Tillsammans gör vi skillnad

advertisement
Tillsammans gör vi skillnad
Livsmedelsverket 2017–2021
Med hälsa och ett
hållbart samhälle i fokus
Mat och vatten. Vår hälsa och hållbar utveckling. Viktiga områden som
Livsmedelsverket verkar inom. Med en inriktning som beskriver vårt
uppdrag och vision, våra gemensamma mål och vägen dit är vi rustade
att bidra till att alla känner matglädje och mår bra av maten.
Mat, dricksvatten och matvanor är centrala för
ett hållbart samhälle, för hälsan och för planetens överlevnad. Detta är tydligt i FN:s globala
mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
Livsmedel och matvanor är direkt eller
indirekt kopplade till alla de 17 hållbarhetsmålen. Miljö- och klimatförändringar påverkar livsmedelsproduktionen och utmanar
möjligheterna till bra dricksvatten och säkra
livsmedel. Men hur vi producerar och konsumerar mat påverkar i allra högsta grad också
klimatet och miljön. Dåliga matvanor är
dessutom en av de största riskfaktorerna för
ohälsa och för tidig död.
Livsmedelsverkets uppdrag, att verka för säker
mat och bra dricksvatten, att ingen blir lurad
och för bra matvanor, är därför mycket viktigt.
Livsmedelsverkets inriktning för 2017–2021
visar vägen de närmaste åren. Den tar sin
utgångspunkt i vårt uppdrag och är styrande
för all verksamhet på myndigheten. Inriktningen beskriver vad vi vill uppnå med vårt
arbete och hur vi måste jobba tillsammans
för att nå önskade resultat.
För att nå våra mål är det avgörande att vi
samarbetar med andra aktörer; myndighetssamverkan är därför prioriterat.
Det är viktigt att förstå livsmedelsföretagens
förutsättningar, för att på bästa sätt stödja
dem att göra rätt. Likaså är det självklart för
oss att ha en tät dialog med konsumentorganisationer och med konsumenter, för att
förstå vilka behov de har och vilka förväntningar som finns på oss.
Våra värderingar vägleder oss i vårt arbete.
Öppenhet betyder att vi är öppna för dialog
och synpunkter, och är transparenta i vår
verksamhet och vårt arbetssätt. Vi delar med
oss, vi lyssnar och är öppna för förändringar.
Vi utvecklas i takt med omvärldens förändringar och förväntningar på oss.
Respekt betyder att vi respekterar alla och att
vi utför vårt uppdrag på bästa sätt och följer
fattade beslut.
Positiv attityd innebär att vi är nyfikna på
andra och på omvärlden. Vårt arbetssätt
karaktäriseras av kreativitet, engagemang
och ansvarstagande för helheten.
Nu krokar vi arm för att alla ska känna
matglädje och må bra av maten!
Uppsala våren 2017
Annica Sohlström
Generaldirektör
Livsmedelsverket
3
Uppdrag
I konsumenternas intresse arbetar Livsmedelsverket för
• säker mat och bra dricksvatten
• att ingen blir lurad
• bra matvanor
Uppdraget kommer från regeringen och
riksdagen, och är utgångspunkten för all vår
verksamhet. I praktiken innebär vårt uppdrag
att vi värderar, hanterar och kommunicerar
risk- och nyttoaspekter av ämnen i livsmedel
och av matvanor.
Vi värderar och balanserar risker och nyttor
i livsmedel och matvanor genom att följa och
värdera den vetenskapliga utvecklingen inom
området, genom att utveckla undersökningsmetoder och genom att undersöka näringsämnen, mikrobiologiska och kemiska ämnen
i livsmedel samt matvanor i befolkningen.
Vi hanterar risker och nyttor genom att förebygga och åtgärda, på olika sätt. Genom att
utöva livsmedelskontroll. Det gör vi genom
att leda, samordna och utveckla livsmedelskontrollen i Sverige. Genom att ta fram
föreskrifter och lagar och ge råd, riktlinjer
och rekommendationer.
