presentation av
frikyletekniker
Vad är frikyla?
Frikyla
Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt — miljöpåverkan
och energiförbrukning är liten jämfört med traditionella kompressorkylanläggningar.
Man producerar frikyla för komfortkylning och processkylning genom att använda
naturlig kyla i vatten eller luft. Anläggningarna är oftast stora och anslutna till ett
fjärrkylenät för en stad eller till en stor förbrukare (ex vis ett sjukhus).
Av storleken följer även att anläggningarna sköts professionellt, detta ger ytterligare
fördel både driftsekonomiskt och miljömässigt jämfört med små punktanläggningar.
Driftssäkerheten är genomgående hög för frikyleanläggningar.
De flesta frikyletekniker är dessutom tysta och har ingen utrymmeskrävande
apparatur hos användaren.
Den största vinsten med frikyla är dock miljömässig. Betydligt mindre elanvändning
(-90% snökyla) och inga miljöfarliga köldmedier behövs.
Nedan följer en presentation av frikyletekniker och kompletterande tekniska lösningar
för sådan frikyla som inte täcker hela kylbehovet.
Utredning gjord av: ESAM AB • Torsten Berglund Senior konsult energi
Mobil: +46 70 667 57 07• E-post: [email protected]
Färskvattenkyla
•
Obehandlat och naturligt kallt (+8
grader) vatten hämtas upp i
brunnar.
•
Kylan distribueras via det
befintliga vattenledningsnätet.
•
Från den befintliga
vattenledningen görs en avgrening
för att separera ut vattnet för
kyländamål.
•
Vattnet distribueras sedan
antingen direkt ut i fastigheten och
fungerar som köldbärare eller leds
till en fjärrkylacentral i fastigheten
för överväxling till ett
köldbärarsystem.
•
Inne i fastigheten kyler det kalla
vattnet luften.
•
Slutligen leds vattnet, som nu är
+16 grader, ut på dagvattennätet
och tillbaka till naturen.
Snökyla
• Under vintern lagras snö som smälts under sommaren.
• Träflis används som isolering mot alltför snabb avsmältning.
• Smältvattnet renas och växlas till det interna kylsystemet för
att kyla luften och apparater under sommarhalvåret.
• Metoden är gammal och beprövad och kan användas överallt.
där snö finns eller kan tillverkas (snökanoner).
• Mer än 90 % eleffektivisering jämfört med kompressorkyla.
Havskyla
• Utnyttjar kallt vatten från havet.
• Vatten med en temperatur på mellan 4-6 grader pumpas upp och
kyler via värmeväxlare vattnet som cirkulerar i fjärrkylenätet.
• Därefter släpps returvattnet, som nu håller en
temperatur på 12—16 grader, ut i havet igen.
Solkyla
• Solkylan i detta exempel utnyttjar möjligheterna att få en varm och en kall
sida i ett batteri med ett kärl med vatten och ett kärl med salt
• Värmen från solfångaren leds till saltkärlet som upphettas och vatten avgår
• Vatten kondenserar i vattenbehållaren som har undertryck.
• Vattenånga övergår till saltet och en kall (vattnet) och en varm(saltet) sida har
skapats. Kylan kan användas i kylanläggningen
• Solkyla kan produceras på flera andra sätt men kräver då tekniskt
komplicerad apparatur.
Bergkyla/geokyla
Geokyla
Två principiellt olika tekniker:
1.
2.
Borrhål med sluten slinga som
kyler vatten. Direkt anslutet tillexempelvis ett ventilationssystem.
Borrat hål med sluten slinga
anslutet till en värmepumpmöjlighet att använda borrhålet
till kylning på sommaren och
värme på vintern
Båda teknikerna kan också vara
anslutna till en akvifer, dvs
grundvattenkyla där grundvatten
pumpas upp och runt i en
värmeväxlare.
Luftkyla, älvkyla
•
•
•
•
•
Under vinterhalvåret är den kalla utomhusluften basen i kylanläggningen.
Då utomhusluften är kallare än +7°C räcker kylan för att förse hela fastighetens
kylsystem med kyla.
Under sommarhalvåret pumpas kallt vatten upp ur älven. Det kalla vattnet kyler de
två unika CO2-kylmaskinernas köldmedium vilket gör att elförbrukningen för
kylproduktion minskar avsevärt.
Det kalla älvvattnet kyler även den varma inluften i ventilationssystemet vilket bidrar
till att hålla önskad inomhustemperatur i lokalerna på sommaren.
Älvvattnet går i retur ut till älven.
8
Passivkyla
Passiv kyla eller solavskärmning
• Sänker inomhustemperaturen >2,5°C
• Kan utformas som del av byggnaden (utsprång,
balkonger etc)
• Kan kombineras med solceller för elproduktion