FREDAG 15 NOVEMBER 2013 VÄXEL: 018 - 430 40 00 • KUNDTJÄNST: 018 - 430 40 50
sid 2
Veckans
församling.
Våg av
nya besök
i Norrköping
Foto: Jonas Adolfsson
Hans
Weichbrodt:
Kallt huvud och
varmt hjärta
sid 14-15
Jan
Blom:
Var vaksam –
men inte rädd
sid 16
Men du, HERRE, var inte
långt borta, du, min styrka,
skynda till min hjälp!
Psaltaren 22:20
Därför petades
Gomér från listan
År 2010 fick Gunilla Gomér flest personkryss på Kristdemokraternas riksdagslista
i Västra Götaland norra och var nära att
komma in i riksdagen. Nu är Gomér inte
ens med på listan. Skälet: Hon går inte i
takt med partiet. ”När partiet tagit ställning, då är det så vi kristdemokrater ska
prata”, säger Urban Eklund, ordförande
i kommittén bakom förslaget till listan.
sid 6
Alf Svensson:
Tala om fosters
skyddsvärde
Fotograf fälls –
ville inte plåta
homopar sid 12
– Någon gång måste vi våga
tala om skyddsvärdet också
för fostret.
Så kommenterar Europaparlamentarikern Alf
Svensson (KD) folkpartistiska anklagelser om att
han varit med om att
sabotera en omröstning i
parlamentet för bland annat
införande av fri abort i hela
sid 7
unionen.
Ny tv-serie
om Gud
sid 10
Med tidningen idag, missa inte:
Semnos Julkatalog
BÖCKER • VYKORT • MUSIK! Kolla in bästa köpen!
0370-198 27
www.semnos.com
Posttidning A
Nr 133 • Årgång 13
Pris 15 kronor
varldenidag.se
I morgon, lördag, åker ett katastrofteam
från Livets ord i Uppsala till hårt drabbade
Visayasöarna i Filippinerna för att hjälpa
skadade. ”Det går inte att förbereda sig på
vad vi kommer att möta”, säger Jan Wandeby,
samordnare för teamet. sid 8-9
Foto: Samuel Björk
I morgon
åker de till
Filippinerna
2
Fredag 15 november 2013 Världen idag
OPINION
Ledarskribenter Lukas Berggren, Ulf Ekman, Ruth Nordström,
Berit Simonsson, Stefan Swärd, Hans Weichbrodt
E-post [email protected]
Gästkommentar. Teologi
Ledare. Reflektioner vid faderns dödsbädd
Kristus är inte
en tanke
Håll huvudet kallt
och hjärtat varmt
F
örre ärkebiskopen K G Hammar fortsätter att provocera. I en artikel i Kyrkans
Tidning (7 nov) skriver han: ”Vad vi historiskt har tillgång till är de första kristnas tolkning, Jesus som kallas
Kristus. Kristus är alltså
Samtidigt som
en tankekonstruktion
för att uttrycka erfarenKristus är en
heten av gudsnärvaro,
tankekonstrukinkarnation.”
tion så hävdar
Hammar har rätt i att
Hammar att den
ingen av oss har direkt
bygger på en
åtkomst till historien,
erfarenhet av
som om den otolkad
skulle kunna nå oss. Nej, ”gudsnärvaro,
vi måste tolka verkliginkarnation”.
heten, liksom historien
som föregått oss och de texter som återberättar
den för oss. Problemet i Hammars resonemang
är något annat.
När Hammar disku­terar berättelsen om hur
Jesus uppväckte änkans son i Nain, viftar han
bort frågan om den historiska sanningen: ”Vad
som faktiskt hände kan vi lämna därhän.” Det
vi har tillgång till är, enligt Hammar, enbart
evangelistens berättelse, inte händelsen som
återberättas. Han ignorerar helt enkelt frågan
om berättelsens relation till den historiska verkligheten. Vi lämnas med en text som svävar fritt
i luften och som därför kan tolkas mer eller mindre fritt. Det är ett reduktionistiskt synsätt.
Intressant nog resonerar Hammar aldrig så i
andra frågor; det gäller bara frågorna om Gud
och Jesus. Ta frågan om kvinnoförtryck genom
historien. Förtrycket av kvinnor möter oss också
i berättelsens form; vi har inte direkt tillgång
till själva händelserna. Innebär det att vi därför
bör säga: ”Vad kvinnor faktiskt utsattes för
kan vi lämna därhän”. Är frågan om kvinnor
har behandlats illa i historien enbart en tolkningsfråga? Nej, vi måste förhålla oss till båda
frågorna: Vad är berättelsernas relation till den
historiska verkligheten och vad innebär de för
oss i dag? Det gäller frågor om kvinnoförtryck
lika mycket som frågor om Jesus.
Hammars position är också inkonsekvent.
Samtidigt som Kristus är en tankekonstruktion så hävdar Hammar att den bygger på en
erfarenhet av ”gudsnärvaro, inkarnation”. Men
om Kristus är en tankekonstruktion, så är väl
gudsnärvaron det också? Hur vet Hammar att
de första kristna hade en sådan erfarenhet? Jo,
genom att denna historiska verklighet återspeglas i deras berättelse. Precis som uppväckandet
av änkans son.
Vi människor finns i samma verklighet och vi har
en gemensam historia som mänsklighet. Därmed
har vi tillgång till referensramar som öppnar för
en meningsfull diskussion om bättre eller sämre
tolkningar av verkligheten och historien.
Som min gode vän Ellis Potter brukar fråga:
”Do You partake in the meta-narrative of gravity?” Alltså: Deltar du i berättelsen om tyngdlagen?
Stefan Gustavsson
generalsekreterare för Svenska
evangeliska alliansen (SEA)
Världen idag är en
obunden nyhetstidning
på kristen grund.
Tidningen grund­ades
28 september 2001.
15
11
Vi är inne på slutet av det
svenskkyrkliga kyrkoåret och
följaktligen innehåller den förra
och de två kommande söndagarna rubriker om den yttersta
tiden. I söndags hörde jag således en präst
hålla en utmärkt predikan med Jesu tal
om tidens slut som tema. Två av hans rubriker var: ”Håll huvudet kallt” och ”Håll
hjärtat varmt”. Dessa två uppmaningar
ligger väl i linje med den hållning som
Jesus själv förespråkar när han talar om
tiden innan hans egen återkomst.
I ett nytestamentligt perspektiv lever
vi sedan Jesu första ankomst i den sista
tiden. ”Han har nu i den sista tiden
talat till oss genom sin Son. Honom
har han insatt till att ärva allting, och
genom honom har han också skapat
världen.”(Heb.1:2) I Matteus 24:8 ger Jesus
oss samtidigt en viktig bild för att förstå
hur kampen kommer att intensifieras allt
mer ju närmare Jesu återkomst vi kommer. ”Men allt detta är bara början på
födslovåndorna.”
Bilden som Jesus ger oss av den yttersta
tiden som födslovåndornas tid är stark
och talande. För det första talar den om
att en förlossning är på väg. Den Herre
som återkommer till vår jord är först och
främst Livets Herre. Jesus berör detta i
Lukas 21:28: ”Men när detta börjar ske,
så räta på er och lyft era huvuden, ty då
närmar sig er förlossning.” För det andra
talar det om att skeendet och kampen
kommer att intensifieras alltmer. En kvinnas födslovåndor kommer ju oftast med
tätare och tätare tidsintervall och kraften
i varje födslovånda i sig tilltar dessutom
ju närmare förlossningen man kommer.
Under dessa födslovåndor talar Jesus
ut att kyrkan, Kristi kropp, kommer att
nå allt fler. ”Och detta evangelium om
riket skall predikas i hela världen till ett
vittnesbörd för alla folk, och sedan skall
slutet komma.”(Matt 24:15) Detta är natur-
För mig är dessa ord ytterst passande här
och nu. Under denna tidnings utgivningsdag äger nämligen min älskade pappas
begravning rum. För 33 dagar sedan stod
jag inne i hans sjukrum på S:t Görans
sjukhus och läkarna hade just meddelat
oss att han bara hade timmar kvar i livet.
Min pappa och jag delade den kristna tron
och vi har haft många starka möten, inte
minst vid nattvardsbordet. När han nu låg
på sitt yttersta blev det så uppenbart för
mig att Jesus har besegrat döden. Under
många tårar och stor frid började jag för
min pappa läsa Uppenbarelsebokens texter om himlen. En vers etsade sig då fast
djupt, djupt i mitt hjärta: ”Dessa är de
som kommer ur den stora nöden, och de
har tvättat sina kläder och gjort dem vita
i Lammets blod. Därför står de inför Guds
tron och tjänar honom dag och natt i hans
tempel.”
Den vita dräkten som Johannes ser
kopplar ju an till dopdräkten. Johannes
ser mängder av människor som är iklädda, inte sin egen, utan Kristi rättfärdighet
och det är bara möjligt eftersom de har blivit rentvådda genom Lammets blod, som
är ett utflöde av Jesu försoningsverk på
korset. I den vissheten kan jag i stor frid
gråta mina tårar i kyrkan i dag.
Bilden som Jesus
ger oss av den
yttersta tiden som
födslovåndornas
tid är stark och
talande. För
det första talar
den om att en
förlossning är på
väg. Den Herre
som återkommer
till vår jord är
först och främst
Livets Herre.
Hans Weichbrodt
[email protected]
Kommentar. Kristdemokraterna och valsedlarna
Varför reagerar ingen på petningarna?
Det som sker inom Kristdemokraterna
är beklagligt. En efter en petas profilerade kristna, värdekonservativa kandidater bort från listorna till nästa års
olika val. Lennart Sacrédeus petades
från EU-listan. Tuve Skånberg flyttades
ner till åttonde plats på riksdagslistan,
trots att han är populär bland väljarna
och vann det interna provvalet. Nu
senast är det Gunilla Gomér som lyfts
Vd Henrik Lundell
Ansvarig utgivare och
chef­redaktör Lukas Berggren
Nyhetschef Mårten Gudmundhs
Redaktör ljudtidningen
Roland Grahn
Tryckeri V-TAB
ligtvis den helige Andes verk som han
utför genom Jesu lärjungar och Andens
frukt är som bekant bland annat kärlek,
glädje och frid. Därför får vår bön vara att
vår inbördes gemenskap och gemenskapen
med dem som inte är kristna får präglas
av den Kristi medkänsla som Pauli ord i
Romarbrevet 12:15 ger uttryck för: ”Gläd er
med dem som är glada och gråt med dem
som gråter.”
bort från riksdagslistan. Hon som var
snubblande nära att kryssas in i riksdagen vid förra valet. Man talar om
”högt i tak” men Gomér lämnas trots
detta ute i kylan. Återstår att se vad
ombuden säger om saken på lördag.
Att KD mobbar ut de kandidater som
är uppenbart populära bland väljarna
för att de står för kristna värderingar
lär inte hjälpa till att lyfta partiet över
Kontakt
Postadress Box 6420, 751 36 Uppsala
Besöksadress Kristallen /
Axel Johanssons gata 4-6
Telefon, växel
018-430 40 00 (9-12, 13-16)
Fax 018-430 40 01
fyraprocentspärren. Men det är också
beklämmande att ingen, eller få, i partiet reagerar. Inte partiledningen, inte
kollegor, inte partiaktiva. Att vissa
personer i demokratisk ordning väljs
till förmån för andra är en sak. Men det
som nu pågår inom Kristdemokraterna
är att betrakta som systematisk mobbing. Mot detta borde fler reagera.
Världen idag
Redaktion
Tel 018-430 40 10
E-post [email protected]
Kundtjänst
Utebliven tidning och prenumerationsfrågor
Telefon 018-430 40 50
E-post [email protected]
Annons
Tel 018-430 40 70
E-post [email protected]
Predikoturer [email protected]
Prenumerationspriser Helår 1 779:Halvår 989:- Kvartal 549:- Autogiro 149:-/mån
Plusgiro 205306-4 Bankgiro 5293-0211
Världen idag Fredag 15 november 2013
3
Världen idag Fredag 8 november 2013
Debattredaktör Samuel Björk
E-post [email protected]
Debattredaktör Samuel Björk
E-post [email protected]
Vill du debattera? Namn, adress och en kort
presentation ska följa med ditt inlägg.
Texter skickas till: [email protected]
3
Vill du debattera? Namn, adress och en kort
presentation ska följa med ditt inlägg.
Texter skickas till: [email protected]
Debatt. Kristdemokraternas existensberättigande
Debatt. Kristna värderingar i politiken
Sverige behöver stark kristdemokrati
Christian Oscarsson (8 nov) ställer frågan om det behövs ett
nytt kristet parti. Frågan visar
på en lite olycklig sammanblandning mellan religion och
politik. Kristdemokraterna är
ett kristdemokratiskt parti. Vi
är en del av den internationella
kristdemokratin som är världens
näst största politiska rörelse.
Gemensamt för kristdemokratiska partier är att vi står för
demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och familjen
högt och motarbetar alla former
av totalitarism, kollektivism och
politiskt förtryck.
Men vi gör också åtskillnad
mellan religion och politik.
Politik handlar om människors
gemensamma angelägenheter.
Religionen handlar människornas relation till Gud.
Det är den kristna etiken, inte
den kristna tron i sig, som är
kristdemokratins grund för
politiken. Kristdemokraternas
etiska grund har inspirerats av
och förts vidare av den kristna
traditionen men är inte beroende
av personlig kristen trosuppfatt-
Det är den
kristna etiken,
inte den kristna
tron i sig, som är
kristdemokratins
grund för politiken.
ning. Men självfallet bejakar vi
den kristna tron som drivkraft
och motivation i det politiska
arbetet. Genom historien kan vi
se otaliga exempel på personer
som stått stadigt i sin kristna
övertygelse i sin kamp för värdighet, mänskliga rättigheter och
demokrati. Det är ett arv som vi
vill förvalta.
Vi värnar den kristna värdegrundens betydelse och kyrkornas
och de religiösa samfundens positiva roll i samhället. Bland annat
därför har Kristdemokraterna
verkat för och infört avdragsrätt
för gåvor till ideella organisationer och höjt de statliga stöden
till de religiösa samfunden.
Samtidigt respekterar vi politikens gränser och kompetensområde, som inte är detsamma som
religionens.
Vi står enträget upp för familjens
betydelse. Vi värnar och har
utvidgat valfriheten i barnomsorgen, förstärkt stöden till
ekonomiskt utsatta barnfamiljer
och vi är konsekventa i vårt motstånd mot surrogatmödraskap
och assisterad befruktning för
ensamstående.
Det vore att reducera den kristna värdegrunden om den bara
kom att handla om ett litet antal
symbolladdade frågor. Den kristna värdegrunden handlar om så
mycket mer, som att respektera
varje människas värde oavsett
kön, ålder, social position, etnisk
och religiös tillhörighet och att
bistå människor i nöd eller som
är på flykt. Det handlar om att se
och värna familjen som en positiv gemenskap som präglas av
trohet, omtanke, ansvarstagande
och solidaritet, där föräldrarna
Kristdemokraternas första ledare, Birger Ekstedt, vid ett möte i Eriksdalshallen i maj 1964. Nästa år fyller partiet, som ursprungligen hette Kristen Demokratisk Samling, 50 år. Foto: Gunnar Westerlind / TT
Behövs ett nytt politiskt parti?
Nästa år är det 50 år sedan Kristen
Demokratisk Samling bildades,
numera Kristdemokraterna.
Pingstpastor Lewi Pethrus var en
av pådrivarna. Det fanns varnande röster, men ingenting kunde
stoppa det parti som var på gång,
även om antalet som röstade på
partiet länge pendlade under två
procent.
Första partiledare blev den
tidigare statskyrkoprästen
Birger Ekstedt, och när han efter
några år avled fick ordförande
i ungdomsförbundet KDU, Alf
Svensson ,ta över. Han kämpade,
liksom hela partiet mot den fria
aborten och för att den svenska
skolan skulle vila på kristen
grund. Jag minns att vid bildandet av partiet 1964 i Stockholm
sjöngs Lutherpsalmen ”Vår Gud
är oss en väldig borg”. Sedan
dess har partiet radikalt förändrats och sekulariserats. Man
talar inte heller om en skola på
kristen grund. Möjligtvis finns
ett önskemål om att kunna få
sjunga vissa psalmer till jul och
till sommarlov och kanske kunna
ha avslutningen i en kyrka. I
abortfrågan talar man till skillnad från andra partier om två
skyddsvärda individer – mor och
ofött barn, men att modern måste
få avgöra om hon vill föda barnet eller ej. I praktiken är man
för fri abort, även om man inte
använder det uttrycket. Partiet
sägs vara icke-konfessionellt och
egentligen sekulärt. Jag tolkar
det som att man vill att skola,
vård och omsorg liksom stat ska
vara icke-konfessionell och sekulär. Uppbackade av i varje fall
delvis den kristna pressen. Vad
de menar med icke-konfessionell?
Att partiet inte vill ha en kristen
stat, skola, vård är väl ingen
vild gissning? Under Göran
Hägglunds ledning har utförsbacken fortsatt, men den började
redan med Alf Svensson. Partiet
borde åter bli vad det en gång var,
men utan en del barnsjukdomar.
Partiledaren för KD, Göran
Hägglund, säger att han hör
ibland människor säga: ”Ni vill
förbjuda aborter!”, men att det
var en uppfattning som man
övergav för 15 år sedan. Att säga
att den uppfattningen är övergiven anser han tydligen vara viktigare än att göra ett uttalande
till stöd för livet och mot aborter.
Vidare när frågan om könsbytare var uppe i riksdagen, så
röstade fyra kristdemokrater
emot det nya lagförslaget om att
det inte var nödvändigt med sterilisering innan byte av kön, vilket ju innebär att en kvinna blir
både mor och far till sitt barn.
En tidning ägnade en ledare åt
att angripa dessa fyra, som om
de skulle stå för KD, medan de
enligt Göran Hägglund representerade en minoritetsuppfattning
i KD. KD ändrade uppfattning i
frågan för bara ett år sedan.
Under de perioder då KD suttit i borgerliga regeringar har
partnerskapslagen införts, homoäktenskap införts, samt att juridiska män föder barn. Vidare har
Göran Hägglund som socialminister och chef för socialdepartementet öppnat upp för att kvinnor
från andra länder kan komma till
Sverige och få abort.
Visserligen kan jag förstå att
övriga i alliansen – moderater,
folkpartister och centerpartister utövar påtryckningar på
Kristdemokraterna, men, men…
I stället för att KD är med och
genomför dessa förändringar,
så borde de försöka stoppa dem.
Även om det inte är säkert att
de skulle lyckas med det, så
är det i varje fall bättre att de
genomförs utan KD och under
hårt motstånd, än att de är medverkande till detta. KD borde
i nuvarande situation lämna
regeringen! För att citera Verner
von Heidenstam: ”Det är skönare
lyss till en sträng som brast, än
att aldrig spänna en båge”.
Christian Oscarson
Hultsfred
Ta vara på Guds ords etik och människosyn
Världen idag 8 november
Vårt samhälle befinner sig i dag
i en historiskt unik situation. I
alla tider före oss har grunden
för samhället varit någon form
av gudstro. Det sekulära samhället förbjuder inte religion, men
utesluter dess betydelse för sin
egen del genom att framställa
den som en rent individuell angelägenhet. Det sekulära samhället
är en myt. Utan någon gemensam
värdegrund finns inget samhälle.
Allt som finns är individer som
deltar i föreningar eller gör överenskommelser, vilka gäller så
länge man själv vill.
Men de gamla värderingarna
lever kvar genom äldre generationer, som byggt sina liv på dem.
Detta medför ett slags tröghet
och ger intrycket av att samhället
fortlever och fungerar utan religion. Medierna skapar en känsla
av samförstånd, som inte varit
möjlig i äldre tider. Samtidigt är
förvandlingen av äktenskapsbegreppet nyligen ett exempel på
att media i dag kan agera på egen
hand, utan förankring och förklaringar. Utvecklingen på detta
spår fortsätter, som bekant.
ges möjligheter att ge trygg
omsorg till barnen. Utifrån den
kristna värdegrunden finner vi
motivation att bekämpa orättvis
och kränkande särbehandling,
att stå upp mot åldersdiskriminering och för äldres rätt till en
värdig äldrevård. Vi försvarar
yttrande- och religionsfrihet och
ser värdet i att bruka och förvalta, i stället för att slita, slänga
och förbruka. Vi verkar för ett
samhälle som bygger på försoning och medmänsklighet – inte
konflikt och hat.
MAF flyger för livet,
men utan drivmedel
kommer vi inte långt
etik och människosyn”, som det
heter i målet, § 1 i stadgarna.
Om landet inte längre har en
statsreligion kan ändå de värderingar vi ännu räknar med,
men i dag bara har så att säga
till låns, fortsätta hålla samman
ett verkligt samhälle. Ett samhälle som inte är en mytologisk
konstruktion.
För att erbjuda denna Guds
gåva till mänskligheten måste
Kristdemokraterna stå för sitt
namn, sitt uttalade mål och sitt
eget existensberättigande, och
ta vara på den etik och människosyn som presenteras i Guds
ord. Politik förutsätter religion.
Men åtskillnaden mellan stat
och kyrka är en kristen lärosats
(Matteus 22:21; Romarbrevet 13).
Kristdemokraterna är ett brett
demokratiskt parti. Vi välkomnar alla som delar våra värderingar att engagera sig i partiet.
Ska vi lyckas möta Sveriges
framtida utmaningar behövs en
stark kristdemokratisk röst i
politiken.
I detta sammanhang är Kristdemokraterna det enda politiska parti som hänvisar till en
given, fast grundval, ”kristen
Stefan Pehrson
medlem av KD, Göteborg
Acko Ankarberg Johansson
partisekreterare för Kristdemokraterna
Tuve Skånberg
riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Sms:a
jeepdunk
till 72980
så ger du
150 kr
...eller ge via bankgiro:
900-8913
CMYK
COLOURS
C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40
C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22
15
0
Med en jeepdunk flygbensin
kan MAF:s ambulansflyg
vara i luften i 20 minuter!
:-
C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51
www.maf.se
4
Fredag 15 november 2013 Världen idag
Tro och liv
Redaktör Lukas Berggren
E-post [email protected]
Valet att inte kompromissa med sin tro är lika aktuellt i dag
som när Daniels tre vänner utmanades på den punkten. Det
skriver Sven Almkvist i del fyra i serien om Daniels bok.
Att ära Gud i alla situationer
Del 4/13
Tidigare delar
i serien har
publicerats 18/10,
25/10 och 6/11.
Kung Nebukadnessar lät göra en
staty av guld, sextio alnar hög
och sex alnar bred. Den lät han
ställa upp på Duraslätten i Babels
hövding­döme.
Daniel 3:1
I vår helikopterresa över Daniels
bok har vi nu kommit till det
tredje kapitlet. Vi landar mitt i
en allvarlig situation där Daniels
tre vänner står inför ett livs­
avgörande val att antingen vara
trogna sin bekännelse av Jahve,
den ende sanne Guden, eller att
kompromissa med sin tro och
temporärt tillbe Nebukadnessars
politiskt korrekta bildstod. En
situation som är lika aktuell i dag
för trons folk.
Nebukadnessars bildstod
Det har gått en tid sedan Nebukad­
nessar haft sina drömmar om
bildstoden som Daniel kunde
tolka åt honom (kapitel 2). Nu
ville han permanenta drömmen
om guldriket. Daniel hade ju sagt
att guldhuvudet på drömmarnas
bildstod var han själv. Med otro­
liga 27 meters höjd och 2,7 meters
bredd, överdragen med guld, var
Nebukadnessars bildstod oerhört
imponerande. Bildstoden place­
rades mitt på Duraslätten som
en nationell, enande symbol och
samlingspunkt för imperiets alla
invånare.
Syftet från Nebukad­
nessars
sida var att skapa större sam­
manhållning och kontroll i riket.
Men han går ett steg längre och
kräver tillbedjan av bildstoden.
Nebukadnessar ville helt enkelt
stärka den nationella lojaliteten
mot Babel och mot honom själv
med ett övergripande religiöst
monument. Det betydde inte att
de olika folken i riket behövde
byta religion utan endast att
inordna sina trosföreställningar
under en övergripande vördnad
och tillbedjan av den gyllene bild­
stoden.
Bildstoden tolerans
Det är mycket intressant att jäm­
föra den här situationen med hur
vår tids västerländska kultur
betraktar religion och trosupp­
fattningar. I dag heter den mäk­
tiga bildstoden ”den gyllene
toleransen” och samtidens mäk­
tiga förväntar sig att alla, oav­
sett bakgrund och världsåskåd­
ning, ska böja sig inför den. I
praktiken innebär det att alla
får ha vilka trosuppfattningar
man vill i det privata men inte
hävda dem exklusivt i det offent­
liga. Religionen är en privatsak,
menar man. Den som inte böjer
sig inför denna gyllene totem­
påle betraktas som intolerant och
fördömande. Tanken att det bara
skulle finnas en ”rätt frälsnings­
Förskräckt
konstaterar
Nebukadnessar
att elden inte berör
männen över
huvud taget, inte
ens deras kläder,
och att de ledigt
promenerar mitt
inne i eldhavet.
väg” är skandalöst enögt i vår
upplysta tid. Alla får bli saliga på
sin egen tro, är den grundläggan­
de filosofin, och ska inte behöva
ifrågasättas. Ve den som vägrar
böja sig inför bildstodens filosofi
att alla sanningar är lika sanna.
Många är de som fått sin heder
attackerad när det massmediala
drevet fått härja fritt. När dess­
utom den politiska makten aktivt
arbetar på att indirekt bedriva
åsiktsstyrning med bidrags­
villkor och lagstiftning är det
inte underligt att de flesta till
slut böjer knä inför bildstoden.
Detta sker med de små stegens
tyranni och först i ett längre tids­
perspektiv upptäcker man hur
långt det gått i avvikelse från den
ursprungliga bekännelsen. Pri­
set är väldigt högt för dem som,
trots anklagelser om trångsynt­
het och intolerans, väljer att hålla
fast vid ”den tro som en gång för
alla har överlämnats åt de heliga”
(Jud 3b).
Heligt trots
Daniels tre vänner vägrar dock
att böja sig för Nebukadnessars
dekret eftersom de fruktar sin
Gud, den ende levande Guden,
mer än kungen. Nebukadnessar
blir vred och kallar Sadrak,
Mesak och Abed-Nego till förhör.
Han anser att dessa tre män trot­
sar hans auktoritet och skapar
söndring i nationen. Han vill för­
säkra sig om att ingen utmanar
hans makt och återupprepar där­
för dödsdomen att ”om ni inte
tillber, skall ni i samma stund
kastas i den brinnande ugnen, och
vilken gud skall då kunna rädda
er ur mina händer?” (Dan 3:15b).
Nebukadnessar kommer snart att
inse vilken Gud det är.
Då svarade Sadrak, Mesak
och Abed-Nego kungen: ”O Nebu­
kadnessar, vi behöver inte svara
dig på detta. Om det blir så, är
vår Gud, som vi dyrkar, mäktig
att befria oss ur den brinnande
ugnen och att befria oss ur din
hand, o konung. Men om inte,
så skall du veta, o konung, att vi
ändå inte dyrkar dina gudar och
att vi inte vill tillbe den staty av
guld som du har låtit ställa upp.”
Daniel 3:16-18
Vilket svar! Vilken överlåtelse!
Det här är själva nyckelbudska­
pet i Daniels boks tredje kapitel.
Att ära Gud oavsett omständig­
heterna. Eller uttryckt på ett
annat sätt: att tillbe Gud oavsett
om han hjälper oss precis på det
sätt vi skulle önska eller inte.
Sadraks, Mesaks och Abed-Negos
respons till kung Nebukadnessar
var väldigt tydlig. Om den Gud
vi tjänar vill hjälpa oss ur denna
situation är han mäktig att göra
det, oavsett vad kungen vill. Men,
och detta är ett oerhört viktigt
”men”, om Gud – av orsaker vi
inte förstår – väljer att inte göra
Foto: Andreas Schulze / Istock
Daniels
bok –
framtiden
förutsagd
Nebukad­
nessar ville
helt enkelt
stärka den
nationella
lojaliteten
mot Babel
och mot
honom själv
med ett
övergripande religiöst
monument.
Sven Almkvist
författare,
pastor och
föreståndare för
Elimförsamlingen
på Åstol
det kommer vi ändå inte att tillbe
några avgudar. Vi tillber inte Gud
i första hand för det han gör utan
för den han är.
Gudasonens närvaro
Nebukadnessar blir vred och kas­
tar dessa unga judiska män in i
den brinnande ugnen. Det är en
skrämmande tanke att det ända
in i vår tid funnits demoniskt
inspirerade tyranner som velat
kasta judar in i hatets brinnande
ugnar. Varför detta ständiga hat
mot judar?
Nu händer plötsligt någonting
övernaturligt. Förskräckt kon­
staterar Nebukadnessar att elden
inte berör männen över huvud
taget, inte ens deras kläder, och
att de ledigt promenerar mitt
inne i eldhavet. Skakad bevittnar
han ett pågående mirakel. Han
ser dessutom en fjärde person i
elden ”och den fjärde ser ut som en
gudason”. En gudason! Mitt i lyd­
nadens eld kommer han som bär
namnet Immanuel – Gud med oss
– och ansluter sig till de tre män­
nen. Han som ”uppehåller allt
genom sitt mäktiga ord” (Hebr
1:3) håller nu elden och hettans
element under kontroll. Han har
kommit för att frälsa dessa trons
män ut ur prövningens eld. Vilket
vittnesbörd om den närvarande
Guden.
Sven Almkvist
5
Världen idag Fredag 15 november 2013
sverige
Nyhetschef Mårten Gudmundhs
E-post [email protected]
Telefon 018-430 40 10
Pride. Visby domkyrka blir ”regnbågsmärkt”
Notiser.
”Regnbågs-Jesus” sätts
upp under pridevecka
Treföräldra-IVF inget för Sverige
Visby Domkyrkan i Visby kom­
mer på lördagen att bli en av
de första svenska kyrkorna
som regnbågsmärks i samband
med pågående Gotland Pride. I
kyrkan hänger också en pres�­
seningsikon där Jesus har
en regnbåge på bröstet. Men
domprosten Mats Hermansson
säger sig vilja inkludera alla,
också de som är motståndare
till samkönade äktenskap.
Visby domkyrka ingår i flera initiativ under Gotland Pride och
motiverar det med att man vill
visa att man är inkluderande
gentemot hbtq-personer. Mats
Hermansson själv har målat en
presenningsikon föreställande
Jesus där han håller i en bibel
och orden ”Var inte rädd” framträder, liksom en liten regnbåge.
På lördag sätts en teaterföreställning upp i kyrkan. Den handlar om ungdomar i gymnasiet
som kämpar med sin sexuella
identitet. På lördag ska kyrkan
För mig
är det vik­
tiga att vi är
öppna för
alla och inte
exkluderar
den som är
homofob
eller tvek­
sam bara
för att vi
är öppna
för homo­
sexuella.
Mats
Hermansson,
domprost
också kläs i regnbågens färger i
samband med en så kallad regnbågsmässa, som en del i Gotland
Pride.
– De som ordnar prideveckan
har pridemärkt olika miljöer, till
exempel ett café, och nu vill de
pridemärka domkyrkan och det
är väl ett gott betyg på att vi som
församling är inkluderande. Jag
känner mig stolt, säger Mats Hermansson.
Det finns de inom kyrkan som
menar att samkönade äktenskap
och utlevd homosexualitet går
emot Bibeln, hur tror de att de
reagerar på det här initiativet?
– Jag vet inte, för mig är det
viktiga att vi är öppna för alla
och inte exkluderar den som är
homofob eller tveksam bara för
att vi är öppna för homosexuella.
Jag lutar mig tryggt åt Svenska
kyrkans beslut i äktenskapsfråg­
an, även om vi skulle vara första
regnbågsmärkta kyrkan i Sverige.
Stockholm Att byta ut
cellens mitokondrier för
att komma tillrätta med
ärftliga sjukdomar är
inget Sverige bör ägna sig
åt. Den slutsatsen drar
Statens medicinsk-etiska
råd (Smer) i en ny rapport, uppger
Vetenskapsradion.
Foto: Sang Tan / AP / TT
Kunskaperna om vilka
medicinska risker tekniken innebär är för dåliga. Rådet vänder sig dock
inte mot metoden i sig. En majoritet anser att
tekniken som sådan kan accepteras under förutsättning att de medicinska riskerna och effekterna är godtagbara. Metoden går ut på att, i samband med assisterad befruktning (IVF), byta ut
den befruktade äggcellens mitokondrier och därmed den arvsmassa som finns där. Resultatet
blir således att barnet får arvsmassa från tre
personer, varför den populärt kallas för treföräldra-IVF. Storbritannien har en annan
inställning och där räknar forskarna med att ett
regelverk ska kunna presenteras senare i år. TT
I kyrkorådet diskuteras även
en hbtq-certifiering av domkyrkan, det skulle innebära att man
ser över allt ifrån kyrkans styrdokument till att alla anställda
utbildas i hbtq-vänligt bemötande. Detta kontrolleras sedan av
en utomstående regnbågsgrupp
lokalt. Mats Hermansson hoppas
att certifieringen ska bli av.
– Om vi är legitimerade som
en hbtq-positiv gemenskap så är
det en signal att man kan komma
som man är och här är man
accepterad.
Han framhåller att han är medveten om att ett ställningstagande som detta kan göra att andra
kan känna sig exkluderade utifrån den syn de har på äktenskap
och sexualitet.
– Man måste hela tiden jobba
med vad det betyder att vara
inkluderande och vad det får för
konsekvenser för någon annan,
säger han.
Samuel Teglund
Nekas ersättning trots övergrepp
Stockholm Trots att de utsatts för våldtäkt,
övergrepp och svår misshandel nekas fyra av tio
fosterhemsbarn ersättning från staten. Tunga
experter riktar nu skarp kritik mot rättsläget i
ett upprop till barn- och äldreministern.
– Siffran är förfärande hög jämfört med andra
länder. På Irland beviljades 93 procent ersättning, säger Johanna Sköld, forskare vid Lin­köp­
ings universitet och delaktig i Vanvårds­utred­
ning­en. TT
[email protected]
Till våra läsare
Storlek & pris
Önska dina vänner
en God Jul!
1 spalt bred x 25 mm hög
kostar 295 kr.
1 spalt bred x 50 mm hög
kostar 595 kr.
1 spalt bred x 100 mm hög
kostar 995 kr.
Priserna är inkl. moms
Exempelannons:
En uppskattad julhälsning som syns
Önska dina vänner och bekanta God Jul via en julhälsning i Världen idag.
Förutom att det är ett trevligt sätt att önska God Jul, blir annonsen ett stöd
till kristen opinionsbildning. Annonserna publiceras i tidningen veckorna före jul.
✃
(max 80 tecken
för en 25 mm
hög annons)
God Jul &
Gott Nytt År
önskar Staffan
Stalledräng, Ladan
Boka din annons via talongen nedan eller via telefon, fax eller e-post
Världen idag, Box 6420, 751 36 Uppsala • Tel: 018-430 40 00 • Fax 018-430 40 01 • E-post: [email protected]
Jag, som privatperson, beställer
en julhälsning
(välj pris):
Text i julhälsningen: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
❑ 295 kr
Namn: ____________________________________________________________________________________
❑ 595 kr
Adress: ____________________________________________________________________________________
Svarspost
❑ 995 kr
Telefon: ___________________________ E-post: ____________________________________________________
Kundnummer 901204700
758 00 Uppsala
6
Fredag 15 november 2013 Världen idag
SVERIGE
Riksdagslista. Intern KD-kritik
Notiser.
Därför petades
Gunilla Gomér
Jan Björklund (FP), ledare Folkpartiet. Foto: Pontus Lundahl/TT
Tredje pappamånad för FP?
Västerås Folkpartiledaren Jan Björklund inledde sitt stämmotal vid Folkpartiets landsmöte
som pågår i helgen i Västerås, med jämställdheten, som en del folkpartister vill ska bli en profilfråga för partiet i valet, vid sidan av skolpolitiken. Enligt Jan Björklund har generationer av
liberaler banat väg för jämställdheten i Sverige.
– Och de lyckades alla till sist. Sverige har
liberaler att tacka för att vi är ett av världens
mest jämställda länder, säger Björklund.
Partiledningen föreslår på landsmötet att en
tredje pappamånad införs i föräldraförsäkringen. Men det finns både motstånd mot förslaget
och de som vill gå längre och tredela försäkringen eller göra den helt individualiserad. TT
Skärpt kontroll för arbete med barn
Stockholm Från den 18 december ska alla som
ska arbeta med barn på begäran kunna visa upp
ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det
beslutade riksdagen på onsdagen. Den nya lagen
gäller nu även för dem som inte är anställda
inom skola eller förskola, såsom ledare i idrottsföreningar, scoutrörelser och söndagsskolor,
skriver SvD. En ytterligare förändring är att de
ideella ledarna nu ska kunna begära ut ett
begränsat utdrag ur belastningsregistret, som
endast ska innehålla uppgifter om sexualbrott
och grova våldsbrott. Tidigare fick man ut hela
belastningsregistret. TT
Man stal 500 000 kronor
Skövde Scoutföreningen blev en kassako för en
47-årig man från en mindre ort i Västergötland. I
flera års tid förskingrade han pengar från scouterna – när det till sist uppdagades hade han tillskansat sig över 520 000 kronor. Skaraborgs
tingsrätt dömde på torsdagen mannen till villkorlig dom och 150 dagsböter för sammanlagt 27
fall av grov trolöshet mot huvudman. Han döms
även att betala närmare 220 000 kronor i skadestånd till scoutdistriktet, som enligt domen jobbat aktivt för att förlusten inte ska påverka verksamheten. TT
I korthet.
Poliser misstänks
för romregister
Stockholm Två poliser kommer att delges
misstanke om brott i
samband med Skånepolisens register med
romer, uppger överåklagare Mats Åhlund.
Misstankarna rör
tjänstefel och fler kan
komma att bli misstänkta. TT
Avled när
ingen märkte
hjärtstopp
Stockholm Brister i
ledningen – därför
avled en 51-årig
patient på Karolinska
som lämnades oövervakad och fick hjärtstopp. Personalen
märkte inget trots att
larm gick, enligt
Statens haverikommission som har utrett
händelsen. TT
Brandlarm ett
måste i hotell av is
Stockholm Trots att
Ishotellet i Jukkasjärvi
är byggt helt och hållet
av fruset vatten är regler till för att följas.
Därför måste ett brandlarm installeras på
hotellet, enligt Boverket, eftersom reglerna har skärpts. TT
Alingsås 2010 stod hon som
trea på Kristdemokraternas
riksdagslista i Västra Götaland
norra, hon fick flest person­
kryss av KD:s kandidater i
distriktet och var en hårsmån
från att komma in i riksdagen.
Men inför valet 2014 finns
Gunilla Gomér inte med i nomi­
neringskommitténs förslag.
– men
Lennart Sacrédeus, Tuve Skånberg, Gunilla Gomér är tre kristdemokrater som återkommande
bedrivit lyckade personvalskampanjer, men som av ett eller annat
skäl inte längre prioriteras på KD:s
vallistor. Slump? Inte om man frågar Gunilla Gomér från Alingsås.
Hon var den kristdemokrat i
sitt distrikt som fick flest personkryss 2010. Hur provvalet gått är
ännu inte offentligt, det är däremot nomineringskommitténs
beslut att helt utelämna Gomér
från KD-listan i sitt förslag.
– Det här är ett mönster. Hade
det varit en enskild händelse så
är det en sak, men som det nu
verkar så vill man marginalisera personer som står upp för de
kristna värderingarna. Jag kan
tycka att man borde se mig som
en som drar kryss i stället för att
visa väljarna hur ett parti som
ska förknippas med ärlighet och
rakhet behandlar populära politiker, säger Gunilla Gomér, som
dessutom är ordförande i pro lifeorganisationen Ja till livet.
-
Politik. Kristdemokraterna i Västra Götaland
Gomér petas från KD-lista
Alingsås Kandidater med
kristen profil göre sig tydligen
ej besvär.
– KD:s partiledning är rädda
för att lyfta fram oss, säger
Gunilla Gomér till Kanal 10.
Kvasten går i de kristdemokratiska leden. Lennart Sacrédeus petades från sin plats på EU-listan
– trots en framskjuten placering
i provvalet. Bara för någon vecka
med sina 19 år i riksdagen är
en av partiets mest erfarna och
populära profiler, samma öde till
mötes. Han vann provvalet till
riksdagslistan – men plockades
ner till en åttonde plats.
Gunilla Gomér
Och nu kan även
Gunilla
Gomér räkna in sig i skaran av
KD-politiker som, av ett eller
annat skäl, inte har blivit godkända. Hon har nu petats från
vilket hon berättade om i helgens
Nyhetsforum i Kanal 10.
I senaste riksdagsvalet fick hon
flest kryss och var bara en hårsmån från att få en plats i landets
högsta beslutande organ. Hon var
då bara 80 kryss från den åttaprocentsgräns som då gällde, men
eftersom den gränsen sänkts till
fem procent inför valet 2014 skulle
Gunilla Gomér sannolikt komma
in i riksdagen – förutsatt att hon
Världen idag i måndags
Att man
fortsätter
driva en
egen håll­
ning i en
fråga där
partiet
redan tagit
ställning är
klart ingen
fördel.
Urban Eklund,
ordförande
i kommittén
som tagit fram
förslaget för KD:s
riksdagslista
i Västra Götaland
Tror du att din ståndpunkt i abort­
frågan har spelat in?
– Jag tror att de kan använda
det som en ursäkt, men när jag
hade framgång i förra valet var
jag lika utåtriktad i det arbetet
som jag är nu.
På lördag hålls en stämma, då
ombuden tar ställning till nomineringskommitténs förslag.
– Jag kan bara hoppas på stöd
på lördag och att ombuden ser lite
längre än vad nomineringskommittén har gjort, säger Gunilla
Gomér.
Urban Eklund är ordförande i kommittén som tagit fram förslaget
för KD:s riksdagslista i distriktet.
Han säger att han hellre vill prata
mer om dem som står på listan än
dem som inte är med.
– Vi har följt de riktlinjer som
vi har där vi bedömer olika saker.
Hon (Gunilla Gomér) har varit
med i resonemanget som diskuterats men vi har hittat en lista som
vi tror appellerar till väljare och
som kommer göra ett bra jobb
under valperioden.
Kan du förstå att det framstår
som märkligt att någon som varit
framgångsrik nu lämnas utanför?
– Det är klart jag förstår att det
väcker frågor och att det kan kännas snopet. Men vi börjar med
ett blankt papper inför varje val
och vill arbeta för att bredda valmanskåren.
Har det spelat in i ert beslut att
Gunilla Gomér har en annan upp­
fattning i abortfrågan än partiet?
– Det är högt i tak i partiet, man
får tycka vad man vill. Men när
partiet tagit ställning, då är det
så vi kristdemokrater ska prata,
även om det går emot vad man
själv tycker. Det handlar inte just
om den här frågan att hon inte är
med. Men att man fortsätter driva
en egen hållning i en fråga där
partiet redan tagit ställning är
klart ingen fördel.
Urban Eklund, som själv finns
med på listan, vill avvakta med
fler kommentarer innan mötet
på lördag.
Samuel Teglund
[email protected]
Evangelisation. Ängelholmsborna får Jesusord i julklapp av EFS-kyrkan
Nu delas 10 000 böcker ut
Ängelholm På söndag går EFS­
kyrkan i Ängelholm man ur
huse för att dela ut en liten skrift
med citat ur Nya testamentet till
10 000 hushåll i staden.
– Vi fick böckerna som en
gåva, mot att vi delar ut dem
och bjuder in till vår kyrka,
berättar prästen Magnus
Lennartsson.
Tillsammans med boken, som
heter ”Jesu ord om hoppet”, kommer församlingen att dela ut en
inbjudan till kyrkans adventsfirande och julgudstjänster. Den
som går in på hemsidan kan
också anmäla sig till den Alphakurs som startar i januari, berättar Magnus Lennartsson.
– Min naiva tro är att där Guds
ord går ut, vänder det aldrig till-
Boken ”Jesu ord
om hoppet”.
baka. Om boken går ut till många
kan det i sig leda till samtal mellan människor.
Församlingsledningen
har
delat in staden i 37 delar, och efter
söndagens gudstjänst samlas alla
som vill vara med för att göra en
gemensam insats.
– Vi får beta av område efter
område. Men även om vår vision
är att alla i staden ska få boken,
går det inte att vara heltäckande.
Dels finns det fler än 10 000 hushåll här och dels går det inte att
komma in i alla portar utan kod.
Församlingen, som alltså ingår
i svenskkyrkliga Evangeliska
fosterlandsstiftelsen (EFS), har
drygt 200 medlemmar och samlar
mellan 160 och 180 personer på en
söndag. Men genom sin satsning
på internetgudstjänster finns det
möjlighet att nå betydligt fler.
– Ambitionen är att skapa en
gemenskap även på internet för
den som vill delta i en gudstjänst.
Vi har jobbat med konceptet, som
vi kallar efs-kyrkan.tv, i ett par
år nu men det finns fortfarande
mycket kvar att göra, säger Magnus Lennartsson.
Något annat som berikat kyrkan på senare tid är det kafé för
ensamstående mammor som man
drivit i två terminer.
– Plötsligt har vi fått möta
andra kulturer, både muslimer
och andra, som funnit en oas i kyrkan och lärt oss se med nya ögon
på tillvaron. Det tycker vi alla är
enormt positivt.
Eva Janzon
[email protected]
7
Världen idag Fredag 15 november 2013
Har du hört senaste
avsnittet av vår podcast?
www.berggrenochbirro.se
Politik. Debatt efter EU-omröstning
Kristdemokratiske Europaparlamentarikern Alf Svensson förvånas över tonläget från företrädare för Folkpartiet i abortfrågan. Foto: Maja Suslin / TT
Alf Svensson: Måste tala
om fosters skyddsvärde
Belgien/Frankrike Alf Svens­
son, kristdemokratisk Europa­
parlamentariker, var med och
saboterade omröstningen av en
rapport om sexuell och repro­
duktiv hälsa i parlamentet,
menar folkpartisterna Cecilia
Wikström och Jenny Sonesson
på Aftonbladet debatt. Men kri­
tiken tillbaka­visas av den förre
KD-ledaren.
I debattartikeln hänvisas det
till en omröstning i Europaparlamentet nyligen, då en resolution som rekommenderade alla
medlemsländer att införa rätt
till abort röstades tillbaka. Wikström och Sonesson menar att
Moderaterna och Kristdemokraterna svek, eftersom den partigrupp de tillhör röstade emot
resolutionen.
Det blåser abortfientliga vindar
i EU, hävdar Cecilia Wikström,
Europa­
parlamentariker (FP) och
Jenny Sonesson, Liberala kvinnor,
i en debattartikel i Aftonbladet.
De skriver att högerkonservativa
och religiösa fundamentalister
försöker verka för “en reaktionär
och otidsenlig syn på kvinnans
kropp, sexualitet och fertilitet”.
Rapporten argumenterade för att
främja abort genom EU-biståndet,
och för en radikal hållning vad
gäller sexualundervisning i skolan. Bland annat hänvisades det
till riktlinjer från världshälsoorganisationen WHO, där man uppmuntrar till onani hos barn mellan 0-4 år och till att experimentera med sin könstillhörighet.
De liberala debattörerna menar
att till exempel Alf Svensson
(KD) saboterade omröstningen
om en ”från svenskt perspektiv
helt okontroversiell rapport”.
– Jag har flera gånger talat om
att det här är en fråga som inte
har på Europaparlamentets bord
att göra, det är en nationell fråga
som man nationellt ska fatta
beslut om, säger Alf Svensson till
Världen idag om kritiken.
– Jag är förvånad att en präst
i Svenska kyrkan (Cecilia Wikström red. anm) är så aggressiv
i sådana här frågor, det är under
alla omständigheter mycket komplext. Det är inte så enkelt att
man kan beskriva detta i vitt eller
svart. Någon gång måste vi våga
tala om skyddsvärdet också för
fostret.
Debattörerna menar också att
det blåser abortfientliga vindar
i Europa, känner du igen den
beskrivningen?
– Jag gillar inte orden ”abortfientliga vindar”. Om Europa kan
komma så långt att vi lyssnar på
varandra och ödmjukt tar till oss
den komplexitet som finns i frågan så har mycket vunnits.
– Vi ska inte tala om fientlighet och inte heller om abort som
en mänsklig rättighet. Detta är
ingen fråga som passar för plakat, för att vinna eller förlora röster. Det vore värdigt för politiker
också från Folkpartiet att tillstå
att den här frågan är komplicerad, säger Alf Svensson, som
understryker att han står bakom
KD:s program i Sverige i abortfrågan.
Alf Svensson uppmanar till
större respekt för vad medmänniskor i andra länder har för uppfattning i etiskt svåra frågor. Han
känner inte heller igen att det
skulle finnas allianser mellan till
exempel högerkonservativa och
extremhöger i abortfrågan.
– Det får man i så fall redovisa
annars svartmålar man bara,
säger Alf Svensson.
På onsdagskvällen hölls en debatt
i Stockholm mellan just Folk­par­
tiets kvinnoförbund med bland
andra Jenny Sonesson och abortmotståndare, representerade av
Julia Kronlid (SD) och Gunilla
Gomér, ordförande i Ja till livet.
Samuel Teglund
[email protected]
8
Fredag 15 november 2013 Världen idag
världen
Tyfonen ”Haiyan”. På lördag åker Jan Wandeby till Filippinerna med läkarteam
Presidenten
skriver ner
dödstalen
Filippinerna Enligt Filippinernas
president Benigno Aquino III har
dödssiffran efter helgens storm
överdrivits. Det riktiga dödstalet ligger snarare kring 2 500 än
10 000, säger presidenten till
CNN, enligt Manila Bulletin.
Benigno Aquino säger att siffran
10 000 troligen angivits av tjänstemän ute i de drabbade provinserna som var ”alltför nära” förödelsen för att kunna göra en objektiv
uppskattning.
– Hittills räknar vi med mellan
2 000 och 2 500 döda, säger presidenten till CNN.
Antalet bekräftade dödsoffer
angavs på tisdagen av nationella
myndigheter till 1 798, med 2 582
skadade och 82 saknade. Ännu
återstår dock uppgifter om skadade, dödade och saknade från 29
kommuner. Benigno Aquino medgav också för CNN att stora delar
av den politiska ledningen ute i
provinserna just nu är lamslagen, eftersom allas första prioritet just nu är att söka och ta hand
VID
om de egna släktingarna. Oroligheter
i spåren av
katastrofen
Filippinerna En knapp vecka
efter att tyfonen Haiyan slog till
mot det så ofta katastrofdrabbade Filippinerna kommer skrämmande rapporter om svårigheterna som möter hjälparbetare.
– Situationen på Leyte är
väldigt otrygg, säger Hoppets
stjärnas medarbetare Håkon
Skaug på plats i Filippinerna.
Bristen på bränsle, elektricitet
och farbara vägar är inte det enda
som ställer till det för hjälparbetare på plats i Filippinerna.
Nu kommer rapporter in om
grov brottslighet som sätter ytterligare käppar i hjulen.
Hoppets stjärnas medarbetare
Håkon Skaug befinner sig i Filippinerna och han rapporterar om
läget på den hårt drabbade ön
Leyte, där bland annat Tacloban
city ligger.
”Situationen på Leyte är väldigt otrygg och rapporterna
från norska journalister och en
biståndsarbetare som har varit
där, handlar om mord, våldtäkter
och rån”, berättar Håkon Skaug i
ett SMS.
”En organisation som jag talat,
som hade folk på plats innan tyfonen slog till, väljer nu att dra ut
sitt folk, då de har blivit rånade
på allt de har och fruktar för sina
medarbetares liv”, skriver Håkon
och berättar att filippinska militären ska bege sig till ön för att ta
kontroll över situationen.
Samuel Björk
[email protected]
”Det känns både bra och dåligt. Dåligt att man behöver åka i väg och att det har hänt men, bra att man kan göra någonting”, säger Jan Wandeby.
”Känns både bra och
De har tidigare skickat personal till Banda Aceh, Haiti och
Pakistan för att bistå i sjukvården efter megakatastrofer. På
lördag är det dags igen för Uppsalaförsamlingen Livets ords
katastrofteam att bege sig ut, denna gång till Filippinerna.
Uppsala För snart nio år sedan
gav Tsunamikatastrofen upphov
till Uppsalaförsamlingen Livets
ords katastrofhjälparbete.
Den gången sände man flera
team av läkare, sjuksköterskor,
logistik- och säkerhetspersonal.
Sedan dess har man skickat ut
team till jordbävningsdrabbade
Haiti och även Pakistan.
Nu är det alltså dags igen och
den här gången har man initialt
förberett för att sända två team
till Filippinerna.
Jan Wandeby är samordnare
för Livets ords katastrofteam och
de satte i gång förberedelserna
redan på söndagen och på onsdagen tog man beslutet att skicka i
väg team.
– Det känns både bra och dåligt.
Dåligt att man behöver åka iväg och
att det har hänt, men bra att man
kan åka i väg och göra någonting,
säger Jan Wandeby till Världen idag
under en paus i förberedelserna.
Teamet lämnar Sverige på lördag
och det är mycket som ska klaffa.
Under det senaste året har man
samlat på sig överskottsmateriel
som skänkts från olika sjukhus
och som har legat på lager i väntan på en eventuell ny insats.
I veckan har olika butiker i
Uppsala skänkt mat och förnödenheter till teamet. På uppställningsplatsen där man går igenom allt material innan avfärd
skymtar tält, sovsäckar, kläder,
operationsrockar, andningsbälgar – och säkerhetsvästar.
– Hittills har det inte varit några
angrepp mot västerländska arbetare, utan det som hänt är att man
har stormat regeringens matdepåer. På torsdagkvällen kommer
det in ett stort fartyg med säkerhetsfolk från USA:s marinkår och
engelska flottan som tillsammans
med filippinska militären ska
säkerställa ordningen, berättar
Jan, som ändå inte är orolig över
teamets säkerhet.
Teamet är på väg till staden
Ormoc, sex mil sydväst om den
omtalade staden Tacloban på ön
Leyte som är en del av Visayasöarna. Exakt var de kommer
att arbeta i staden är inte helt
bestämt än, det kan bli på ett av
stadens sjukhus, men om de visar
sig vara otjänliga så har teamet
en lösning på det också.
– Det kan bli så att vi sätter upp
en egen klinik. Vi har ett fältsjukhus på väg ner via organisationen Human bridge som Hoppets
stjärna i Filippinerna ska hjälpa
oss få till rätt plats, berättar Jan.
Magnus Westergård, huvudadministratör för Livets ords internationella arbete, berättar att när
frågan om att skicka ett team
kom, så tog man genast kontakt
med flera olika organisationer.
Bland dem Hoppets stjärna men
9
Världen idag Fredag 15 november 2013
Nyhetschef Mårten Gudmundhs
E-post [email protected]
Telefon 018-430 40 10
Så kan du hjälpa
Ge stöd och hjälp till offren för katastrofen
i Filippinerna är att ge pengar till någon av
de svenska hjälporganisationerna.
Världen idag har samlat kristna hjälporganisationer som gör insatser i Filippinerna.
Barnmissionen
Barnmissionen är på plats i Tacloban, den stad
som förmodligen drabbats värst av tyfonen,
med tio personer och 400 kilo med mediciner,
utrustning och vatten.
Sms:a HJÄLP100 till 72980 och skänk 100 kr
eller skänk via Plusgiro 90 10 80-2 eller
Bankgiro 901-0802.
Caritas Sverige
Katolska kyrkan i Sverige förmedlar hjälp till
Filippinernas största biståndsnätverk, caritasnätverket, genom Caritas Manila.
Märk gåvan ”Filippinerna”. Bankgiro 58101312 eller Postgiro 31 71 76-6
Trosgnistans Mission
Trosgnistan tar emot gåvor och förmedlar till
sin systerkyrka i Surigao city. Även Tros­gnis­
tans lokala församlingar är drabbade.
Ge en gåva via : Plusgiro 90 02 71-8
Bankgiro 900-7378
Läkarmissionen
Arbetar med schweiziska organisationen
Medair och en lokal partner. Hjälpen koncentreras till västra delen av ön Leyte och grann­
ön Panay, där minst 13 000 hushåll uppges ha
raserats av tyfonen.
Sms:a akuthjälp200 till 72 980 så skänker du
200 kr eller skänk via Plusgiro 90 00 21-7
PMU
På den tillfälliga uppställningsplatsen i församlingens tv-studio trängs tält, sjukvårdsmateriel, förnödenheter och
säkerhetsvästar som ska skydda mot skottskador. Situationen på ön Leyte är oerhört spänd efter katastrofen.
dåligt att åka i väg”
också församlingen Cathedral of
Praise i Manilla som församlingen har goda kontakter med.
– För oss som kristen församling så är det självklart att hjälpa
människor i nöd när vi kan göra
det, berättar Magnus Westergård
och förklarar hur man under
åren har byggt upp en organisation som det möjligt snabbt vara
snabbt på plats i katastrofområden på olika håll i världen.
– Kristi kärlek tvingar oss.
Livets ord står för ekonomin i
insatsen och de allra flesta som
åker med tar semester från sina
ordinarie jobb för att på så sätt
vara med och bidra.
– Sedan har Human Bridge gett
oss mycket material och Hoppets
stjärna kommer att vara mottagande part för hjälpsändningarna, berättar Magnus.
Jan Wandeby konstaterar att det
är svårt att förbereda sig mentalt
för en insats av det här slaget.
Jag brukar
säga att
man behöver vara
minst 40
år för att
ha lite livserfarenhet
och kunna
se förbi allt
det hemska
man ser och
göra sitt
jobb.
Jan Wandeby,
samordnare för
Livets ords katastrofteam
– Det krävs en speciell typ, jag
brukar säga att man behöver vara
minst 40 år för att ha lite livserfarenhet och kunna se förbi allt det
hemska man ser och göra sitt jobb.
– Det är mentalt påfrestande
men samtidigt är det så upplyftande att man kan hjälpa till på
det här sättet, säger Jan.
Totalt elva personer kommer
att åka med till Filippinerna, fyra
av dem kommer att arbeta med
logistik och säkerhet och resten
är sjuksköterskor och läkare.
– Enligt de rapporter vi fått om
typ av skador så liknar scenariot
det i Banda Aceh med stora sår
och skärskador, berättar Jan.
Trots att redan många läkare
finns på plats så finns det fortfarande oerhörda behov av vårdpersonal.
– Det är ett stort område som
drabbats och dels så äter den typen
av skador upp arbetskraften. Man
måste ofta lägga om såren, se till
att minska infektionsrisken.
Teamet kommer även att få
stöd från Cathedral of Praise med
läkare som har fördelen att de
talar språket i landet.
Ulrika Kallin, verksamhetschef
på Hoppets stjärna, stod tidigt i
kontakt med direktorn på Filip­
pinerna, Gani Coruna som kunde
konstatera att organisationens
arbete på plats inte drabbats av
supertyfonen. Hon är glad de kan
få vara en del av Livets ords insats.
– Vi är tacksamma för att läkarteamet vill göra den här insatsen.
Deras erfarenheter från tidigare
katastrofer gör insaten värd hur
mycket som helst, särskilt i en
stad som inte hamnat i fokus lika
mycket som de andra, men där
förödelsen likväl är total, säger
hon till Världen idag.
Samuel Björk
[email protected]
PMU (Pingstmissionens utvecklingsarbe) stöder ett utvecklingsarbete med ett minoritetsfolk på ön Mindoro, som klarat sig lindrigare
än flera andra undan Yolanda.
Sms:a TYFON till 72 980 för att ge 50 kr och
TYFON100 för att ge 100kr
Hoppets stjärna
Hoppets stjärnas skolor i Filippinerna har klarat sig undan förödelsen, men organisationen
förmedlar hjälp som de vet når fram där det
bäst behövs och bistår bland annat Livets ords
läkarteam med administrativ hjälp.
Skänk en gåva på plusgirokonto 90 01 66-0.
Märk betalningen ”Filippinerna”.
Livets ord
Församlingen Livets ord i Uppsala skickar sitt
katastrofhjälpteam i helgen. Teamet består av
akutläkare och sjuksköterskor som ska bistå
med grundläggande akutvård i staden Ormoc,
sydväst om Tacloban på ön Leyte.
Skänk en gåva på plusgirokonto 90 02 53 – 6.
Märk betalningen ”Katastroffond”.
Eller sms:a texten ”Katastrof ” mellanslag
”belopp” till nummer 72 323.
Svenska kyrkan
ACT-alliansen (Action by churches together,
med 132 medlemskyrkor), som Svenska kyrkan är en del av, finns på plats i Filippinerna
och kommer att bistå med mat, dricksvatten,
filtar, hygienpaket och medicin.
Skänk en gåva på plusgiro 90 01 22-3 eller
bankgiro 900-1223, märk betalningen
”Katastrof ”.
10
Fredag 15 november 2013 Världen idag
VÄRLDEN
TV. SVT sänder serie om Gud och vetenskap
”Finns det någon Gud?”
Stockholm Med start söndag
kväll sänder Sveriges television
serien ”Finns det någon Gud?”.
Den har tidigare visats bland
annat på European Leadership
Forum, en stor kristen ledarkonferens.
– En majoritet av människorna i västvärlden antar att Gud
och vetenskap är inkompatibla,
säger seriens producent Iain
Morris till Världen idag.
– Vi ville fråga, finns det verkliga
bevis på att Gud är värd att tro på,
eller är det som ateister hävdar, att
Gud skulle förpassas ur historien?
Det säger Iain Morris, producent, som svar på vad bakgrunden är till att han tog initiativ till
”The God question series” som
nu köpts in av SVT och ska sändas i tre delar med start klockan
18 på söndag i SVT 2.
I serien medverkar så väl kristna profilerna William Lane Craig
och John Lennox som kända
ateisterna Richard Dawkins och
Christopher Hitchens. Frågor om
universums ursprung, evolution
och människans medvetande är
något av det som belyses från
olika perspektiv.
Iain Morris säger att ett av de viktigaste målen med serien var att
diskussionen om gudstro och
vetenskap skulle föras utifrån
fakta om de verkliga förhållandena och inte antaganden.
– Vi ville starta alla sorters
samtal, från diskussioner i media
till att grannar står och pratar
över staketen, och det sker verkligen, menar han.
Efter att serien sänds i Sverige står Norge, Danmark, Polen,
Thailand och Kenya på tur. På frågan hur han tror att programmen
kommer att tas emot av sekulära
svenskar, svarar Iain Morris:
– Jag tror att vanliga svenskar kan bli förvånade över att
Med start söndag kväll sänder Sveriges television serien ”Finns det någon Gud?”. I serien möter vi flera framstående vetenskapsmän som ger sin syn på konflikten mellan vetenskapen och Gud. Foto: MercuryMedia
gudstron har en stark rationell
bas. De kommer få höra ateister
påstå att det inte är så, men de får
möjlighet att avgöra vad de själva
anser.
– Många sekulära tittare i Sverige kan ha åsikten att troende
är barnsliga, ointelligenta och
inte beredda att möta fakta. Jag
tror inte att någon kan se den här
serien och bibehålla en så stereotyp syn.
Iain Morris understryker att det
finns en studieserie på dvd med
lite annat innehåll än det som
sänds på tv och som går att få tag
på. Han menar att kyrkor bör se
En bok från Gospel Media
möjligheter i att det kan uppstå
funderingar hos människor som
ser programmen där existentiella
frågor lyfts.
– Vi vill göra det möjligt för troende och icke-troende att förstå
varandras argument och, vilket
är avgörande, låta alla se att detta
är långt ifrån en fråga om förnuft
versus tro, säger Iain Morris.
Svenska evangeliska alliansen
väntas under fredagen sända ut
ett nyhetsbrev där de bifogar ett
resurspaket för församlingar att
använda utifrån tv-programmet.
Samuel Teglund
[email protected]
Lediga tjänster
Andaktsboken
för mammor
En kraftkälla mitt i vardagen som
hjälper mammor att bevara, återupptäcka och växa i sin tro.
Innehåller 366 andakter skrivna av nitton
mammor mellan 27 och 94 år.
229:Inbunden, 366 sidor.
Finns i din bokhandel eller
direkt från förlaget:
www.gospelmedia.se
Fraktfritt i webbshopen
t.o.m. 22 november!
FraktFritt
t.o.m.
22/11
Söker du personal!
Boka din platsannons
på 018-430 40 70 eller
[email protected]
11
Världen idag Fredag 15 november 2013
Följ oss
i sociala
medier:
facebook.com/varldenidag
@varldenidag
@varldenidag
EU. Ny partigrupp inför EU-valet
Notiser.
Le Pen och Wilders
förenas – SD intresserat
Irland redo för liv utan nödlån
Belgien Marine Le Pen och
Geert Wilders vill bygga en
gemensam front mot EU — i EU.
De främlingsfientliga siktar
på att bilda en egen partigrupp efter valet i vår. Men om
Sverigedemokraterna ansluter
sig hotar Dansk folkeparti att
bryta samarbetet med partiet.
– Vi har beslutet förena oss med
andra patrioter som vill arbeta
inom samma dynamik, sade Le
Pen, ledare för franska Nationella
fronten, efter överläggningar
i Nederländerna på onsdagen
med Geert Wilders och hans
Frihetsparti (PVV).
– I dag inleds befrielsen av
Europa från monstret Bryssel,
fyllde Wilders i, enligt nyhetsbyrån AFP.
Duon har opinionsmässig medvind
inför EU-valet i maj och siktar
på en gemensam partigrupp med
bland andra FPÖ från Österrike
och belgiska Vlaams Belang. Om
även Sverigedemokraterna – som
Le Pen träffade i Stockholm för
några veckor sedan – kommer att
bjudas in, återstår att se.
Men om Sverigedemokraterna
skulle ansluta sig kan de förlora
en bundsförvant.
– Om det blir fallet och de gör
allvar av det, så är vi inte intresserade av något samarbete med
Sverigedemokraterna,
säger
Dansk folkepartis vice ordförande Søren Espersen till Politiken.
Espersen anklagar alliansens
initiativtagare, franska Nationel-
Belgien Irland behöver inga ytterligare lånegarantier när landet snart kliver tillbaka in i ett liv
utan internationella stödpaket, konstaterar premiärminister Enda Kenny på torsdagen.
– Det här är det rätta beslutet för Irland, sade
Kenny till parlamentet i Dublin, enligt Reuters.
EU-kommissionen, Europeiska centralbanken
och Internationella valutafonden godkände i
förra veckan den sista delen av det stödpaket
som Irland fått på totalt 85 miljarder euro för att
klara sig igenom de senaste årens kris. TT
FN ska hjälpa Libyen locka turister
Spanien FN:s turistorganisation UNWTO har
Marine Le Pen, ledare för Franska Nationella fronten, inleder nu ett samarbete med Geert Wilders
nederländska Frihetsparti. Sverigedemokraterna är intresserade av att delta – men får nu Dansk
folkeparti emot sig. Foto: Peter Dejong/AP TT
I dag inleds
befrielsen
av Europa
från monstret Bryssel.
Geert Wilders,
Frihetsparti (PVV)
la fronten, för att ha ”djupa rötter
i antisemitism”.
SD-ledaren Jimmie Åkesson,
som träffade Nationella frontens
ledare Marine Le Pen nyligen,
vill för Politiken inte kommentera kritiken från Espersen.
Partiets
stabschef
Linus
Byland säger dock till tidningen
att han inte vill utesluta ett samarbete med det franska partiet,
som han menar har utvecklat sig
och inte är antisemitiskt.
– Självklart är både PVV och
Front National intressanta för
oss, säger Byland.
Förhoppningen att samla alla
likasinnade i samma båt har
dock redan kommit på skam.
Brittiska UKIP, som i dag
är EU-parlamentets största
EU-skeptiska parti, tänker inte
vara med.
– Det behöver vi inte ens fundera på. Det kommer inte att bli
någon allians med Nationella
fronten och vi kommer inte att
sitta i samma grupp, säger en
partitalesman till Reuters.
Onsdagens möte i Haag följdes av
demonstranter.
– Vi är här för att protestera
mot rasism, som är vad både Le
Pens och Wilders partier står för,
sade en av dem till AFP.
Wiktor Nummelin / TT
TT-Ritzau / VID
[email protected]
tecknat avtal om att hjälpa Libyen utveckla sin
turistnäring. Avtalet är ett steg i Tripolis försök
att bli mindre beroende av olje- och gasexport
och minska arbetslösheten, som beräknas till 15
procent.
Libyen kan skryta med 170 mil kust längs
Medelhavet, palmkantade oaser, spektakulära
ökenområden och magnifika romerska och
grekiska ruiner. På minuskontot finns politisk
instabilitet, utbredd laglöshet och mängder av
vapen i omlopp efter inbördeskriget som störtade Muammar Gaddafi. TT-AFP
Modern Ilia Atis sörjer sin mördade son Eden.
Foto: Ariel Schalit / AP / TT
Israelisk soldat höggs ihjäl på buss
Israel En 16-årig palestinier högg ihjäl en 19-årig
israelisk soldat på en buss i norra Israel på onsdagen. Tonåringen ska ha utfört dådet eftersom
en nära anhörig fängslats, uppger polisen. Han
greps när han försökte fly från bussen.
Händelsen i byn Afula sker i samband med en
ökning av våld mellan israeler och palestinier på
Västbanken. Tio palestinier har skjutits ihjäl av
militär och tre israeler har dödats sedan fredssamtalen återupptogs i juli. TT-Reuters/VID
Barnmissionen på plats i Tacloban på Filippinerna.
Hjälp oss att hjälpa tyfonens offer!
Sätt in din gåva:
– via www.barnmissionen.se/katastrof
– sms:a HJÄLP100 till 72 980
– eller på PlusGiro 90 10 80-2
Märk gåvan ”Katastrof Filippinerna”.
Stöd Barnmissionens
katastrofarbete
– Din gåva räddar liv!
Läs mer på www.barnmissionen.se
Världen idag
149mm x höjd 60mm
SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS!
TRAGEDIN PÅ FILIPPINERNA!
Minst 10 000 döda, 100 000 tals hemlösa och materiella skadorna är stora! Trosgnistans barnhem är skadat, bibelskolan är
skadad och många av våra kyrkor har förlorat sina tak. Tusentals väntar nu på att få mat och hjälppaket.
Ge Din gåva idag! Pg. 90 02 71 - 8
Märk talongen "Tragedin på Filippinerna"
(Vi ber också församlingar om ett extra offer och secondhandbutiker om en dagskassa)
Sänd din gåva till Trosgnistans katastrofhjälp!
Tel. 0278-130 10
www.trosgnistan.se
[email protected]
12
Fredag 15 november 2013 Världen idag
världen
Notiser.
Religionsfrihet. Dom överklagas till Högsta domstolen
Kraftigt förtroenderas för Hollande
Ville inte fotografera
samkönat par – fälls
Frankrike Stödet för Frankrikes president
François Hollande har fallit kraftigt. De senaste
opinionsmätningarna visar på ett magert stöd
på 15 procent hos den franska väljarkåren.
Mätningen, som utförts av institutet Yougov,
visar att stödet minskat med 6 procentenheter
den senaste månaden.
På frågan om hur president Hollande utför sitt
arbete svarade 3 procent av de tillfrågade att de
var mycket positiva till hans insatser, medan 76
procent sade sig vara missnöjda.
Rekordhög arbetslöshet, höjda skatter och
dålig tillväxt ses som anledningar till förtroenderaset. TT-AFP
Många dog när buss i Indien brann
Stockholm Minst sju människor dödades och 40
skadades när en buss på väg mot Bombay på
torsdagen körde på ett mitträcke och började
brinna. Olyckan skedde i Karnatakadistriktet.
För sex av de skadade var tillståndet allvarligt,
de togs till sjukhus i Hubli, skriver The Times of
India.
Bussen, med 52 passagerare ombord, avgick
sent på onsdagen från Bangalore.
För två veckor sedan omkom 45 människor då
en annan buss på väg från Bangalore till Hyderabad började brinna. TT
Barn i Rawalpindi vaccineras mot polio. Foto: B.K Bangash / TT
Allt fler poliofall i Pakistan
Sverige Antalet poliofall i Pakistan är nu fler än
de 58 som totalt bekräftades i fjol. Hittills har 62
fall konstaterats, rapporterar tidningen Dawn.
Tjänstemän säger till tidningen att Islamabad
misslyckats med att genomföra säkra vaccinationskampanjer, i synnerhet när det gäller barn
under fem år, samt bemöta vaccinationsvägran.
