Ordning och reda i Nyköping

advertisement
Ordning och reda i Nyköping
Inga-Lisa Sundström
Maria Fredriksson
Ordning och reda i Nyköping
• Från besparing till belöning
• Från underskott och dålig koll
till överskott med bättre kontroll
Ekonomistyrning i förändring
inom Vård & Omsorg i Nyköpings kommun
Vad ska vi prata om?
• Förutsättningar i Nyköping
• Så här har vi haft det
• Nu jobbar vi så här
• Vad har blivit bättre?
• På gång
Förutsättningar i Nyköping
Nyköping växer
50 948
invånare
51 500
51 000
50 500
50 000
49 500
49 000
48 500
48 000
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 jun08
% ökn Riket
% ökning Nyköping
Antal invånare i Nyköping
Årlig procentuell ökning
Antal invånare
Befolkningsutveckling 1992-2008
Även de äldre blir fler
Andel invånare som är 65 år och äldre
21%
20%
19%
18%
17%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nyköping
Riket
Jämförbara kommuner
De allra äldsta är redan ganska många…
Andel invånare som är 80 år och äldre
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nyköping
Riket
Jämförbara kommuner
Styrning i Nyköpings kommun
• Beställar-utförar-modellen
– Nämnderna - VAD
– Produktionen – HUR
– KS – produktionsstyrelse med personalansvar
• Rambudget
• Målstyrning
Nyköpings kommun 2009
Ekonomiska kretsloppet i Nyköping
Årsredovisning
Analysdagar
Beslut i KS
mars år 2
mars år 0
Anvisningar med
Övergripande mål och
ekonomiska ramar
Delårsrapport
Per sista aug år 1
Beslut i KS april år 0
Verksamhetsuppföljning
Budgetberedning
aug år 0
Varje månad
år 1
Budget
Beslut i KF
okt år 0
Jämförande nyckeltal - övergripande
Mest lagom
kommun
Rangordning
1
Avvikelse
från median
33,2 (Alvesta)
51,6
73
(Rang 21)
59,6
145
70,5
218
83,8
290
114,5
Jämförande nyckeltal - äldreomsorg
Kr/invånare 80 år och äldre
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
2000
2001
Nyköping
2002
Riket
2003
2004
2005
2006
Jämförbara kommuner
2007
Jämförande nyckeltal - äldreomsorg
Redovisad nettokostnad i förhållande till standardkostnad
0 innebär Redovisad nettokostnad = Standardkostnad
0
1998
1999
2000 2001
2002
2003
2004 2005
-5
-10
-15
-20
-25
Nyköping
Riket
Jämförbara kommuner
2006
2007
Jämförande nyckeltal - äldreomsorg
Andel invånare 80 år och äldre
med särskilt boende eller insatser i ordinärt boende
42%
40%
38%
36%
34%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nyköping
Riket
Jämförbara kommuner
Jämförande nyckeltal - äldreomsorg
Fallskador per
1000 invånare
80 år och äldre
Andel över 80 år
m mer än 3
psykofarmaka,
Andel över 80 år
som beviljats
färdtjänst
Antal
%
%
1
47 (Tjörn)
1,1 (Jokkmokk)
81,7 (Höör)
73
84
4,5
47,8
145
102
5,8
41,1
6,0
40,3
(Rang 161)
6,8
(Rang 153)
34,6
10,8
14,7
Rangordning
218
129
135
(rang 235)
290
223
Jämförande nyckeltal - äldreomsorg
Personalens
utbildning
Personalomsättning
%
%
1
86,9 (Hörby)
0 (Härnösand)
73
73,8
5,2
145
67,8
6,4
Rangordning
62
218
(Rang 210)
61,9
7,9
8,0
(Rang 224)
290
35,8
35,8
Jämförande nyckeltal - handikappomsorg
Kr per invånare 0-64 år
7 500
6 500
5 500
4 500
3 500
2001
2002
Nyköping
2003
Riket
2004
2005
2006
Jämförbara kommuner
2007
Jämförande nyckeltal - handikappomsorg
Andel personer av invånare 0-64 år med insatser enligt LSS
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
2001
Nyköping
2002
2003
Riket
2004
2005
Jämförbara kommuner
2006
2007
Ekonomiska kretsloppet i Nyköping
Årsredovisning
Analysdagar
Beslut i KS
mars år 2
mars år 0
Anvisningar med
Övergripande mål och
ekonomiska ramar
Delårsrapport
Per sista aug år 1
Beslut i KS april år 0
Verksamhetsuppföljning
Budgetberedning
aug år 0
Varje månad
år 1
Budget
Beslut i KF
okt år 0
Ekonomistyrning
inom division Vård & Omsorg
Division Vård & Omsorg
Divisionschef
Område Birger
Myndighetsfunktion
Ledningskontor
MAS
Specialistfunktion
Område Erik
Område Magnus
Område Valdemar
Områden inom division Vård & Omsorg
Divisionschef
Område Erik
Område Birger
Äldreboenden
Demensboenden
Kortvård
Hemtjänst
Dagcentraler
Nattpatrull
Larmcentral
Anna restaurang
Äldreboende
Demensboende
Kortvård
Dagvård
Hemtjänst
Gruppbostäder
Daglig verksamhet
Sysselsättning
Verks för psykiskt
funktionshindrade
Boendestöd
Personligt ombud
Område Magnus
Område Valdemar
Äldreboende
Demensboende
Hemtjänst
Gruppbostäder
Korttidsvistelse
Fritids/korttidstillsyn
Ledsagare
Kontaktperson
Avlösare
Bemanningscentral
Äldreboenden
Demensboenden
Kortvård/växelvård
Hemtjänst
Gruppbostäder
Personlig assistans
Boendestöd
FAKTA
äldreomsorgen 2008
•
•
•
•
•
624 lägenheter
1 261 personer
920 personer
180 personer
82 år
• 80 år
Äldre- och demensboende (15 st)
Hemtjänst (20 grupper)
Trygghetslarm
Matdistribution
Genomsnittsålder vid
inflytt till äldre- och demensboende
Genomsnittsålder för
hemtjänst, nytt beslut
FAKTA
handikappomsorgen 2008
• 129 personer
• 184 personer
• 59 personer
• 26 personer
• 87 personer
• 38 personer
• 211 personer
• 101 personer
Boende för funktionshindrade (22)
Daglig verksamhet/sysselsättning
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson/-familj
Boendestöd
Historik – så här har V & O haft det
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stora besparingar 2003-2005, 70 Mkr
Underskott
Ständigt jagade i efterhand
Budget klar i mars – april
Inte överens med nämnden
Procapita, bristfällig statistik
Ständigt ifrågasatta
Genomlysning av verksamheter
Otydlighet
Nu jobbar division Vård & Omsorg så här
Nu jobbar V & O så här - Nämnd
• Förändrad styrning från nämnden
–
–
–
–
–
Utgår från volymer och á-priser
Uppföljning av volymer månadsvis
Avstämning mot nämnden 3 ggr per år
Särskilda uppdrag
Uppföljning
Nu jobbar V & O så här - Division
• Förändrad styrning inom divisionen
–
–
–
–
–
Tydligare ledningslag
Uppdrag - handlingsplaner
Divisionstänkande – koncerntänkande
Framförhållning
Konkretare ekonomiansvar – varje chef tar fram
• behovsbudget på våren
• verksamhetsplan
• prognos varje månad
• verksamhetsberättelse
– Uppföljning
Nu jobbar V&O så här – Division (forts)
• Chefsstöd
–
–
–
–
–
Ekonomer
”Budgetförutsättningar/lathund”
Ekonomiutbildning för chefer
HR
Kommunikatör
Vad har blivit bättre?
Vad har blivit bättre?
– Från besparing till belöning
– Från underskott och dålig koll
till överskott med bättre kontroll
• Bättre underlag i budgetdiskussioner med
nämnden, KS och centrala ekonomi
• Andra tror på vad vi säger
• Bättre underlag för avstämning löpande under året
• Cheferna har bättre kontroll, tar större ansvar för
ekonomin
Vad har blivit bättre? (forts)
– Från besparing till belöning
– Från underskott och dålig koll
till överskott med bättre kontroll
• Bättre analyser i bokslut
– vi vet varför det blev som det blev
• 2007 överskott
- belönade med 2,6 Mkr som får användas till
Kvalitetshöjande effekter av engångskaraktär med
inriktning mot personal
• Arbetsro
• Ordning och reda
Ändå saknar vi
• Ett vettigt budgetverktyg
• Ett vettigt prognosverktyg
• Rapportverktyg från verksamhetssystemet
• Använder Excel och åter Excel
På gång
På gång (ett axplock)
• Hur hantera privatiseringen
• Hur komma till rätta med kvarvarande underskott
inom handikappomsorgen
• Kompetensförsörjning
• Hemsjukvården
På gång (förhoppningsvis)
• Ett vettigt budgetverktyg
• Ett vettigt prognosverktyg
• Rapportverktyg från verksamhetssystemet
• Lite färre Excelblad
Ordning och reda i Nyköping
• Från besparing till belöning
• Från underskott och dålig koll
till överskott med bättre kontroll
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards