Ekologi
Ordet ekologi kommer från två grekiska ord; oikos
”hus” och logos ”lära”.
Ämnet ekologi behandlar organismer, deras
livsmiljöer och sambandet mellan dem.
Organismerna växelverkar med varandra på olika
nivåer.
Populationer, samhällen och ekosystem är olika
nivåer inom och mellan vilka en ständig
växelverkan sker.
Population
En population är alla individer av en art som
förekommer på samma plats under samma tid
och som kan umgås med varandra.
En art är en grupp av organismer vars
medlemmar kan para sig sinsemellan och få
avkomma. Exempel på arter är t. ex. räv, kråka,
gran, svartkämpe osv.
Populationer är relativt skilda grupper, som har
ett begränsat utbyte av individer populationerna
emellan t. ex. alla människor i Sverige är en
population.
Samhällen
Många populationer av olika arter som
lever i samma livsmiljö bildar ett samhälle,
t.ex. ett skogssamhälle eller ett
ängssamhälle.
Samhällen bildas av den levande delen av
naturen.
Olika arter förekommer där
levnadsförhållandena för dem är lämpliga.
Klimatet (t.ex. temperatur, regnmängd,
solskenstimmar), marken och förekomst av
föda, rovdjur, parasiter och tävlande arter
bestämmer var en art kan förekomma.
Det område där man normalt hittar en art
kallas för artens habitat (livsmiljö).
Ekologi behandlar bl.a.
en arts livsmiljö eller habitat
hur populationerna är sammansatta, åldersoch könsfördelningar
hur populationssammansättningen och
storleken förändras
växelverkan arter emellan.
Alla arter har olika ekologi.
För att kunna skydda en hotad art och vidta
rätt skyddsåtgärder måste man känna till
artens ekologi.
Ljus
Temperatur
Nederbörd (pH)
Berggrundens egenskaper
Vind
Jordmån
Tillgång på mineralämne
Abiotiska faktorer (icke-levande)
Biotiska faktorer (levande)
Växtsamhällen (producenter)
Djursamhällen (konsumenter)
Populationer
Populationer
Växtplankton
Växter
Förstahandskonsumenter
Växtätare
Andrahandskonsumenter
Små rovdjur
Tredjehandskonsumenter
Större rovdjur
Fjärdehandskonsumenter
Stora rovdjur
Toppkonsumenter
Nedbrytare (destruenter)
Svampar
Populationer
Bakterier
Stora rovdjur / Människa