ledning, chefer och deras ansvar.108 Detta har i sin tur skapat ett

ledning, chefer och deras ansvar.108 Detta har i sin tur skapat ett
behov hos ledning och chefer av en framåtriktad, analytisk stödfunktion som controllers kan bistå med.
Som ett resultat av den här studien av controllers i Försäkringskassan
kan en fördjupning av affärspartnerrollen göras och därmed ge ett
bidrag till befintlig forskning. Förutom rollen som medlem i ledningsgrupper framträder det i materialet att vissa controllers även har fungerat som ”operativa chefer” genom att i vardagen bedöma om den
operativa verksamhetens resultat överensstämmer med satta (kvantitativa) mål. En controller har alltså i praktiken kunnat fungera som
en operativ ledare med auktoritet att driva och följa upp de frågor och
mål som har beslutats av ledningen. I denna funktion har controllers
kunnat ställa andra grupper till svars för icke uppnådda mål, vilket
många deltagare i intervjustudien har påpekat.
Controllerns funktion som affärspartner i Försäkringskassan före
inledningen av den ”gemensamma resan” kan närmare bestämt
beskrivas som att den består av två viktiga arbetsuppgifter som
tillsammans har lagt grunden för en förändring av controllerns roll
mot en mer affärspartnerlik roll. Den första är ett tolknings- och
problemformuleringsföreträde eftersom rollen som ett stöd till ledningen innefattar att ta fram, analysera och kommunicera underlag
för beslutsfattande, vilket på så sätt sätter ramarna för vad som blir
möjligt att besluta och därmed styra. Med andra ord har controllers
på detta sätt en del i makten när det gäller att sätta agendan för vad
som bör uppmärksammas, diskuteras och åtgärdas ur ett styrningsperspektiv i den praktiska vardagen.
Den andra arbetsuppgiften är att controllern uppfattas som en auktoritet i rollen som granskare och utvärderare av enheters, gruppers och
till och med individers prestationer med hänvisning till de kvantitativa mål som ledningen har beslutat. På detta sätt kan controllern
uppfattas som en representant för ledningen och ibland till och med
som ledningen, en person som genom sin granskning och utvärdering
kan och har utrymme att avgöra vad som är en bra, respektive mindre
bra, prestation. Controllern blir på detta sätt en moralisk väktare i
styrningen, en roll som också kan uppfattas som en representant för
ledningen med en formell position att påverka.
108
Diefenbach (2009).
59