Kylsystemet

advertisement
Öresundsverket / CHP Malmö
Fakta om
Kylsystemet
Vatten från Öresund kyler Öresundsverket – kylande vatten
som är nödvändigt för en säker och effektiv elproduktion.
Kortfakta
• De två pumpar som pumpar upp vattnet i svalltornet har en maxeffekt
på vardera en megawatt.
• Den underjordiska ledningen där kylvattnet strömmar in är en 2 300 meter
lång åder från intagsstationen fram tillverket.
• Den stora rörledningen är gjord i glasfiberarmerad plast och har en
diameter på 2,2 meter.
• Vattenflödet i ledningen är 3 000–6 500 liter – per sekund.
• För att förhindra att småfisk sugs in i rörsystemet med vattnet finns
det ett antal sensorer vid intaget som avger en mycket svag ström.
Den har en avvisande effekt på fisken.
• Det finns dessutom galler vid intagen som ska förhindra att tång, sjögräs
och skräp följer med vattnet in i systemet.
• För att minska påväxten av musslor i ledningen kan vid behov hypoklorit
doseras till kylvattnet.
• När kylvattnet passerat systemet och släpps ut i havet igen får det, enligt
miljötillståndet, vara högsta 10 grader varmare än när det togs in.
Så här fungerar det
När kraftvärmeverket producerar el och fjärrvärme uppstår en del spillvärme som inte kan tas tillvara som
fjärrvärme utan måste kylas bort av kylsystemet – i första hand i ångturbinens stora kondensator.
Så här går det till steg för steg:
• Vatten från Öresund tas in vid en intagsstation
några kilometer från verket.
• Två mycket kraftiga pumpar för upp havsvattnet
i ett 14 meter högt s k svalltorn.
• Från svalltornet strömmar sedan vattnet med
självfall genom en underjordisk ledning fram till
verket där det kyler bort spillvärmen.
• När kylvattnet kommer fram till verket delas
flödet upp i ett huvudflöde och ett mindre flöde.
•H
uvudflödet går genom ångturbinens kondensor
– den stora värmeväxlare där ångan (efter att ha
strömmat igenom ångturbinen för att producera el)
kondenseras till vatten igen. Detta vatten pumpas
till pannan för att återigen bli ånga till ångturbinen.
• Det mindre flödet kyler, via värmeväxlare, ett
slutet kylssystem. I detta slutna system cirkulerar
avsaltat vatten, som kyler olika komponenter i
verket.
• Om havsvattnet hade använts för kylning direkt
skulle det öka risken för korrosion.
• Exempel på komponenter som kyls är gasturbinens och ångturbinens generatorer och
smörjolja, stora pumpar för matarvatten och
cirkulation av fjärrvärmevatten.
• När kylvattnet har gjort sitt jobb leds det,
via en 360 meter lång utloppsledning,
ut i hamnbassängen intill verket.
• Tack vare kylvattensystemet kan kraftverket
producera el även under de delar av året
då värmebehovet är lågt. Omvänt kan mer
ånga avledas för fjärrvärme­produktion när
värme­behovet ökar, varvid elproduktionen
minskas något.
Kylsystemet
4
2
5
1
3
2,2 km
1
För att förhindra att småfisk sugs in i rörsystemet finns
det ett antal sensorer vid intaget som avger en mycket
svag ström. Den har en avvisande effekt på fisken.
2
Intagsstationen. Havsvatten från Öresund pumpas upp
det 14 meter höga svalltornet.
3
Vattnet strömmar med självfall i en 2,2 kilometer lång
underjordisk ledning fram till verket.
4
I verket kyler vattnet systemet – i första hand den stora
ångturbinens kondensor.
5
När kylvattnet har gjort sitt jobb leds det ut i hamn­
bassängen intill verket via en 360 meter lång utlopps­
ledning.
För mer information kontakta
E.ON Värmekraft Sverige AB, T 040-25 50 00
eon.se/oresundsverket
2010.10
Öresundsverket är ett av världens effektivaste kraftverk med extremt högt ställda miljökrav.
Verket kan leverera 3 TWh el till det nordiska elsystemet och 1 TWh värme. Produktionen av fjärrvärme
tillgodoser ca 40 procent av Malmös årliga värmebehov.
Download