EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 4 december 2013
Företagskoncentrationer: Kommissionen godkänner
Microsofts förvärv av Nokias mobiltelefonenhet
Med stöd av EU:s koncentrationsförordning har kommissionen godkänt Microsofts förvärv
av huvuddelen av Nokias mobiltelefonenhet. Mobilenheten tillverkar och säljer
huvudsakligen smarttelefoner och telefoner med specialfunktioner. Kommissionens
slutsats var att transaktionen inte orsakar några konkurrensproblem, i synnerhet som
överlappningarna mellan parternas verksamheter bara är begränsade och eftersom
kopplingarna mellan Microsofts mobila operativsystem, mobila applikationer och
postserverprogramvara för företag och Nokias smarta mobila anordningar sannolikt inte
leder till att konkurrenter stängs ute från marknaden.
Under 2012 såldes nästan 700 miljoner smarttelefoner och 162 miljoner surfplattor över
hela världen. Kommissionen gjorde en bedömning av hur förvärvet skulle inverka på
konkurrensen mellan smarta mobil anordningar (bl.a. smarttelefoner och surfplattor).
Kommissionen konstaterade att överlappningarna mellan de två företagens
verksamhet är minimal på detta område och att flera starka konkurrenter, t.ex.
Samsung och Apple fortsatt konkurrerar med det nya sammanslagna företaget.
Kommissionen har också undersökt ett antal vertikala förbindelser mellan det
sammanslagna företagets verksamhet på marknaden i efterföljande led för smarta mobila
anordningar och Microsofts verksamheter i de föregående leden, dvs. mobila
operativsystem (OS), mobila applikationer (appar) och postserverprogramvara för företag
samt relaterade kommunikationsprotokoll. Kommissionen kom fram till följande slutsatser:
1) Det är inte sannolikt att Microsoft efter transaktionen kommer att begränsa
leveranserna av Windows-operativsystem för smart mobila anordningar till
konkurrerande tillverkare av anordningar. Faktum är att Microsofts andel i
marknaden för mobila operativsystem är begränsad. För att konkurrera mer effektivt
med de ledande OS-plattformarna för Android och Apple måste Microsoft dessutom
sannolikt även fortsättningsvis använda sig av andra leverantörer av anordningar för
att konsumenters i högre grad ska anamma företagets produkter och för att
attrahera utvecklare av mobila appar.
IP/13/1210
2) Det är inte sannolikt att Microsoft kommer att begränsa leveranserna av sina
mobila appar, t.ex. kontorspaketsappar och Skype, till konkurrerande leverantörer
av smarta mobiltelefoner. Eftersom kontorsappar för närvarande inte finns
tillgängliga på surfplattor med operativsystem från konkurrerande tillverkare skulle
en leveransbegränsning inskränka sig till surfplattor från andra leverantörer som
använder Microsofts Windows-operativsystem. En sådan strategi skulle dock hämma
Microsofts möjligheter att locka fler app-utvecklare och app-användare till sitt
operativsystem för smarta mobila anordningar. För smarttelefoner är andelen
kontorsappar minimal och det finns många populära konkurrerande appar. För
Skype gäller på samma sätt att det alltjämt kommer att finnas andra populära appar
tillgängliga. Med tanke på den låga marknadsandelen för Windows mobila
operativsystem skulle begränsningar av driftskompatibiliteten med andra tillverkares
mobila operativsystem ytterst försvaga Skypes konkurrenskraft.
3) Microsoft skulle inte ha möjlighet att begränsa konkurrerande smarta mobila
anordningars driftskompatibilitet med Exchange Server, som är Microsofts
postserverprogramvara för företag, på grund av avtalsvillkoren i de nuvarande
licenserna för Microsofts patent, bl.a. det kommunikationsprotokoll som hanterar
synkronisering av e-post, kalendrar och kontakter mellan smarta mobila anordningar
och Microsoft Exchange. Med tanke på den begränsade del av marknaden som kan
utestängas och det sammanslagna företagets mycket begränsade position på
marknaden för smarta mobila anordningar skulle ett sådant beteende i alla
händelser inte ha några konkurrenshämmande effekter.
Kommissionen anser att eventuella konkurrensproblem som kan uppstå till följd av Nokias
agerande efter transaktionen, när det gäller licensiering av den patentportfölj som avser
smarta mobila anordningar, som det har behållit, faller utanför tillämpningsområdet för
EU:s koncentrationsförordning. Kommissionen kan därför inte beakta sådana farhågor vid
bedömningen av den aktuella transaktionen. Det är Nokia som är säljare och
kommissionens undersökning avser det nya sammanslagna företaget. Kommissionen
kommer dock fortsatt att hålla uppsikt och noga övervaka Nokias licensieringsmetoder
efter sammanslagningen mot bakgrund av EU:s antitrustregler, särskilt artikel 102 i EUFfördraget, som förbjuder missbruk av dominerande marknadsställning.
Kommissionen anser att alla de relevanta marknaderna som påverkas av transaktionen
minst omfattar hela EEA, eller till och med hela världen.
Företag och produkter
Microsoft sysslar främst med utformning, utveckling och leverans av programvara,
särskilt
operativsystem
och
datorbaserad
produktivitetsprogramvara
samt
hårdvaruanordningar, bl.a. spelkonsoler, bärbara digitala musikspelare och, nu senast
surfplattor.
Mobiltelefonenheten omfattar Nokias enheter för mobiltelefoner och smarta anordningar
samt
ett
designteam,
driftsenheter
som
inkluderar
mobilenhetens
produktionsanläggningar, relaterade försäljnings- och marknadsföringsenheter och
supportfunktioner samt designrättigheter som avser de anordningar som tillverkas av
mobilenheten.
Kontroll av företagskoncentrationer – regler och förfaranden
Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag med en
omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att
förhindra sammanslagningar som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EESområdet eller en väsentlig del av detta.
2
De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns
efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen
vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1)
eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).
Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik, i
det offentliga ärenderegistret under nummer M.7047.
Kontaktpersoner:
Antoine Colombani +32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine
Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25
3