Detta trots att Pakistan fått låna 227 miljoner
dollar från utvecklingsbanken Islamic
Development Bank för att på egen hand utrota
sjukdomen.
Misstron mot polio-vaccinationer är stor i
Pakistan, bland annat talibanerna har hävdat
att vaccinationerna är en del av en västledd sammansvärjning som syftar till att göra muslimer
sterila.
Enligt Dawn är polioviruset nu mycket utbrett
i landet. TT
Yttrandefriheten garanterar rätten att neka till att ställa upp som
fotograf vid ett samkönat pars
vigsel. Det menar Jonathan och
Elaine Huguenin, ägare till fotofirman Elane Photography i New
Mexico.
Men högsta domstolen i delstaten håller inte med, utan slog i
augusti fast att det var diskriminering när paret vägrade fotografera vid en vigselliknande
ceremoni 2006 för Vanessa Willock
och hennes partner (samkönade
äktenskap är ännu i dag förbjudet
i delstaten).
När fotograferna inte ville ställa upp vände sig paret till New
Mexicos människorättskommission, som förklarade att paret
blivit utsatt för diskriminering.
Enligt NMRHA, delstatens människorättslag, är det inte tillåtet
för ett tjänsteföretag att neka till
en kund på grund av dess sexuella
läggning.
Det kristna fotografparet Hugue­
nin vände sig till domstol men det
slutliga avgörandet i delstatens
högsta domstol blev alltså ett bakslag.
”När Elane Photography vägrade fotografera en överlåtelseceremoni för ett samkönat par bröt
man mot NMRHA på samma sätt
som om de vägrat fotografera ett
bröllop mellan ett par av olika
raser”, skrev domstolen i sitt
utslag, enligt Wall Street Journal.
Men fotografparet har nu vänt
sig till USA:s högsta domstol för
att få fallet prövat där.
De har stöd av juristorganisa-
Ett kristet par som driver en fotostudio får inte neka att fotografera en ceremoni för ett samkönat
par, enligt högsta domstolen i New Mexico. Domen överklagas nu till USA:s högsta domstol.
Kvinnan på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Shuji Kajyama / AP / TT
När du
startar ett
företag öppnar du din
dörr för alla
människor
i samhället,
inte bara de
utvalda som
delar din
personliga
tro.
Louise Melling,
biträdande juridisk direktor
tionen Alliance Defending Freedom, ADF, som i en inlaga till
domstolen förra fredagen skriver
att fallet behöver prövas i högsta
instans då det får viktiga följder
för religionsfriheten.
”En sådan brist på respekt för
dessa yrkesmänniskors konstitutionella rättigheter hotar att driva
bort dem från marknaden. Inte
bara begränsar det allmänhetens
valmöjligheter utan det kan också
kosta dessa individer deras försörjning”, skriver ADF.
Juridiske rådgivaren Jim Campbell
undrar vad följderna blir om domslutet står fast: ”Ska regeringen
tvinga afroamerikanska fotografer att fotografera en Ku Klux
Klan-samling?”, säger han enligt
Charisma News.
Liberala
medborgarrättsrörelsen ACLU har däremot hyllat
domslutet.
”När du startar ett företag öppnar du din dörr för alla människor
i samhället, inte bara de utvalda
som delar din personliga tro”, var
kommentaren från Louise Melling, biträdande juridisk direktor.
Domaren Richard C. Bosson
konstaterar att domen i delstatsdomstolen får effekten att paret
Huguenin tvingas ”kompromissa
med den religiösa tro som inspirerar deras liv”.
Liberala tankesmedjan The Cato
Institute, som tagit ställning för
samkönade äktenskap, invände
mot domen i en inlaga till domstolen. Rubriken till en artikel i
ämnet som publicerades på den
egna hemsidan sammanfattar
deras uppfattning: ”Vi stödjer
homoäktenskap men är emot att
tvinga människor att stödja det.”
Wall Street Journal konstaterade i oktober att liknande fall
finns i ytterligare fem delstater,
gällande bland annat florister och
bagare som åtalats efter att de
nekat till att medverka vid samkönade vigslar och ceremonier.
David Högfeldt
[email protected]
Mellanöstern. Ny kris i samtal
I korthet.
Fler Mursi­
anhängare
dömda i Egypten
Boko Haram
pekas ut som
terrorgrupp
Egypten Tolv anhängare till den avsatte
presidenten
Muhammad Mursi
dömdes på onsdagen
till 17 års fängelse för
att ha deltagit i våldsamma protester, rapporterar statliga
medier.
De greps sedan
demonstranter i
oktober försökte
storma det islamiska
lärosätet al-Azhar,
som stödde militärens
störtande av Mursi.
USA En ny front öppnas i kampen mot den
fruktade islamistiska
gruppen Boko Haram
i norra Nigeria.
USA stämplar gruppen som en terroristorganisation i likhet
med al-Qaida.
Sedan 2009 har den
militanta gruppen
Boko Haram spridit
oro och död i främst
norra Nigeria, men
även i huvudstaden
Abuja och andra delar
av Afrikas folkrikaste
nation. TT-Reuters-AFP
TT-AFP
USA En fotograf får inte neka att
fotografera ett homosexuellt
pars vigselakt. Det är följden av
ett domslut i USA-delstaten New
Mexico. Ägarna till en kristen
fotostudio överklagar nu till
USA:s högsta domstol.
Palestinska förhandlare hoppar av
Israel Det palestinska förhandlingsteamet avgår och vägrar
fortsätta samtal med Israel i protest mot Israels planer på fortsatta utbyggnader på Västbanken,
uppgav den palestinske presidenten Mahmoud Abbas på
onsdagen.
Abbas hoppas ändå att samtalen
ska kunna fortsätta.
– Antingen kan vi övertyga (förhandlingsteamet) att återvända,
och vi försöker, eller så bildar vi
en ny delegation, sade Abbas i ett
uttalande till Reuters.
– I praktiken upphörde förhandlingarna i förra veckan när nya
I praktiken
upphörde
förhandlingarna i förra
veckan.
Mahmoud Abbas,
palestinske
presidenten
bosättningar tillkännagavs, sade
Abbas.
Konflikten handlar om 20 000 nya
bostäder som planeras för Väst­
banken, delvis utanför gröna linjen, och östra Jerusalem. Israels
premiärminister
Benjamin
yahu uppmanade på tisdaNetan­
gen bostadsminister Uri Ariel att
stoppa byggplanerna, som han
tillkännagett tidigare samma dag.
Netanyahu fruktar att de omfattande byggplanerna skulle dra till
sig omvärldens uppmärksamhet i
en situation där han vill ha fokus
på utvecklingen i Iran.
I ett stängt möte med senatens
finanskommitté på onsdagen varnade USA:s utrikesminister John
Kerry för att nya sanktioner mot
Iran kan hota förhandlingarna om
landets kärnvapenprogram. Både
republikaner och demokrater
har sagt att nya sanktioner mot
olje- och bankindustrin i Iran kan
användas som bricka i förhandlingarna, rapporterar BBC.
Kerry gjorde i förra veckan ett
ovanligt hårt utspel mot Israel och
varnade för att en tredje intifada
kan bryta ut på grund av Israels
agerande på Västbanken.
David Högfeldt
[email protected]
13
Världen idag Fredag 15 november 2013
Följ oss
i sociala
medier:
facebook.com/varldenidag
@varldenidag
@varldenidag
Utrikeskommentar.
USS Antietam (CG-54) från George Washington Battle Group står på däck inför avsegling mot Filippinerna vid Hong Kong Victoria Harbor i tisdags. Foto: Kin Cheung / AP / TT
Orkanen tog ingen hänsyn
Hur många dödades?
Svar: vet inte.
Vet inte, men säkert över 5 000
och säkert en siffra som kommer
att växa…
Hur stora materiella skador?
Svar: vet inte, men jättelika …
Så, på ett grovt ungefär, kan
man sammanfatta vad som hände
när orkanen Haiyan slog Filippinerna med vindar på 300 km/t
– en osäker och hur som helst
obegriplig siffra som betyder
att hus vräktes ner, människor
blåste omkull och allting slutade
fungera. Yolanda, som orkanen
kallades lokalt, tog givetvis inga
hänsyn. Beredskapen var usel –
som vanligt – och över en miljon
människor måste lämna sina
hem – som de i ohyggligt många
fall inte kommer att kunna återvända till.
Staden
Tacloban
med
220 000
invånare är
ett exempel
på detta.
Staden finns
helt enkelt
inte mer.
Myndigheterna gjorde sitt
bästa – 125 000 evakuerades i en
jätteansträngning – men i stor
utsträckning fick man nöja sig
att hoppas på det bästa. Naturkatastrofer är inte ovanliga och
när de blir så stora som Yolanda
klarar samhället helt enkelt inte
av dem.
Staden Tacloban med 220 000
invånare är ett exempel på detta.
Staden finns helt enkelt inte
mer. Den kommer antagligen
tillbaka, men inte på åtskillig tid
och många människor kommer
– trots väldiga hjälpansträngningar – att förlora allt.
Det skulle ha varit fruktansvärt i ett land som Sverige, i den
mån man över huvud taget kan
tänka sig något liknande. Låt oss
då slå fast att beredskapen på
de filippinska öarna är mycket,
mycket sämre. Orkaner kommer,
det vet man, men man kan inte
göra mycket åt saken …
Världen, det vill säga i första
hand USA och Japan, gör sitt
bästa att hjälpa, det är sant. USA
satte in den väldiga hangarkryssaren George Washington med
5 000 man och 80 flygplan ombord
och Japan bidrog med 1 000 soldater, men ingen ens tror att insatserna är tillräckliga. De kunde
självfallet inte stoppa orkanen,
möjligen hjälpa somliga offer …
Filippinska myndigheter, som har
stor rutin i sammanhanget, har
satt in alla tänkbara resurser
och arbetar – enligt alla rapporter – mycket effektivt. Men
katastrofen är helt enkelt för stor,
täcker för stor yta, för många
hus och framför allt för många
människor. Hur många dödsoffer
man till sist måste räkna med vet
ingen – hur skulle man kunna
räkna? –Men ett vet man: siffran
kommer att stiga. Det gör den
alltid. Öarna ligger i ett område
där orkaner slår med jämna mellanrum och något skydd finns
egentligen inte. Över hela världen rapporterar medierna dramatiskt om tyfonens härjningar.
I USA där man alltid anser sig ha
ett särskilt ansvar för ölandet,
var rubrikerna stora.
Samtidigt gäller att katastrofen snart är glömd …
Ulf Nilson
[email protected]
Fakta. Siffror som talar för sig själva
1
2020
Enligt experter har Hillevi Clinton bra chan- Detta år kommer alla tunnelbanetåg
ser att bli USA:s första kvinnliga president. i Stockholm ha fått alkolås.
1 000
822 000 0000
7
Ungefär så många svenskar befann sig
i de drabbade områdena på Filippinerna.
Så mycket , 822 miljoner, kostade
Försvarets radioanstalt i fjol.
Så många gånger har näthandeln
ökat på tio år.
14
Fredag 15 november 2013 Världen idag
helg
Veckans församling. Pastor Stefan Claar om ny besöksström till Norrköpings pingstkyrka
”Ingenting är
omöjligt längre”
Nya besökare ska trivas och evangeliet ska predikas i full
kraft. Med den inriktningen tar Norrköpings pingstförsamling
sikte mot framtiden.
– Vi har ständigt nya människor i våra gudstjänster, berättar
föreståndare Stefan Claar.
Norrköping En ny ström av människor går också till församlingens öppna förskola. Efter en lite
trög start i fjol har verksamheten i höst formligen exploderat.
– I fredags var det 36 barn
samt föräldrar. Det är fullt ös,
konstaterar Stefan Claar och
avslöjar planer på att riva en
vägg för att göra lokalen större.
Många av de nya besökarna
är Norrköpingsfamiljer utan
koppling till kyrkan. Flera av
dem har läst den annons som
pingstkyrkan satt in på sajten
foraldraledighet.se
– Annonsen har gett en makalös effekt. Det som är särskilt
roligt är att några av föräldrarna redan börjat dyka upp på
våra gudstjänster, säger pastorn,
upprymd över hur vanliga Norrköpingsbor nu söker sig till kyrkan.
I gudstjänsterna får de möta ett
tydligt evangelium med lovsång,
förbön och Andens nådegåvor.
Samtidigt är tonen anpassad för
att inte i onödan stöta bort nya
besökare.
– Våra mötesledare skulle
exempelvis aldrig säga: ”Som ni
alla vet ...”. Med sådana formuleringar exkluderar man direkt
nya människor, menar Stefan
Claar.
I sina predikningar använder
han däremot gärna uttryck som:
”Du som inte brukar läsa Bibeln
...”
– På så vis talar jag om att jag
räknar med att du finns här som
inte är en kristen, förklarar han.
Denna justering av vissa
manér har skett sedan Stefan
Claar tillträdde sin tjänst 2010.
Då antogs också följande vision:
”Vi vill beröra alla Norrköpingsbor med det goda budskapet om
Jesus Kristus”.
– Detta är en vision som jag är
beredd att ge mitt liv för, utbrister pastorn och berättar hur alla
verksamheter numera prövas
mot visionen.
Men det som sker i Norrköpings
pingstförsamling ska inte förväxlas med en världslig anpassning. Det är Stefan Claar noga
med att påpeka.
– Vi tummar inte ett dugg på
Fakta. Norrköpings
Pingstförsamling
Startår: 1921
Samfund/rörelse:
Pingst ffs
Webbsida: www.norrkopingpingst.se
evangelium, detta handlar i stället om att vara inkluderande,
att uttrycka sig så att även en
icke initierad känner att man
är inbjuden och kan förstå gudstjänstens innehåll.
I samma anda produceras
Stevens – Pingstkyrkans egen
talkshow som Världen idag
tidigare uppmärksammat. Här
intervjuas kända personligheter med ett kristet vittnesbörd.
Nyligen medverkade hiphopartisten Dogge Doggelito och närmast på tur står Etiopienbördiga
Abbi Åkvist.
– Det handlar om förkunnelse i berättelseform. Men det är
ingen gudstjänst, betonar Stefan
Claar.
Snygg dekor, lättsamma filmglimtar och ett husband ger en
proffsig och festlig inramning åt
showen.
– Allt sker med värme och
humor. Det gör det lättare för
människor att lyssna och ta
in de starka livsberättelserna,
menar pastorn.
Showen gör sig perfekt i den
innovativa kyrksalen där publiken sitter på kanterna och ser
ner mot scengolvet. Läktarna är
extremt flexibla och kan trollas bort helt eller delvis. Med
en knapptryckning försvinner
de in i väggen och frilägger ett
stort scengolv. Här har man
exempelvis hållit ”cirkusgudstjänst” – med riktiga akrobater
och evangelisk förkunnelse.
Framför allt är denna sal
arena för söndagarnas gudstjänster. Stefan Claar berättar
att allt fler söker sig hit ned till
”golvet” för att få förbön efter
predikan.
– I den stund vi säger: ”Nu
öppnar vi golvet” så pang, är
det full rörelse framåt, säger pastorn, mycket glad för skeendet.
Att gå in i pingstkyrkans entré
är att gå rakt in i en tjusig restaurangmiljö. Här rör sig lunchgäster bland hyllor, fullmatade
med god kristen litteratur. En
rullande bildskärm bjuder in till
gudstjänster och Alphakurser.
Den pampiga byggnaden var
tidigare hotell men övertogs av
församlingen 1996. På dagtid
hyrs lokalerna ut för konferenser. När Världen idag besöker
kyrkan har kollegor från ett statligt verk slagit sig ned i den
trivsamma loungen. De avnjuter
kaffe och dessert i fåtöljer med
samma färg som fondtapeterna –
vackert lila.
Men många Norrköpingsbor
nöjer sig inte med den vackra
miljön. Det märks inte minst i
församlingens Alphakurser där
många kommit till tro och även
låtit döpa sig.
Så sent som förra söndagen
välkomnades nio nya medlemmar varav tre nydöpta.
– Vi är självklart glada för
detta. Samtidigt är vi inte nöjda
med våra dopsiffror, vi vill döpa
många fler, klargör Claar och
andas för första gången lite otålighet.
Men han vädrar skördetider.
Konceptet med ett tydligt evangelium i en välkomnande atmosfär, fungerar nämligen. Det lockar alltfler till kyrkan – och till
Gud. Det är Stefan Claar övertygad om.
– Min bestämda känsla är att
ingenting är omöjligt längre.
Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson
@varldenidag.se
Att fler vanliga Norrköpingsbor hittar till
Pingstkyrkan är mycket uppmuntrande.
Det framhåller församlingens pastor och
föreståndare Stefan Claar. ”Min bestämda
känsla är att ingenting är omöjligt längre”,
säger han. Foto: Jonas Adolfsson
”Pingstkyrka
Norrköping Hon förlorade
sitt hemland , men vann
Jesus och en ny gemenskap i
Norrköpings pingstförsamling.
– Så här lycklig och glad har
jag inte varit i hela mitt liv,
säger tvåbarnsmamman Vanja
Hamzic.
som menar att hennes analytiska läggning bromsade henne.
Bromsade gjorde också hennes närmaste omgivning här i
Norrköping.
– De flesta var ateister eller
muslimer och det gjorde nog att
jag inte vågade släppa taget
Vanja var ung ateist när hon
1992 flydde hemlandet Bosnien
till Sverige. Med sig hade hon
maken, också han ateist men
med muslimsk bakgrund.
Under ett tillfälligt besök
i Tyskland kom hon i kontakt
med levande kristen tro. Det
berörde Vanja och hon beskriver
hur hon nu, för första gången,
började knacka på Guds dörr.
– Han öppnade men jag valde
att stå kvar med en fot utanför,
i mitt gamla liv, förklarar Vanja,
Trots det började hon lite i smyg
att besöka en del kyrkor, bland
annat Pingstkyrkan. Den inre
förvandlingen startade när
Vanja för knappt ett år sedan
gick in i väggen. Hon hade då
blivit chef på en avdelning och
hamnat i en tuff arbetssituation.
– Samtidigt hade jag en inre
brottning som hängde ihop med
att jag levde i ett främmande
land där jag inte är född, säger
Vanja.
15
Världen idag Fredag 15 november 2013
Pingstkyrkans öppna förskola har under hösten fått uppleva en mindre invasion av nya familjer. Foto: Frida Log
Sångerskan Terese
Fredenwall intervjuas i
Pingstkyrkans talkshow
Stevens. Foto: Thina Forsberg
n mitt hemland”
I sin mörka stund kunde hon
nu bara se ett enda ljus, Jesus.
– Jag kunde sitta och tänka på
honom och börja gråta. Det var
nu jag kände att jag på riktigt
öppnade mitt hjärta för honom.
En ny morgon grydde i Vanjas
liv och plötsligt var Bibeln inte
längre en svår bok.
– Nu förstod jag sånt som jag
läst tidigare men inte förstått,
säger Vanja med ögon fulla av
livsgnista.
Hon berättar om hur hon en natt,
strax efteråt, fick en dröm där
hon mötte Jesus.
– Han såg mig rakt in i ögonen,
tog mig på axeln och sa till mig:
”Var inte rädd, jag älskar dig
och ska ta hand om dig!”
I nästa stund befann hon sig
i ett trångt rum omgiven av
människor som skrek åt henne:
”Erkänn!”
– Det jag skulle erkänna var
att Jesus inte fanns. Men jag
vägrade bestämt och sa att Jesus
finns visst. Då kände jag hur den
helige Ande kom och omsvepte
mig med en mäktig vind. Den
var stark men väldigt trygg och
skön.
– När jag vaknade nästa morgon kände jag en jättelättnad. Då
visste jag att allt var bra.
I september började hon en
Alphakurs här i Pingstkyrkan
och nyligen blev hon också medlem i församlingen.
– Detta är en nystart för mig,
framhåller hon.
Hennes omvändelse har som
väntat varit lite svårsmält för
maken. Men hon berättar hur
hon bett till Gud att maken ska
acceptera hennes tro och att det
som hänt henne inte ska påverka
deras äktenskap negativt.
Med strålande ögon berättar
Vanja nu att hon fått bönesvar.
– När jag ska gå till kyrkan
på söndagar, är det numera min
man som frågar mig om jag har
med mig pengar till fika och kollekt, säger hon och skrattar.
– Och efter Alphakursen är
det han som står utanför och
väntar på mig med bilen.
Lycklig och tacksam beskriver
hon pingstförsamlingen som sitt
nya ”hemland” och Jesus som
sin Herre.
– Han är det största i livet för
mig!
Jonas Adolfsson
[email protected]
Mötet med Jesus innebar en resa från mörker till ljus för Vanja Hamzic. ”Detta
är en nystart för mig”, säger Vanja som nu går Alphakurs här i Pingstkyrkans
vackra lounge. Foto: Jonas Adolfsson
16
Fredag 15 november 2013 Världen idag
HELG
Bibelläsning.
Jan Blom: Vakandet är den sanna glädjen
och upprymdheten över att få öppna och
släppa in Frälsaren, när och hur Han än
väljer att komma till oss.
Fredagen 15 november
Psaltaren 136
Johannes evangelium 13
Klagovisorna 4-5
Lördagen 16 november
Psaltaren 137
Johannes evangelium 14
2 Krönikerboken 36:22-23
Söndagen 17 november
Psaltaren 138
Johannes evangelium 15
Esra 1-2
Måndagen 18 november
Psaltaren 139
Johannes evangelium 16
Esra 3-4
Tisdagen 19 november
Psaltaren 140
Johannes evangelium 17
Haggai 1-2
Onsdagen 20 november
Psaltaren 141
Johannes evangelium 18
Sakarja 1-3
Torsdagen 21 november
Psaltaren 142
Johannes evangelium 19
Sakarja 4-6
Fredagen 22 november
Psaltaren 143
Johannes evangelium 20
Sakarja 7-8
Bibelläsningsplanen är hämtad
från ”Segerplanen”, utgiven på
Livets Ords förlag.
Veckans bibeltext
Lukas evangelium 12:35-37
Spänn bältet om livet och håll
lamporna brinnande. Var lika
tjänare som väntar sin herre
hem från bröllopsfesten och
som genast är redo att öppna för
honom, när han kommer och
knackar på. Saliga är de tjänare
som Herren finner vakande när
han kommer. Amen säger jag er:
Han skall fästa upp sina kläder
och låta dem lägga sig till bords
och själv komma och betjäna
dem.
Vakande och väntande, brinnande och längtande. Det är
uttryck för varje kristen människas relation till Gud. Vi väntar
och ber att hans rike ska komma.
Vi vakar över våra egna liv,
våra hjärtan för att bli mer kristuslika, salt och ljus i den här
världen. Bönen och sökandet är
uttrycket för vår innersta längtan efter att få skåda Gud.
Att vara vaksam är inte detsamma
som att vara rädd och oroligt
se sig omkring. Rädd för att bli
besmittad av världen och därför
dra sig undan. Rädsla för att bli
anklagad och förföljd och där-
för förbli tyst. Där det andliga
vakandet upphör. inträder sömnaktigheten och med den följer en
likgiltig tystnad. Sanningen får
stå och vänta utanför dörren.
En kristen människas vakande
är den sanna glädjen och upprymdheten över att få öppna och
släppa in Frälsaren, när och hur
han än väljer att komma till oss.
Att vaka är också att beskydda.
Bevara sitt eget hjärta så att det
förblir rent och friskt. Andlig
vaksamhet är att vaka över och
beskydda varandra och faktiskt
hela den kristna kyrkan, var den
än finns i världen.
För ett par söndagar sedan hade
jag förmånen att lyssna till
baronessan Caroline Cox. Hon
talade om den förföljda kyrkan.
Hjärtskärande berättelser om
bombade och uppbrända kyrkor,
torterade och lemlästade kristna
bröder och systrar. Så smärtsamt och näst intill plågsamt
att lyssna till. Men mitt i denna
obeskrivliga smärta så lyser
hoppet och för oss i väst en obegriplig glädje fram. Kristna som
mitt i kyrkoruinerna samlas till
lovsång och tillbedjan. En nigeri-
ansk pastor, vars fru blev brutalt
torterad uppmanar oss ”kompromissa inte med den tro som vi är
beredda att dö för”.
Lady Cox uppmanade till bön för
den förföljda kyrkan i världen.
Kanske är det på det sättet vi i
dag ska uttrycka vår vaksamhet och väntan? Den osjälviska
bönen, den osjälviska vaksamheten som faller ner på sina knän
och lyfter sina händer i bön. Låt
oss vaka i förbön för våra förföljda syskon. Långt borta men ändå
så nära, främmande men ändå
så kända. Vi är lemmar i en och
samma kropp.
Bön
Herre lär oss att leva i vaksamhet och väntan. Tack för att du
besöker oss och hela din kyrka och
bevarar oss i din nåd.
Läs även
Jesaja 51:4-6
2 Korontierbrevet 13:5-9
Psaltaren 139:1-18
Jan Blom
Andrepastor i församlingen
Livets ord, Uppsala
Böneskolan. Del 39
Dina händer – Guds kraftledning
Att vara en kanal för Gud och förmedla hans liv genom sina händer.
Det är en fantastisk nåd och möjlighet att vara till välsignelse.
Därför är det så viktigt att
veta vad biblisk handpåläggning
handlar om. Det är för det första
något helt annat än healing som
ofta praktiseras inom österländsk
andlighet. Där talar man om
chakra, energi som överförs och
blockeringar som ska lösas upp.
Samtidigt är Bibeln mycket tydlig
med att vi ska lägga händerna på
människor.
Biblisk handpåläggning är …
1. … ett personligt möte med
Jesus som stärker den andliga kärleksrelationen med Gud.
2. … ett sätt att förmedla Guds
goda gåvor genom kraften i den
helige Ande.
Linda Berling
Pastor i församlingen Arken,
Kungsängen
Jesus ger tydliga instruktioner
om att lägga händerna på människor, inte minst på dem som är
sjuka.
”De skall lägga händerna på de
sjuka och de skall bli friska”.
Mark 16:18.
Jesus själv lade händerna på de
sjuka. I Luk 4:40 står det att han
”lade sina händer på var och en”.
Bibeln talar också om att smörja
med olja. Detta ger den sjuke en
medvetenhet om den helige Andes
närvaro och stärker tron på Guds
helande kraft (Jakobs brev 5:14)
På ett annat ställe varnar Bibeln
för att ha för bråttom med handpåläggning (1 Tim 5:22). Något överförs nämligen i handpåläggningen
och vi måste veta vad som ges till
oss. Man ska därför inte låta vem
som helst lägga händerna på sig
och inte heller lägga händerna på
människor utan att vara ledd av
Gud.
Handpåläggning får inte bli en
metod, en teknik, en vänskaplig
kram eller en klapp på axeln!
Inte alla kan lägga händerna
på alla. I Guds församling finns
ordningar till skydd för dem som
betjänas. Här är några viktiga
principer för en sund förbönstjänst:
– Tjänstegåvor som Gud insatt
i församlingen har bland annat
uppgiften att avskilja människor
till förbönstjänst.
– Handpåläggning sker i namnet
Jesus.
– Den som får handpåläggning
bör känna till vilket löfte från Gud
som hon/han står på, vad hon tar
emot och hur hon behåller det som
förmedlas. Själv måste han/hon
naturligtvis ge sitt medgivande till
det som sker.
– Handpåläggning måste ha sin
utgångspunkt i korset, vår frälsare
Jesus och i den fullbordade försoningsgärningen.
Förutom helande kan handpåläggning förmedla förlåtelse, befrielse och upprättelse. Även Andens
dop och Andens nådegåvor kan
förmedlas via handpåläggning.
Den spelar också en viktig roll
då tjänster avskiljs för Gud (Apg.
6:6, Apg. 19:6 och 1 Tim 4:14).
En annan form av handpåläggning sker genom bruket av
bönedukar. Här ber vi Jesus att
röra vid bönedukarna och att den
helige Ande ska hela den sjuke
när duken kommer i beröring med
kroppen.
”… man till och med tog dukar
och plagg som varit i beröring med
hans (Paulus) hud och lade på de
sjuka, och sjukdomarna lämnade
dem och de onda andarna for ut.”
Apg 19:12
Linda Bergling
Veckans lärdom: Biblisk handpåläggning är en trons beröringspunkt där Guds goda gåvor kan
överföras från himmelen och in i
våra liv.
17
Världen idag Fredag 15 november 2013
Nyhetschef Mårten Gudmundhs
E-post [email protected]
Gunilla Sehlin:
Dags att skriva
önskelista!
Barn. Saknade bokstäver och roliga fakta
Systrarna Joanna, Jolin
och Joelle kommer varje
vecka med nya klurigheter.
Vilket är djuret?
Hm... Vad kan
det vara för
djur egentligen?
Fyll i rätt bokstäver så att ordet blir ett djur.
1
K
2
Z
... delfiner
sover med
ett öga
öppet.
K
K O
R
I
S
7
U N
U L A
8
A
3
F
S K
4
K
M
5
B
L
R N
9
10
E
E
J A
I
S T
R
A
T
– Vad önskar du dig i julklapp? Har du kanske
redan skrivit din önskelista? När mina barn
frågar mig vad jag önskar svarar jag alltid: ”Jag
önskar mig lydiga barn.” Det tycker de är en
tråkig önskan. Och när de
frågar hur mycket de kan
Frid är nåt som
önska svarar alltid min
man att man får önska
alla vill ha, och
vad man vill. Det tycker
det förstår man
de är toppen! ”Fast man
speciellt när
kanske inte får allt”, bruman har tappat
kar han tillägga.
Min man är rätt lik Gud, bort den!
för Gud säger också att
man får önska vad som helst. Och han vill höra
alla våra önskningar. Det står så i Filipperbrevet
4:6-7. Då lovar Gud att vi ska få något också,
nämligen frid. Frid är något som alla vill ha, och
det förstår man speciellt när man har tappat bort
den! Och så är det inte så ovanligt att man får det
man önskar heller.
A R
Visste
du att …
... valens
tunga kan
väga 1 000 kg.
... en igelkott
har cirka
6 000 taggar.
... det skulle ta
507 år för en
snigel att ta sig
runt jorden.
Hanna var en kvinna som visste att man får
önska sig vad som helst av Gud. Man kan läsa
om henne i 1 Sam 1-2:11. Hon kunde inte få barn
och det gjorde henne mycket ledsen. När hon
talade om för Gud vad hon önskade, fick hon sin
önskan uppfylld. Då tackade hon Gud!
... Greklands
nationalsång
har 158 verser.
När du nu skriver din önskelista, glöm då inte
bort att även läsa den för Gud, för han vill verkligen höra den. Då kommer du få frid i hjärtat
och kanske får du även nåt av det du önskar dig!
Glöm sen inte bort att tacka Gud, och förstås den
som uppfyllde din önskan!
Bilder: Pixabay
ZZ
6
T T
Gunilla Sehlin är
barnpastor i Borlänges
pingstförsamling.
Bön: Tack Gud för att du alltid vill lyssna på mig.
Tack att du vill höra mina önskningar och att du
har lovat att ge mig av din frid. Och tack för att jag
kanske även får något av det jag önskar mig. Amen
Rätt svar: 1. Katt 2. Gris 3. Fisk 4. Kamel 5. Björn 6. Krokodil 7. Undulat 8. Hamster 9. Elefant 10. Jaguar
Ge bort Världen idag
som julklapp till
ett oslagbart pris!
r HALVÅR Jag beställer en gåvoprenumeration
6 mån för 499 kr (ord. pris 989 kr).
Få 10 % rabatt
hos 3 bokförlag
när du köper halvårs­
prenumeration på
Världen idag.
Gäller förlagen:
Semnos, Livets ords förlag
och Gospelmedia
Skicka tidningen till:
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r KVARTAL Jag beställer en gåvoprenumeration
3 mån för 299 kr (ord. pris 549 kr).
Erbjudandet gäller till och med 20/12 2013 för hushåll i Sverige som inte haft
tidningen de senaste sex månaderna. Prenumerationen avslutas automatiskt när
prenumerationstiden gått ut.
Vi skickar dig ett kort som du kan lämna över till
gåvomottagaren på julafton.
r Skicka ytterligare ___ ex av julklappskorten, jag vill ge bort fler prenumerationer.
Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skicka fakturan till:
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svarspost
Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kundnummer 901204700
758 00 Uppsala
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Fredag 15 november 2013 Världen idag
helg
Enkät.
EFK-dagar. Rörelse i medvind
Vad har årets
medarbetardagar
betytt för dig?
Jonatan Remdahl, pastor i
Toarps missionsförsamling
– De har gett mig inspiration och nya insikter i det
unika med Jesus.
Anton Fagerstedt, pastor i
Betaniaförsamlingen i Östra
Ryd
– Uppbyggelse och en möjlighet att få be, gråta och
skratta tillsammans med
kollegor. Undervisningen
har gett en viktig utrustning för att förkunna Jesus
för svenska folket.
Panelsamtal om syndanöd (fr.v.): Mikael Hallenius, Maria Furusand, Eleonore Gustafsson och Öyvind Tholvsen.
Kalle Spetz, pastor i Skillinge
Missionshus
– Att få denna undervisning om Jesus som unik har
varit otroligt värdefullt med
tanke på det enorma trycket
från samhället gällande
detta med mångfald, pluralism och tolerans.
Optimism på EFK-dagar
Syndanöd och omvändelse är
viktiga ord också 2013. Den slutsatsen drogs i det panelsamtal
som på torsdagen avslutade
Evangeliska frikyrkans årliga
medarbetardagar.
Lina Lagsten, EFK Ung i
Örebro
– En fantastisk möjlighet
att få utbyta erfarenhet med
kollegor i andra sammanhang.
Lisa Fredlund, pastor
i Östermalmskyrkan,
Kristianstad
– Gemenskap, stöd och en
möjlighet att ge och ta emot
uppmuntran. Det har gett
mig en ökad förvissning om
att Jesus är unik, att det
håller att stå för honom.
Foton: Jonas Adolfsson
Huskvarna Vissa skillnader
kunde anas mellan panelens deltagare, men i grunden var man
överens.
– I dag lever vi i ett narcissistiskt samhälle och det är inte
synd och skuld som ligger närmast människor, framhöll en av
deltagarna, Eleonore Gustafsson,
pastor i Ryttargårdskyrkan i
Linköping.
I en uppsats har hon jämfört evangelisten Frank Mangs
omvändelseförkunnelse på 1930talet med situationen i dag.
Gustafsson menade att ordet
väckelsemöte i hög grad spelat ut
sin roll. Samtidigt framhöll hon
behovet av verklig syndanöd.
– Vi behöver få fram platser där
vi hjälper folk till syndanöd, sa
hon och pekade på retreater som
ett bra exempel.
Människor som kommer till tro i
dag gör det i hög grad på andra
vägar än på 1930-talet. Det var
panelen också överens om.
– Det handlar ofta om att man
har en personlig relation till en
kristen person, att man får smaka
och så blir intresserad, konstaterade Maria Furusand, pastor i
Folkungakyrkan i Stockholm.
Samtidigt varnades för en del
oroande tendenser i modern teologi.
– Det finns en risk för att vi
gör en kulturanalys och sedan
slänger på lite teologi, menade
Mikael Hallenius, teolog och pastor i Mötesplatsen i Örebro.
Apropå kulturanalys hänvisade
samtalsledare Öyvind Tholvsen
till Franklin Grahams väckelsekampanj på Island nyligen.
– Graham predikade om synd
på ett mycket tydligt sätt som
inte alls är politiskt korrekt i
länder som Island och Sverige.
Och hela mötet hade dessutom
ett ganska amerikanskt upplägg.
Trots det så strömmade folk fram
vid inbjudan till frälsning, betonade Tholvsen.
Mikael Hallenius nappade på
det inspelet och summerade samtalet.
– Dyrka inte din kulturanalys
utan tro på kraften i evangeliets
predikan och godta alla Kristi
kropps olika sätt att göra det på,
sa Hallenius innan deltagarna
gick vidare till olika workshops.
Bland
tio
olika
alternativ kunde man bland annat
välja på ”Landsortsspåret”,
”Stadsspåret”,
”Mångkultur­
spåret” och spåret ”Församlings­
plantering”.
– Det är lättare för nya församlingar att nå nya människor. Det
finns statistik på det, påpekade
Cathrin Nygren, som ledde samtalet om Församlingsplantering.
I ett äldre sammanhang tappar
man lätt känslan av att detta med
människors frälsning är något
akut, framhöll hon.
Totalt 180 personer hade anmält
sig till dagarna som utöver
undervisning, bön och samtal
även gav tillfälle till fysisk träning i Kungsportens träningslokaler.
Dagarna hade stort fokus på
Jesus som unik. Mellan raderna
andades en optimism, samfundet
Evangeliska frikyrkan kan bland
annat glädja sig över stigande
dopsiffror.
– Vi har sett ett trendbrott,
säger Öyvind Tholvsen ansvarig
för EFK:s församlingsprogram
som arrangerade konferensen
ihop med Örebro Missionsskola
och EFK:s medarbetarförbund.
– För tio år sedan låg vi strax
under 500 döpta per år, i dag ligger vi runt 600. I synnerhet ser vi
nu människor komma till tro i de
mest sekulariserade delarna av
vårt land.
– Vi ser nu hur även flera av de
etablerade församlingarna inom
samfundet växer, säger Öyvind
Tholvsen, som har en känsla av
att spännande tider kan vänta
runt hörnet.
– Jag tror att vi kan få se stora
genombrott i olika församlingar
framöver. Och om vi är beredda
att gå i Guds takt, även när det
går fort, så väntar en skörd. Låt
oss bygga för detta och vara redo.
Då kan vi ha breda skördetröskor
och lador som står redo när skörden kommer.
Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson
@varldenidag.se
19
Världen idag Fredag 15 november 2013
Mötesplatsen
ANNONSBOKNING: Ingela Liljebäck, tel 018-430 40 72 • [email protected] • OBS! MANUSSTOPP TISDAGAR KL 16.00
AGAPE Hagalundsg. 9
TROSGNISTAN
Sö 17/11 kl 16 Gudstjänst
i samarbete med lokala kyrkor
Pendeltåg till Solna station
T-bana till Solna C, buss 513
Pauli & Sirpa Kemi
Sö 24/11 kl 16
Barbro Erling
www.agapesolna.com
Gudstjänst fyra söndagar
17 november –
8 december kl. 15.00
(2014 – varje söndag!)
Stanley
Sjöberg:
försoningens
betydelse
www.webbkyrkan.com
Birger Skoglund
Birger Skoglund
predikar och
signerar sin nya bok
18–24/11 Finland
27/11 19.00 Filadelfia Skärblacka
4/12 19.00 Victory, Linköping
Baptistkyrkan Uppsala
Lö 7/12 19.00
Sö 8/12 11.00
Göran Duveskog
Göran Duveskog
predikar och
signerar sin nya bok
17/11 11.00 Betel,
Runemo
Lö 23/11 ISRAELSEMINARIER,
Kinnarp
16.30 & 18.00
24/11 11.00 Pingstkyrkan,
Falköping
1/12 11.00 Korskyrkan, Gävle
8/12 11.00 Falukyrkan, Falun
(Gruvriset)
Ps 122:1
Gudstjänst, Micael Lahtinen
Söndag den 17 november kl 11.00
i Sveasalen (IOGT-NTOs lokal)
Stationsg. 5
Varmt välkommen!
TIERP • www.nordupplandskyrkan.se
Sö 11.00 Gudstjänst, Åke Carlson
Församlingsmöte efter gudstjänsten
Välkomna!
För veckoschema, www.livetsordgoteborg.se
Tel 031-49 12 50 | Ebbe Lieberathsgatan 16, Göteborg
Folkborgsvägen 19
011-12 44 55 • www.agape.se
Söndag 11.00 Familjegudstjänst
John Raijah
I nya kyrksalen,
Starrbäcksgatan 11,
Sundbyberg
(T-baneuppgång ”Duvbo”)
inbjuder till möten
Jag blev
glad när man
sa till mig:
”Vi skall gå till
Herrens hus”
Örnsköldsvik | www.svedjeholmskyrkan.se
Fre 20.00 Ungdomsmöte, ”Westmans talkshow”
Sön 11.00 Gudstjänst, besök av pastor John
Raijah från Indien, missionsoffer
0660-517 27 | Brogatan 105 Örnsköldsvik | Välkommen till Svedjeholmskyrkan!
Curt Johansson
Vad har ni
för möten
i helgen?
Annonsera på
Mötesplatsen!
Försäljning:
Ingela Liljebäck
018-430 40 70
Växel:
018-430 40 00
E-post:
predikoturer@
varldenidag.se
22–24/11
Missionskonferens i
Allianskyrkan, Sävsjö
1/12 11.00 Betel,
Runemo
NY BOK
”Andakter från Bibelns Land”
skriven av fyra förkunnare
Birger Skoglund, Göran Duveskog,
Daniel Viklund, Carl-Erik Sahlberg
Pris från Trosgnistan,
150 kr/st, 600 kr/5 st. Portofritt
www.trosgnistan.se
KRISTET CENTER ÖREBRO
• Lör 16/11 10:00 Ledardag på Västanås
19:00 Ungdomsmöte Andreas Junaeus
Sön 17/11 11.00 Gudstjänst med
Ove Sandberg
Barnkyrka för alla barn
Välkommen!
BÖN måndag–torsdag, se hemsidan
Fatbursg 7, Västerås • Tel 021-18 27 95 • www.vallbykyrkan.se
11.30
21.30
Lördag 18.00
Söndag 11.00
Fr 19.00 Atherat Ungdomsmöte, Samuel Rumar
Sö 11.00 Gudstjänst, Håkan Bergström, Kidzone
Se hela programmet på www.livetsordjonkoping.se
www.livetsordjonkoping.se • 036-37 90 90 • Gråbog 1, HUSKVARNA
NYKÖPING
OXELÖSUND
Hur Jesus hjälper dig att inte
förväxla livet med karriären
Schema november
10.00 ÖREBRO Kristet Center
19.00 VÄSTERÅS Pingstkyrkan
MÄRSTA Hope Church
19.00 SÄVSJÖ Guds Kraft
10.00 SÄVSJÖ Guds Kraft
19.00 MALMÖ Immanuelskyrkan
19.00 HELSINGBORG Pingstkyrkan
18.00 LIDKÖPING Pingstkyrkan
11.00 LIDKÖPING Pingstkyrkan
19.00 KARLSHAMN Pingstkyrkan
19.00 KARLSKRONA Pingstkyrkan
STOCKHOLM Focus Business
School Företagsevent
8 16.00 BRÅLANDA Smyrnakyrkan
9 19.00 ALINGSÅS Pingstkyrkan
FR 19.00 ”Beautiful Africa” – konsert med
barngruppen Watoto från Uganda.
SÖ 10.30 Celebration – en gudstjänst med
barnkyrka. Pastor Sven-Gunnar
Roos predikar
12-13 ”After Church” Kaffe med dopp
BEHMBROGATAN 18 | NYKÖPING | TEL 26 70 90
Välkommen till Livets Ord
fre 15/11
19.00 Ungdomsmöte
sön 17/11
10.00
Seminarier, gudstjänster,
möteshelger, företagsträffar
Mjölbyv 19
ÖDESHÖG
Fredagslunch
Cafébussen
Ungdomsmöte
Göran Rubensson
Predikan och lovsång
Onsdag 19.30 Bön och undervisning
Lörd 30/11 Julbord, Mikael & Inge-Marie
Alfvén, Dan-Jakob Pethrus, Göran Rubensson
[email protected] • 0144-120 00 • www.ordet.com
Bön för Sverige
& Stockholm! Torsdagar 12.00–13.15
Plats: Citykyrkan, Mahognysalen 2 tr,
Adolf Fredriks Kyrkogata 10, Stockholm
Vi ber för sju samhällsområden.
Olika böneledare, lovsång.
Patrik Sandberg Sverigebönen
koordinator. Varmt välkommen
allt Guds folk i Stockholm!
www.sverigebonen.se
Fira 25 år med oss!
Gudstjänst
pastor joakim lundqvist
”Jesus & Du”
Besök av Gideoniterna
Söndagsskola för barnen
För bokningar med
Tommy Dahlman
Barnvälsignelse
.se - webb-tv live och On Demand
Pionjärgatan 1 • 703 81 Örebro • 019-32 50 07
www.kristetcenter.se • [email protected]
För info tel 0278-130 10
Det viktigaste
i ditt liv är ditt liv
Byggoffer
Fredag
FILADELFIANYKOPING.SE
Schema december
Promiseland
18:00 Församlingsmöte för medlemmar
Pg/Bg 90 07 37-8
www.trosgnistan.se
Adress:
Box 6420,
751 36 Uppsala
10
14
15
16
17
21
22
23
24
26
27
30
• Sön 17/11 10:00 Gudstjänst Per-Åke Eliasson
ons 20/11 19.00 Mansmöte, Joakim Lundqvist
livets ord Box 17, 751 03 Uppsala telefon 018-489 80 00
e-post [email protected] hemsida www.livetsord.se
Välkommen!
Lördag 16/11 fr kl 11.00 på Stora Torget
Vi bjuder boråsarna på fika
Söndag 17/11 Jubileumsgudstjänst
Vi startar med mingel kl 10.30. Därfter Gudstjänst
Efter gudstjänsten Mat/Fika
Ring: 0768-533 546
I samarbete med
Vad har ni för möten i helgen? Annonsera på Mötesplatsen!
Albanoliden 1, Knalleland (vid Möbelcity) • www.bkc.nu
20
Korsord
Fredag 15 november 2013 Världen idag
Konstruktör: Europapress
46
Lös korsordet, skicka in
det, eller en kopia, till
Världen idag, Korsord 46-2013
Box 6420, 751 36 Uppsala
Lösningen vill vi ha
senast tisdag 26 november.
Fyll i namn och adress nedan.
Namn .............................................................................................................................................................
Lösning.
Korsord
44-2013
Adress ...........................................................................................................................................................
1:a pris: 1 månads prenumeration av Världen idag.
(Om Du redan är prenumerant blir Din prenumeration
förlängd med en månad).
Postadress ..................................................................................................................................................
Tel.nr ..............................................................................................................................................................
Vinnare:
Eva Edlund,
Dejefors
21
Världen idag Fredag 15 november 2013
TV OCH RADIO
Kristna program via satellit
7.00 Creflo Dollar Ministries
7.30 GOD TV Conference
8.25 Family Time - Angus Buchan
8.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
9.30 This is Your Day - Benny Hinn
10.00 The Messenger -John & Lisa Bevere
10.30 Rory, Wendy/GOD TV Vision Reels
11.00 John Hagee Today
11.30 GOD TV Conference
12.30 Rory, Wendy/GOD TV Vision Reels
13.00 Hour of Salvation -David Ibiyeomie
13.30 Creflo Dollar Ministries
14.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14.30 Joseph Prince Ministries
15.00 Believer’s Walk of Faith - Bill
Winston
15.30 GOD TV Conference
16.30 GOD TV Conference
17.30 Soul Survivor - Mike Pilavachi
18.55 Family Time - Angus Buchan
19.00 Winning Ways - Matthew
Ashimolowo
19.30 Creflo Dollar Ministries
20.00 Roots & Reflections - Barry Segal
20.30 Believer’s Voice of Victory - Kenneth
& Gloria Copeland
21.00 Enjoying Everyday Life -Joyce Meyer
21.30 GOD TV Conference
0.30 GOD TV Conference
5.30-7.00 The Prayer Room - Live
Lördag 16 nov
7.00 Rory, Wendy/GOD TV Vision Reels
7.30 It’s Supernatural - Sid Roth
8.00 Grassroots - Angus Buchan
8.30 Acquire the Fire - Teen Mania
9.00 Rocknations - Steve Gambill
9.30 The Ramp - Karen Wheaton
10.00 Enjoying Everyday Life -Joyce Meyer
10.30 Life Church UK
11.00 !Audacious - Glyn Barrett
12.30 Youth Mentoring Conference
13.30 Rory, Wendy/GOD TV Vision Reels
14.00 GOD TV Conference
17.00 GOD TV Conference
19.30 Joseph Prince Ministries
20.00 GOD TV Conference
0.00 A Parables Film
0.30 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
1.00 GOD TV Conference
5.30-7.00 The Prayer Room - Live
Söndag 17 nov
7.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
7.30 Joseph Prince Ministries
8.00 Creflo Dollar Ministries
8.30 In Touch - Charles Stanley
9.00 Cornerstone - John Hagee
10.00 Winning Ways - Matthew
Ashimolowo
10.30 Rory, Wendy/GOD TV Vision Reels
11.00 Hillsong TV - Brian Houston
11.30 GOD TV Conference
13.00 Power 4 Today - Ryan LeStrange
13.30 GOD TV Conference
16.30 GOD TV Conference
18.00 Enjoying Everyday Life -Joyce Meyer
18.30 Believer’s Walk of Faith - Bill
Winston
19.00 The Blessed Life - Robert Morris
19.30 GOD TV Conference
1.00 GOD TV Conference
4.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
4.30 GOD TV Conference
5.30-7.00 The Prayer Room - Live
Måndag 18 nov
7.00 Creflo Dollar Ministries
7.30 GOD TV Conference
8.25 Family Time - Angus Buchan
8.30 Gospel Truth - Andrew Wommack
9.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer
9.30 This is Your Day - Benny Hinn
10.00 Power for Life - Matt Sorger
10.30 Living Stone Church - RE Holder
www.gospel.tv
Fredag 15 nov
6.00 Dr. David Cho
6.30 The Way of the Master
7.00 Ny Glädje
8.00 Music Programs
8.30 Evangelie Centeret prg.
9.00 Direkte fra Gospel Channel
11.00 Derek Prince
11.30 This is Your Day - Benny Hinn
12.00 Various Programs
12.30 Music programs
13.00 Jimmy Swaggart
14.00 Direkte fra Gospel Channel
16.00 Fokus Israel nyheter - Dan
Johansson
16.15 Fokus Israel news -Eddie Chumney
16.30 Derek Prince
17.00 Ny Glädje
18.00 Evangelie Centeret prg.
18.30 The Way of the Master
19.00 CBN - 700 Club
20.00 Direkte fra Gospel Channel
22.00 This is Your Day - Benny Hinn
22.30 Derek Prince
23.00 Good News for All Nations Kerstin Gothson
23.30 Mikkel Dammann
0.00 Various programs
0.30 Voice of Triumph
1.00 Worship Music
2.00 The Evangelical Sisters of Mary
2.30 Various programs
3.00 Influence Living
3.30 The Awakening Hour
4.00 Tomorrow’s World
4.30 Jimmy Swaggart
5.30-6.00 Jesus Calls
Måndag 18 nov
6.00 Dr. David Cho
6.30 The Eagle´s Cry - Steven L. Shelley
7.00 Ny Glädje
8.00 Music Programs
8.30 Evangelie Centeret prg.
9.00 Direkte fra Gospel Channel
11.00 Derek Prince
11.30 This is Your Day - Benny Hinn
12.00 Various Programs
12.30 Henry Hiis
13.00 Ny Glädje
14.00 Direkte fra Gospel Channel
16.00 Forandring - Jan Åge Berg
16.30 Derek Prince
17.00 Various Programs
17.30 Evangelical Sisters of Mary
18.00 Evangelie Centeret prg.
18.30-19.00 The Way of the Master
Söndag 17 nov
6.00 Dr. David Cho
Lördag 16 nov
6.30 Skapende Tro - Jan Hanvold (r)
7.00 På Sporet - Hurra meg rundt
7.30 På Sporet - Autogobil
8.00 Studio Direkte (r)
10.00 ES-TV, Ønskesangen
11.00 Evangeliesenteret TV
12.00 Sommerkonf. på Visjon Norge - ”I
Hans Nielsen Hauges ånd”, fra 10/8 -13
14.30 De kommende tider. Del 6 - Geir
Jonassen
15.00 Hope Channel, Tangert - Jenta som
fikk komme hjem
15.30 Hope Channel, meg@Gud - Hva
med nå?
16.00 Skapende Tro - Jan Hanvold (r)
16.30 Forum Idag - Anita A. og Finn Jarle
Sæle
17.00 På Sporet - VeggieTales
17.30 På Sporet - Tweens
18.00 Evangeliesenteret TV
19.00 Israelkanalen, Fokus på Israel
19.30 Sangglede
20.00 Studio Direkte LIVE,
Forbønnsprogram med gjester
22.00 ES-TV, Ønskesangen
23.00 Miraklet er ditt - Svein-Magne
Pedersen
23.30 Hillsong
0.00 Parables TV
2.00 Studio Direkte (r)
4.00 De kommende tider. Del 6 - Geir
Jonassen
4.30 Hillsong
5.00 Forum Idag - Anita A. og Finn Jarle
Sæle
5.30-6.00 Sangglede
Söndag 17 nov
Lördag 16 nov
6.00 Dr. David Cho
6.30 The Way of the Master
7.00 Ny Glädje
8.00 Good News for all Nations - Kerstin
Gothson
8.30 Henry Hiis
9.00 Direkte fra Gospel Channel
11.00 Various programs
11.30 Joel Osteen
12.00 Morris Cerullo
12.30 Evangelie Centeret prg.
13.00 Mikkel Dammann
13.30 Various programs from Norway
14.00 Direkte fra Gospel Channel
16.00 Time for Hope
16.30 Music programs
17.30 The Eagle´s Cry
18.00 Joni & Friends
18.30 Ivar Helmersen
19.00 Times Square Church
20.00 Direkte fra Gospel Channel
22.00 The Awakening Hour
22.30 Dr. David Cho
23.00 Ny Glädje
0.00 Forandring - Jan Åge Berg
0.30 Mattias Lekardal
1.00 Worship Music
2.00 Good News for All Nations - Gothson
2.30 The Central Message - Ron Phillips
3.00 Brother Tom
3.30 This is Your Day - Benny Hinn
4.00 Joy of Music
4.30 Hour of Power - Robert Schuller
5.30-6.00 Various programs
3.00 Sommerkonf. på Visjon Norge - ”I
Hans Nielsen Hauges ånd”, fra 10/8 -13
5.30-6.30 Ny Glädje fra Cymbal-TV
www.visjonnorge.com
Fredag 15 nov
6.00 Bill Gaither - Best of Larry Ford
6.30 Skapende Tro - Jan Hanvold
7.00 På Sporet - Storyteller Café
7.30 På Sporet - Sommereventyr
8.00 Studio Direkte (r)
10.00 Evangeliesenteret TV
11.00 Bill Gaither - Best of Larry Ford
11.30 Donald Bergagård
12.00 The Way of The Master
12.30 Program fra Dansk TV Mission
13.00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold
13.30 Forum Idag - Anita A. og Finn Jarle
Sæle
14.00 Skapende Tro - Jan Hanvold (r)
14.30 Åpne Dører. Rapport fra den forfulgte kirke
15.00 Hope Channel, It Is Written 071 Gud og astronomen
15.30 Hope Channel, Bibelstudier Kristus, vårt offer
16.00 Tweens - Pastor Greg
16.30 Tweens - Jacobs Ladder
17.00 På Sporet - Hurra meg rundt
17.30 På Sporet - Autogobil
18.00 Evangeliesenteret TV
19.00 Inside Israel med ICEJ
19.30 På Jerusalems Murar - Lars
Enarson: Dela inte Mitt land!
20.00 Studio Direkte LIVE,
Forbønnsprogram med gjester
22.00 Parables TV
0.00 Studio Direkte (r)
2.00 The Way of The Master
2.30 Forum Idag
6.00 Inside Israel med ICEJ
6.30 Skapende Tro - Jan Hanvold (r)
7.00 På Sporet - VeggieTales
7.30 På Sporet - Tweens
8.00 Studio Direkte (r)
10.00 Evangeliesenteret TV
12.00 Søndagsmøte fra Livets Ord
13.00 Hvor skal min hjelp komme fra? Unni Fredstad og Elisabeth Dahl
13.30 Studio Sverige
14.00 Østfoldkirken, fra Moss
15.00 Møteserie Ukraina - Jan Hanvold,
del 6/6, fra mai 2013
15.30 Ny skapning, Elihumenigheten
Vestfold
16.00 Trygg Tro. Famfestival i Singsås.
Annie Schaugs vitnespyrd
16.30 Donald Bergagård
17.00 På Sporet Jesusvikinger (r)
18.00 Evangeliesenteret TV
20.00 Studio Direkte LIVE,
Forbønnsprogram med gjester
22.00 Hvor skal min hjelp komme fra? Unni Fredstad og Randi Johansen
22.30 Grenland Kristne Senter
23.00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold
23.30 Skapende Tro - Jan Hanvold (r)
0.00 Forum Idag - Anita A. og Finn Jarle
Sæle
0.30 The Way of The Master
1.00 Studio Direkte (r)
3.00 Sommerkonf. på Visjon Norge - ”I
Hans Nielsen Hauges ånd”, fra 10/8 -13
5.30-6.00 Hillsong
Måndag 18 nov
6.00 Program fra Dansk TV Mission
6.30 Skapende Tro - Jan Hanvold
7.00 På Sporet Jesusvikinger (r)
8.00 Studio Direkte (r)
10.00 Evangeliesenteret TV
11.00 Studio Direkte - Høydepunkt
13.00 Sangglede
13.30 Israelkanalen, Fokus på Israel
14.00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
15.00 Hope Channel, Det nye Kina: Positiv
kristen tro øker sterkt
15.30 Hope Channel, Troens verksted Vår Fars hus
16.00 Tweens - Youth Bytes
16.30 Tweens - The Lads TV
17.00 På Sporet Safari
17.30 På Sporet - Vaktmesteren
18.00-19.00 Evangeliesenteret TV
Två vänner.
En podcast.
www.kanal10.se
Fredag 15 nov
6.00 Nyheter (r)
6.15 Program fr Södermalmskyrkan (r)
7.15 Vittnesbörd om befrielse från
scientologerna, del 2(3) (r)
8.00 CBN 700 Club (r)
9.00 Bibelstudier - Curt Wessman (r)
9.30 Livet med Jesus - Linda Bergling (r)
10.00 Nyheter (r)
10.15 Jippie - barnprogram (r)
10.40 CrossFire Morningstar (r)
10.45 Vittnesbörd (r)
11.00 Respons - Nyheter (r)
11.30 Klarsyn (r)
12.00 Se och tro - Pastor Tommy Lilja (r)
12.30 Minns du sången! - Sverige, 18 (r)
13.00 Ärligt Talat - Marie Salmonsson (r)
14.00 Pausmusik
14.15 Program fr Södermalmskyrkan (r)
15.15 Vittnesbörd om befrielse från
scientologerna, del 2(3) (r)
16.00 CBN 700 Club
17.00 Weckelseluft öfver landet, del 6 Edward G Rangström
17.30 Evangelikal bibelförankrad tro kontra katolsk tro, 3(5) - Stig Andréasson
18.00 Nyheter
18.15 Jippie - Kompisklubben!
18.40 CrossFire Morningstar (Youngsters)
18.45 15 min med Börje Claesson
19.00 Fokus Israel - Nyheter från Israel
19.15 Vittnesbörd
19.30 Tro och under MedieMission
International, Morgan Carlsson
20.00 Kvinnokonferens 2012 på Arken Linda Bergling: Helande finns i relationen med Jesus
21.00 Scandinavia LIVE - Talkshow,
Edward John
22.00 Nyheter
22.15 Fokus Israel - Nyheter fr Israel (r)
22.30 Arken, Rakt på sak - Gunnar Bergling: En kristen person är en tjänare
23.00 Citykyrkan Stockholm - Jacob
Orlenius: Uthållighet
0.00 CBN 700 Club (r)
1.00 Weckelseluft öfver landet, del 6 (r)
1.30 Evangelikal bibelförankrad tro
kontra katolsk tro, del 3(5) (r)
2.00 Nyheter (r)
2.15 Jippie - Kompisklubben! (r)
2.40 CrossFire Morningstar (r)
2.45 15 min med Börje Claesson (r)
3.00 Fokus Israel - Nyheter fr Israel (r)
3.15 Vittnesbörd (r)
3.30 Tro och under MedieMission Int. (r)
4.00 Kvinnokonferens 2012 på Arken Linda Bergling (r)
5.00-6.00 Scandinavia LIVE (r)
Lördag 16 nov
6.00 Nyheter (r)
6.15 Fokus Israel - Nyheter fr Israel (r)
6.30 Arken, Rakt på sak - G Bergling (r)
7.00 Citykyrkan Stockholm - J Orlenius
8.00 CBN 700 Club (r)
9.00 Weckelseluft öfver landet, del 6 (r)
9.30 Evangelikal bibelförankrad tro
kontra katolsk tro, del 3(5) (r)
10.00 Nyheter (r)
10.15 Jippie - Kompisklubben! (r)
10.40 CrossFire Morningstar (r)
10.45 15 min med Börje Claesson (r)
11.00 Fokus Israel - Nyheter fr Israel (r)
11.15 Vittnesbörd (r)
11.30 Tro och under MedieMission Int.(r)
Kära vän,
12.00 Kvinnokonferens 2012 på Arken Linda Bergling (r)
13.00 Scandinavia LIVE - Talkshow (r)
14.00 Pausmusik
14.15 Fokus Israel - Nyheter fr Israel (r)
14.30 Arken, Rakt på sak - G Bergling (r)
15.00 Citykyrkan Stockholm - J Orlenius
16.00 CBN 700 Club
17.00 Gudstjänst, församlingen Guds
Kraft i Sävsjö
18.00 Öppen Bibel - Johnny Foglander
18.30 Gudstjänst, Kristet Center Örebro Per-Åke Eliasson: Striden om ditt hjärta
19.30 Skövde pingst - Sven Almkvist:
Från korset till tronen
21.00 Nyhetsforum - Skandinaviskt
Sen 2009 har Hope FM varit en tydlig röst av hopp i Sverige
genom kristen radio – som förmedlat sanningen, kärleken
och hoppet i Jesus Kristus till många i vårt land. Vi går nu in
i ett nytt kapitel av vårt arbete och jag är glad att berätta
för dig att vi från och med nu kommer att heta Premier –
Sveriges kristna radio. Den här förändringen är ett resultat
av vårt samarbete med Premier Christian Radio – en
respekterad medieorganisation i Storbritannien med över
16 års erfarenhet av kristna sändningar. Det innebär att
Premier Christian Radio bidrar med kompetens och resurser,
samtidigt som vi fortsätter vårt tydligt svenska arbete med
att säkerställa att Evangeliet och hoppet i Jesus blir satt i
centrum för vårt land.
Vi tror att detta samarbete är från Gud och att det ger
oss ett ännu bättre utgångsläge för att göra en betydande
skillnad här i Sverige – där vi kan dra nytta av kunskapen och
erfarenheten från en dynamisk brittisk kristen radiostation.
Vi är överlåtna att utföra det som Gud har lagt på våra
hjärtan för vårt land och att se många liv förvandlade genom
”Premier Sverige”. Som en lyssnarunderstödd radio- och
medieorganisation är ditt samarbete med oss avgörande. För
trots allt, om en nationell kristen radio- och multimediaröst
ska bli en verklighet i Sverige, så är det människor som du och
jag som gör det möjligt. Min bön är att Premier Sverige ska få
vara en ledstjärna för de behövande och en kraftfull megafon
i vårt samhälle, i tider när vår kristna tro och värderingsgrund
ställs på sin spets som aldrig förr. Nu välkomnar jag därför dig
att dela denna bön och vision med oss – fortfarande samma
arbete, med ett nytt namn.
Jonatan Svanström
General Manager
Premier – Sveriges kristna radio
KRISTIANSTAD 91,6 24/7
UPPSALA 98,9 månd-fred 06-12.30
VÄRNAMO 98,1 månd-fred 12-18
BOLLNÄS 98,4 månd-fred 09-11
www.premierradio.se
auktualitetsprogram
22.00 Sök Mera av Gud - Pascal
Andréasson
22.30 Från mörker till ljus - Om mirakler,
Eva & Hans Marklund
23.30 Hillsong – Healthy homes, del 3 (r)
0.00 CBN 700 Club
1.00 Gudstjänst, Guds Kraft i Sävsjö (r)
2.00 Öppen Bibel - Johnny Foglander (r)
2.30 Gudstjänst, KC Örebro - Eliasson (r)
3.30 Skövde pingst - Sven Almkvist (r)
5.00-6.00 Nyhetsforum (r)
Söndag 17 nov
6.00 Sök Mera av Gud (r)
6.30 Från mörker till ljus (r)
7.30 Hillsong – Healthy homes, del 3 (r)
8.00 CBN 700 Club (r)
9.00 Gudstjänst, Guds Kraft i Sävsjö (r)
10.00 Öppen Bibel - Johnny Foglander (r)
10.30 Gudstjänst, KC Örebro - Eliasson (r)
11.30 Skövde pingst - Sven Almkvist (r)
13.00 Nyhetsforum (r)
14.00 Sök Mera av Gud - Andréasson (r)
14.30 Från mörker till ljus (r)
15.30 Hillsong – Healthy homes, del 3 (r)
16.00 Ett ord av uppmuntran - Birger
Skoglund
16.30 Lasse Andersson & Lisen Åberg
sjunger ”Benådad”, del 2(6)
17.00 ”Ersättningsteologi eller inympade”, del 1(5) - Dan Johansson & JackTommy Ardenfors
17.30 Gudstjänst, Livets Ord Uppsala
18.30 Homecoming friends - The Isaacs:
Up close and personal
19.00 Undervisning - Sven Almkvist:
Guds rike i konfrontation - Ögonöppnare om skriftens uppenbarelse av den
andliga verkligheten av goda och onda
änglar, del 2(12)
19.30 Hjärtats sång, del 2(2) - Önskesångsprogram från Sävsjö kommun
20.00 Gudstjänst, Södermalmskyrkan
21.00 Respons – Nyheter från ett annat
perspektiv! (r)
21.30 Gudstjänst, församlingen Arken
22.30 Edsväraveckan 2013 - KG Larsson:
Den förlorade och den hemmavarande
sonen, Luk 15, del 7(8)
23.30 Sång & Musik med Inger och
Stellan Åkerlund
0.00 Ett ord av uppmuntran (r)
0.30 Lasse Andersson & Lisen Åberg (r)
1.00 ”Ersättningsteologi eller inympade”
1.30 Gudstjänst, Livets Ord Uppsala (r)
2.30 Homecoming friends (r)
3.00 Undervisning - Sven Almkvist (r)
3.30 Hjärtats sång, del 2(2) (r)
4.00 Gudstjänst, Södermalmskyrkan (r)
5.00 Respons – Nyheter (r)
5.30-6.30 Gudstjänst, församl. Arken (r)
Måndag 18 nov
6.30 Edsväraveckan 2013 -KG Larsson (r)
7.30 Sång & Musik - Inger och Stellan
Åkerlund (r)
8.00 Ett ord av uppmuntran -Skoglund (r)
8.30 Lasse Andersson & Lisen Åberg
sjunger ”Benådad”, del 2(6) (r)
9.00 “Ersättningsteologi eller inympade”,
del 1(5) - D Johansson & J-T Ardenfors
9.30 Gudstjänst, Livets Ord Uppsala (r)
10.30 Homecoming friends - The Isaacs:
Up close and personal (r)
11.00 Undervisning - Sven Almkvis (r)
11.30 Hjärtats sång, del 2(2) - Önskesångsprogram fr Sävsjö kommun (r)
12.00 Gudstjänst, Södermalmskyrkan (r)
13.00 Respons – Nyheter (r)
13.30 Gudstjänst, församlingen Arken (r)
14.30 Edsväraveckan 2013 - KG Larsson
15.30 Sång & Musik - Inger och Stellan
Åkerlund (r)
16.00 Väckelsetoner - Sångarbröderna
från Skärhamn
17.00 uppdrag
Kampanjkvällar - Live fr Älmhult
Vårt
18.00
Nyheter
VÅRT UPPDRAG ÄR ATT TA EVANGELIET OCH HOPPET
I JESUS KRISTUS TILL MÄNNISKOR
ÖVER HELA LANDET.
18.15-19.00
Kampanjkvällar,
forts
Från vänster till höger:
Roland Grahn
(ledamot i styrelsen),
Roland Greén
(Kommunikatör &
Insamlingsledare),
Jonatan Svanström
(General Manager)
Vår vision är att möjliggöra en stark kristen
röst, genom radio och andra medier, och
se till att den hörs i vårt alltmer sekulära
samhälle. Genom att vara en resurs för
kristenheten strävar vi efter att stärka
kristna och hjälpa dem att engagera sig
meningsfullt i samhället. Kärnan i vår
vision är att ta hela Evangeliet, från hela
kristenheten, till hela Sverige.
KRISTIANSTAD 91,6 24/7
BOLLNÄS 98,4 månd-fred 09-11
Om Premier Sverige
Premier – Sveriges kristna radio (förkortat
Premier Sverige) drivs av den svenska och
allkristna ideella föreningen Premier Kristen
Media (tidigare Hope FM ideell förening)
och vi förlitar oss helt på generösa individer
som du för vår finansiering. Föreningen
är en fristående systerorganisation till
Premier Christian Radio i Storbritannien
och leds av en styrelse bestående av
troende människor med erfarenhet från
mediebranschen och näringslivet. Premier
Kristen Media Sverige hanterar alla gåvor
med insyn av en auktoriserad revisor för
insamlingsverksamheten.
UPPSALA 98,9 månd-fred 06-12.30 VÄRNAMO 98,1 månd-fred 12-18
www.premierradio.se
LADDA NeR VåR APP
Lyssna på
www.berggrenochbirro.se
eller sök på iTunesVälkommen
www.premierradio.se Ladda ner vår app
Fredag 15 nov
6.30 Influence Living
7.00 Ny Glädje
8.00 Charles Stanley - In Touch Ministr.
8.30 Joni & Friends
9.00 Tomorrow’s World
9.30 Ny Glädje
10.30 Various Programs
11.00 Donald Bergegård
11.30 The Central Message - Ron Phillips
12.00 Morris Cerullo
12.30 Hour of Power
13.30 The Way of the Master
14.00 Swedish Programs
16.00 Joel Osteen
16.30 Victory - Morris Cerullo
17.00 Erling Ilsoe Nielsen - De gode
nyheder
17.30 Ny Glädje
18.30 Mikkel Dammann
19.00 Michael J.L. Garnfeldt
19.30 The Central Message - Ron Phillips
20.00 A Call to Freedom -Freddie Filmore
20.30 John Osteen
21.00 Times Square Church
22.00 Ivar Helmersen
22.30 Hans Bratterud
23.30 Joni & Friends
0.00 Billy Graham Classics
1.00 Mikkel Dammann
1.30 Evangelie Centeret prg.
2.00 Direkte fra Gospel Channel
4.00 Ny Glädje
5.00 This is Your Day - Benny Hinn
5.30-6.00 Victory - Morris Cerullo
AD 91,6 24/7 UPPSALA 98,9 månd-fred 06-12.30 VÄRNAMO 98,1 månd-fred 12-18 BOLLNÄS 98,4 månd-fred 09-11
www.god.tv
11.00 John Hagee Today
11.30 GOD TV Conference
13.00 Hour of Salvation -David Ibiyeomie
13.30 Creflo Dollar Ministries
14.00 Gospel Truth - Andrew Wommack
14.30 Joseph Prince Ministries
15.00 Believer’s Walk of Faith - B Winston
15.30 GOD TV Conference
17.00 Rory, Wendy/GOD TV Vision Reels
18.30 The Ramp - Karen Wheaton
18.55-19.00 Family Time - Angus Buchan
Välkommen
22
Fredag 15 november 2013 Världen idag
tv och radio
Radio
Fredag 15 november
P1
5.29 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt. 5.55–5.59 Sjöväder. 5.59–9.30
P1-morgon. 6.00–6.15 Morgoneko. 6.30
Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko. 6.34–6.39
Nyheter fr Vetenskapsradion. 6.50 Tankar
för dagen. 6.55 Landväder. 7.00–7.18
Morgoneko. 7.30 Ekonyheter. 7.32 Ekonomieko. 7.36–7.39 Nyheter från Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt. 7.55 Landoch sjöväder. 8.00–8.15 Morgoneko. 8.30
Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko. 8.36–8.41
Nyheter från Vetenskapsradion. 8.54 Kulturnytt. 9.00–9.14 Morgoneko. 9.30 Ring
P1. 10.00 Ekonyheter. 10.03 Stil. 11.00
Ekonyheter. 11.03 Barnen. 11.35 Radioföljetongen. 12.00 Tolvslaget med dagens
dikt. 12.05 Ekonyheter. 12.07 Meddelandetid. 12.10 Vetandets värld. 12.30 Luncheko. 12.55 Land- och sjöväder. 13.00
Ekonyheter. 13.03 Kulturnytt. 13.15 Obs.
13.30 Världshistorien. 13.35 Vetenskapsradions veckomagasin. 14.00 Ekonyheter.
14.03 Kino. 14.50 Kulturnytt. 15.00 Ekonyheter. 15.03 Radiosporten. 15.04 Spanarna. 15.45 Dagens eko. 15.55 Sjöväder.
16.00–17.45 Studio ett. 16.45–17.00 Dagens eko. 17.45 Dagens eko. 18.00 Ekonomieko. 18.07 Kulturnytt. 18.15 Lantzkampen. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Inledning Perserna. 19.07 Radioteaterbiblioteket. 20.35 Ring P1. 20.45 Obs. 21.00 Ekonyheter. 21.03 Teologiska rummet. 21.45
Tankar för dagen. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyheter. 22.10 Radiosporten. 22.12 Studio ett. 22.55 Dagens dikt.
23.00 Ekonyheter. 23.07 Vetandets värld.
23.30 Radiopsykologen. 0.00 Ekonyheter.
0.02 Meny. 1.00 Ekonyheter. 1.02–1.30
Vetenskapsradion historia.
P2
6.00 Sisuradio. 6.30 Sisu-uutiset.
6.35 Oddasat. 6.40 Nyheter. 6.50
Klassisk morgon. 8.00 Ekonyheter. 8.02
Klassisk morgon. 8.54 Kulturnytt. 9.00
Ekonyheter. 9.02 Klassisk morgon. 10.00
Ekonyheter. 10.03 Klassisk förmiddag.
13.00 SR på somaliska. 13.30 SR på romani. 14.00 SR på kurdiska. 14.30 SR på
arabiska. 15.00 SR på engelska. 15.30
Nyheter. 15.35 Rádio Sápmi. 16.00 Sisu-
uutiset. 16.10 Studio Sisu. 16.50 Roketti.
17.00–19.00 Rendezvous. 18.07–18.15
Kulturnytt. 19.00 Ekonyheter. 19.03 P2
Live: Konsert med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. 22.00 Musik
mot midnatt. 0.00–6.00 Notturno.
P3
Ekonyheter varje timme 0.005.00 och 19.00-0.00 samt 5.30.
P3 nyheter varje timme 6.00-18.00 samt
6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning till
ekosändn./P3 nyheter 5.30, 12.00, 17.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05–6.30 P3 musik.
6.31–10.00 Morgonpasset. 10.02–12.00
PP3. 12.03 Musikguiden i P3 med Musikredaktörerna. 12.56–13.00 Nisses fredag. 13.01–14.00 Korrerapporten.
14.02–16.00 Christer - din vän i etern.
16.06–17.59 Nisses fredag. 18.03–21.00
Musikguiden i P3: Fredagsmix. 21.03–
22.00 Musikguiden i P3: Med Safari
Sound. 22.03–23.00 Musikguiden i P3.
23.07–0.00 Hångla. 0.02–6.00 Vaken.
P4
Ekonyheter varje timme. Lokala
nyheter på halvslag 6.30-17.30.
Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03 och 16.03.
6.08–13.00 Lokala program. 13.05 Irving i P4. 14.57–15.00 Kulturnytt i P4.
15.04–17.40 Lokala program. 16.45–
17.00 Dagens eko. 17.40 Kulturnytt i P4.
17.45–17.59 Barnradion. 18.00–19.00
Klartext: Nyheter på lätt svenska. 19.03–
0.00 Sportextra. 0.02–6.00 Vaken.
Lördag 16 november
P1
5.55 Sjöväder. 6.00–6.03 Ekonyheter. 6.03 Vid dagens början:
Vår tid på jorden - och efteråt? 6.14–7.55
Naturmorgon. 6.55 Landväder. 7.00–
7.03 Ekonyheter. 7.55 Land- och sjöväder. 8.00 Ekonyheter. 8.05 Lundströms
bokradio. 8.50 Språkbiten. 9.00 Ekonyheter. 9.03 Konflikt. 10.00 Ekonyheter.
10.03 Spanarna. 10.45 Världshistorien.
10.55 Obs i veckan. 11.00 Ekonyheter.
11.03 Medierna. 11.40 Ekonomiekot lördag. 12.00 Tolvslaget med dagens dikt.
12.05 UR Bildningsbyrån - sex. 12.30
Luncheko. 12.50 Land- och sjöväder.
12.55 Ekots lördagsintervju. 13.30 Radioteatern. 14.00 Ekonyheter. 14.03 Me-
ny. 15.00 Ekonyheter. 15.03 Kropp & själ.
15.55 Sjöväder. 16.00 Ekonyheter. 16.03
På minuten. 16.35 Språkbiten. 16.45 Dagens eko. 17.00 Människor och tro. 17.45
Dagens eko. 18.00 Helgsmål. 18.15 Vetenskapsradion forum. 18.40 Ekonomiekot lördag. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Ekots
lördagsintervju. 19.35 Radioföljetongen.
20.00 Ekonyheter. 20.03 Lantzkampen.
20.50 Världshistorien. 21.00 Ekonyheter.
21.03 Naturmorgon. 21.45 Vid dagens
slut. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00
Ekonyheter. 22.05 Konflikt. 23.00 Ekonyheter. 23.07 P1 Dokumentär. 0.00 Ekonyheter. 0.02 Inledning. 0.06–1.35 Radioteaterbiblioteket.
P2
6.00 Klassisk morgon. 9.00 Ekonyheter. 9.03 Lördagsmorgon i
P2. 12.00 Ekonyheter. 12.03 Musikmagasinet: How sweet the sound. 13.00–14.00
UR: Språkprogram och nyheter för barn
och unga. 13.00 My Secret Land. 13.05
The Legends of King Arthur Excalibur
and the Sword in the Stone. 13.15 Newsreel Easy. 13.20 Newsreel. 13.25 My favourite song. 13.30 Qué Pasa? 13.35 Moderna spökhistorier. 13.47 Småsagor.
14.00 Sisu-uutiset. 14.04 Sisutarinat.
15.00 Nya klingan. 17.55 P2 Live opera:
”Kärleksdrycken” av Gaetano Donizetti.
22.00 Kalejdoskop. 0.00–6.00 Notturno.
P3
Ekonyheter varje timme. Väder i
anslutning till ekosändningen
0.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 15.00,
16.45, 22.00 och 23.00. 6.03–8.00 P3 musik. 8.05–11.00 Morgonpasset. 11.03–
12.00 Institutet: Gul Energi, del 1. 12.03–
13.00 Musikguiden i P3 med Musikredaktörerna. 13.03–14.00 Musikguiden i
P3. 14.03–16.00 P3 Spel. 16.03–17.59
Lilla Al-Fadji. 16.45–17.00 Dagens eko.
18.03–20.00 P3 Dokumentär. 20.03–
22.00 P3 star. 22.05–0.00 Musikguiden i
P3: Rock. 0.02–6.00 Vaken.
P4
Ekonyheter varje timme. Lokala
nyheter på halvslag 8.30-13.30.
Sport 12.33. 6.03–7.00 Da capo. 7.03–
9.30 Ring så spelar vi. 9.33 Junior i P4.
9.57–10.00 Rapport från världscupen i
slalom, damer. 10.03–10.58 Melodikrys-
set. 10.28–11.00 Rapport från världscupen i slalom, damer. 11.03–11.30 UR Retorikmatchen: Kvartsfinal 4. 11.33–12.00
UR: Retorik i stort och smått. 12.03
Knattetimmen. 12.57–13.00 Rapport
från världscupen i slalom, damer. 13.03–
15.00 P4 extra. 15.03–18.30 Sportextra.
16.45–17.00 Dagens eko. 18.30–20.00
P4 Rock. 20.03–21.00 P4 Live hyllar
Proggen. 21.03–22.00 Country. 22.05–
0.00 Hultling & Röör. 0.02–6.00 Vaken.
Söndag 17 november
P1
5.55 Sjöväder. 6.00 Ekonyheter.
6.03 Andliga sånger. 6.45 Vid
dagens början: Från helvetets brevskola.
6.55 Landväder. 7.00 Ekonyheter. 7.03
Vetenskapsradion språket. 7.30 Vetenskapsradions veckomagasin. 7.55 Landoch sjöväder. 8.00 Ekonyheter. 8.05 Stil.
9.00 Ekonyheter. 9.03–11.00 Godmorgon, världen! 10.00–10.03 Ekonyheter.
11.00 Ekonyheter. 11.03 Gudstjänst.
12.00 Kaliber. 12.30 Luncheko. 12.50
Land- och sjöväder. 12.55 Radiokorre­
spondenterna. 13.25 Världshistorien.
13.30 På minuten. 14.00 Ekonyheter.
14.03 Plånboken. 15.00 Ekonyheter.
Premier hörs dygnet runt på
www.premierradio.se
eller på följande FM-stationer:
88,4 Södertälje & Sö. Stockholm (24/7)
91,6 Kristianstad (24/7 med lokal tablå)
98,9 Uppsala (må–fr 6.00–12.30)
98,4 Bollnäs (må–fr 10.00–12.00)
P2
6.00 Klassisk morgon. 7.00 Pyhäaamun miete. 7.08 Kulttuurisunnuntai. 7.30 Sisu-uutiset. 8.30 Sisuuutiset. 8.34 Meän pyhä. 9.00 Ekonyheter. 9.03 Söndagsmorgon i P2. 12.00 Ekonyheter. 12.03 CD-revyn i P2. 14.00 P2
Dokumentär: Det brittiska undret - ett
fjärde B. 15.00 SR Sameradion. 16.00 Sisu-uutiset. 16.04 Urheiluradio. 17.00–
20.00 Jazzradion. 18.00–18.03 Ekonyheter. 20.00 Elektroniskt i P2. 22.00 Kalejdoskop. 0.00–6.00 Notturno.
P3
Ekonyheter varje timme. Väder i
anslutning till ekosändn. 0.00,
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.45, 22.00, 23.00. 6.03–8.00 P3 musik.
8.05–11.00 Christer - din vän i etern.
11.03–12.00 Institutet. 12.03–14.00 Digilistan. 14.03–16.00 P3 Dokumentär.
16.03–17.59 Humorhimlen Lab. 16.45–
17.00 Dagens eko. 18.03–20.00 Verkligheten i P3. 20.03–22.00 P3 star. 22.05
Musikguiden i P3: Soul. 0.02–6.00 Vaken.
P4
Ekonyheter varje timme. Lokala
nyheter på halvslag 8.30-13.30.
6.03–7.00 Country. 7.03–8.00 UR Mifforadio. 8.05 UR Radioskrivarklubben.
8.20–10.45 Zimmergren & Tengby. 9.57
–10.30 Rapport fr VC i slalom, herrar.
10.45–11.00 Unga Radioteatern. 11.03
Rapport fr VC i slalom, herrar. 11.05–
12.00 Svensktoppen. 12.03–13.00 Elfving möter Marit Paulsen. 13.03–15.00
P4 extra. 15.03–19.30 Sportextra. 15.45–
16.00 Juniorsporten. 16.45–17.00 Dagens eko. 19.30–21.00 P4 Dans. 21.03–
22.00 Da capo. 22.05–23.00 P4 Dokumentär: Korvvagnen. 23.05–0.00 P4 Musik: ”Beurs” - en vildvuxen fransk-arabisk musikbukett. 5.59–6.00 Lokala prg.
Melodikrysset nr 46 – 16 november
Melodikrysset v.46 - 16 november
1
2
3
6
4
Melodikrysset, en
musikalisk lek för
hela familjen med
Anders Elde­man,
sänds i
P4 lördag kl 10.03.
5
7
8
9
10
Lösningen ska
vara inne senast
onsdag i
nästa vecka
och skickas till:
Melodikrysset
nr 46,
Sveriges Radio P4,
109 12 Stockholm
11
12
Här hör du Premier radio
15.03 P1 Dokumentär: Min flykt. 15.55
Sjöväder. 16.00 Ekonyheter. 16.03 Kino.
16.45 Dagens eko. 17.00 Teologiska rummet. 17.40 Radiofynd. 17.45 Dagens eko.
18.00 Medierna. 18.35 Vetenskapsradion
historia. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Barnen.
19.35 Vetenskapsradion klotet. 20.00
Ekonyheter. 20.03 Inledning Perserna.
20.07 Radioteaterbiblioteket. 21.35 Obs i
veckan. 21.40 Världshistorien. 21.45 Vid
dagens slut. 21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter. 22.05–0.00 Godmorgon, världen! 23.00–23.05 Ekonyheter.
0.00 Ekonyheter. 0.02 P1 Dokumentär.
1.00 Ekonyh. 1.02–1.35 Radioteatern.
13
14
Nyheter från Världen idag (måndag–fredag)
9.00–9.03, 10.00–10.03, 11.00–11.03, 12.00–12.03
06.00–10.00 ca 6.15 & 8.15 Ett ord på vägen (återutsändningar under dagen)
7.00–7.30 Life study of the Bible, Watchmen Nee & Witness Lee
9.03 Måndagar Kvartssamtal med Berggren & Birro
10.00–12.00 ca 10.15 Ett ord på vägen (r)
12.00–18.00 12.00 Lördagar Hannes Café
ca 14.15 Ett ord på vägen (r)
18.00–0.00 ca 18.15 & 22.15 Ett ord på vägen (r)
19.00–19.30 Life study of the Bible (r) Watchmen Nee, Witness Lee
20.30 Lördagar Hannes Café
0.00–6.00 Musik natten igenom
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Namn:....................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................
Postadr:.................................................................................................................................
Fredag 15 november
14 Aug 1963. Familjen
på terassen till huset på
Squaw Island i Hyannisport,
Massachusetts, med många
hundar och valpar. Foto: Corbis
Familjen
Kennedy
John F Kennedy svor
presidenteden i USA för
50 år sedan, men familjen
Kennedy fortsätter att fascinera världen.
Vi får se unikt arkivmaterial och familjefilmer
som inte tidigare visats.
Det är Kennedy-barnens
barnflickor som berättar och vi ser allt genom
barnens ögon. Hur sätter
mordet på John F Kennedy
sina spår i familjen?
SVT2 fredag 18.00
6.00 Rapport
6.05 Regionala nyheter i sammandrag
6.25 Gomorron Sverige
10.00 Go’kväll (R)
10.45 Minnenas television:
Melodifestivalen 1960 (R)
11.50 Debatt (R) 12.35 Plus (R)
13.35 Undercover boss (R)
14.20 Mitt i naturen Costa Rica (R)
15.20 10 saker du inte visste om
15.40 Anslagstavlan
15.45 Gomorron Sverige sammandr.
16.15 Det ljuva livet i Alaska
17.00 Bröderna Reyes (R)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport 18.10 Regionala nyh.
18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyh. 19.30 Rapport
20.00 Doobidoo
Musiklek. Del 12/12. Ellinor Persson
och Fredrik Lindström tävlar mot Anna Maria Espinosa och Peter Wahlbeck.
21.00 Skavlan
Del 10/12. Gäster: Bröderna Kristian och
Martin Luuk, författarna och vännerna
Jan Guillou och Anne Holt, krigskorrespondenten Janine di Giovanni och Frem­
skrettspartiets andreman Per Sandberg.
22.00 The imaginarium of doctor
Parnassus
Amerikansk–kanadensiskt äventyr
från 2009 med Heath Ledger m fl.
0.00 Rapport
0.10 Control
Britt.-australisk-japanskt drama fr 2007.
2.10 Det stora matslaget (R)
3.10–3.25 Kulturnyheterna
5.35–6.20 Go’kväll (R)
7.40 Akuten (R)
8.30 Deadly 60 (R)
9.00 SVT Forum:
Folkpartiets landsmöte
Direkt från Västerås.
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum: Folkpartiets...
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat 17.45 Uutiset
18.00 Familjen Kennedy (R)
Fransk dokumentärserie fr 2010. Del 1/2.
18.50 Gå fint i koppel (R)
Finsk hundskola från 2008. Del 10/12.
19.00 Vem vet mest?
Svensk frågesport från 2013. Även 17/11.
19.30 Ät Vietnam
Dansk resereportageserie från 2012.
Del 3/6. Fisksås. Även 21/11.
20.00 Anton Corbijn inside out
K special. Dokumentär från 2012.
20.55 Pixels (R)
21.00–22.00 Aktuellt
21.00 Aktuellt. 21.40 Kulturnyh. 21.45
Reg. nyh. 21.55 Nyhetssammanfattning.
22.00 Sportnytt
22.15 True blood
Am. thrillerserie från 2012. Del 7/12.
23.10 Treme (R)
Am. dramaserie från 2010. Del 7/10.
0.10 Inte värre än andra (R)
0.40 Ei saa peittää (R)
1.10–5.55 Nyheter
6.00 Top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond (R)
7.55 Jims värld (R)
8.25 Lyxfällan (R)
9.20 Våra bästa år
10.10 Extreme makeover
11.05 Vanderpump rules (R)
13.00 Project runway
14.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från 2011.
15.00 Top model
Realityserie från 2009.
16.00 Vanderpump rules
Reality från 2013.
17.00 How I met your mother
Komediserie från 2005.
18.00 USA:s fulaste hem
Realityserie från 2011.
19.00 Sommartider (R)
Svensk komediserie från 2013.
20.00 Bones
Kriminalserie från 2012.
21.00 NCIS: Los Angeles
Drama/kriminalserie från 2012.
22.00 Out of sight
Komedi från 1998 med George Clooney,
Jennifer Lopez m fl.
0.25 69 saker du vill veta om sex (R)
1.20 Happy Gilmore
Komedi från 1996, Adam Sandler m fl.
2.55 The anaconda 3: Offspring
Romansk skräck/thriller från 2008.
4.25 Fab 5
5.10 Hot in Cleveland
5.35–6.00 Nanny (R)
5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Efter tio
11.40 Postkodlingo
Svenskt spelprogram.
12.10 Hem till gården
Brittisk dramaserie.
14.30 Extreme makeover weightloss
Dokumentärserie från 2012.
15.25 Halv åtta hos mig (R)
Svensk matlagningsserie från 2013.
15.55 Jamies matrevolution USA
Brittisk matlagningsserie från 2010.
16.55 Kockarnas kamp (R)
Svensk matlagningsserie från 2013.
17.55 Mästarmötet
Svenskt travmagasin från 2013.
18.00 Postkodmiljonären
Svensk frågesport från 2013.
18.35 Nyheterna 18.45 Vädret
18.50 Keno
19.00 Idol 2013
Svensk underhållning från 2013.
20.35–23.00 Fotboll: VM-playoff
Portugal möter Sverige.
20.35 Match. 21.35 Studio.
21.45 Match. 22.45 Studio.
23.00 Idol 2013, forts
23.15 Eurojackpot (R)
23.25 Modern family
Komediserie från 2012–13.
23.55 En enda man
Drama från 2009 med Colin Firth,
Julianne Moore m fl.
2.05 One hour photo
Thriller från 2002, Robin Williams m fl.
4.00–5.15 Mord i isande kyla (R)
5.30 Bolibompa 15.00
Creepschool 15.30
Leonardo 16.00 Havets stjärna 16.20 Becky Richards regerar 16.45 Lou 16.55 Ariol 17.00 Landet
för länge sedan 17.25 Toot och Puddle
17.35 Roboten Rob 17.45 Tinga tinga
sagor 18.00 Lilla spöket Laban (R) 18.10
Kylskåpsparty 18.15 Pax jordiska äventyr (R) 18.30 Minimello 2013 18.45 Kändisbarnvakten 19.15 Barda 19.40–20.00
Fredagkväll med Malin
9.00 Repriser 14.00 Världen:
Frihetskamp i Bahrain (R)
15.00 Fatta katastrofen (R)
15.30 Liv med autism (R)
16.00–19.00 UR Samtiden 19.00 En
bok, en författare 19.30 Din plats i
historien (R) 19.35 Antikmagasinet (R)
20.05 Gatukonst: Chile (R) 21.00 På
motorcykel genom Afrika 21.55 Actors studio: Laura Linney 22.40 Dokument utifrån (R) 23.35 En bok, en författare (R) 0.05–0.35 Pop och politik (R)
20.00 Bröderna
Reyes (R) 20.55
Pinup med patina 21.00 Vem vet mest? (R) 21.30
Go’kväll (R) 22.15 Mitt i naturen Costa
Rica (R) 23.15 Hockeykväll (R) 23.50
Det ljuva livet i Alaska (R) 0.35 Veckans brott (R) 1.35 Londoners (R) 2.20
Allt för Sverige (R) 3.20 Vid lägerelden (R) 3.50–4.05 Sportnytt
23
Världen idag Fredag 15 november 2013
Lördag 16 november
I den här serien möter vi flera
framstående vetenskapsmän
som ger sin syn på konflikten
mellan vetenskapen och Gud.
Foto: MercuryMedia
Finns det
någon Gud?
Västvärldens samhällen
är i dag kluvna till tron på
Gud. Det verkar som om
vi inte vet riktigt vad vi
ska tro och om vi har tid
för Gud i våra hektiska liv.
Antingen tror man att det
var gud som skapade universum eller att man kan
förklara vetenskapligt hur
världen har kommit till
och dessa två åsikter brukar inte gå att förena.
I den här serien möter
vi flera framstående vetenskapsmän som ger sin syn
på konflikten mellan vetenskapen och Gud. De tre
programmen söker svar på
frågan om Guds existens
med hjälp av både ateister
och troende.
En serie i tre delar. För­
sta delen sänds på söndag.
SVT2 söndag 18.00
Donau flyter 300 mil genom
centrala Europa, mäktig och
rik på liv trots sekler av män­s­
kligt utnyttjande. Foto: ORF
Världens natur:
Donau
Från källflödena i
Schwartz­wald till mynningen i Svarta havet flyter
Donau 300 mil genom centrala Europa, mäktig och
rik på liv trots sekler av
mänskligt utnyttjande.
SVT2 söndag 19.00
Rogier van der Weydens
1400-talsmålning Korsned­
tagningen. Foto: BBC
Ett mästerverk
berättar
BBC gör nedslag i konsthistorien och berättar
historien bakom några av
världshistoriens främsta
konstverk.
Denna gång om den
nederländske målaren
Rogier van der Weydens
1400-talsmålning Korsned­
tagningen.
Kunskapskanalen
söndag 21.00
6.20 Fråga doktorn (R)
7.05 Sverige (R)
7.35 Debatt (R)
8.20 Uppdrag granskning (R)
9.20 Mat så in i Norden (R)
9.50 Backhoppning
11.00 Go’kväll (R)
11.45 Doobidoo (R)
12.45 Anslagstavlan
12.50 Backhoppning: Världscupen
Direkt fr Harrachov, Tjeckien. HS 205.
13.50 Kanalsimmerskan
14.05 Londoners (R)
14.50 Mitt i naturen Costa Rica (R)
15.50 Det stora matslaget (R)
16.50 Allt för Sverige (R)
17.50 Helgmålsringning
Helgmålsringning från ett väntrum.
17.55 Sportnytt 18.00 Rapport
18.15 Go’kväll
19.00 Sverige
19.30 Rapport 19.45 Sportnytt
20.00 Settman på plats
Svensk underhållning fr 2013. Del 3/7.
20.55 Hjälp Filippinerna
21.00 Svensk humor
Svensk humorserie från 2013. Del 5/10.
21.30 Hjälp Filippinerna
21.35 Downton Abbey
Brittisk dramaserie från 2013. Del 3/8.
22.25 Boardwalk empire
Am. dramaserie från 2011. Del 8/12.
23.25 Rapport
23.30 Portkod 1321
Svensk dramaserie fr 2012. Del 5–7/10.
0.10 Homeland (R)
1.00 Alla är fotografer (R)
1.30–2.00 Kobra (R) 5.15–6.00 Go’kväll
8.00 Rapport
8.03 När Norge
låg söder om
ekvatorn (R)
8.25 Hockeykväll (R) 9.00 Rapport
9.03 SVT Forum: Folkpartiets
landsmöte
Från Folkpartiets landsmöte i Västerås.
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum: Folkpartiets.., forts
16.00 Rapport
16.05 Dokument inifrån: Varför
erkände dom? (R)
17.05 Anslagstavlan
17.10 Finland är svenskt
Finsk historieserie från 2013. Del 7/10.
17.40 Ei saa peittää
Sverigefinsk pratshow fr 2013. Del 6/9.
18.10 Det röda bandets sällskap
Katalansk dramaserie fr 2011. Del 8/13.
19.00 Galakonsert från San Francisco
Veckans föreställning. Del 1/2.
19.20 Benjamin Britten - Vårsymfoni
I Berwaldhallen framförs Brittens
”Vårsymfoni” från 1949. Även 17/11.
20.20 The Turn of the screw
Veckans föreställning.
22.15 De 12 apornas armé
Amerikansk science fiction från 1995
med Brad Pitt, Bruce Willis m fl.
0.20 När Norge låg söder om
ekvatorn
0.45–5.35 Nyheter
6.00 Nanny
6.30 Alla älskar Raymond (R)
7.00 Jims värld (R)
7.30 How I met your mother (R)
8.30 Top model England
9.25 The Mindy project
9.50 Happily divorced
10.20 Hot in Cleveland
10.50 Prinsen & jag: Äventyr i
paradiset
Romantisk komedi från 2010 med
Jonathan Firth, Kam Heskin m fl.
12.50 The midwives
14.00 Dukes of Melrose
15.00 Project runway (R)
16.00 Att vara (R)
17.00 Nya ensam mamma söker (R)
18.00 Kniven mot strupen (R)
19.00 Patrik möter
Patrik Sjöberg åker till Kanada för att
träffa sprinterlegendaren Ben Johnson.
20.00 Torsk på tuben
Svensk humorserie från 2013.
21.00 How I met your mother
Komediserie från 2012.
21.35 Att vara
Svensk underhållning från 2013.
22.35 The league
Actiondrama från 2003 med Sean
Connery, Naseeruddin Shah m fl.
0.45 Rising sun
Kriminaldrama fr 1993, Sean Connery.
3.20 In love and war
Romantiskt krigsdrama från 1996.
5.05 Alla älskar Raymond (R)
5.30–6.00 Nanny (R)
6.00–7.58 Barnprogram
6.00 Bananer i pyjamas.
6.10 Svamp-Bob Fyrkant.
6.25 Scooby-Doo. 6.45 The
looney tunes show. 7.10 Tom & Jerry.
7.15 Jonson & Pipen. 7.35 Dr Goja.
7.58 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2013 (R)
Svensk underhållning från 2013.
13.25 Modern family (R)
Komediserie från 2012–13.
14.00 Solsidan (R)
Svensk komediserie från 2013.
14.30 Hellenius hörna (R)
Svensk pratshow från 2013.
15.10 Harry Potter och Fenixorden
Brittiskt äventyr från 2007 med
Daniel Radcliffe, Emma Watson m fl.
17.55 Keno 18.00 Vinnare V75
19.00 Nyheterna 19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 Postkodmiljonären
Svensk frågesport från 2013.
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre
Svensk underhållning fr 2013. Del 4/8.
Dagens huvudperson är Titiyo Jah.
21.35 En dag
Drama från 2011 med Anne Hathaway,
Jim Sturgess m fl.
22.00 Nyheterna 22.05 Vädret
22.15 En dag, forts
0.05 Den andra systern Boleyn
Brittisk-am. drama fr 2008, N. Portman.
2.30–5.15 Vanilla sky
Dramathriller från 2001, Tom Cruise.
6.00 Nanny
6.30 Alla älskar Raymond (R)
7.00 Happily divorced (R)
7.30 Hot in Cleveland (R)
8.00 Go on
8.30 Up all night
8.55 The bachelorette
10.40 The Mindy project (R)
11.05 Tough love
13.05 My shopping addiction
Realityserie från 2012.
14.00 Blue lagoon: The awakening
Drama från 2012 med Indiana Evans,
Brenton Thwaites m fl.
16.00 Att vara (R)
Svensk underhållning från 2013.
17.00 Tonårsbossen (R)
Svensk underhållning från 2013.
18.00 Lyxfällan (R)
Svensk livsstilsserie från 2013.
19.00 Montazamis med vänner (R)
Svensk underhållning från 2013.
20.00 The mentalist
Kriminalserie från 2013.
21.00 Social network
Drama från 2010 med Jesse Eisenberg,
Andrew Garfield m fl.
23.30 Blacklist (R)
Dramaserie från 2013.
0.30 Arizona Junior
Komedi från 1987, Nicolas Cage m fl.
2.30 The wronged man
Drama från 2010, Julia Ormond m fl.
4.00 Scrubs
4.50 The marriage ref
5.35–6.00 Nanny (R)
5.55–7.58 Barnprogram
5.55 Familjen Flinta.
6.15 Gröna lyktan.
6.40 Kung Fu Panda.
7.05 Pokémon. 7.30 Tidsdeckarna.
7.58 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre (R)
13.00 Bonde söker fru (R)
14.00 Äntligen hemma (R)
15.00 Sverigequizen (R)
16.00 I huvudet på Gunde Svan (R)
Svensk underhållning från 2013.
17.00 Vinnare V64 17.55 Keno
18.00 Bingolottos upp till miljonen
Svensk frågesport från 2013.
19.00 Nyheterna 19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 Kalla fakta
Svenskt samhällsmagasin. Del 4/8.
Kalla fakta granskar Luftfartsverket.
20.00 Solsidan
Svensk komediserie från 2013.
20.30 Hellenius hörna
Svensk pratshow från 2013. Del 5/10.
David gästas av Carola Häggkvist.
21.00 Johan Falk: De 107 patrioterna
Sv. kriminaldrama från 2010. Del 2/6.
22.00 Nyheterna 22.05 Vädret
22.15 Johan Falk: De 107 pat..., forts
23.10 Vikings (R)
Äventyrsserie från 2013.
0.15 Hämnarna
Actiondrama från 1998, Ralph Fiennes.
2.05 Djävulen och jag
Komedi från 2000, Brendan Fraser m fl.
4.15–4.45 Hem till gården (R)
5.30 Bolibompa.
..9.00 Disneydags. 9.55
Bolibompa. 14.55
Creep­school. 15.20 Legenden om
Enyo. 15.45 Planet Sketch. 16.00
Rampljuset. 16.30 Supergorillan.
16.45 Hej kompis! 17.00 Landet för
länge sedan. 17.20 Toot och Puddle.
17.35 Roboten Rob. 17.45 Tinga tinga
sagor. 18.01 Myror i brallan. 18.15
De första stegen. 18.20 Ringvägen
19. 18.30 Buskul. 18.45 Fågel, fisk
och marängsviss. 19.15 Pappas
pengar. 19.35 Lilla Aktuellt söndag.
19.50 Djungelpuls. 19.55–20.30 Leon.
6.00 Top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld
8.25 Lyxfällan (R)
9.20 Våra bästa år
10.10 Extreme makeover
11.05 Vanderpump rules (R)
12.05 USA:s fulaste hem (R)
13.00 Project runway
14.00 Lyxfällan
15.00 Top model
16.00 Vanderpump rules
Reality från 2013.
17.00 How I met your mother
Komediserie från 2005.
18.00 Masterchef USA
Realityserie från 2011.
19.00 America’s got talent
Realityserie från 2012.
20.00 Tonårsbossen
Svensk underhållning från 2013.
21.00 Nya ensam mamma söker
Svensk realityserie från 2013.
22.00 Paradise hotel
Svensk realityserie från 2013.
23.00 Mistresses
Dramaserie från 2012.
0.00 Navy CIS
1.00 Bones
2.00 How I met your mother (R)
2.55 Jims värld (R)
3.15 The mentalist (R)
4.05 Pushing daisies
4.50 Rachael Ray
5.35–6.00 Nanny (R)
5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Efter tio
11.40 Postkodlingo
12.10 Hem till gården
13.10 Holby city
14.30 Extreme makeover weightloss
15.25 Vad blir det för mat (R)
Svensk matlagningsserie från 2010.
15.55 Jamies matrevolution USA
Brittisk matlagningsserie från 2010.
16.55 Kockarnas kamp (R)
Svensk matlagningsserie från 2013.
17.55 112 – på liv och död (R)
Svensk dokumentärserie från 2013.
18.50 Keno
19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyh.
19.20 Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
Svensk matlagningsserie från 2013.
20.00 Drömkåken
Svensk realityserie från 2013.
21.00 SNN News
Svensk underhållning från 2013.
21.30 Solsidan (R)
Svensk komediserie från 2013.
22.00–23.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna. 22.05 Nyheterna med
ekonomi. 22.30 Lokala nyheter. 22.35
Sport. 22.50 Väder.
23.00 Jenny Strömstedt
Svenskt samhällsmagasin från 2013.
0.00 Drömkåken
1.00 Mord i isande kyla (R)
2.00 Law&order: Special victims unit
3.00 House (R)
4.05–5.15 Hem till gården (R)
5.30 Bolibompa. 15.00
Creepschool. 15.25
Planet Sketch. 15.35
En andra chans. 16.00 Havets stjärna.
16.30 Plugga bättre. 16.45 Lou. 17.00
Landet för länge sedan. 17.20 Pingu.
17.30 Barr och Pinne räddar världen.
17.40 Hopp, hopp tv. 17.50 Kapten Balans och tidsmaskinen. 17.55 Skapelsemyter. 18.00 Gaspard och Lisa.
18.15 Härmaporna. 18.30 Philofix.
18.45 Katten och datormusen. 18.50
Pingvinerna från Madagaskar. 19.15
Lilla Aktuellt. 19.20 Lilla Sportspegeln. 19.50–20.30 Oscars oas.
5.30 Bolibompa.
...8.45 Djungelboken.
8.55 Hur gör man?
9.00 Disneydags. 9.50 Bolibompa.
14.55 Creepschool. 15.20 Rudi kapplöpningsgrisen. 15.50 Planet Sketch.
16.00 Sune. 16.30 Karamelli. 16.45
Hejolojla. 17.00 Landet för länge sedan. 17.20 Toot och Puddle. 17.35
Roboten Rob. 17.45 Tinga tinga sagor. 18.00 Allt och lite till. 18.30 Lilla
Anna och långa farbrorn. 19.15 Inför
Lilla Melodifestivalen. 19.45 Fredagkväll med Malin. 19.55–20.00 Owl.
9.00 En bok, en författare (R)
9.30 Antikmagasinet (R)
10.00 UR Samtiden. 16.00
En stilla tango i Montevideo (R) 16.55 Världens natur: Eken (R)
17.55 Dinosauriernas planet (R) 18.45
Skattjägarna (R) 19.15 På motorcykel
genom Afrika (R) 20.10 Fåglar födda
vid fel kust (R) 21.00 How to survive a
plague. 22.00 Världen: Vapenlabbet.
23.00 Operation Crossbow – överlista
Hitler. 23.50–0.50 Jag litade på lagen.
20.00 Minn. telev.: Melodifestivalen 1960 (R)
21.05 Go’kväll (R) 21.50 True blood (R)
22.45 Mat så in i Norden (R) 23.15
Döden, döden, döden (R) 23.45 Normal galenskap (R) 0.25 Doobidoo (R)
1.25 Skavlan (R) 2.25–4.25 Repriser.
Söndag 17 november
6.00 Vid lägerelden (R)
6.30 Kobra (R)
7.00 Landet runt (R)
7.45 Minnenas television:
Melodifestivalen 1960 (R)
8.50 Sommarpratarna (R)
9.50 Alpint: Världscupen
Direkt. Herr. slalom, 1:a åket. Från Levi.
11.00 Go’kväll (R)
11.45 Svensk humor (R)
12.15 Alla är fotografer (R)
12.45 Anslagstavlan
12.50 Alpint: Världscupen
Direkt. Herrarnas slalom, andra åket.
13.50 10 saker du inte visste om
14.10 Settman på plats (R)
15.05 Anslagst. 15.10 Skavlan (R)
16.10 Downton Abbey (R)
17.00 Ridsport: Världscuphoppning
Sammandrag från Stuttgart, Tyskland.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport 18.10 Regionala nyh.
18.15 Landet runt 19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport 19.55 Regionala nyh.
20.00 Allt för Sverige
Svensk realityserie. Del 5/8. Även 20/11.
21.00 Bron
Sv.-dansk kriminalserie fr 2013. Del 9/10.
22.00 Hotellet
Brittisk realityserie från 2011. Del 3/8.
22.50 Rapport
22.55 VM-rally 2013
Höjdpunkterna från Rally Wales.
23.50 Veckans brott (R)
0.50 Boardwalk empire (R)
1.50–2.20 Sportspegeln (R)
7.00 Skarpa streck
– satirteck­ningens historia (R)
7.30 Finland är svenskt (R)
8.00 Inte värre än andra (R)
8.30 SVT Forum: Folkpartiets
landsmöte
9.00 Rapport 9.05 SVT Forum, forts
10.05 Gudstjänst
Från Kalmar domkyrka. Även 18/11.
10.50 SVT Forum: Folkpartiets.., forts
12.00 Rapport 12.05 SVT Forum, forts
13.00 När Norge låg söder om
ekvatorn (R)
13.25 Vem vet mest? (R) 15.55 Rapport
16.00 Benjamin Britten – Vårsymfoni
17.00–18.00 UR
18.00 Finns det någon Gud?
Britt. livsåskådningsserie fr 2012. 1/3.
18.55 Sissels bilder (R)
19.00 Världens natur: Donau
Österrikisk naturfilm fr 2013. Del 1/2.
19.55 Världens mysterier (R)
20.00 Babel
Svenskt litteraturmagasin. Del 12/12.
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
Svenskt samhällsmagasin. Även 18/11.
22.00 Sportnytt
22.10 Dokument utifrån
Skolan eller livet. Brittisk dokumentär.
23.05 Gudstjänst (R)
23.50 Dokument inifrån: Varför
erkände dom? (R)
0.50 Världens natur: Donau (R)
1.45–5.00 Nyheter
9.00 Repriser. 10.00 SVT Forum: Folkpartiets landsmöte. 11.00 UR Samtiden. 16.00
Jag litade på lagen – syntolkat. 17.00 JFK. 18.50 10 saker du inte visste om (JFK). 19.10 JFK. 21.00 Ett
mästerverk berättar. 21.50 Praktik på
djursjukhuset (R) 22.20 Studio natur (R)
22.50 Actors studio: Laura Linney (R)
23.35–0.35 How to survive a plague (R)
20.00 Det röda
bandets sällskap (R) 20.50
Grindar och staket (R) 21.00 Galakonsert från San Francisco (R) 21.20
Benjamin Britten – Vårsymfoni (R)
22.20 The turn of the screw (R) 0.15
Sverige (R) 0.45 Kobra (R) 1.15 Settman på plats (R) 2.15–4.00 Repriser.
Måndag 18 november
6.00 Rapport
6.05 Sportspegeln
6.25 Gomorron
Sverige
10.00 Landet runt (R)
10.45 Sverige (R)
11.15 Sportspegeln (R)
11.45 VM-rally 2013 (R)
12.40 Ridsport: Världscuphoppning (R)
13.35 Skavlan (R)
14.35 Lögner (R)
14.50 Laila
Svenskt drama fr 1958, Erika Remberg.
16.30 Gomorron Sverige sammandr.
17.00 Mat så in i Norden
Finlandssvensk matserie. Del 7/8.
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport 18.10 Regionala nyh.
18.15 Fråga doktorn
Svenskt hälsomagasin. Även 19/11.
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyh. 19.30 Rapport
20.00 Sommarpratarna
Del 2/6. Samtal mellan Stefan Löfven,
Katrin Sundberg, Anja Pärson, Ola Salo
och Rakel Chukri. Även 19/11, 21/11.
21.00 Hjem
Norsk dramaserie från 2011. Del 5/8.
21.45 Homeland
Am. thrillerserie från 2013. Del 8/12.
22.30 The big C
Am. dramakomediserie fr 2013. Del 8/8.
23.00 Rapport
23.05 Bron (R)
Sv.-dansk kriminalserie fr 2013. Del 9/10.
0.05 Hotellet (R)
0.55–1.10 Kulturnyheterna
4.50 Sverige idag (R)
5.15–6.00 Fråga doktorn (R)
7.10 Finns det
någon Gud? (R)
8.05 Familjen
Kennedy (R)
9.00 SVT Forum
16.00 Rapport 16.05 SVT Forum
16.35 Gudstjänst (R)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Familjen Kennedy (R)
Fransk dokumentärserie fr 2010. Del 2/2.
18.50 Gå fint i koppel (R)
Finsk hundskola från 2008. Del 11/12.
19.00 Vem vet mest?
Svensk frågesport från 2013.
19.30 Inte värre än andra
Dramakomediserie på svenska och sven­
skt teckenspråk. Del 5/10. Även 22/11.
20.00 Vetenskapens värld
Svenskt vetenskapsmagasin från 2013.
Del 13/18. Även 19/11 och 23/11.
21.00–22.00 Aktuellt
21.00 Aktuellt. 21.40 Kulturnyh. 21.45
Reg. nyh. 21.55 Nyhetssammanfattn.
22.00 Sportnytt
22.15 Utøya – fel tid, fel plats
Dokumentär. Wrong time, wrong place.
23.40 Agenda (R)
0.25 Döden, döden, döden (R)
0.55–5.55 Nyheter
9.00 Repriser. 16.00 UR
Samtiden. 19.00 En bok, en
författare: Senior power.
19.30 Hur bor djur? (R) 19.45
Praktik på djursjukhuset (R) 20.15 Det
vilda Hamburg (R) 21.00 Världen:
Lyckat ledarskap. 21.50 Gatukonst:
Chile (R) 22.45 Ett mästerverk berättar
(R) 23.35 En bok, en författare (R)
0.05–0.35 Antikmagasinet (R)
20.00 Ät Vietnam (R) 20.30
Alla är fotografer (R) 21.00 Vem vet mest? (R) 21.30
Fråga doktorn (R) 22.15 Landet runt (R)
23.00 Allt för Sverige (R) 0.00 Babel (R)
1.00 Familjen Kennedy (R) 2.40 Ei saa
peittää (R) 3.10 När Norge låg söder
om ekvatorn (R) 3.35–3.50 Sportnytt.
Till sist
Posttidning A
Eva Skog: Om och om och om igen
behöver vi låta Guds sanning och
kärlek värma hjärtan – våra och
andras.
VÄDRET
SVERIGE
i dag
Lör
Sön
Mån
1
2
1
2
3
3
4
Blåmärken. Barnen har många av den varan. Och
skrubbsår, och ett och annat rivmärke tilldelat av
ett syskon. Ibland sitter skadorna på rätt underliga
ställen. Under hakan till exempel. ”Jag lekte katt
och slog hakan i golvet när jag hoppade.” Märket
var blålila och tämligen stort men orsakade inte
några större tårar. Andra är av lite mer sorglig
karaktär. I ett obemärkt ögonblick tog sig lilleman
själv upp i vagnen. Den välte och pannan slog i gru­
set med väldig fart. Blodet forsade över ansiktet.
Det såg värre ut än vad det var, men ett litet ärr lär
han nog få leva med, trots att vi tejpade så gott vi
kunde.
Många tårar har torkats, många skrik har skurit
genom luften och många plåster har placerats över
ömmande sår, men ingen gång har något barn sagt:
”Jag ger upp, jag tänker aldrig resa mig igen!”
Som förälder säger man dessutom:
”Upp igen! Det var inte så farligt!”
”Jag gillar inte att jag snubblar och slår mig hela
tiden!”
Fyraåringens irritation över sin egen
skade­frekvens var uppenbar. Det för­
står jag helt och fullt. Hon brås nog en
aning på mig är jag rädd. Jag snubblar
på rätt bra själv. Tittar åt ett håll och
går in i en lyktstolpe som plötsligt
dyker upp åt det andra. Eller krockar
med damen i dörröppningen, eller kör
på farbrorn i mataffären med kundvag­
nen. Det var inte med mening, jag lovar!
Men hur reagerar vi när vi ramlar
och snubblar och klumpar oss i andra
sammanhang? Hur ser vi på oss själva när vi gjort
något som vi vet är fel, eller rent av synd – för visst
gör vi sånt? Vi är många gånger rätt bra på att
döma ut oss själva. Jag är värdelös! Jag bara kan
inte ändra på mig. Jag är hopplös! Kanske vi inte
ens vågar besvära Gud med vår närvaro.
Eva Skog
Trebarnsmamma och
frilansande skribent
Ett stormigt minne
Gudrun lämnade södra Sve­
rige i ett något tilltrasslat skick.
Omkring 75 miljoner kubik skog
fälldes och som mest var 400 000
hushåll utan ström. Längs
strandpromenaden i Varberg
kunde man se hur vågorna hade
kastat upp stora stenblock på
vägen och resulterat i sprickor i
asfalten.
Marcus Sjöstedt, SMHI
5
4
6
7
6
7
8
8
Hur ser vi på andra som gör de där stora magplask­
en i livet? Det är inte heller alltid så roligt att tänka
på. Säger vi som vi gör till barnet: ”Upp igen, alla
faller vi, men du får en ny chans”? Kanske är det
inte alltid läge att säga: Det var inte så farligt, för
det kan det ju visst ha varit. Men även för farlighe­
ter finns det upprättelse och förlåtelse, för den som
vill. Konse­kvenserna av vad man gjort kan man
tyvärr inte alltid lika lätt sudda ut.
Att i kärlek säga att något är fel är inte fel, men
att peka finger och frysa ut är fel. Om och om och
om igen behöver vi låta Guds sanning och kärlek
värma hjärtan – våra och andras. Men blåmärken
får vi, och förhoppningsvis lär vi oss succesivt att
parera lite säkrare på vår väg genom livet.
Vågar vi låta också andra se och lära av de
skador vi fått, eller visar vi bara upp den
ärrfria huden? Som små fick vi nya chan­
ser, det var så vi lärde oss. Stäng inte dig
själv eller någon annan ute för omplåst­
ring. Inför Fader Gud är vi alla små, livet
igenom.
Väderbiten. Stormen Gudrun
Det är nu snart nio år sedan den
omtalande stormen Gudrun drog
in över södra Sverige. Lördagen
den 8 januari 2005 drog ett omfat­
tande lågtryck in västerifrån och
i södra Sverige blåste det snabbt
upp till storm. Under natten
till söndag rörde sig lågtrycket
vidare österut och fram på dagen
sedan hade vinden lugnat ner
sig.
5
9
9
10
11
11
10
12
12
˚C -25 -20 -15 -10 -5 +-0 +5 +10 +15 +20 +25+30
-2
+2
+3
+6
+2
+8
+7
+8
+10
+5
+6
+12
+13
+17
VÄRLDEN
Aten
Barcelona
Berlin
Bryssel
Jerusalem
Kapstaden
Köpenhamn
Lissabon
London
Los Angeles
Moskva
New Delhi
New York
Paris
Peking
Prag
Rio de Janeiro
Rom
Sydney
Warszawa
Wien
+5
+15
+16
i dag
+15
+11
+5
+8
+21
+19
+8
+16
+7
+21
+2
+24
+10
+8
+12
+5
+22
+13
+19
+5
+6
SOLEN
Upp
Kiruna
i dag
i morgon
08.50 13.56
08.54 13.51
Östersund
i dag
i morgon
08.22 15.10
08.25 15.07
Stockholm
i dag
i morgon
07.43 15.22
07.46 15.20
Malmö
i dag
i morgon
07.41 16.00
07.43 15.59
i morgon
+15
+9
+5
+6
+19
+16
+10
+13
+8
+17
+2
+24
+12
+6
+12
+7
+24
+14
+17
+4
+10
Ned
Söndag
+13
+10
+6
+7
+19
+19
+9
+14
+9
+17
+4
+23
+12
+6
+7
+7
+23
+16
+19
+5
+8
Foto: Ola Andersson / TT
Till företagare
Önska Dina kunder, leverantörer, anställda
och vänner en
God Jul!
En uppskattad julhälsning som syns
En julhälsning i Världen idag är inte bara ett trevligt sätt att önska God Jul, utan blir också
ett stöd till kristen opinionsbildning. Annonserna publiceras i tidningen veckorna före jul.
E-posta önskad storlek, text och eventuell bild och logotyp till [email protected]
Skriv ”Julannons” i ämnesraden.
Storlek & pris
98 mm bred x 60 mm hög
kostar 1 495 kr.
98 mm bred x 100 mm hög
kostar 2 495 kr.
149 mm bred x 178 mm hög
kostar 5 600 kr.
Priserna är exkl. moms
Box 6420, 751 36 Uppsala • Tel: 018-430 40 00 • Fax: 018-430 40 01 • E-post: [email protected]