Perspektiver på makt

advertisement
Perspektiver på makt
Pål Aarsand
[email protected]
Vad är pedagogik?
"Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar
kunskap om de processer genom vilka människan
formas och förändras i olika sociala, kulturella och
historiska sammanhang. Inom det pedagogiska
problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av
fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra
påverkansprocesser.”
Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 2004
Varför pedagogik och makt?
• Ofta en definerad relation mellan två parter
där den ena är givet ett mandat till att utöva
makt över den andra.
• Pedagogik (uppdragelse och skolering) ses
ofta som det moderna samhällets viktigaste
arena för att reprodusera den sociala
ordningen
Historisk materialisme
“Det komunistiska
manifest” (1848)
“Das Kapital” (1867)
Ide/hypotes:
Ekonomien är
drivkraften i den
historiska
utvecklinga
Karl Marx & Friedrich Engels
Centrala begrepp
• Ekonomi som den centrala vetenskap
• Klassekamp/klass-samhället
• Alienation
Ekonomi som drivkraft
• Bas-överbyggnad
Klasskamp/klass-samället
Bankerna mår allt bättre. Små kreditförluster i Sverige och
höga marginaler i utlåningen stärker resultaten. Men
också bankbonusarna växer. Bankerna har nu
tillsammans reserverat 4 miljarder kronor i bonusar för
årets första tre kvartal. Bonussumman väntas växa till
över 5 miljarder för hela året.
» DN 09.10.29
• Vinsterna sköt i höjden i fjol och börsen steg kraftigt.
Därmed ger också bonusprogrammen rejäl utdelning till
de verkställande direktörerna i Stockholmsbörsens
storbolag. Överlag har det blivit mycket mer pengar i
lönekuverten och det är de rörliga ersättningarna, eller
bonusarna, som ökar mest.
» DN 05.04.01
Alienering
• människan kom i kontakt med sitt
sanna väsen först då hon fick utlopp för
sin kreativitet (sitt arbete), men då detta
inte görs på hennes egna villkor, tappar
hon kontakten med sig själva
Social klass och kapital
• Bourdieu
– “Distinktionen”
• Ide/hypotes: Olika
dispositioner och
kapitaler bidrar till att
producera och
reproducera samhället
Centrala begrepp
”Människors handlingar i praxis är uttryck för praxisens
egen logik på basis av de existerande maktförhållande
inom fältet (Olesen 2008: 158).
Kapital
– Ekonomisk kapital
– Symbolisk kapital
Fält
Habitus
Ekonomisk kapital och makt
www.youtube.com/watch?v=RCJdit0GTE
s
• Hur ser det ut hemma hos familjen?
Vad äter dom? Var bor dom? Vilken bil
har dom? Vad gör dom på helgerna?
Symbolsk kapital och makt
• Social kapital
– Sociale nätverk som resurs
– Vilken social kapital har du?
• Kulturell kapital
– Kultur = livsformer
– Utbildningssystemet erkänner och fördelar
kulturell kapital
Habitus
• hur kan vi identifiera människor som
hemhörande i en viss grupp?
• handlingsdispositioner, handlingsmönster som
är inlärda och som leder till att individen gör
vissa specifika val som leder till att reproducera
makthierarkier
• ett medel för att avgränsa sig från andra
grupper
”Överklassnytt”
• http://www.youtube.com/watch?v=Sh_4l
R3tzRc
Socialt fält
•
•
•
•
•
Människor som är disponerade på ett specifikt
Avkrävs inträdande
Insatser i spelet
Vinster (ekonomiska och symboliska vinster )
Något som för alla deltagarna gemensamt står på
spel
Marx/Bourdieu
• Från struktur till praktik
• Determinism v relationism
• Från ekonomi till socialt samspel
Download