Målbeskrivning Anestesi/Intensivvårdsplacering för AT

advertisement
Målbeskrivning
Anestesi/Intensivvårdsplacering för AT-läkare på SU
Övergripande mål
Identifiera och adekvat behandla hotande eller manifest svikt av vitala funktioner, framförallt
vad gäller andning och cirkulation, tills mer erfaren kollega finns på plats.
Självständigt kunna utföra/handlägga:
AT-övergripande mål
Initial handläggning av: Respiratorisk insuff - Bedöma luftväg och andning, hjälpmedel för
luftvägshantering, ex näskantarell, mask/blåsa, svalgtub, larynxmask
Cirkulatorisk svikt - Bedöma cirkulation, enkla åtgärder vid cirkulatorisk svikt
Medvetslös patient - Bedöma medvetandegrad

Vanligaste intoxikationerna
Sepsis
Elektrolyt/syrabasrubbningar
Allvarlig allergisk reaktion
Arteriell punktion – blodgas
Anestesi-specifika mål
 Nedläggning av nasogastrisk sond
 Fri venväg
 Administrera iv vätska och läkemedel inkl spädning av läkemedel.
 Rutiner vid blodtransfusion (inkl indikation för blodtransfusion)
Ha god kännedom om och viss erfarenhet av:
AT-övergripande mål
 Initial handläggning av multitraumapatient
Anestesi-specifika mål
 Perioperativ vätsketerapi och smärtlindring
 Orotrakeal intubation
 Lumbalpunktion (indikation/kontraind, teknik, komplikationer)
 Vätskebalans och chockbehandling
Ha kännedom om:
Anestesi-specifika mål:
 Preoperativ bedömning: risk-nytta värdering inför operation, ta upp relevant anamnes
 Postoperativt normalförlopp, inkl smärtlindring
 Farmakologi, doseringar, användningssätt, biverkningar av anestesimedel – ej enligt
SoS
 Medicinteknisk apparatur: anestesiapparat, respirator, pox, kapnograf
 Etisk diskussion – vad gäller IVA vård, HLR, respirator
 Indikationer och risker vid
Respiratorvård (inkl genomgång av resp)
Nutrition via sond
CVK, artärnål, pleuradrän, perifera blockader
AT-övergripande mål: Skall vara uppfyllt vid slutet av AT, anestesiplaceringen del i kunskapsinhämtandet
Anestesi-specifika mål: Skall vara uppfyllt vid slutet av anestesiplaceringen
Litteraturlista:
Kortfattade och bra att ha även för icke anestesiolog:
Anestesiologi, Bodelsson, Studentlitteratur
Svikt av vitala funktioner, Renck , Aniva
Essential Guide to Acute Care, Cooper, BMJ Books
Procedurhandboken, C Gertzén-Jintoft Studentlitteratur
Lite mer avancerade:
Anestesi, Halldin/Lindahl, Liber
Att söva med gas, Lars Jonsson, Eblo HB
Intensivvård, Larsson/Rupertsson
Download