Vuxenliv och åldrande - Psykologiska institutionen

GÖTEBORGS UNIVERSITET
KURSPLAN
Psykologiska institutionen
_________________________________________________________________________________________________
GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Psychology
Psykologi: Vuxenliv och åldrande
20 poäng
(Psychology: Adult Development and Aging)
PY0540
Kursplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-11-11 att gälla
från och med höstterminen 2005, med ändring av institutionsstyrelsen 2005-05-02, av
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-06-15.
Kursens inplacering i utbildningslinje mm
Kursen ges som fristående kurs.
Utbildningsområde: SA
Kursens mål
Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha förvärvat grundläggande
kunskaper i psykologi, särskilt i vuxenlivets och åldrandets psykologi.
Kursens innehåll
Kursen ger baskunskaper i allmän psykologi samt grundläggande kunskaper om
psykologiska förhållanden och förändringar under vuxenliv och åldrande.
Kursen består av följande fyra delkurser:
1 - Allmän psykologi (5 p)
Delkursen ger en allmän introduktion till psykologin med avseende på historisk framväxt
av ämnet, grundläggande psykologiska begrepp, teorier och metoder samt en översikt inom
allmänpsykologins delområden: psykobiologi, perception, motivation, emotion och
kognition. I kursen behandlas även grundläggande forskningsmetodik, särskilt design och
metodfrågor som aktualiseras i forskning om livslång utveckling. Kursen behandlar även
metoder för granskning av forskningsbaserad litteratur samt litteratursökning.
Undervisningen består av lektioner.
Delkursen examineras genom individuell, skriftlig tentamen.
2 - Kognitiv och neurobiologisk förändring (5p)
Delkursen behandlar neurobiologiska och kognitiva förändringar under vuxenliv och
åldrande, särskilt demens och andra sjukdomar och hjärnskador som påverkar inlärning,
minne, språk och andra kognitiva funktioner. Metoder för neuropsykologisk och kognitiv
bedömning av sådana förändringar och tillstånd belyses.
Undervisningen består av lektioner och seminarier/laborationer.
Delkursen examineras genom individuell, skriftlig tentamen.
1
3. Personlighet och socioemotionell förändring (5p)
Delkursen behandlar personlighet, psykiskt välbefinnande och livskvalitet i vuxenliv och
åldrande, särskilt välbefinnande utifrån olika aspekter på social anknytning och integration
i familjsystem, arbetsliv och efter pensionering. Psykologiska och socialpsykologiska
utvecklingsteorier om vuxenliv och åldrande belyses tvärkulturellt samt utifrån ett könsoch generationsperspektiv. Depression, ångest och annan psykisk ohälsa belyses liksom
metoder vid bedömning av sådana tillstånd.
Undervisningen består av lektioner och seminarier/laborationer.
Delkursen examineras genom individuell, skriftlig tentamen.
4. Hälsa och anpassning till förändringar (5p)
Delkursen behandlar normalbiologiska förändringar och sjukdomar som påverkar
individens funktionsförmåga, särskilt hälsopsykologiska aspekter på individens bemästring
och anpassning till sjukdom och funktionsnedsättning utifrån ett flervetenskapligt biopsyko-socialt perspektiv. Hälsobeteende och metoder för bedömning av hälsa och
funktionsförmåga belyses. Utifrån en individuell uppgift belyses även funktionella
konsekvenser av hälsomässiga förändringar där samspelet mellan biologiska, psykologiska
och sociala faktorer i vuxenlivet och åldrandet analyseras.
Undervisningen består av lektioner och ett obligatoriskt integrationsseminarium.
Delkursen examineras genom individuell, skriftlig tentamen samt muntlig redovisning vid
ett seminarium.
Undervisning
Se respektive delkurs.
Examination och betygssättning
För delkurserna används betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betygen baseras
på hur väl den studerande uppnått målen för respektive delkurs. För att erhålla slutbetyget
Väl godkänd krävs detta betyg på minst tre av de fyra delkurserna.
För studerande som underkänts ges möjlighet till förnyat prov.
Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov, har rätt att begära att annan
examinator utses. Ansökan ställs till berörd institutionsstyrelse.
Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna
kursplan inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får
göras enligt den äldre kursplanen.
Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen senast givits.
Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.
Förkunskaper
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
2
Övrigt
Kursen är avsedd för studerande som önskar grundläggande kunskap inom allmän
psykologi samt särskilt om vuxenlivets och åldrandets psykologi. Kursen går att bygga på
med fortsättningskurs i psykologi.
Kursen ges vid Psykologiska institutionen med bistånd av lärare från andra institutioner
och andra discipliner som är engagerade i forskning om vuxenliv och åldrande.
Kursledaren ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en kursutvärdering under
kursens gång eller i slutet av kursen.
Litteratur
Se nästa sida!
3
LITTERATUR
Andersson Lars
Anderson Norman &
Anderson Elisabeth
Grimby Agneta &
Grimby Gunnar
Socialgerontologi.
Studentlitteratur, 2001
(ISBN 91 44 0145 2 X)
377 s
Emotional Longevity: What really determines
how long you live. Viking, 2003
(ISBN 0670031852)
272 s
Åldrandets villkor.
Studentlitteratur, 2001
(ISBN 91 44 016 301)
224 s
Marcusson Jan, Blennow Kaj, Skoog Ingmar & Wallin Anders
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar.
Liber AB, Stockholm, 2003
(ISBN 91-47-04-953-7
Smith Edward m.fl.
Socialdepartementet
Atkinson & Hilgard’s Introduction
to Psychology. 14th ed.
Wadsworth/Thomson Learning, 2003
(ISBN 0-15-505069-9)
Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring.
(Sammanfattning av diskussionsbetänkandet
av den parlamentariska äldreberedningen,
SENIOR 2005)
(ISBN 913821 6507)
100 s
540 s
40 s
Schaie Warner &
Willis Sherry
Adult Development and Aging. Pearson Higher
Education, New Jersey, UK, 2002
(ISBN 0130 89 4397)
486 s
Wikby Anders &
Johansson Boo
Biologiskt åldrande.
Studentlitteratur, 1998
(ISBN 91-44-00441-9)
171 s
Ågren Margareta
... en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års
ålder. Rapport nr 75. Institutet för gerontologi,
Jönköping 1995
(ISBN 91-85542-75-X)
Ytterligare litteratur om högst 300 sidor.
4
65 s