Rutin handläggning personer med kognitiv svikt/demens

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTINGS OCH KOMMUNERNA I NORRBOTTEN
1(1)
Rutin handläggning
personer med kognitiv
svikt/demens
Vid telefon:säkerställ att personen med minnessvikt är villig att gå igenom
undersökningen, informera om att det finns många olika orsaker till att
minnet sviktar. Differensdiagnoser till demens:depression,
ämnesomsättningsrubbning, B-12 brist, järn-blodbrist, infektion,
hjärarytmier o.s.v. Är det anhöriga eller nära personer som hör av sig är det
personen med missessvikten som ska vara medveten och villig till utredning.
Tänk på personcentreringen.
 Den sköterska som tar emot informationen om en persons önskemål
om utredning för sin kognitiva svikt/demens, antingen per telefon
eller från kommunen. Boka en dubbeltid på lab för demensprover
(finns som analyspaket och är fasteprover) och sätt upp på väntelista
till läkare, skriv kommentar ”demensprover tagna”.
 Differensdiagnoser till demens:depression,
ämnesomsättningsrubbning, B-12 brist, järn-blodbrist, infektion
hjärtarytmier o.s.v.
 Läkaren undersöker personen för att utesluta något av ovanstående
orsaker till kognitiva svikt/demens.
 Läkaren skriver remiss för CT-hjärna och remiss till arbetsterapeut
för funktions och aktivitetsförmåga, MMT med klocktest i personens
hem med anhörigintervju.
 Arbetsterapeut avvaktar när CT-hjärna är klar, sätter personen på
väntelista till läkare för en diagnos.
 Efter diagnos är fastställd, personen och anhöriga fått en första
information av läkaren, skriver läkaren en remiss till
distriktssköterskan för en andra uppföljning av diagnosen, eventuella
frågor och ger information vad kommunen har att erbjuda och
lämnar folder med telefonnummer till biståndshandläggare,
anhörigstöd och arbetsterapeut. Lämna information om att det är
kommunens arbetsterapeut som gör uppföljning.
 Efter andra uppföljning lämnas uppgifter till kommunens
arbetsterapeut (uppföljning är frivillig men personen finns i
kommunens journalsystem). Personen blir ej per automatik
hemsjukvårdspatient utan uppföljningarna blir ett vanligt hembesök.
Process
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
[Process]
[NLLFactOwnerText]
[GodkändAvQuickPart]
[Upprättad av]
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
[Dokumenttyp]
[Dokument-Id Värde]
[Godkänt datum]
[Version]