarbete
kring aktiviteter. Hur kan vi samordna oss? Anna har gjort en
kommunikationsplan och kan sammanställa aktiviteter, göra en puff
på webben för regionen och kommunen. Marina tar upp frågan på
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
nästa KPR 13/6, för att undersöka om dem har aktiviteter som är
kopplat till detta eller förslag. Kan kanske ”seniormässan” förläggas
till vecka 40?
Förslagen är många: Kuling kan tänka sig att hålla en föreläsning för
att informera om vad som är viktigt. Vi kan lämna ut
info/broschyrer till våra brukare. Ska vi beställa material? Kanske
lättast att alla beställer till sitt ställe. Vi kan nyttja biblioteket till
exempel. Pressmeddelande till Lysekilsposten kanske?
Egenvårdsbeslut
Vad skiljer egenvård från en instruktion och vad blir istället
delegation? Vi enas om att ha en dialog vårdgivare emellan i de fall
då det känns oklart för att gemensamt diskutera fram en lösning.
Information och kommunikation kl.11-12
Statistik av förskrivning av antidepressiva medel (Anna
Nyman Holgersson folkhälsostrateg)
Psykiska ohälsan ökar framförallt hos unga. Enkät 2015 kom in
1000 svar i Lysekils kommun. 16 år och uppåt. Sjukskrivningar
ökar, ökat sedan 2011. Mer bland kvinnor.
Förskrivning av läkemedel sömnmedel/lugnande och
antidepressiva, Lysekil sticker ut i åldrar 75- och uppåt och 15-44år
(kvinnor). Männen45-64 år sticker. Vi talar om lättare psykisk
ohälsa – första linjen- behövs mer/andra insatser. Kan vi göra mer?
Det är få som söker sig till kuling via läkare relaterat till psykisk
ohälsa.
Kuling har grupper för smärta och stress och planerar mera tex
meditationsgrupp, det kommer ut information. Man måste inte
komma via läkare.
Vårdplanering via video- vart befinner vi oss i förberedelserna?
KLARA SVPL ersätts av webbaserade IT-tjänsten SAMSA (Lotta
Pettersson).
Vårdplanering via video
Planering av uppstarten är klar, utbildning är på gång. Vi behöver sätta vår egen
organisation i detta. Viktigt att man har med sig kontaktuppgifter till den 1/9.
Lotta har skickat ut ett mail med alla uppgifter om datum och plats, glöm inte att
anmäla er!
SAMSA
Under hösten drar utbildningar igång, KLARA ersätts av SAMSA i slutet av året.
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
Barn och unga, missbruk 13-15
Eva Andersson inleder med syftet med närsjukvårdsgruppen och
dess uppdrag. Föregående minnesanteckningar godkänns.
Sekreterare vid dagens möte och kommande möten är Malin Petzäll.
Övriga frågor anmäls.
Drogtest, fråga från föregående möte
Tommy har väckt frågan men han är inte här idag och inte heller
Elin. Punkten tas upp på nytt nästa möte.
Familjens hus, Anette Calner enhetschef
En uppföljning av verksamheten är gjord, varit igång sedan sep-15.
Se bilaga.
Utmaningen är gruppen 6-12 åringar då öppna förskolan är upp till
6år och fältare jobbar med 13år och uppåt, så där uppstår ett glapp.
Det kommer bedrivas ambulerande fritidsgård i sommar. Öppna
förskolan kommer vara öppen i sommar men med reducerade
öppettider. Information kommer.
Ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn och
unga på korttidsboende, Camilla Karlsson avdelningschef
Vi behöver samla oss och samverka så att det blir tryggare för
barnen som vistas på kortis. Det saknas i många fall
egenvårdsbeslut och då är det en hälso- och sjukvårdsuppgift som
utförs men personalen arbetar inte utifrån en delegation. Camilla
Karlsson blir den som kallar berörda till ett uppstartsmöte.
TIPS! IVO har nyligen haft ett webbinarium gällande detta, det finns
fortfarande tillgängligt på webben.
https://wezupport.adobeconnect.com/_a768373506/p5vox4zmyf8
/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
Andra tankar och funderingar som dryftas är hur fungerar det i
särskolan? Där är det inte heller säkerställt. Gäller det barn med
neuropsykiatriska besvär då ska det kallas till forum Västbus.
För de ensamkommande barnen ska också där
egenvårdbedömningar göras.
Övriga frågor
Anna Nyman Holgersson lyfter psykisk hälsa mot bakgrunden att
Lysekils kommun kommer ha ”barn och unga” som prioriterat
fokusområde. Beslutas att alla i närsjukvårdsgruppen tittar igenom
bilagorna till anteckningarna: ”Positionspappret SKL” och ”Konkret
exempel från Jönköping” samt SKL:s sida om psynk – barn och
ungas psykiska hälsa www.psynk.se
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
Detta till nästa möte och funderar på om vi i Lysekils kommun
skulle kunna förbättra vår synkronisering och i så fall kring vad? I
bilagorna ses Jönköpings dokument ett exempel på hur man
identifierat områden och gjort en gemensam plan. Jönköping är
betydligt större men kan man göra något i mindre omfattning i
Lysekils kommun?
SIP
Ett bekymmer som ibland uppstår när vi kallar till sip är att alla inte
kommer. Alla eniga om att det inte är valbart att gå på SIP utan det
är något man ska. Vid kallelser till SIP så vill Läkarhuset att dem
ställs/skickas till verksamhetschefen Susanne Törnblom så att hon
kan omfördela och planera arbetet. Hur vill Närhälsan ha det? Vi
skickar frågan eftersom Elin inte är med idag. Vid kallelse till SIP
vore det bra om man erbjöd alternativ till att delta kanske att vara
med per telefon eller video.
Boende för ensamkommande/flykting/integration
Bup efterfrågar en lista över antal boenden och kontaktpersoner. De
önskar få till ett möte (helst 8/6)om vad som kan göras när och hur
så inte barnen kommer i kläm. Få en klarhet i vad som brådskar och
inte? Eva ber IFO chef förmedla uppgifterna.
I dagsläget finns 5 boenden och 70 ensamkommande. Oroligheter
och incidenter ökar pga avvisningar, uppskrivningar i åldrar och
förändringar gällande anhöriginvandringen.
Bostäder för i år ser ut att ha löst sig.
Barnmorskemottagningen skriver in många (!) gravida.
Hotell Lysekil och i fridhem, där finns flyktingboenden i kommunen
just nu.
Det blir en helt ny 7,8 och 9 klass i höst. Språkstödjare har anställts i
skolan.
Bup har ibland bekymmer med telefontolk, händer att de inte
svarar. Kommunen vittnar om att kvaliteten ibland brister.
Vecka 35 kommer en polis från pakistan som ska träffa unga och
personal om kvinnosyn och jämställdheten. Det är
ntegrationssamordnaren Sanna Lannesjö som arrangerar det. Hon
har också varit ute på boendena och informerat om möjligheterna
till praktikplats.
/Malin Petzäll
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
Download