Högåsen vattenverk.
1
Högåsen vattenverk.
2
Vattenverket vid Högåsen ägs av Nyköpings- och
Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF
(Nyköping Oxelösund Vattenverks Förbund).
Vattenverket producerar cirka 15 000 m³ vatten per dygn.
3
Det naturliga kretsloppet
Vatten är förutsättningen för allt liv på jorden. Därför måste vi
vårda det och behandla det med respekt.
Från våra sjöar och hav avdunstar vatten och bildar regnmoln.
En del regn faller tillbaka över vattnet och en del över
marken, där det mesta sugs upp av växtligheten under den
varmare årstiden. En del av vattnet sjunker ner genom
marken till grundvattenlagren. Grundvatten är det vatten som
finns naturligt under marken och som fylls på av regn och
snösmältning.
Vägen till Nyköping.
Sjön Yngaren
Ibland gör vi människor så att vattnet tar en liten omväg från
sitt naturliga kretslopp.
K
Vatten pumpas från Yngaren till vattenreningsverket
i Högåsen.
K
Där renas vårt dricksvatten och pumpas sedan ut
genom ledningsnätet till konsumenterna i Nyköping.
K
När vattnet är använt och smutsigt pumas det via
avloppen till avloppsreningsverket i Brandholmen där
det renas.
K
Slutligen når vattnet naturen igen när det släpps ut
i mellanfjärden.
4
I Nyköping är 20 % av dricksvattnet naturligt grundvatten.
Resterande 80 % av vårt dricksvatten är producerat av
ytvatten från sjön Yngaren. Skillnaden mellan grundvatten och
ytvatten är bland annat att grundvattnet håller en jämn, kall
temperatur och är bättre skyddat mot föroreningar. Att det är
kallt är bra för då trivs inte farliga bakterier.
Högåsen
vattenreningsverk
Nyköping
Brandholmen
avloppsreningsverk
Mellanfjärden,
havet
Så här renas vattnet vid Högåsen.
1.
Filteranläggning
Ytvatten från sjön Yngaren pumpas till Högåsens
vattenverk. Där låter man sjövattnet passera en
filteranläggning. Vattnet pressas igenom långa,
smala trummor, ut genom filter. Filtret består av
pyttesmå hål som är mycket mindre än hålen
i ett kaffefilter.
Med jämna mellanrum spolas trummorna av med
högtrycksduschar för att filtret inte ska bli igensatt.
I filteranläggningen renas vattnet från alger och
skräp.
5
2.
Infiltrationsbassäng.
Efter filtreringen pumpas vattnet ut i stora infiltrationsbassänger.
Högåsens vattenverk ligger i en naturlig grusås och där finns tre infiltrationsbassänger som tillsammans har en yta på cirka 10 000 kvadratmeter.
Bassängerna är cirka 1,5 meter djupa.
Det översta bottenskiktet består av ett lager fin sand. Under sanden finns
det naturliga gruset. Vattnet i bassängerna sjunker sakta ner genom sand
och grus och silas och renas på så vis.
6
3.
Grundvattendepåerna.
Till slut är vattnet från Yngaren nere i de naturliga grundvattendepåerna.
Vägen ner genom grus och sand har förutom reningen också gett vattnet
smak av naturliga salter och mineraler. Det tar 4-5 veckor för vattnet att
rinna ner till grundvattendepåerna på cirka 30 meters djup.
Det översta sandskiktet tvättas en gång per år med hjälp av en speciell
maskin som liknar en skördetröska.
7
4.
Brunnar och lågreservoar.
Med hjälp av borrade brunnar pumpar man upp
grundvattnet och samlar det i en så kallad låg­
reservoar.
Det är ett vattenmagasin under marken dit man
leder in vattnet innan det pumpas ut i ledningsnätet. Det gör man för att det alltid ska finnas
vatten till pumparna i vattenverket, även om det
någon gång skulle bli torka.
8
6.
Klart.
NaOH
NaClO
Det renade och fina dricksvattnet är därmed
redo att pumpas ut i ledningsnätet till våra
kranar.
9
5.
Tillsatser.
För att förhindra att ledningarna korroderar
(rostar) tillsätter man en liten del natrium­
hydroxid (NaOH) för att justera vattnets
pH-värde.
Man tillsätter även en liten del natriumhypoklorit
(klor, NaClO) som extra säkerhetsåtgärd så att
det inte bildas några bakterier i vattnet på vägen
till konsumenterna.
Vatten.
Ledningsnät och läckor
I Nyköpings kommun finns cirka 90 mil ledningar
för att kunna distribuera dricksvatten och ta hand
om avloppsvatten och dagvatten (dagvatten är regn
och smältvatten). Ibland börjar våra dricksvattenledningar läcka. Det kan t ex bero på små rörelser i marken men också att materialet i gamla ledningar »ger upp«
– vissa ledningar är mer än 100 år gamla. I Nyköping lagar
vi cirka 50 läckor varje år.
10
Vattentorn
Vattnet pumpas ut till konsumenterna via ledningsnätet. Det vatten
vi inte spolar ut genom kranarna och använder går vidare till vattentornet. Det är för att det alltid ska finnas vatten tillgängligt. Vattentorn
(kallas även reservoarer) fungerar också som tryckutjämnare för
ledningsnätet.
Vattenförbrukning
I Sverige använder vi i genomsnitt 200 liter vatten per person och dygn.
På ett år blir det nästan 70 000 liter per person.
Om man delar upp Sveriges vattentillgångar på hur många som bor här
så har varje svensk tillgång till 20 000 kubikmeter vatten per år.
I t ex Israel är den siffran 300 kubikmeter (1 kubikmeter är 1000 liter).
Hårt eller mjukt vatten
I tabellen kan du se hur hårt vatten, hur mycket fluor och vilket
pH-värde som råder där du bor.
Man säger att vatten är hårt när det innehåller mycket kalcium
och magnesium. Hur mycket tvätt- och diskmedel man behöver
beror på hur hårt vattnet är. Hårt vatten kräver högre dosering
än mjukt, eftersom det löddrar sämre. Följ anvisningarna på
förpackningen. I Nyköpings kommun råder en blandning av
mjukt (0-6 °dH), medelhårt (6-13°dH), och hårt (över 13°dH)
vatten. Vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader °dH.
Flourid
Flourid är det som vi också kallar för fluor, är ett ämne som
finns naturligt i marken. En liten del fluorid i dricksvattnet är
bra eftersom det motverkar karies, en lämplig mängd är
0,8–1,2 mg/liter. För mycket fluorid kan däremot ge fläckar
på tänderna.
Hårdhet dH
Fluorid mg/l
pH-värde
Aspa
8,8
0,59
7,5
Centrala
Nyköping
6,6
0,70
8,1
Edstorp
11,0
1,30
7,6
Högåsen
6,5
0,71
8,0
Lästringe
7,5
0,79
7,5
Runtuna
7,5
0,82
7,7
Råby
9,0
1,30
7,8
Stavsjö
2,4
0,12
7,9
Tystberga
15,1
0,87
7,6
Ålberga
5,0
0,75
7,9
Ph-värde
Högåsens vattenverk har ett utgående vatten med ett ph-värde
av 8,4. Ett neutralt ph-värde är 7,0.
Eftersom vi har gott om vatten i Sverige är det också billigt.
I Nyköping betalar vi ungefär 2 öre/liter. I det priset ingår
också att vi får vårat avloppsvatten omhändertaget och renat.
Underhållet av ledningssystemet ingår likaså.
11
Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder inom
räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.
Producerad av Kommunikationsavdelningen i samarbete med Tekniska divisionen.
Tryckt
hos X 2010.
divisionen maj
2011.
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm.