INBJUDAN TILL INFORMATIONSDAG
Information om
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är den statliga
myndigheten för frågor som gäller
livsmedel, inklusive dricksvatten.
Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse verka för säkra
livsmedel av hög kvalitet, redlighet
i livsmedelshanteringen och bra
matvanor.
Grundläggande om
Dricksvattenreglerna
 19 maj 2015 i Uppsala
Livsmedelsverkets mål är att alla
livsmedel ska vara säkra och att
konsumenterna ska ha tillräcklig
kunskap om mat och matvanors
betydelse för att kunna göra
medvetna val.
Livsmedelsverket ska:
 Utarbeta regler inom
livsmedelsområdet.
 Utöva kontroll enligt livsmedelslagen samt leda och samordna
livsmedelskontrollen.
 Informera om viktiga förhållanden
på livsmedelsområdet.
 Aktivt medverka till att riksdagens och regeringens riktlinjer
i fråga om kost och hälsa fullföljs.
 Verkställa utredningar och
praktiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedel och
matvanor samt utveckla metoder
för livsmedelskontrollen.
På Livsmedelsverket i Uppsala
arbetar cirka 330 personer.
Ytterligare cirka 200 medarbetare
återfinns på slakterier, köttanläggningar och gränskontroller runt
om i landet.
För mer information om
Livsmedelsverket se vår webbplats
www.livsmedelsverket.se
Foto: Bo Nyberg
Vem är informationsdagen till för?
Informationsdagen riktar sig till lokala och regionala kontrollmyndigheter.
Övriga, t ex va-producenter, laboratoriepersonal, konsulter i mån av plats.
BAKGRUND
Informationsdagen innehåller en grundläggande genomgång av
Livsmedelsverkets regler om dricksvatten, paragraf för paragraf.
Syftet är att ge inspektörer, som ska börja arbeta med dricksvattenkontroll,
en överblick över lagstiftningen.
Innehållet i informationsdagen baseras på följande föreskrifter med tillhörande
vägledningar:
·
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (de delar som hänvisas till i 2 § i dricksvattenföreskrifterna)
·
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot
sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
·
Vägledning om dricksvatten
·
Vägledning om dricksvatten  åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse
PROGRAM
FÖRELÄSARE
Tid
Programpunkt
Föredragshållare
09.00-09.30
Registrering. Kaffe/te och smörgås
09.30-09.40
Inledning
Torbjörn Lindberg
09.40-10.15
Definitioner och tillämpningsområde
Torbjörn Lindberg
10.15-10.50
Allmänna hygienregler
Christer Johansson
10.50-11.10
Paus
11.10-11.45
Faroanalys och kritiska styrpunkter
11.45-12.45
Lunch
12.45-13.30
Beredning och distribution
Torbjörn Lindberg
13.30-14.00
Kvalitetskrav
Agneta Tollin
14.00-14.20
Kaffe
14.20-14.50
Undersökningar
Agneta Tollin
14.50-15.25
Åtgärder och information
Christer Johansson
15.25-15.40
Paus
15.40-16.10
Åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse
Agneta Tollin
16.10-16.30
Slutdiskussion
Alla
Torbjörn Lindberg
Samtliga föreläsare
är statsinspektörer
från Livsmedelsverket
Det här är
kursverksamheten
PRAKTISKA FRÅGOR
Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud.
Kurserna för ut och förtydligar
aktuella ämnen inom verkets
verksamhetsområde.
Uppsala 19 maj 2015, Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala,
tel 018-495 26 00, [email protected]
ABONNERA
På våra kursprogram
Avgift:
3 500 kronor per deltagare (exkl. moms.) I priset ingår kaffe/lunch och kursmaterial.
Anmälan:
Görs via: www.livsmedelsverket.se eller www.livsteck.net
Sista anmälningsdag är 17 april
www.livsmedelsverket.se/kurser
Bekräftelse:
UPPLYSNINGAR:
Bekräftelse skickas per e-post tre veckor före kursdagen.
Beställningsvillkor 30 dagar netto. Avgiften faktureras före kursstart.
Kursadministrationen
2015
Epost: [email protected]
Tel: 08-410 301 50
Avbokning:
Kostnadsfri avbokning kan göras fram till sju dagar före kursdagen.
Därefter debiteras full avgift
Frågor om kursens innehåll, kontakta:
Torbjörn Lindberg tel 018-175738
[email protected]
©LivsmedelsverketLayout:MAndersen,Uppsalajanuari2013
Varje år arrangerar
Lisvmedelsverket omkring
20 kurser och utbildningar.
Tid och plats: