MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-01-13
4514-2
1 (3)
Herpes simplex och graviditet
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Syfte och bakgrund
Nedanstående riktlinjer syftar till att optimera handläggning med avseende på risken
för smittöverföring från mor till barn. Handläggning av Herpes simplex-sjukdom hos
modern i övrigt diskuteras inte.
Smittämne och epidemiologi
Herpes simplex virus (HSV) förekommer i två varianter: HSV-1 respektive HSV-2. Efter
infektion sprids virus via nerverna till regionala ganglier och ger där upphov till latent
infektion som dels kan göra att sjukdomen blossar upp emellanåt, dels kan orsaka
smitta även utan symptom. Efter primärinfektion bildas antikroppar som kan påvisas
serologiskt för att bedöma smittsamhet (se nedan).
HSV är vanligt, ca 70 % av de gravida kvinnorna har antikroppar mot HSV-1 och 15 30% mot HSV-2.
Kliniska manifestationer
Hos vuxna manifesterar sig Herpes simplex i huvudsak som munsår (oral Herpes
simplex) eller som genital Herpes simplex med blåsor och sår på yttre genitalia.
Svårighetsgraden är mycket varierande och beror framför allt på om det rör sig om
en förstagångsinfektion eller om ett recidiv. Primär herpes är ofta ledsagad av feber
och allmänpåverkan, medan recidivformen oftast är lindrigare.
Neonatal Herpes simplex kan ta sig formen av lokala utslag, ospecifik viros, encefalit
eller sepsis. Prognosen vid disseminerad Herpes simplex hos nyfödda är allvarlig med
c:a 50% dödsfall eller svåra hjärnskador som följd. Tillståndet är sällsynt, i
storleksordningen 1:100 000 nyfödda drabbas i Sverige.
Överföring till barn
Den helt dominerande överföringsvägen från mor till barn är infekterat sekret i
förlossningskanalen hos en mor med Herpes simplex infektion.
Vid primär Herpes simplex under förlossningen är smittdosen hög och barnet saknar
passiv immunitet från modern. Vid vaginal förlossning är då risken är mycket stor att
barnet smittas (30-50%).
Vid recidivinfektion är risken för smittöverföring avsevärt lägre, den anges till <1-3%.
Diagnostik
Så vitt möjligt bör alltid både prov för direktpåvisning av virus och blodprov för
serologi tas. Detta för att kunna avgöra dels om det verkligen rör sig om Herpes
simplex, dels huruvida infektionen är primär eller ett recidiv. Påvisning av virus men
inte antikroppar mot respektive typ anger att det rör sig om en primär infektion,
finns antikroppar är det ett recidiv.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Björn Karlsson (2BMD)
Björn Karlsson (2BMD)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-01-13
4514-2
2 (3)
Herpes simplex och graviditet
Provtagning
Använd UAS remiss (finns på nätet: www.ltv.se/mikro. Klicka vidare på
Provtagningsanvisningar/ gå till HSV, Herpes simplex/ Remiss).
Från lesioner
Virus påvisas med PCR-teknik. Använd grönt Virocultrör. Med provtagningspinnen
suger man upp sekret från blåsa och försöker gnugga blåsbotten med pinnen för att
få med celler. Provet skickas via Klinisk Mikrobiologi, Västerås till UAS.
Serologi
Venprov i vanligt rött rör utan tillsats.
Handläggning
Behandlingen skiljer sig avsevärt åt beroende om patienten har en primär infektion
eller ett recidiv. Huvudregeln är att om patienten har en pågående primärherpes
skall sectio utföras, helst före vattenavgång. Om vattenavgång inträffat anses sectio
ändå vara indicerat under de närmaste timmarna. I övrig handläggs enligt nedan.
Primärinfektion före gv 33+6
1. Behandla med aciklovir 400mg x 4 i 7-10 d alternativt valaciklovir 500mg x 2.
2. Fr.o.m. 10 d före BP ges aciklovir 400 mg x 3 och behandlingen fortgår tills
barnet är fött. Alternativt valaciklovir 500 mg x 2.
3. Inspektera förlossningskanalen vid partus. Vaginal förlossning om inga synliga
lesioner, annars sectio.
4. Informera barnläkare.
Primärinfektion fr.o.m. gv 34+0
1. Behandla med aciklovir 400 mg x 4 i 7 d, därefter 400 mg x 3 över
förlossningen. Alternativt valaciklovir 500 mg x 2.
2. Förlös med sectio.
3. Informera barnläkare.
Recidiverande herpes
1. Vid flera utbrott under graviditetens sista månader kan aciklovirprofylax
övervägas, aciklovir 400 mg x 3 10 d före BP och över förlossningen.
Alternativt valaciklovir 500 mg x 2.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Björn Karlsson (2BMD)
Björn Karlsson (2BMD)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-01-13
4514-2
3 (3)
Herpes simplex och graviditet
2. Vid pågående herpesrecidiv i akut skede i den direkta förlossningskanalen
kan sectio övervägas.
3. Informera barnläkare i anslutning till eventuellt sectio.
Oklara herpeslika förändringar
1. Ta prov för herpes-PCR diagnostik från förändringar och cervix samt
blodprov för antikroppsanalys, akutmärk och se till att provet når
laboratoriet snarast.
2. Förlös vaginalt om patienten inte har allmän symptom som vid primär
herpes, annars sectio.
3. Informera barnläkare.
Herpes simplex hos personal på BB/förlossning
Munsår hos personal föranleder normalt ingen annan åtgärd än sedvanlig noggrann
handhygien. Vid vätskande herpesförändringar på händerna (även paronychi kan
orsakas av Herpes simplex!) bör barnskötsel inte ingå i arbetsuppgifterna. Ingen
indikation för antiviral behandling.
Referens: Infpreg.se
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Björn Karlsson (2BMD)
Björn Karlsson (2BMD)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet