Motion Hundrastgårdar i Åhus

Åhuspartiet, Åå
Motion 1/2015
2015-04-17
Motion
Hundrastgårdar i Åhus
Hundar är precis som människor i grunden sociala varelser och flockdjur.
För att må väl och utvecklas krävs möten, umgänge, bekräftelser och samspel med individer av samma sort.
Även om ”hunden”, enligt talesättet, ”är människans bästa vän” behöver såväl hundar som människor utbyte med sina artfränder. Detta oavsett hur
goda vänner och den behållning som människa och hund kan ha av
varandra för att hos varandra frisätta må-bra-hormonet oxytocin. Generellt
söker såväl människa som hund sin flock.
En människa i isolering är vanligen ingen lycklig människa. Motsvarande
gäller för hundar som inte får möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende, inte får interagera med sina likar.
I ett samhälle där alltfler hundar finns, och anses vara betydelsefulla för
många människor, bör rimligen skapas förutsättningar för hundar att vistas
tillsammans. En sådan plats är en hundrastgård.
I Tekniska nämndens Riktlinjer för anläggande av hundrastplats, av nämnden antagen 18 december 2012, finns planer på flera hundrastplatser. Flertalet är i Kristianstad, där det nu finns tre. För Åhus finns i riktlinjerna ingen planerad. Åhus är visserligen inte Kristianstad, men är en i och för kommunen betydelsefull ingående basort.
Åhuspartiet och många ortsbor, såväl permanenta som periodvisa, efterfrågar med rätta hundrastgårdar i samhället. Sett till bebyggelsens utbredning
vore det för att ge hundägare behändigt avstånd till dessa hundrastplatser
lämpligt med tre; en i norr, en centralt och en i söder.
I detta sammanhang som i andra bör för bästa resultat för de flesta ortsbefolkningen ges möjlighet att yttra sig. Vi anser att i första hand bör synpunkter inhämtas och samråd ske med representanter för Åhus Brukshundklubb och befintliga hunddagis i Åhus.
Åhuspartiet yrkar
att Kristianstads kommun utan dröjsmål utreder var lämpliga placeringar av
hundrastplatser/hundrastgårdar finns i Åhus och i övrigt vidtar de åtgärder
som leder till att hundrastplatser, enligt motionens intention, skapas snarast.
Jan Olsson
Kommunfullmäktige, ledamot
Kjell-Erik Ståhl
Kommunfullmäktige, ersättare
Åke Hultqvist
Kommunfullmäktige, ersättare
Bilaga. Kopia på insamling av namnunderskrifter med önskemål om hundrastgård i Åhus