open_in_newÖppna

advertisement
Omtentamen; Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 1 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014‐02‐08 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 59p Mikrobiologi, 8p Cellen, Metabolismen, nervsystemet och sinnesfysiologi, 35p Rörelseapparaten; ben och leder 4p Rörelseapparaten; muskler 4p Endokrina systemet, 8p OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget – ange istället skrivningsområde. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen Ange svaren för respektive område på separata skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in. Skriv endast på ena sidan av arket. Frågeformuläret får behållas av studenten. Lycka till! Mikrobiologi
1. Nämn tre skillnader mellan prokaryotiska och eukarytiska celler (1p)
2. Vilka funktioner har cellmembranet hos bakterier? (2p)
3. Vad är endosporer? Nämn två typer av bakterier som kan bilda sådana strukturer (2p)
4. Beskriv tre egenskaper som karakteriserar viruspartiklar (3p)
Cellen, Metabolismen, Nervsystemet och Sinnesfysiologi
1. Ge exempel på tre cellorganeller? (3p)
2. Vad menas med fagocytos, endocytos och exocytos? (3p)
3. Beskriv vilken funktion och struktur (rita gärna) en fosfolipid och en triglycerid har? (4p)
4. Vad består protein av? (1p)
5. Vad kallas den viktiga energirika förening som bildas i mitokondrierna? (1p)
6. Beskriv kortfattat vad som händer i glykolysen? (2p)
7. I vilken form kan vi lagra kolhydrater? (1p)
8. Ange för varje påstående om det är rätt eller fel. (8p)
Rätt
Microglia är ett exempel på en typ av nervcell
I vila är en nervcells membranpotential positiv i förhållande till
utsidan
I vila finns det mer Na+ extracellulärt än intracellulärt
Signalfortledningen i ett axon är kemisk
Med ”saltatorisk propagation” menas att nervimpulsen hoppar
mellan noderna i axonet
NA/K pumpen behöver inte ATP för att fungera
Acetylkolin är en typ av receptor
Det finns både aktiverande och inhiberande synapser
Fel
9. Hjärnan brukar delas in i fyra lober: (4p)
a. Vad heter de olika loberna?
b. Ge exempel på någon funktion i varje lob?
10. Vilken är lillhjärnans viktigaste uppgift? (1p)
11. Varifrån i CNS regleras hjärtrytm, blodtryck och andning? (1p)
12. Vad händer i kroppen när det sympatiska nervsystemet aktiveras? (2p)
13. Vad menas med att ögat ljus- och mörkeradapterar? (2p)
14. Beskriv enkelt hur vårt balanssinne fungerar. (2p)
Rörslesapparaten; ben och leder
1.
Vilken cell är det som frisätter calcium från skelettet och vilken cell är det som
bygger upp benvävnaden? (1p)
2.
Ge exempel på en kulled. Vilka ben ingår (svenska och latin)? (1p)
3.
Armbågsleden är en gångjärnsled. Vilka ben ingår i leden? (1p)
4.
Vad kan ske med benvävnaden när östrogenhalterna minskar med stigande ålder hos
kvinnor? (1p)
Rörelseapparaten; muskler
1. Då en muskel kontraherar interagerar två kontraktila protein.
a) Namnge dessa protein och förklara hur de ligger ordnade inne i muskelfibern.
(2p)
b) För att dessa protein ska kunna interagera behövs kalcium. Förklara vad kalciumet
har för funktion vid muskelkontraktionen.
(2p)
Endokrinologi
1. Para ihop följande (ex. 1 – A, 2 – B osv): (4p)
1 Binjurebark
A PTH
2 Tallkottkörtel
B Insulin
3 Adenohypofys
C Kortisol och aldosteron
4 Tyreoidea
D GH
5 Paratyreoidea
E Glukagon
6 Pancreas betaceller
F Adrenalin och Noradrenalin
7 Binjuremärg
G T3 och T4
8 Pancreas alfaceller
H Melatonin
2. Vilka uppgifter har insulin och glukagon? Beskriv kortfattat samspelet mellan dessa
båda viktiga hormon.( 4p)
Download