Utbildningsplan för Kemi, kandidatprogram, 180 högskolepoäng

advertisement
Naturvetenskapliga fakulteten
Dnr G 217 3067/10
Utbildningsplan för Kemi, kandidatprogram, 180
högskolepoäng
Grundnivå
Bachelor of Science Programme in Chemistry
1. Beslut om fastställande
Utbildningsplan Kemiprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2006-10-17 och
reviderades 2007-06-19 samt 2010-07-01. Utbildningsplanen gäller t.o.m. 2013-06-30.
Programmet är på grundläggande nivå.
2. Syfte
Kemin får en allt större roll i samhället och då inte bara inom verksamheter som
traditionellt förknippas med kemi. De arbetsområden som växer snabbast är de som
gränsar till andra naturvetenskapliga områden som biologi, medicin och fysik. Syftet
med kandidatprogrammet i kemi är dels att förbereda för master- och forskarutbildning i
kemi och dels att förbereda för verksamhet inom det privata näringslivet och den
offentliga sektorn. Några exempel på arbetsuppgifter är: forskningsutveckling inom
kemiföretag, läkemedelsföretag, livsmedelsföretag, analys- och synteslaboratorier,
miljöskydd-naturvård inom företagssektorn eller inom offentliga tillsynsmyndigheter.
3. Lärandemål
För kandidatexamen skall studenten
• ha tillägnat sig och utvecklat grundläggande kunskaper och färdigheter inom det
kemiska ämnesområdet baserat på vetenskaplig grund
• ha tillägnat sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom några delar av kemin
samt stödkunskaper inom angränsande områden
• ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper och färdigheter för fortsatta fördjupade studier
mot en master- eller forskarutbildning
• ha förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med målgrupper
• kunna inhämta ny kunskap som behövs för att analysera, formulera och lösa
problemställningar med kemiska förtecken samt kritiskt kunna diskutera
frågeställningar och företeelser i relation till problemställningen
• ha kännedom om historiska, kulturella och etiska aspekter av kemin och kunna
använda kemiska begrepp för att förklara vardagliga fenomen
• besitta goda färdigheter inom kemins laborativa delmoment
4. Uppläggning och studiegång
De första två åren på programmet erbjuder grundläggande kunskaper inom kemins stora
områden samt inom matematik. Det finns inom de två första åren utrymme för en
begränsad valbarhet av kurser. År tre innebär en fördjupning inom de områden av kemin
som väljs av studenten och en mångfald av special- och fördjupningskurser inom
kemiområdet erbjuds. Möjlighet till breddning inom andra naturvetenskapliga ämnen
erbjuds också. Många viktiga forskningsområden är flervetenskapliga eller
tvärvetenskapliga och överbryggar de traditionella ämnesgränserna. Utbildningen
avslutas med ett examensarbete omfattande 15 hp. Inom ramen för examensvillkoren är
man fri att kombinera kurser, även från andra ämnesområden, vilket gör att man kan
sätta samman en personlig profil på sin utbildning.
5. Förkunskapskrav
För utbildningen gäller områdesbehörighet 13, undantaget Biologi B. Behörig att antas
till Kemi kandidatprogram är den som förutom grundläggande behörighet uppfyller
följande särskilda förkunskapskrav, där lägst betyg 3/G krävs i respektive ämne:
• Matematik: kurs A-D enligt nationellt program
• Fysik: kurs A-B enligt nationellt program
• Kemi: kurs A-B enligt nationellt program
Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till
programmet.
6. Examen
Naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv
fördjupning inom huvudämnet kemi. För kandidatexamen skall studenten inom ramen
för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp
inom huvudområdet.
7. Övrigt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards