Riskerar du att vara sjuk i mer än tre månader

advertisement
Riskerar du att vara sjuk i mer än tre månader - eller att bli
långtidssjuk?
De nya reglerna om sjukpenning (gäller sedan 1.7.2008) påverkar särskilt dig som
riskerar att bli sjuk längre än tre månader. Det är viktigt att du upprätthåller en
löpande kontakt med både din arbetsgivare och Försäkringskassan.
Om du efter sex månaders sjukskrivning inte längre kan arbeta med det du är
anställd för, men ändå har en viss arbetsförmåga, måste du söka anställning i ett
arbete som du kan utföra.
Dag 1 – 90
Sjukdom och arbetsförmåga
Alla sjukdomar innebär inte att man saknar arbetsförmåga. Arbetsförmåga och
sjukdom kan variera oberoende av varandra. Under de första tre månaderna
bedöms din rätt till sjukpenning på grund av din arbetsförmåga i förhållande till
dina vanliga arbetsuppgifter. Din läkare ska intyga att din sjukdom medför att du
inte kan utföra ditt arbete. Intyget kan också innebära att du är oförmögen att utföra
vissa av dina arbetsuppgifter. Intyget kan också begränsa tidsomfattningen som du
bör arbeta, då det vid vissa sjukdomar är positivt att arbeta i mindre omfattning.
Din arbetsgivare har ansvar för din rehabilitering
Det är din sjukskrivande läkare som har ansvar för din medicinska
rehabilitering. Din arbetsgivare ska ta ansvar för din arbetsrehabilitering.
Arbetsmiljölagen säger att din arbetsgivare om möjligt ska anpassa ditt arbete
och ge dig arbetsuppgifter som du, trots sjukdomen, kan utföra, om sådana
arbetsuppgifter finns. Din läkare kan stödja sådana åtgärder, då det i många fall är
positivt för läkningen och återhämtningen med en utmaningar och sociala kontakter.
Om din sjukdom hindrar dig från att utföra ditt vanliga arbete, samtidigt du
skulle kunna utföra andra uppgifter hos din arbetsgivare, ska du vända dig till
din arbetsgivare och begära att bli omplacerad under sjuktiden. Tillsammans –
och eventuellt i samråd med Försäkringskassan - ska ni planera din
arbetsrehabilitering.
När senast ska arbetsgivaren göra aktiva insatser för din rehabilitering?
Din arbetsgivare ska så fort det står klart att du kanske inte kommer att vara normalt
arbetsför inom de närmaste tre månaderna börja planera din rehabilitering och
undersöka möjligheterna att anpassa ditt arbete eller att omplacera dig till andra
uppgifter.
Under sjukperiodens dag 91 – 180 kan du nämligen bara få sjukpenning, om du inte
kan återgå till någon arbetsuppgift hos din nuvarande arbetsgivare.
Försäkringskassan ska alltså beakta om den du kan omplaceras till annat
arbete hos arbetsgivaren. Försäkringskassan kan begära att du lämnar in ett
Sida | 1(5)
utlåtande från din arbetsgivare om vilka möjligheter det finns att tillvarata
resterande arbetsförmåga, efter omplacering eller arbetsrehabilitering. Intyget
kan vara en förutsättning för fortsatt sjukpenning.
Om din arbetsgivare inte tar sitt ansvar
Sida | 2(5)
Om din arbetsgivare inte planerar din rehabilitering och utreder på vilket sätt han kan
anpassa ditt arbete eller hur du skulle omplaceras till andra uppgifter under sjuktiden,
ska du genast kontakta en företrädare för ditt fackförbund. Den facklige
förtroendemannen/kvinnan ska försöka driva på arbetsgivaren så att rehabiliteringen,
anpassningen eller omplaceringen sker snabbt. Kanske förstår inte din arbetsgivare
innebörden av regelverket och vilka negativa konsekvenser som sena insatser
medför. Det finns nämligen ingen anledning att tro att Försäkringskassan kommer att
ta hänsyn till att din arbetsgivare inte skött sig när de ska besluta om att dra in din
sjukpenning.
Som nämnts ovan kan Försäkringskassan begära att du lämnar in ett utlåtande från
din arbetsgivare om vilka möjligheter det finns att tillvarata resterande arbetsförmåga,
efter omplacering eller rehabilitering. Intyget är en förutsättning för fortsatt
sjukpenning. Om Försäkringskassan ber dig att lämna in ett sådant intyg ska du
kontakta din arbetsgivare direkt om saken, och ligga på för att få ut intyget. Be din
facklige företrädare att hjälpa dig, om din arbetsgivare verkar ”seg”!
När din arbetsgivare har skrivit utlåtandet kan du be din facklige företrädare att
granska intyget innan du lämnar det till Försäkringskassan. Intyget ska visa att alla
försök med både anpassning och omplacering genomförts.
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift ”Arbetsanpassning och rehabilitering” (AFS
1994:1) kan användas som ett stöd vid granskningen. Ditt fackliga ombud kan
kontakta andra fackliga företrädare på arbetsplatsen för att säkerställa att
arbetsgivaren verkligen har undersökt alla möjligheter. Din facklige företrädare kan
hjälpa din arbetsgivare att göra seriösa försök att verkligen hitta andra
arbetsuppgifter, om det inte är möjligt för dig att inom tre månader återgå i ditt vanliga
arbete.
Förutsättningar för sjukpenning från Försäkringskassan
Dag 91 – 180
I de fall du behöver medicinsk rehabilitering eller arbetsrehabilitering ska
Försäkringskassan bedöma din arbetsförmåga med beaktande av vilken din
arbetsförmåga förväntas vara efter att rehabiliteringen är genomförd.
Om din rehabilitering innebär att du inte blir arbetsför före dag 90, ska din läkare
intyga varför din rehabilitering tar längre tid eller varför den har blivit försenad.
Sök ett annat jobb – du har rätt till ledighet
Försäkringskassan kan begära att du lämnar in ett utlåtande från din arbetsgivare om
vilka möjligheter det finns att tillvarata din resterande arbetsförmåga, efter
omplacering eller arbetsrehabilitering. Intyget kan vara en förutsättning för fortsatt
sjukpenning.
Under sjukperioden dag 91 – 180 ska du söka arbetsuppgifter på hela
Sida | 3(5)
arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. "Lag
om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom pröva annat arbete" ger dig, som varit
sjukskriven i tre månader, rätt till ledighet för att pröva ett annat arbete. Lagen
innebär att du behåller alla dina rättigheter och förmåner i din grundanställning, alltså
även ditt avtalade försäkringsskydd. Om du kan välja, ska du i första hand välja
arbete där det finns ett kollektivavtal. Blir du senare erbjuden fast anställning hos en
ny arbetsgivare utan kollektivavtal ska du tala med ditt fackförbund.
Det är viktigt att din läkare har klarlagt din arbetsförmåga: vilka arbetsuppgifter klarar
du av och i vilken utsträckning? Du måste också vara beredd på att byta arbetsplats
så att du kan försörja dig trots din sjukdom. Det nya regelverket fastställer att
sjukförsäkringen aldrig varit avsedd att vara en yrkesförsäkring. Den innebär att om
du efter sex månaders sjukskrivning inte längre kan arbeta med det du är anställd
för, men har en viss arbetsförmåga, måste du söka anställning i ett arbete som du
kan utföra.
Sjukdag 181 och senare
Din arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden – Har du arbetsförmåga
kan Försäkringskassan komma att dra in din sjukpenning
Om du är fortsatt sjukskriven i mer än 180 dagar, gäller att din resterande
arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Om Försäkringskassan har
uppfattningen att det är möjligt för dig att söka anställning i ett arbete som finns på
arbetsmarknaden, kommer Försäkringskassan att dra in din sjukpenning. Dvs. i
princip kan du bara få sjukpenning efter dag 180 om du inte har en någon
arbetsförmåga. Det finns dock några undantag:
Särskilda skäl – sjukpenning längre tid än 180 dagar
Om det finns särskilda skäl kan du beviljas ”fortsatt” sjukpenning på 77,6 % för en
längre tid än 365 dagar ”Särskilda skäl” innebär att din läkare kan intyga att det råder
stor sannolikhet att du kan återgå till arbete hos din arbetsgivare. Sådana skäl kan
vara att du deltar i en rehabilitering som har goda chanser att inom en framtid återge
dig din arbetsförmåga. Det kan bero på att din rehabilitering har kommit igång sent,
eller att den fördröjts på grund av att andra sjukdomar kommit emellan osv. Din
läkare ska intyga de aktuella omständigheterna t till Försäkringskassan.
Ett annat skäl för längre tid med sjukpenning kan vara att du redan arbetar på deltid,
och alltså bara är sjukskriven på deltid. Din läkare kan intyga till Försäkringskassan
att du med sannolikhet snart kommer att bli återställd. Kanske du väntar på en
operation eller har nyligen genomgått en operation, som enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet med stor sannolikhet leder till att arbetsförmågan återställs.
Det kan också röra sig om en allvarlig sjukdom (tumörsjukdom, neurologiska
sjukdomar, ALS) där en tidsbegränsning med all sannolikhet saknar betydelse för att
åstadkomma en återgång i arbete. Det är också en sådan sak som din läkare ska
intyga.
Andra faktorer än nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom ska inte påverka rätten Sida | 4(5)
till ersättning, skriver regeringen i propositionen. ”Självfallet måste det röra sig om en
betydande funktionsnedsättning för att den försäkrade ska bedömas helt sakna
arbetsförmåga.”… ”Regeringen anser att den som har arbetsförmåga inte ska få
ersättning från sjukförsäkringen.”
Om Försäkringskassan vill dra in din sjukpenning - vad gör du?
Om Försäkringskassan ger dig ett besked om att de har för avsikt att dra in din
sjukpenning ska du genast vända dig till din sjukskrivande läkare. Be läkaren om ett
utförligt medicinskt underlag, som dels redovisar hur din sjukdom utvecklats och vilka
förväntningar som finns på ditt tillfrisknande, dels redovisar vilka planer som finns för
din rehabilitering.
När Försäkringskassan har dragit in din sjukpenning - vad ska du göra?
Om Försäkringskassan drar in din sjukpenning måste du omedelbart antingen
a) anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen, eller
b) återgå i arbete.
Om du inte vidtar någon av dessa åtgärder kommer du att förlora ditt ”SGI”, dvs. din
sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan. Om det händer kommer du
inte att kunna få någon sjukpenning även om du återigen får blir sjukskriven.
Rehabiliteringsgarantin
Rehabiliteringsgarantin har stegvis börjat träda ikraft. Staten ersätter landstingen för
vissa rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin innebär att patienter med
smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra depressioner, olika typer av
ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och
sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning. Dessa diagnoser utgör över
hälften av alla sjukskrivningar.
I och med att landstingen får särskilda pengar från regeringen till de nu nämnda
diagnosgrupperna, kan landstingen satsa sina övriga rehabiliteringsresurser på att
rehabilitera andra sjukdomar.
Det är landstingen som erbjuder rehabiliteringsgarantin, men det kan ske i
primärvård eller i annan öppen hälso- och sjukvård både i egen regi och i privat,
beroende på hur ditt landsting organiserat verksamheten.
Om du inte har fått rehabilitering fast du är långtidssjuk - eller om den rehabilitering
du redan har fått inte har hjälpt dig att återfå din arbetsförmåga – vänd dig till din
sjukskrivande läkare och begär att få en adekvat rehabilitering. Det finns så kallad
evidensbaserad rehabilitering för de flesta diagnoser. Du har rätt att återfå din
arbetsförmåga, så långt det är möjligt!
Sjukersättning
Försäkringskassan beslutar i att sjukpenningen ska bytas ut mot sjukersättning när
sjukdomen anses färdigbehandlad, dvs. när medicinsk rehabilitering och
arbetsrehabilitering har genomförts, men arbetsförmågan fortsatt är nedsatt med
minst 25 %, och tillståndet kan förväntas bestå i minst ett år. Detta kan inträffa när
som helst inom sjukskrivningsperioden.
Förlängd sjukpenning när sjukperioden är längre än 364 dagar
(eller senare, om särskilda skäl medfört att fler sjukpenningdagar har beviljats)
Försäkringskassan kan även bevilja förlängd sjukpenning. Du måste skriva en
ansökan om att få förlängd sjukpenning till Försäkringskassan. Prövning för förlängd
sjukpenning ska göras innan prövning för sjukersättning görs.
För att Försäkringskassan ska bevilja förlängd sjukpenning krävs speciella
omständigheter. Till exempel kan det gälla sjukdomar och skador som kräver
långvarig medicinsk behandling och rehabilitering. Det kan också gälla fall där
ytterligare sjukdomar och skador tillstöter under sjukskrivningstiden eller där
medicinska och andra insatser har dröjt.
Du kan få förlängd sjukpenning i högst 550 dagar. Begränsningen gäller inte om du
har en godkänd arbetsskada. Den som har en godkänd arbetsskada har dock i de
flesta fall både sjukersättning och arbetsskadelivränta, och då är sjukpenning inte
aktuellt.
November 2009
Sida | 5(5)
Download