Övergång till ny utbildningsplan (MS Word)

1(4)
Dnr G217 478/06
UTBILDNINGSPLAN
för apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet
Utbildningsplan fastställd av styrelsen vid Sahlgrenska akademin 2006-xx-xx efter
beredning av programkommittén för farmacevtisk och biovetenskaplig utbildning 2006-0125 och rådet för grundutbildningsfrågor 2006-02-21.
1. Apotekarprogrammets mål och inriktning
Nationella mål
Studenten skall ha förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga till att urskilja,
formulera, lösa problem samt att följa utvecklingen inom det område apotekarutbildningen
avser. Studenten skall också ha utvecklat sin förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig
nivå (1 kap 9 §, högskolelagen).
För att erhålla apotekarexamen skall studenten ha förvärvat kunskaper och färdigheter som grund
för verksamhet inom framför allt apotek, sjukhusapotek, läkemedelsindustri, kontroll- och
forskningslaboratorier samt vetenskapliga institutioner.
Vidare skall studenten ha förvärvat fördjupade kunskaper inom kemi, biovetenskap och farmaci
med inriktning mot alla aspekter av läkemedels sammansättning, framställning, funktion och
användning (Bilaga 2. Examensordning, Högskoleförordningen.)
Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet
Apotekarprogrammet i Göteborg har en inriktning mot modern läkemedelsutveckling som bygger
på en kemisk, biokemisk, biomedicinsk samt farmaceutisk grund. Programmet skall inte enbart ge
grundläggande kunskaper inom respektive område utan även en inblick i aktuell internationell
läkemedelsforskning.
Apotekarprogrammet i Göteborg är även forskningsförberedande. Utbildningen bygger på
vetenskaplig grund och innefattar bl a försöksplanering (för både laborativa och icke laborativa
projekt), utvärdering samt muntlig och skriftlig presentation av resultat. Avseende fästs vid träning i
att tillgodogöra sig aktuell vetenskaplig litteratur och att orientera sig i internationella vetenskapliga
databaser.
Apotekarutbildningen och den förändrade apotekarrollen
Apotekaryrket har under senare år genomgått en påtaglig förändring. Förutom att som
tidigare ansvara för framställning och hantering av läkemedel inom farmaceutisk industri,
apotek och sjukhus, har apotekarna numer även som en av sina huvuduppgifter att informera
patienter, allmänhet och anställda inom sjukvården om läkemedlens kliniska effekter och
biverkningar. Apotekarna spelar också en allt större roll för samhällets värdering av nya
2(4)
preparat som introduceras på marknaden inom t ex myndigheter och läkemedelskommittéer
och även genom att aktivt deltaga i forskning och utveckling av nya läkemedel.
I och med att den producentoberoende läkemedelsinformationen ökar i omfattning – och
läkemedelskommittéerna får ett allt större inflytande över val av läkemedel – kommer dessa
delar av apotekarnas verksamhet att få en ännu större betydelse. Härtill kommer att många
apotekare efter examen ägnar sig åt grundläggande forskning avseende läkemedlens effekter
på organismen eller åt klinisk utvärdering av nya preparat. Vidare handläggs registreringen av
nya farmaka i allmänhet av personer med apotekarutbildning.
Mot denna bakgrund ter det sig angeläget att apotekare inte enbart besitter djupgående
kunskaper i kemi och traditionella farmaceutiska ämnen utan även omfattande kunskaper
inom biomedicinskt inriktade ämnen, t ex integrativ fysiologi, sjukdomslära och farmakologi.
De bör också inneha goda kunskaper avseende de delar av den moderna cell- och
molekylärbiologin, vilka är relevanta för modern och framtida farmakoterapi.
Apotekarutbildningen i Göteborg baseras delvis på denna apotekarnas förändrade yrkesroll.
Ett syfte med utbildningen i Göteborg är således att studenterna skall inhämta tillräckligt
omfattande biomedicinska kunskaper för att på ett adekvat sätt kunna studera och diskutera
läkemedels effekter på olika sjukdomstillstånd. Utbildningen skall vidare ge en god grund för
arbetsuppgifter med inriktning mot klinisk utvärdering av läkemedel inom läkemedelsindustri
och myndigheter.
Apotekarprogrammet i Göteborg skall dessutom utgöra en god bas för verksamhet som
informationsapotekare.
2. Utbildningens uppläggning
Omfattning
Apotekarprogrammet omfattar 200 poäng.
Uppläggning i stort
De olika kurserna på apotekarutbildningen i Göteborg har inplacerats i den ordningsföljd
enligt vilken undervisning sker.
Termin 1
10p
10p
Grundläggande kemi 1
Grundläggande kemi 2
Termin 2
3p
9p
8p
Cellbiologi I: Cellen
Cellbiologi II: Molekylär genetik
Cellbiologi III: Molekylär cellbiologi
Termin 3
5p
5p
10p
Cellbiologi IV: Metabolism
Immunologi, infektion, tumörbiologi, hematologi och
biomaterial
Allmän organisk kemi
Termin 4
5p
10p
5p
Läkemedelskemiska principer
Fysiologi och anatomi
Biostatistik
Termin 5
20p
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi
3(4)
Termin 6
5p
5p
2p
8p
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi
Analytisk kemi
Läkemedelstoxikologi
Farmakokinetik med läkemedelsmetabolism
Termin 7
10p
5p
5p
Galenisk farmaci
Samhällsfarmaci
Farmakoterapi
Termin 8
4x5p Valbara kurser
Termin 9
20p
Examensarbete
Termin
10
20p
Tillämpad apoteksfarmaci med författningar
3. Kursplaner
Kursplan för varje kurs inom programmet fastställs av programkommittén för farmacevtisk
och biovetenskaplig utbildning. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att
kurserna skall läsas i den ordning som utbildningsplanen föreskriver och förutsätter
heltidsstudier.
4. Undervisning
Utbildningen baseras på föreläsningar, laborationer, demonstrationer, seminarier och
grupparbeten samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Självstudier ges ett betydande
utrymme. Delar av kurslitteraturen är engelskspråkig och vissa kurser kan komma att ges
helt eller delvis på engelska.
5. Examination och betyg
Examinationen sker i form av muntlig eller skriftlig tentamen, praktiska prov och godkänd
medverkan vid obligatoriska moment. Obligatoriska moment inom en kurs framgår av
kursplanen.
I programmet används både två-gradig och tre-gradig betygsskala. Betygsskala framgår av
kursplan.
Förnyat prov
Student erbjuds möjlighet till förnyad examination maximalt fyra gånger. Efter tre
underkända examinationstillfällen för en kurs kallar studievägledare till samtal med berörd
student, alternativt till ett samråd där även lärare från den aktuella kursen samt en
studentstudievägledare deltar. Avsikten är att komma fram till en studieplanering inför ett
nästa examinationstillfälle.
Efter sammanlagt fem underkända examinationstillfällen erbjuds student möjlighet att gå
om kursen en gång. Efter ett sjätte underkänt examinationstillfälle beslutar
programkommittén om resurser kan ställas till förfogande för något ytterligare
examinationstillfälle.
Student som underkänts på kursen eller del av kursen ”Tillämpad apoteksfarmaci med
författningar” kan, om skäl föreligger, beviljas möjlighet att genomföra kursen ytterligare en
gång, under förutsättning att Apoteket AB ställer praktikplats till förfogande.
6. Krav på särskilda förkunskaper
4(4)
För antagning till Apotekarprogrammet i Göteborg krävs utöver grundläggande behörighet
för högskolestudier:
Matematik: kurs C eller 3 åk SENT eller etapp 3
Fysik, kurs B eller 3 åk N T eller etapp 4
Kemi, kurs B eller 3 åk N T eller etapp 4
Biologi, kurs B eller 2 åk N eller etapp 2
Betyget skall vara lägst Godkänd i vart och ett av dessa ämnen. Antagningen sköts av
Verket för högskolservice (VHS).
Goda kunskaper i svenska och engelska är nödvändiga för att lyckas med studierna inom
programmet.
Antagning till fortsatta studier inom programmet
Uppflyttning till påföljande kurs sker automatiskt med platsgaranti under förutsättning att
studenten uppfyller förkunskapskraven enligt kursplanen. Vid uppflyttning till nästa termin
får student restera med en kurs från föregående termin, exempelvis för uppflyttning till
termin fem får student ha högst en kurs, ej fullförd från termin fyra. Övriga kurser ska vara
fullförda. Förkunskaper framgår av kursplan.
Vid antagning till fortsatta studier efter studieuppehåll samt för antagning till senare del av
programmet rangordnas sökande enligt prioriteringsgrupper fastställda av programrådet för
farmacevtisk och biovetenskaplig utbildning 2003-03-28.
7. Examina
Efter fullbordat program om 200 poäng utfärdas, på begäran av studenten, ett
utbildningsbevis med benämningen Apotekarexamen (Master of Science in Pharmacy). Den
student som så önskar kan efter ha uppfyllt kravet på 80 poäng i huvudämnet inklusive
examensarbete erhålla bevis om farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical
Science ) . Efter de första 120 poängen samt ett 10 poängs examensarbete kan en
kandidatexamen erhållas (Bachelor of Pharmaceutical Science).
8. Programansvar
Inom Göteborgs universitet har Sahlgrenska akademin ett samordnande ansvar med
naturvetenskapliga fakulteten som medverkande nämnd. För den direkta ledningen av
programmet svarar en programkommitté. Kurser i galenisk farmaci ges enligt avtal med
Chalmers.
9. Övriga föreskrifter
Utbildningsplanen skall börja gälla från och med termin 1 höstterminen 2006. Student som
har påbörjat studierna enligt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll måste fortsätta
studierna enligt ny utbildningsplan skall kontakta studievägledningen för planering av
fortsatta studier.
5(4)