Tutorlärarutbildning 2017 - Centret för livslångt lärande

Vasa 2.11.2016
Tutorlärarutbildning 2017
Mångsidiga utvecklingsinsatser har mobiliserats för att förnya grundskolan i Finland. Ett
led i denna utveckling är bland annat satsningen på tutorlärare. Med tutorlärare avses en
lärare som handleder övriga lärare, bland annat i att förändra skolkulturen, förverkliga en
ny pedagogik och på ett ändamålsenligt sätt utnyttja digitaliseringen. Intresserade och
yrkesskickliga lärare ska kunna bli tutorer samtidigt som man fortsätter att undervisa.
Initiativet och uppdraget har överförts till kommunerna som kan söka om medel för att
utbilda sina tutorer. Stödet kan också nyttjas för att tutorläraren skall kunna använda en
del av sin arbetstid till att stöda ändringsarbetet i skolan.
Innehåll och målsättningar:
Centret för livslångt lärande (CLL) erbjuder ett program för blivande tutorlärare
motsvarande sammanlagt 6 närstudiedagar. Programmet har förankrats i de mål och
innehållsbeskrivningar
som
formulerats
för
uppdraget.
http://oph.fi/download/179329_tutorlararutbildningens_mal_och_innehall.pdf
Målsättningen med programmet är bland annat att tutorlärarna får färdigheter att
synliggöra och omsätta mångsidigt pedagogiskt kunnande i praktiken och att utveckla den
på lång sikt. Deltagarna utvecklar även sina digitala färdigheter både inom det
pedagogiska och tekniska området. Programmet strävar också efter att stöda deltagarnas
färdigheter att handleda och utbilda andra vuxna. Ytterst syftar programmet till att
optimera elevernas möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Arbetsformer:
Seminarier, föreläsningar, arbete i små grupper, litteraturstudier och nätbaserat arbete.
Workshops bland valbara teman. Vidare ordnas regionala nätverksträffar. Dessutom ingår
reflektionsuppgifter och dokumentation. Programmet kombinerar lokalt utvecklingsarbete
i den egna kommunen med mer teoretiskt inriktade studier (närstudietillfällen).
Programmet erbjuds i mån av möjlighet och intresse regionalt.
Samarbetsparter:
Datavetenskapen vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
(MediaCity).
Tema 1: Ny läroplan – ny pedagogik – Tutorläraren i framtidens skola




Tutorrollen och det pedagogiska uppdraget
Handledning, mentorskap
Läroplanens nya pedagogik
o Skolutveckling som en del i undervisningsväsendets strategi
o Verksamhetskultur och nya lärmiljöer
o Mångsidig kompetens – med betoning på multilitteracitet och
digitalkompetens
o Bedömning
Digital pedagogik
Omfattning 2 närstudiedagar och eget arbete
Tema 2: Kommunikation och samarbete






Mångsidig pedagogisk ämneskompetens
Kommunikationsfärdigheter och nätverkande
Utnyttja teknik och sociala medier i kommunikation
Kamratlärande
Samarbete med hjälp av digitala verktyg
Sporra till innovationer och försök, spridning och delning
Omfattning 2 närstudiedagar och eget arbete
Tema 3: Användning och produktion av digitalt innehåll






Programmering
Kreativ produktion och användning av digitala resurser
eLäromedel och resurser
Digitalt medborgarskap
Upphovsrätt och licenser
Studiebesök (Experience Lab m.fl.)
Omfattning 2 närstudiedagar och eget arbete
Deltagaravgift: Utbildningskostnader prel. 1000 euro/person. Deltagarna bör själva stå för
kostnader gällande resor och logi.
Närmare information ger direktör Torbjörn Sandén, [email protected], 06-3247455
eller fortbildningschef Camilla Forsberg, [email protected], 06-3247136