Perspektiv på pedagogik

advertisement
Perspektiv på pedagogik
E‐lärande med fokus på lärande
Håkan Hult
151119
Kairos Future om människan i allmänhet och patienten i synnerhet
• Från kollektivism till individualism
• ‐1910: Överleva, 1910‐1990: Leva längre, 1990: Må bättre än bra
• Ett vidgat hälsobegrepp där god sömn är viktigast
• Mer av kundbeteende
• Patienter ifrågasätter mer och föreslår behandling
• Min reflektion: vårdens ökade pedagogiska arbete och e‐lärandets betydelse
Enkelt – komplicerat ‐ komplext
•
•
•
•
Att baka en sockerkaka (enkelt)
Att skjuta upp en månraket (komplicerat)
Att uppfostra barn (komplext)
E‐lärande vid det komplicerade resp komplexa inom hälso‐ och sjukvården
Pedagogik – ett par definitioner
• Pedagogik är läran om systematisk påverkan
• Pedagogik är läran om stöd för lärandet
• Konsekvenser för fokus och design av olika former av utbildning/undervisning
• De didaktiska frågorna Vad Hur Varför
• Tänk alltid ordningen Varför, Vad och Hur vid kurs‐ och utbildningsplanering Hälso‐ och sjukvårdens pedagogiska arbete
• Det är mycket omfattande
• Tycks leva efter en gammal pedagogisk definition
• Pedagogisk process: Planering – undervisning –
utvärdering
• Pedagogisk process i vården: Avläsa – färdrikta ‐
lärstödja
• Pedagogiska processer i vården:
–
–
–
–
Den överviktiga mannen
Den ryggopererade mannen
Tvillingparet
Hjärtläkaren
Våra slutsatser om det pedagogiska arbetet i vården
•
•
•
•
Invävt i behandlingen
Tyst
Uppmuntras inte av ledningen
Man missar många lärtillfällen
Community of practice (Lave & Wenger)
• Yrkesgemenskap där man delar mål, värden och metoder
• Novisen har legitimt men perifert deltagande
• CoP kan lära av novisen
• Metaforer/tanketraditioners betydelse för en CoP
• CoP för ex en student
• CoP för kursansvarig
Att designa för lärande
•
•
•
•
•
•
•
•
Delägarskap
Tillit
Utmanande uppgifter
Förevisa eller upptäcka
Framtung eller baktung
Interaktion
Tid för reflektion
Återkoppling
Kolbs lärcirkel
Konkret
Göra
Reflektera
Abstrakt
Några gamla greker
•
•
•
•
•
Sokrates och maieutik
Platon och anamnes
Det viktiga tycks vara nyfikenheten
Hur kan personalen behålla sin nyfikenhet?
Hur kan kursdeltagare få ”utlopp” för sin nyfikenhet?
Motivation
• Förväntans‐valensteori
• Min definition: Målattraktivitet x Metodrelevans X Uppnåendesannolikhet
• Vid distansutbildning och andra e‐
lärandeformer är metodrelevansen viktig att tänka på
Vår nytta av teorier om lärande
• Behaviourismen: Mål och mätbarhet
• Pragmatismen: Nytta och att göra
• Socialkonstruktivismen: Lära är att konstruera kunskap, kontextens betydelse
• Variationsteorin: Variationens betydelse
• Vid e‐lärande: Teoriernas ”kopplingar” till e i e‐lärande
• Tänk inte alltid programmerad undervisning!
E‐lärande
• Många kunskapskällor, komplex gestaltning, multimodal kommunikation, överbrygga geografiska avstånd, stödja praktiskt lärande på distans, kan lösa upp gränser mellan utbildning och forskning (Lunds univ. 2014)
• Närhet – distans och vikten av ett ansikte
• Flippade klassrum, mentometer, virtuella patienter
• Målgruppsanalyser viktiga vid e‐lärande så utmaningarna blir lagom
• Interaktion och samarbete en akilleshäl?
Kunskap
• Aristoteles kunskapsformer
– Episteme
– Techne
– Fronesis
• Tyst kunskap och hur får man den mindre tyst
• Kroppslig kunskap
Download