Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det
är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med
denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Länsförsäkringar USA Aktiv
ISIN-kod: SE0000837262
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB (publ).
Mål och placeringsinriktning
Fondens mål är att maximera avkastningen med
hänsyn till fondens risknivå.
Fonden placerar i bolag på aktiemarknaden i USA. De
finansiella instrumenten består huvudsakligen av aktier
och aktierelaterade instrument.
Det är en aktivt förvaltat fond som bygger på
fundamental analys från ett stort team av
sektoranalytiker. Bolagsanalysen görs på en längre sikt
än hos många andra liknande fonder och på så sätt är det
möjligt att hitta undervärderade bolag med ett attraktivt
förhållande mellan risk och avkastning.
Fonden lämnar ingen utdelning. Inkomster från
fondens investeringar återinvesteras. Du kan köpa och
sälja andelar i fonden, i normalfallet, varje svensk
bankdag.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem
år.
Risk/Avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren.
Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög
risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori
1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden kan med tiden flytta både till höger och till
vänster på skalan. Indikatorn bygger på historiska data
som inte med säkerhet kan användas som vägledning om
framtida risk/avkastning.
Fonden ligger i denna kategori eftersom den placerar i
företag noterade på aktiemarknader som generellt
kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till
hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och
nedgångar i de aktier fonden placerat i.
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Ingen
Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,53 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
Ingen
Ingen avgift tas av fondbolaget vid försäljning respektive inlösen av fondandelar i fonden. Avgifterna utgör betalning
för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
Årlig avgift avser kalenderåret 2012. Den kan variera något från år till år.
För mer information om avgifter läs fondens informationsbroschyr som finns på lansforsakringar.se.
Tidigare resultat
Fondens resultat (avkastning) är
beräknat efter avdrag för årlig avgift.
Värdet för samtliga år är beräknat i
svenska kronor och med utdelningar
återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för
framtida resultat. Fonden startade 1996.
-5,9
1,0 -21,6
2012
2007
22,4
2011
2006
-5,1
2010
2005
-2,8
2009
2004
2008
2003
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
-25 %
15,7
1,8
3,7
5,6
Länsförsäkringar USA Aktiv
Praktisk information
Ytterligare information om Länsförsäkringar USA
Aktiv framgår av informationsbroschyren,
fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten.
Dessa finns kostnadsfritt på vår webbplats.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ)
Webbplats: lansforsakringar.se
Telefonnummer: 08-588 400 00
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas (i regel
varje dag) alt dagligen och publiceras på vår webbplats
och i ledande dagstidningar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande hänvisas till lansforsakringar.se.
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) kan
hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad
är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Detta fondföretag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2013-02-20.
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB