Hur ser den lokala situationen ut vad
gäller droganvändandet och missbruk
Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare
Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare
Har du druckit alkohol någon gång?
Åk 9
Pojkar Flickor
Nej
48%
46%
Ja, totalt
50%
52%
Ja, de senaste 12 månaderna 49%
49%
Ja, de senaste 30 dagarna
20%
28%
Har du druckit alkohol någon gång?
Gymnasiet, år 2
Pojkar Flickor
Nej
15%
13%
Ja, totalt
85%
87%
Ja, de senaste 12 månaderna 79%
85%
Ja, de senaste 30 dagarna
60%
59%
Har du använt narkotika någon gång?
Ja, det senaste 12 månaderna
Åk 9
Åk 2 gymnasiet
Tjejer
4%
8%
Killar
5%
12%
Vanligaste narkotikan: Marijuana, hasch och spice
Slutsatser nationellt
Alkohol:
• Fortsatt låga nivåer och fortsatt nedgång.
• Några värden är de lägsta som uppmätts sedan startåret 1971
Narkotika:
• Relativ stabil utveckling men med sjunkande andel bland pojkar i
gymnasiets år 2 jämfört med de senaste åren
(20% 2010-2014, 17% 2015)
• Den totala droganvändningen: sjunkit flera år; 2015 visar på
rekordlåga nivåer i flera mått.
Tänkbara förklaringar
(gäller framförallt nedgång av alkoholkonsumtion)
•
•
•
•
•
Pågående hälsotrend
Mer umgänge vid eller via nätet, bl a spel
Effektivare föräldrakontroll
Effekt av drogförebyggande insatser
Ökad andel ungdomar med bakgrund i ickealkoholkultur
Vanligaste drogerna i Vänersborg
•
•
•
•
•
•
•
•
Tobak
Alkohol
Cannabis
Amfetamin
Kokain
Subutex
Ecstasy
Benso
I en studie som FHI
genomförde, på ett
gymnasium i Skåne, 2010,
visade sig att 64% av de
som rökte vanlig tobak
också hade provat
cannabis, motsvarande
siffra för icke-rökare var 4%.
Rökfri skola!
Statistik Språngbrädan
2012. 70 pers
2013. 100 pers
2014. 128 pers
73 män och 55 kvinnor
27 st anhörigstöd
10 st under 18 år
2015-12-10
Hittills i år 110 pers
5 ungdomar under 18, varav
alla använde Cannabis.
27 pers på anhörigstöd.
38st pga alkohol missbruk
18st amfetamin missbruk
5st opiat missbruk ,subutex,
heroin, tramadol
Cannabis 8st+ 5 ungdomar
Spice 2st
Bland missbruk 4st
Tablettmissbruk 3st
Vilket stöd kan ges lokalt?
Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare
Sara Gunnarsson, Drogförebyggande
samordnare
Sektionen för Missbruksstöd
Målgruppen beskrivs särskilt i 5 kap 9 § SoL
Kommunen har ett särskilt ansvar för insatser till
personer med missbruk, både förebyggande samt
stöd och hjälp. Insatserna ska präglas av
mångfald, flexibilitet samt differentiering.
Planmässighet och långsiktighet ska vara en viktig
utgångspunkt.
Sektionen för Missbruksstöd
• Utredning och uppföljning
• Kvalificerade vårdinsatser i vår egen öppenvård
i form av både psykosocialt stöd och psykosocial
behandling
• Förebyggande arbete (drogförebyggare och
alkoholhandläggare)
Organisation
Sektionen för Missbruksstöd
Missbruksstöd
Drogförebyggare
Psykosocialt stöd
Boende/Beroendestöd
Alkoholhandläggare
Psykosocial behandling
Utredningsteam
Språngbrädan/
psyk sköterska
Vem kan erhålla kontakt och hur?
• Kommuninvånare som är 20 år och äldre.
• I vissa fall ungdomar (Språngbrädans personal).
• Kontakten med oss är frivillig!
I vissa särskilda fall kan tvångsåtgärder enl. LVM bli
aktuella (vid mycket allvarlig fara) ~ ovanligt men inträffar
ibland.
• Kontakt genom IFO:s mottagare el. direkt med
1:e socialsekreterare på vårt utredningsteam.
• Efter ansökan inleds utredning och en kontakt
med socialsekreterare etableras.
Utredningsteam
• Består av 1:e socialsekreterare och
socialsekreterare.
• Uppgiften är att handlägga ansökningar och
anmälningar/förhandsbedömningar, utreda samt
följa upp beviljade insatser.
• Under utredning och uppföljning används
standardiserade screening- och
bedömningsinstrument enligt nationella riktlinjer
för missbruks- och beroendevård.
• Arbetet utgår från socialtjänstlagen och
socialstyrelsens riktlinjer samt övriga lagar som
reglerar verksamheten.
• Utredning enligt SoL gällande vuxen kan inte inledas mot
den enskildes vilja ~ samtycke krävs alltid!
• Under utredningsprocessen träffar den enskilde
(sökanden) en socialsekreterare vid ett antal tillfällen
(beroende av ansökans/ärendets art) för:
 utredningssamtal/samtal,
 ev. AUDIT/DUDIT samt ASI-intervju
• Ev. inhämtas information från andra källor – efter
samtycke från den enskilde.
• Efter att bistånd beviljats startas en insats upp
som soc.sekr är ansvarig för att följa upp.
• Uppföljning sker genom gemensamma möten med
utförare eller ev. andra samverkansparter då det
ofta finns stöd/behandling från flera parter samtidigt;
förutom socialtjänst även sjukvård och AMA, KRAMI
el. arbetsförmedling m.fl.
• Insats enl. SoL bygger på frivillighet… Insatsen kan
avslutas närhelst en person önskar…
~Ett motiverande arbete pågår hela tiden
på olika plan ~
Språngbrädans samtalsmottagning
~ kommunens öppenvårdsenhet ~
• Mottagning som vänder sig till alla
kommuninvånare som har frågor eller vill ha
stöd och hjälp gällande alkohol och narkotika.
• Gällande spelproblematik hänvisas
kommuninvånare till sjukvården.
• Vi erbjuder även stöd till anhöriga och till
föräldrar med oro för sina tonåringar eller unga
vuxna.
Språngbrädan
Målgrupp:
• Ungdomar / unga vuxna samt vuxna som är i behov av
stöd och behandling för sitt riskbruk, missbruk och
beroende av narkotika eller alkohol.
• Anhöriga till ovanstående då de är i behov av stöd.
• Våra uppdrag får vi ifrån socialsekreterare från
Missbruksektionen samt Familjestödssektionen eller
via direktkontakt av kommuninvånare.
Språngbrädan
Vårt uppdrag:
• Informera och lotsa vår målgrupp rätt.
• Personal skall hålla sig uppdaterad kring
drogkunskap, nya metoder,
verksamhetsutveckling.
• Erbjuda psykosocial behandling utifrån de
”bästa” metoderna.
• Samverka med andra som arbetar med/möter
målgruppen.
Beroendestödsteamet
Sektionen för Missbruksstöd
Relativt ny insats i nuvarande utformning
~ igång sedan 1 oktober 2014 i full skala
Mål för insatsen:
- Att Vänersborgs kommun genom
Beroendestödsteamet skall erbjuda kommuninvånare
med ett dokumenterat missbruk/beroende,
ett kvalificerat psykosocialt stöd.
Beroendestödsteamet
Sektionen för Missbruksstöd
Uppdrag:
• Beroendestödsteamet erbjuder psykosocialt
stöd i olika former.
• Stödet skall bestå av insatser som förbättrar och
möjliggör den enskildes livssituation att nå
positiva förändringar.
• Fokus är att man skall bibehålla de positiva
förändringarna på egen hand.
Beroendestödsteamet
Sektionen för Missbruksstöd
• Uppdraget kan gälla olika livsområden
men fokus skall ligga på personens
missbruk/beroende.
• Stötta i att kunna ta emot annan hjälp t.ex. från
Språngbrädan, sjukvården och psykiatrin.
• Att vara ett komplement till det andra vårdgivare
eller kommunens andra delar kan erbjuda.
Beroendestödsteamet
Sektionen för Missbruksstöd
Målgrupp:
Alla personer över 20 år
som har ett dokumenterat missbruk/beroende
och är utredda och beviljade insatsen.
Vem kan bevilja insatsen?
Socialsekreterare på sektionen för missbruksstöd.
Beroendestödsteamet
Sektionen för Missbruksstöd
Utförare av insatsen:
• 3 heltidsanställda med undersköterske-/skötareutbildning. Andra relevanta vidareutbildningar
som MI, ESL (Ett självständigt liv)
• Schemalagd arbetstid:
vardagar 8-20, helger 9-17
• Beroendestödjarna arbetar främst i personernas
hem men har tillgång till lokaler och bilar
Psykosocialt stöd / boende
Marierovägens träningsboende
• Träningsboendet Marierovägen finns för personer
med missbruks-/beroendeproblematik.
• Boendet har 5 platser beroende av problematik
och lämplighet.
• Alla på boendet ingår i den generella strukturen
dvs. gemensamma regler och vissa aktiviteter.
• Alla på boendet har också sin individuella
genomförandeplan utifrån uppdrag från
socialsekreteraren. Dvs. vad man behöver arbeta
med för att komma vidare i sin boendesituation.
Marierovägens träningsboende
• Det individuella uppdraget bygger på den
uppkomna situationen dvs. VARFÖR personen
saknar bostad.
• Ekonomi?
• Samsjuklighet?
• ADL?
• Struktur/planering?
• Hantering av missbruk/beroende?
Marierovägens träningsboende
• Den vanligaste tiden som man bor i
träningsboendet är 6-9 månader. Mycket spelar
in såsom:
• Följsamhet utifrån uppdraget
• Bostadsmarknaden i stort, finns det något att
flytta till?
• Motivation till förbättring av missbruk/beroende
Drogförebyggande arbete
• Uppdraget är att arbeta förebyggande mot; tobak,
alkohol, narkotika och dopning
• Målgrupp
Barn och ungdomar upp till 25 år
• Mål
Barn och ungdomar under 18 år ska vara drogfria och
kommunens vuxna ska tillsammans bidra till detta
Tack för att ni lyssnat!
-Frågor?