ÅF-Ingemansson
Rumsakustik - Kyrkor
Kyrkans rum
Kyrkans rum används på många olika sätt som var och en
ställer sina speciella krav på akustiken. Rummet används
under gudstjänsten som rum för tal (t ex predikan), som
rum för sång (församling eller kör) och även för musikframträdanden (orgel eller andra instrument).
Rummet används också i många fall för konserter, speciellt
för orgel eller kör. Det ställer stora krav på akustiken för
att tillfredställa de olika behoven, eftersom man behöver
helt olika akustiska förutsättningar om man t ex ska uppfatta prästens predikan eller om man vill uppleva musiken
i kyrkans rum. Dessa två ljudkategorier (tal och musik)
kräver en noggrann analys av ett flertal rumsakustiska och
Vid sidan av det ovan nämnda kan ÅF-Ingemansson erbjuda
en fullständig akustisk projektering. Exempelvis buller
från fläktrum samt utifrån kommande buller (t ex från trafik), luftljudisolering mellan olika lokaler samt rumsakustik
i t ex övningssalar för körer, möteslokaler och sammanträdesrum.
elektroakustiska parametrar för att uppfylla kravet på bra
taltydlighet och samtidigt ge åhöraren möjlighet att uppleva
musik på det sättet som man förväntar sig i en kyrka.
Vid sidan av det ovan nämnda kan ÅF-Ingemansson
ÅF-Ingemansson jobbar med flertal olika datorprogram
buller från fläktrum samt utifrån kommande buller
för att undersöka och optimera olika akustiska miljöer.
Liksom i arkitekturen skapar vi tredimensionella dator-modeller där vi kan förändra rummets geometri och
materialval för att uppnå den akustiska miljön som behövs.
Vi har dessutom möjlighet att lyssna på akustiken via
datormodellen redan innan rummet har byggts (så kallad
auralisering) och vi ger även våra kunder denna möjlighet
att kunna lyssna på rummets klang med olika åtgärdsförslag. Normalt lyssnar man på auralisering via hörlurar,
vilket inte är helt optimalt.
ÅF-Ingemansson är just nu delaktiga i byggnationen av ett
speciellt lyssningsrum på Konstfack i Stockholm. Där ska
auraliseringar kunna demonstreras på bästa tänkbara sätt
för våra kunder. De datorbaserade simuleringarna av
akustiska miljöer ger oss möjlighet att optimera högtalaranläggningar för både återgivning av tal och musik och för
att säkerställa att bra hörbarhet uppnås.
ÅF-Ingemansson har också möjlighet att kontrollmäta
rumsakustiska parametrar, både på plats och i vårt laboratorium för att säkerställa att akustiska kvalitéer på rummet
och på materialvalet uppfylls.
tel: 010 - 505 00 00
www.afconsult.com
erbjuda en fullständig akustisk projektering. Exempelvis
(t ex från trafik), luftljudisolering mellan olika lokaler samt
rumsakustik i t ex övningssalar för körer, möteslokaler och
sammanträdesrum.
ÅF-Ingemansson erbjuder även konsultation i akustisk
design där vi ser till helheten för att skapa en miljö som
tilltalar alla sinnen.
Referensprojekt
Rumsakustik i kyrkorummet
Referensprojekt – Rumsakustik
Uppsala Domkyrka, Sverige
Moderna Museet och Arkitekturmuseet, Stockholm
Projektering av den nya ljudanläggning som skall installeras
Fullständig akustisk projektering där rumsakustiken utgjorde
i Uppsalas domkyrka, en grannlaga uppgift, inte minst med
en stor del. Rumsakustiken i hallarna beräknades med simu-
tanke på den antikvariska miljön.
lering i dator. I Museet finns också ett auditorium samt en
biograf som dimensionerats efter den s k THX-standarden
S:t Pauli katolska församling, Gävle, Sverige
för högsta kvalitet på bioljudet.
Rumsakustisk och byggnadsakustisk utredning, beräkningar, förslag till åtgärder.
Opera de Paris, Bastille
Datorsimuleringar av akustiken och mätningar av olika
Ullerål kirke, Norge
rumsakustiska parametrar på plats i operan. Försök i full
skala med mätningar av rumsakustiska parametrar vid olika
Hallunda kyrkliga centrum, Botkyrka, Sverige
åtgärder i prosceniet för förbättring av rumsakustiken.
Rumsakustisk och byggnadsakustisk utredning, beräkningar, förslag till åtgärder.
Ravinia Festival, Chicago.
Förslag till förbättring av rumsakustiken. Eftersom väggar
Essinge kyrka, Sverige
saknas uteblir de så viktiga sidoreflexerna helt. Dessutom
Förslag till åtgärder för att förlänga klangligheten i kyrko-
lämnades förslag till högtalarsystem för utomhusåtergivning
rummet och förbättra akustiken för körsångare och
av konserterna. Mätningar av olika rumsakustiska parame-
musiker.
trar utfördes.
Bugården kirke, Norge
Royal Caribbean Cruise Line, Miami.
På kryssningsfartyget Splendour of the Seas projekterade
Viksjö kyrka, Järfälla, Sverige
vi rumsakustiken i ett bad som utformats i antik romersk
Rumsakustisk och byggnadsakustisk utredning, beräk-
stil.
ningar, förslag till åtgärder.
Folkets Hus i Falun
Sofiakyrkan i Jönköping, Sverige
Projektering av nybyggd studiodel med diverse tekniska
Akustisk utredning, rumsakustiska beräkningar samt aurali-
utrymmen samt ombyggnad av den befintliga teatern.
sering
Musikaliska Akademien
S:t Pers Kyrka, Uppsala
Förprojektering och akustiskt program vid ombyggnad.
Förslag till åtgärder för att förbättra klangligheten i
Rumsakustik i den gamla konsertsalen med bibehållande
kyrkorummet och förbättra akustiken för körsångare och
av de arkitektoniska kvaliteterna. Kartläggning av ljudisole
musiker.
ring mm.
Vardåsen kirke, Norge
SF-studior
Total akustisk projektering av SF:s nya studioanläggningar
S:t Eugenia, Stockholm, Sverige
vid Kungens Kurva, Huddinge. Komplicerad projektering
Akustisk projektering av kyrkorummet
med bl a bullrande och vibrerande tryckerimaskiner i
samma fastighet.
Hagegården
Total akustiska projekteringen av Hagegården med bl a
dimensionering av ljudisolering, åtgärder mot fläktbuller
inom- och utomhus samt utformning av överspelningsrum
och den stora repetitionslokalen, stor som en operascen.
Repetitionslokalen har vunnit stor uppskattning bl a som
inspelningslokal för bl a grammofonskivor.