LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

advertisement
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING
Ämne:
Skolår:
Biologi
Arbetsområde:
Fotosyntes, ekologi, etologi
År 7
Skolhagenskolan:
2010-08-19
Mål att sträva mot:
• Utveckla kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin
omgivning.
• Utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess utnyttjande.
• Utveckla kunskap om olika livsformer och deras betingelser.
• Utveckla kunnande om de olika arbetssätten inom biologin, som
fältobservationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska
modellerna.
Bedömningens inriktning:
• Du kan beskriva och förklara omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv.
• Du kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga diskussioner både muntligt
och skriftligt.
• Du kan identifiera och lösa problem genom experiment och reflektion.
• Du har insikt om sambandet mellan begrepp, modeller och teorier.
Mål för undervisningsområdet:
•
•
•
•
Du ska kunna hur fotosyntesen fungerar och dess roll för jordens liv.
Du ska kunna hur djur och växter samspelar.
Du ska kunna kolets och vattnets kretslopp.
Du ska kunna beskriva djurs beteenden med biologiska begrepp.
Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta:
•
•
•
Fotosyntes, etologi och ekologi.
Lärargenomgångar, diskussioner, praktiska övningar och skriftligt arbete.
Området syftar till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att
främja omsorgen om och respekten för naturen.
Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:
•
•
•
Du fördjupar dina kunskaper om ekologiska begrepp.
Du utvecklar din förmåga att resonera, reflektera och diskutera.
Du utvecklar din förmåga att använda dina kunskaper relevant i nya
situationer.
Download