KEM feministisk teori, bilaga 1 - Institutionen för kulturvetenskaper

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6
000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och
attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya
perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Universitetslektor i kultur, estetik och medier med inriktning feministisk teori
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PER 2016/xxx
Vid Institutionen för kulturvetenskaper bedriver vi forskning och/eller undervisning i barn- och
ungdomskultur, etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, konst- och bildvetenskap, kulturstudier,
musikvetenskap och Scandinavian Studies. Gemensamt för samtliga ämnen vid institutionen är att vi
strävar efter att undersöka en mångfald av estetiska, kommunikativa och meningsskapande aspekter på
det moderna samhället och mänsklig interaktion.
Ämne
Kultur, estetik och medier med inriktning feministisk teori
Ämnesbeskrivning
I huvudområdet Kultur, estetik och medier möts de var för sig breda och svårdefinierade begreppen
”kultur”, ”estetik” och ”medier” i form av en tillämpad humanistisk medieforskning som förenar
medierade estetiska uttryck och medieteknologiers estetiska dimensioner med frågor kring hur
medierade estetiska uttryck produceras, förmedlas och används. Huvudområdet syftar till att utifrån
mångdisciplinär analys förstå strategiska och innovativa processer och beslutsfattande inom kulturoch mediesektorerna. Inom kultur- och mediesektorerna pågår ett intensivt arbete med att främja
mångfald och jämställdhet samtidigt som de estetisk-humanistiska vetenskaperna, sedan flera
decennier, har utvecklat i synnerhet feministiska och intersektionella teorier för att analysera estetiska
uttryck och processer.
Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns bl.a. en forskningsmiljö inom genusforskning med fokus
på aktivism och sociala rörelser och estetisk-humanistiska forskningsmiljöer som avses utvecklas till
att bli en mångdisciplinär plattform för forskning och utbildning kring kultur, estetik och medier.
Som ett led i denna strävan vill vi nu utöka vår kompetens med en etablerad forskare inom
filmvetenskap, konst- och bildvetenskap, musikvetenskap eller medievetenskap med specialisering
inom feministisk teori.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning inom kandidatprogrammet Medier, estetik och
kulturellt entreprenörskap och forskning i företrädesvis filmvetenskap, konst- och bildvetenskap,
musikvetenskap eller medievetenskap. Undervisningen omfattar också kursutveckling, -planering och
-utvärdering. Undervisning och examination sker såväl på svenska som på engelska. I
arbetsuppgifterna ingår också handledning, examination, kursansvar, administrativa uppgifter,
ledningsuppdrag, kompetensutveckling samt samverkan inom och utom universitetet.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i
Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen
samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Vid prövningen av meriter ska lika stor
omsorg ägnas åt granskningen av den pedagogiska skickligheten som åt granskningen av den
vetenskapliga skickligheten och andra behörighetsgrundande förhållanden.
Av särskild vikt är att den sökande har bred erfarenhet av forskning och undervisning inom feministisk
teori inom antingen filmvetenskap, konst- och bildvetenskap, medievetenskap, musikvetenskap eller
motsvarande ämnen.
Särskild vikt läggs vid att den sökande har erfarenheter av internationellt samarbete och publicering i
inom fältet väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
Av stor vikt är att den sökande har erfarenhet av undervisning på engelska.
Stor vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga och vilja att ta egna
initiativ samt dokumenterad förmåga att initiera projekt inom grundutbildning och forskning.
Provföreläsning, intervju och referenser kommer även att utgöra grund för bedömning.
Övrigt
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller
bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådan utbildning under de två
första åren av anställningen.
Kunskaper i svenska är inget krav vid anställningen, men den som anställs ska vara beredd på att inom
ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter
förståelse och bruk av svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
Innehavaren av anställningen förväntas därtill i stor utsträckning vara fysiskt närvarande vid
institutionen och delta regelmässigt i dess arbete.
Inför denna rekrytering har vi redan tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi undanber oss därför
kontakt med försäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.