Rapid dna-teknik för snabb dna-analys av personprov

Kriminalteknik 1 2013
Kriminalteknik 1 2013
Rapid dna-teknik för
snabb dna-analys
av personprov
Dna-profiler från personprov
kan med nya tekniker tas fram
på 90 minuter. Vissa är modifieringar av befintliga tekniker,
medan andra bygger på nya
koncept. Teknikerna är spännande och har potential i olika
applikationer, men är än så
länge behäftade med vissa
svårigheter och mer komplicerade än vad som anges.
En av drivkrafterna bakom utvecklingen av Rapid dna-teknik är situationen i USA med
historiskt sett långa handläggningstider och omfattande
”backlogs” för brottsplatsspår
och personprov. Uppgifter
gör gällande att det kan ta 180
dagar för att ta fram resultat
och få svar från en registersökning av ett personprov.
Förutsättningarna och situationen med exempelvis handläggningstider och ”backlogs”
i Sverige kan tillnärmelsevis
inte jämföras med USA. För
registertopsningar levereras
i merparten av fallen en eventuell träffrapport inom två till
fem dagar.
En annan bidragande orsak
är att USA:s gränskontroll
16
önskar få till stånd snabba
analyser av personprov för att
söka mot de amerikanska dnaregistren i samband med immigrationskontroll. En sådan
process får inte ta alltför lång
tid i anspråk. Identifieringsbehov av levande och döda personer i militära sammanhang
har också drivit på utvecklingen. Amerikanska staten
och armén har med den bakgrunden stöttat utvecklingen
av snabbare dna-analyser av
personprov. Vissa metoder
är modifieringar av befintliga
tekniker. National Institute of
Standards and Technology,
NIST, har validerat en trimning
av existerande laboratorietekniker så att en dna-profil från
salivprov kan tas fram inom 90
minuter. I dagsläget kan SKL
ta fram en dna-profil inom sex
timmar för så kallade gräddfilsprov och vi tittar på den
modifierade tekniken som en
möjlig framtida metod.
Kommersiella företag har även
utvecklat nya system där hela
den biokemiska processen
med att utvinna dna, kopiera
valda markörer, elektrofores
och databearbetning integrerats i ett kassettformat, ett
makrochip, med tillhörande
instrument- och mjukvarustöd. Exempel på dessa system är DNAscan Rapid DNA
Analysis System som utvecklats av GE Healthcare, och
RapidHIT 200 som utvecklats
av IntegenX.
kopiering av valda markörer i
arvsmassan och elektrofores
integrerats. I själva instrumentet finns den mjukvara
som behövs för att utvärdera
dna-profilen och möjligheter
för extern kommunikation.
Investeringskostnaden för ett
instrument ligger över 2 miljoner kronor och grundkostnaden att ta fram en dna-profil
med en enkelanalys är idag
drygt 20 gånger dyrare än de
dubbelanalyser SKL utför på
registertopsningar.
I en analysomgång ingår upp
till fem prover. Funktion för
sedvanlig mängdbestämning
av dna:t finns inte integrerat
och kan inte utföras vid sidan
om. Tekniken bygger istället
på att det finns ett överflöd av
dna, som i personproverna,
där en begränsad delmängd
används. Prestandan är
sämre än för beprövad
laboratorieanalys, med fler
misslyckade analyser, något
som företaget arbetar med
att förbättra. Utformningen
medger inte i nuläget att dnaextraktet sparas för ytterligare
analyser eller arkivering.
Instrumentet är olämpligt för
analys av spår från brottsplats, då dessa ställer avsevärt högre krav på känslighet,
kvalitets- och kontaminationskontroll samt arkiveringsmöjlighet. Brottsplatsspår är en
heterogen grupp, vilket
medför krav på flexibilitet efter det enskilda
spårets förutsättningar. Dessutom måste
möjligheten finnas att
kunna utföra ytterligare
analyser av ett spår. Med
nuvarande analyslösning
bedöms instrumentet inte
heller kunna anpassas för
brottsplatsspår.
tillverkaren kommer det att på
sikt gå att välja andra kombinationer av markörer som då
överensstämmer med de som
används för det svenska dnaregistret.
Med nuvarande prestanda,
kostnader med mera ser vi
inte att instrumentet utgör
ett komplement till befintlig
analysteknik för svensk polis,
men SKL kommer att följa
utvecklingen och de applikationer som följer.
Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till
[email protected]
Johannes Hedman
specialist, SKL
och Ricky Ansell
verksamhetsexpert, SKL
Produkten är i nuläget anpassad till de markörer som krävs
för registrering i USA:s
dna-register, endast sju av
europastandardens tolv
markörer ingår. Enligt
Instrumenten är förhållandevis små, men inte bärbara.
Till exempel väger RapidHIT
omkring 80 kilo. De kan användas i mobila laboratorier.
De nya systemen är framtagna
för personprov, saliv på tops,
och användbarheten bygger
på att det finns möjlighet att
söka de framtagna resultaten
mot dna-register. NEC planerar att under 2014 lansera ett
analyssystem i resväskeformat, med en vikt strax över
30 kg.
RapidHIT 200 är det
första kompakta
dna-analyssystem
för personprov som
introducerats på marknaden. I ett
kassettformat har funktionerna för utvinning av dna,
Illustration: Ylva Hammarlund, SKL
17