Psykologiska perspektiv – översikt

advertisement
Psykologi
Psykologiska perspektiv
PSYKOLOGISKA FRÅGESTÄLLNINGAR
1.
Hur har jag blivit den jag är?
2.
Arvet eller miljön?
3.
Finns det en inre bestående kärna i vår personlighet?
4.
Har människan en stark egen vilja eller styrs vi av inre/yttre
faktorer?
5.
Var kommer först tanken eller känslan?
6.
Hur ska man studera mänskligt beteende vetenskapligt?
DE PSYKOLOGISKA PERSPEKTIVENS
FRAMVÄXT
1850-tal
Darwin
utvecklas till
sociobiol
ogi
Inlärningspsykologi
1900 psyko
analy
s
1850
1980-tal
kognitiv
psykologi
1940-tal humanistisk
psykologi
1900
1950
1990tal
neurop
sykolo
gi
2000
FREUD OCH PSYKOANALYSEN
- Mänskligt beteende
förstås genom det
omedvetna
- Barndomen har stor
betydelse
- Betonar inre omedvetna
konflikter
- Försöker tolka och förstå
det omedvetna
BEHAVIORISMEN
(INLÄRNINGSPSYKOLOGIN)
- Människan som ett
tomt blad
- Allt beteende är inlärt
- Vårt beteende styrs
av yttre faktorer
- Studerar det synliga
och mätbara
beteendet
DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET
 Människan är fri och gör
sina egna val
 Varje människa är unik
 Vill förstå och tolka
mänskligt beteende
 Är emot
naturvetenskapliga
metoder
DET KOGNITIVA PERSPEKTIVET
Vill förklara
människans
tankeprocesser
Studerar perception,
minne, språk och
inlärning
Vill visa hur våra
tankar påverka
känslor och
handlingar
NEUROPSYKOLOGI
o Förklarar relationen
mellan de mentala
funktionerna och hjärnan
o Analysera störningar av
intellektuella,
känslomässiga och
personlighetsmässiga
funktioner.
o Studerar genom att mäta
och filma aktiviteten i
olika delar av hjärnan
• Medvetet
(tankar och
handlingar)
• Stark vilja
• Omedvetet
(tankar och
handlingar)
• Stark vilja
• Svag egen vilja
• Medvetet
(tankar och
handlingar)
Kognitiv
psykologi
Behaviorism
Humanistisk
psykologi
Psykoanalys
• Svag egen
vilja
• Omedvetet
Download