Vi kommunicerar dessa risker och nyttor
med konsumenter, med olika yrkesgrupper i
offentlig sektor, med företag inom livsmedelsbranschen och med konsumentorganisationer.
100%
Livsmedelsverkets risktermometer gör det möjligt
Alla fyrfota djur som slaktas ska besiktigas
att med bilder på ett enkelt sätt visa hur stor risken med
ett visst kemiskt ämne i maten bedöms vara. Och därmed
också motivera människor att följa angelägna råd.
av en veterinär från Livsmedelsverket både
före och efter slakten. Allt för att garantera att köttet är
säkert och att djuret var friskt och behandlades enligt
djurskyddslagstiftningen.
4
Mål
• De som äter sämst äter bättre
• Sverige har forsatt säker mat och bra dricksvatten
• Vi har koll på och motarbetar fuskarna
• Tillsammans gör vi skillnad
För att nå våra mål tar vi i all verksamhet
hänsyn till följande aspekter, som anges i
Livsmedelsverkets instruktion, regleringsbrev
och särskilda regeringsuppdrag.
Miljöpåverkan och miljöledning
Livsmedelsverket ska bidra till att uppnå
Sveriges miljökvalitetsmål och till att minska
vår direkta miljöpåverkan, av exempelvis resor.
I Livsmedelsverkets ”Strategi för Livsmedelsverkets miljömålsarbete 2016–2019” beskrivs
hur det går till.
Livsmedelsverkets webbplats hade drygt 6,5 miljoner
besök under 2016, i snitt 18 000 per dag. I en värld där det
blir allt svårare att säga vem som står bakom informationen
erbjuder Livsmedelsverkets webbplats vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information om mat.
Jämställdhetsintegrering
Livsmedelsverket ska bidra till Sveriges
jämställdhetspolitiska mål. I ”Handlingsplan
för jämställdhetsintegrering 2015–2018”
beskrivs hur vi gör.
Politik för global utveckling (PGU)
PGU betyder att de politiska beslut som fattas
i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar
global utveckling. Det innebär att vi beaktar
om åtgärder, aktiviteter och beslut som vi tar,
kan ha positiva eller negativa effekter på hållbar utveckling och mänskliga rättigheter,
i synnerhet fattiga människors rättigheter.
Livsmedelskontrollen leds och samordnas av
Livsmedelsverket. Verket kontrollerar dessutom själv
äggpackerier, musselodlingar, större mejerier, fiskanläggningar med mera och har ständig kontroll på
alla slakterier, totalt drygt 1 200 anläggningar.
5
Mål 1
De som äter sämst
äter bättre
Detta gör vi genom att
–– våra underlag är aktuella, oberoende och baserade
på vetenskap och evidens
–– ha aktuell kunskap om matvanor, livsmedelsinnehåll
och om verksamma styrmedel
–– få aktörer som arbetar i livsmedelskedjan och i offentlig
verksamhet att inspireras och använda våra underlag
och råd
–– säkerställa att konsumenterna har tillgång till lättillgänglig och relevant information
Hållbara matvanor omfattar såväl näringsmässiga, mikrobiologiska och kemiska aspekter som miljö- och klimataspekter. Skillnader i matvanor mellan olika grupper, som
män och kvinnor, olika socioekonomiska grupper, är en
bidragande orsak till olikheter i hälsa i Sverige. Det finns
de som är särskilt sårbara för mikrobiologiska och kemiska
risker i maten, till exempel äldre, unga kvinnor och barn.
För att minska ohälsan fokuserar vi därför på att de som
äter sämst eller är särskilt sårbara ska få bättre matvanor.
Vi arbetar aktivt med att påverka samhällsfaktorer och
eftersträvar största möjliga genomslag för målgrupperna.
Det innebär att ha särskild kunskap om dessa grupper; hur
de äter, om ämnen i maten som är särskilt viktiga för deras
hälsa och om metoder som ökar förutsättningarna för dem
att få bättre matvanor.
Samverkan med privat och offentlig sektor är avgörande
för att nå framgång. Vi fortsätter att förmedla efterfrågad
information om livsmedel och bra matvanor, baserad på
vetenskap.
6
7
Mål 2
Sverige har fortsatt
säker mat och bra
dricksvatten
Detta gör vi genom att
–– identifiera, värdera och omhänderta nya hot och risker
–– hantera kända hot och risker på ett effektivare sätt
–– underlätta för livsmedelsföretag att ta ansvar och följa
livsmedelslagstiftningen
–– leda och samordna kontrollmyndigheterna så att livsmedels kontrollen blir mer regelbunden, förutsägbar och likvärdig
–– fullgöra våra uppgifter och arbeta aktivt i kris- och
beredskapsplanering
Vi har bra och säker mat i Sverige. Men vi har också vissa
problem med kemiska föroreningar i exempelvis viss Östersjöfisk, och med bakterier och virus som leder till ett stort
antal matförgiftningar.
Förändringar i omvärlden – till exempel av klimatet eller
livsmedelsproduktionen – leder till nya utmaningar för att
kunna hålla en fortsatt hög säkerhet i mat och dricksvatten
i Sverige. Vi ska fortsätta att ha hög kunskap om mikrobiologiska och kemiska ämnen i maten.
Det är alltid bättre att arbeta förebyggande än att åtgärda
fel i efterhand. Därför prioriterar vi att förenkla för livsmedelsföretag att göra rätt; att utveckla livsmedelskontrollen
med fokus på likvärdighet, riskbasering, regelförenklingar
och digitalisering. Vårt viktigaste bidrag till livsmedelsexporten är att skapa en hög tilltro till svenska livsmedelsföretag genom en pålitlig och effektiv livsmedelskontroll.
8
Mål 3
Vi har koll på och
motarbetar fuskarna
Detta gör vi genom att
–– ha bättre kännedom om livsmedelsfuskets omfattning
och karaktär i Sverige för att kunna vidta effektiva åtgärder
–– utveckla samarbeten med nationella och internationella
partner
–– ha tillgång till, tillämpa och förmedla rätt metoder
och verktyg
–– öka redligheten hos livsmedelsföretag genom att
underlätta för dem att ta ansvar och följa livsmedelslagstiftningen
Konsumenterna har rätt att kräva korrekt information
om livsmedels innehåll och ursprung. Matfusk undergräver
tilliten till livsmedelsföretagen och skadar marknadsförutsättningarna och konkurrensen i livsmedelsbranschen.
Livsmedelsfusk kan också utgöra en allvarlig hälsorisk.
För både konsumenter och företag är det därför mycket
viktigt att stävja fusket.
9
10
Mål 4
Tillsammans gör
vi skillnad
Detta gör vi genom att
–– ha en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning som möjliggör prioriteringar och omställningar för att möta våra uppdrag
–– genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på
de regionala avdelningarna
–– etablera oss i verksamhetsanpassade lokaler som stödjer ett nytt arbetssätt och en god arbetsmiljö
–– fortsätta utveckla en kultur av samarbete och förenkling
–– underlätta för vår omvärld genom digitala lösningar och erbjuda öppna data
–– utveckla vår verksamhet genom att digitalisera och
automatisera våra arbetssätt
–– delta aktivt i det offentliga samtalet
–– utveckla oss i takt med omvärldens krav
Det här är vårt interna mål. Det visar på betydelsen av att
jobba bra tillsammans och av strävan att ständigt utveckla
vårt arbete för att göra än mer skillnad externt. För att nå
så bra resultat som möjligt är det också viktigt att vi samverkar med andra myndigheter och övriga aktörer i samhället.
11
© Livsmedelsverket, Uppsala november 2017 ISBN: 978 91 7714 252 2 Foto omslag: Johnér, Foto omslag Johnér
Foto inlaga: Johnér, Scandinav, Mostphotos, Livsmedelsverket Layout: Livsmedelsverket
Tryck: Lenanders Grafiska AB
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Telefon: 018-17 55 00
E-post: [email protected]
www.livsmedelsverket.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards