Unikt arbetsverktyg

advertisement
FMS gör skillnad!
FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt
för alla på din skola att arbeta tillsammans
med hälsa och livsstil för att förbättra
skolresultaten och minska stressen.
Verktygen:
• FMS Elevprofil för åk 7-9 och gymnasiet
• FMS Personalprofil för de anställda
Fysisk
KROPPEN
Mental
LIVSSTILEN
Social
SKOLARBETET
Unika verktyg
•
•
•
•
•
Fysisk
Verktygen är unika genom att de kopplar ihop kroppen,
livsstilen och skolarbetet.
Grunden är ett hälsofrämjande, salutogent och
lösningsfokuserat arbetssätt.
Fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) gör det lättare
för alla att klara av livet i skolan och skolans utmaningar.
Reliabilitets- och validitetstester av frågor och fysiska tester har
gjorts av Karolinska Institutet.
Sedan 2004 har ca 160 skolor använt verktyget. Databasen med
24 000 elevdata fylls hela tiden på och står till forskningens
förfogande.
Mental
KROPPEN
LIVSSTILEN
Social
SKOLARBETE
www.fms.se
FMS Elevprofil
• Ger eleven kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa,
livsstil och skolresultaten och stimulerar till förbättringar.
• En ny interaktiv Webapp för mobil, Ipad och dator hjälper eleverna att
analysera sin situation, ta fram sin egen utvecklingssplan och att
genomföra den.
• Fysiska tester av eleverna vilket bidrar till att göra verktyget unikt.
• Ger arbetslagen underlag för gemensamma aktiviteter för mer
engagerat lärande.
• Stimulerar till samverkan mellan alla på skolan och ger ledningen
underlag till kvalitetsredovisningar.
www.fms.se
Rekommenderat genomförande
steg för steg
1.
Rektor beslutar hur FMS Elevprofil ska användas på
skolan.
2.
Idrottslärare och skolsköterskor utbildas i
handledarrollen av FMS under två dagar och mentorerna
i mentorsrollen under en halv dag.
3.
Eleven analyserar sin situation under handledning och
tar fram sin egen utvecklingsplan med tydliga mål och
aktiviteter för att nå målen.
4.
Eleven genomför sin individuella utvecklingsplan.
5.
Mentorn stödjer utvecklingen och genomför
uppföljningssamtal med eleverna.
6.
Skolledningen följer upp resultaten för skolan.
Analys
Utvecklings
plan
Genomförande och
uppföljning
www.fms.se
Elevens
Utvecklingsplan:
1. Analys: Hur mår du idag i skolan och på fritiden?
2. Framtidsbild: Hur vill du ha ditt liv fysiskt, mentalt och socialt?
3. Mål: Var ska du befinna dig om ett år?
4. Genomförande: Vad kommer du göra för att nå dina mål? Vad är allra viktigast?
5. Uppföljning: Hur följer du upp att du lyckas?
Exempel på en skolas förändring över tid
2009/10
2015/16
Som framgår uppvisar den här eleven tydliga försämringar när det gäller stress, mediatid, fritidsintressen, mentala symptom, sömn och
kondition medan faktorer kopplade till alkohol, rökning, matvanor, rörlighet och vikt har förbättrats. Stillasittande mättes inte 2009/10.
FMS Personalprofil
• Stimulerar personalen att arbeta tillsammans för att skapa
mera tid för samtal med eleverna.
• Ger all personal ökad kunskap om sambandet hälsa, livsstil
och skolprestationer och stimulerar dem att få eleverna att
genomföra förbättringar.
• Ger ledningen möjlighet att effektivisera verksamheten,
minska stressen och förbättra den arbetssociala miljön.
www.fms.se
FMS nya Webapp
Elevens Utvecklingsplan:
Det pedagogiska verktyg som används som stöd vid genomförande av FMS
Elevprofil och FMS Personalprofil är utvecklad som en modern
webapplikation. Den är:
•
•
•
•
Enkel att använda
Responsiv för mobil, Ipad och dator
Interaktiv
Stimulerar till en positiv och aktiv livsstil
Välkommen att testa, gå in på www.fms.se
Tydliga resultat
Eleverna
1. Mer tid för samtal med sina lärare/mentorer.
2. Bättre skolprestationer tack vare mer fysisk
aktivitet, bättre hälsa och livsstil.
3. Känner sig väl förberedda för fortsatt utbildning
och arbete.
Bättre hälsa
och skolprestationer
Minskad
stress bland
personalen
En hållbar
skola
Personalen
1. Ökad trivsel, arbetsglädje och motivation.
2. Minskad stress och bättre arbetsmiljö.
Ledningen
1. Fler elever klarar gymnasiet med fullständiga
betyg. Minskad risk för utanförskap och psykisk
ohälsa.
2. Bättre arbetssocial miljö. Minskade kostnader
för sjukskrivningar.
3. Effektivare verksamhet byggd på samverkan. En
långsiktigt hållbar skola.
www.fms.se
Fysisk
Mental
KROPPEN
LIVSSTILEN
Social
Acki Wästlund
FMS grundare och Vd
Samverkar med Karolinska Institutet
Lärare I idrott och hälsa
Fil kand I beteendevetenskaper
SKOLARBETE
OCH ARBETSLIV
Download