Arbetsterapi på vuxenhabiliteringen

Arbetsterapi
Arbetsterapeuten arbetar med rehabilitering
och habilitering för att du ska få en fungerande
vardag efter sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten arbetar också med dig som har
medfött funktionshinder.
Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering innebär att ta
tillvara och träna fysiska, psykiska och sociala
funktioner och färdigheter. Arbetsterapeuterna
samverkar med andra berörda aktörer i vården
och samhället.
Arbetsterapeutisk behandling
Tillsammans med dig utreder och planerar
arbetsterapeuten vilken behandling du behöver.
Syftet är att du så tillfredsställande som möjligt
ska klara din personliga vård, ditt boende och
kunna gå i skolan eller arbeta. Arbetsterapeuten
arbetar också för din möjlighet till en
meningsfull fritid och ett tillfredsställande
socialt liv.
Din delaktighet och ditt ansvar i behandlingen
är viktig. Arbetsterapeuten och du utvärderar
kontinuerligt behandlingen tillsammans.
Vuxenhabiliteringen
Vuxenhabiliteringen erbjuder habilitering och
rehabilitering för vuxna med funktionshindren
utvecklingsstörning, autism, medfödda
rörelsehinder och/eller betydande och
bestående funktionshinder efter hjärnskada.
Arbetsterapeuten hjälper dig med utprovning
av hjälpmedel, utredning och intyg vid
bostadsanpassning, ADL-bedömningar (ADL =
aktiviteter i det dagliga livet) och handledning
för dig, assistenter och anhöriga.
Den arbetsterapeutiska behandlingen kan ske i
de miljöer du befinner dig i till vardags, i
hemmet, i skolan, på arbetet eller på dagcenter.
Den kan också ske på habiliteringscentrum
eller på hjälpmedelscentralen.
Kontakta oss
Arbetsterapeuterna på vuxenhabiliteringen
Eksjö
telefon 0381-373 45
Jönköping
telefon 036-32 43 00
Värnamo
telefon 0370-69 79 00
Informationsenheten, mb, 2005.04
Den arbetsterapeutiska behandlingen kan ske
på sjukhuset, i hemmet eller ute i samhället.
Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.
Arbetsterapi på habiliteringscentrum
Habiliteringscentrum stödjer dig med
funktionshinder till full delaktighet i samhället.
Arbetsterapeuten arbetar för att du ska kunna
vara så självständig som möjligt i det dagliga
livets aktiviteter. På habiliteringscentrum
arbetar arbetsterapeuter i team med andra
yrkesgrupper.
Länssjukhuset Ryhov, habiliteringscentrum