Patientinformation

advertisement
Arbetsterapi
Arbetsterapeuten arbetar med rehabilitering
och habilitering för att du ska få en fungerande
vardag efter sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten arbetar också med dig som har
medfött funktionshinder.
Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering innebär att ta
tillvara och träna fysiska, psykiska och sociala
funktioner och färdigheter. Arbetsterapeuterna
samverkar med andra berörda aktörer i vården
och samhället.
Arbetsterapeutisk behandling
Tillsammans med dig utreder och planerar
arbetsterapeuten vilken behandling du behöver.
Syftet är att du så tillfredsställande som möjligt
ska klara din personliga vård, ditt boende och
kunna gå i skolan eller arbeta. Arbetsterapeuten
arbetar också för din möjlighet till en
meningsfull fritid och ett tillfredsställande
socialt liv.
Din delaktighet och ditt ansvar i behandlingen
är viktig. Arbetsterapeuten och du utvärderar
kontinuerligt behandlingen tillsammans.
Informationsenheten, mb, 2005.04
Den arbetsterapeutiska behandlingen kan ske
på sjukhuset, i hemmet eller ute i samhället.
Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.
Arbetsterapi på habiliteringscentrum
Habiliteringscentrum stödjer dig/ditt barn med
funktionshinder till full delaktighet i samhället.
Arbetsterapeuten arbetar för att du/ditt barn ska
kunna vara så självständig som möjligt i det
dagliga livets aktiviteter. På habiliteringscentrum arbetar arbetsterapeuter i team med
andra yrkesgrupper.
Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomshabiliteringen är en resurs
för barn och ungdomar upp till 20 år med
långvarig funktionsnedsättning. Barnen och
ungdomarna har, på grund av rörelsehinder,
utvecklingsstörning, autism, grava språkstörningar eller utvecklingsneurologiska
funktionshinder (ADHD och DCD), behov av
habilitering.
Den arbetsterapeutiska behandlingen kan till
exempel innehålla träning i det dagliga livets
aktiviteter, finmotorisk bedömning och träning
och utprovning av hjälpmedel.
Arbetsterapeuten bedömer om det finns behov
av anpassning av bostaden eller förskole-/
skolmiljön.
Behandlingen kan ske i de miljöer du/ditt barn
befinner sig i till vardags, i hemmet, i
förskolan/skolan. Den kan också ske på
habiliteringscentrum och/eller på hjälpmedelscentralen.
Kontakta oss
Arbetsterapeuterna på barn- och
ungdomshabiliteringen
Eksjö
telefon växel 0380-350 00
Jönköping
telefon växel 036-32 43 50
Värnamo
telefon växel 0370-69 79 00
Länssjukhuset Ryhov, habiliteringscentrum
Download