Kulturpolitiskt handlingsprogram

2014-05-19
KULTURPOLITISKT
HANDLINGSPROGRAM
2014-2016
Innehållsförteckning
Utgångspunkter ............................................................................................................. 3
Strategiska riktlinjer ........................................................................................................ 4
Arbetsområden ................................................................................................................ 5
Kulturpolitiskt handlingsprogram 2
1. Utgångspunkter
1:1 Ovanåkers starka sidor
Vi har ett rikt föreningsliv, korta kontaktvägar, öppen dialog. Här finns ett kulturliv
som uppvisar stor mångfald i hela kommunen. I Ovanåker finns också en anda som
gör det möjligt att arbeta över förvaltningsgränser och kommunala gränser gentemot
näringslivet. Det är en styrka som möjliggör det faktum att föreningar, kommunen
och företag kan gå samman och skapa nya kulturella upplevelser.
1:2 Definition
Kulturbegreppet används i ett brett perspektiv. Det avser de erfarenheter,
kunskaper, värderingar och normer som bearbetas och sprids genom
kommunikation och därmed blir gemensamma för grupper och samhälle. Här
används kultur som ett panorama över samhället vilket innebär att arbetet med
kulturfrågor sträcker sig över och berör många olika sektorer. Samhällsutveckling
och förnyelse är avhängigt en tydlig integrering av kulturperspektivet i alla
samhällssektorer.
Det breda perspektivet utgår alltid från kulturdefinitionen där kultur är den enskilda
individens förhållningssätt till sin egen existens och dess förhållande till omvärlden.
1:3 Syfte
Kulturpolitikens syfte är både ansvarstagande och stimulering. Genom att
kommunövergripande använda sig av kulturyttringar i alla former blir kulturen en
självklar del i framtidsvisionen och i det strategiska arbetet med att utveckla
Ovanåkers kommun. Kulturen är en tillväxtfaktor och innehåller ett antal
verksamhetsområden som är identifierade som strategiskt viktiga. Och därför är de
kommunalt övergripande angelägenheter.
1:4 Mål
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar mot uppställda mål i rådande, kommunalt
styrkort.
Kommunen arbetar mot uppställda mål i rådande, regional kulturplan.
Kommunen arbetar mot uppställda mål i rådande, nationella kulturpolitiska mål.
Uppfylla de krav som Bibliotekslag (1996:1596) ställer på oss.
Uppfylla de krav som Konventionen om barnets rättigheter (CRC) FN 1989, ställer
på oss.
Uppfylla de krav som CEMR Jämställdhetsdeklarationen 2006, ställer på oss.
Kulturpolitiskt handlingsprogram 3
2. Strategiska riktlinjer
Synliggöra
Det kulturarbete som bedrivs ska synliggöras till medborgarna i hela samhället och
sträva mot en mer folklig och positiv klang i ordet kultur. Vi ska fortsättningsvis arbeta
med marknadsföring av kulturen via annonsering, affischering, månatlig folder, fysisk
muntlig information, webbaserad evenemangskalender, reklamfilm på biograf Röda
Kvarn, facebook samt via löpande mediabevakning genom tidningar, radio, TV och
andra media. Kulturavdelningen ska också fortsätta att utveckla marknadsföringen av
kultur via andra sociala medier. Vidare ska vi stödja kulturföreningarna att själva
utveckla sin marknadsföring. Arbetet med att hitta och utveckla gränsöverskridande
samarbeten mellan föreningsliv, näringsliv och kommunal förvaltning ska fortgå.
Använda
Möjlighet att använda de befintliga kulturarenorna och evenemang till exempelvis
medborgardialog, ungdomsdialog, marknadsföringsinsatser mot människor som
kommer till vår kommun. Kulturen ska ses som en möjliggörare för att öka
kommunens attraktivitet för såväl nya som redan befintliga medborgare. Här sätts ett
särskilt fokus på kvinnor som är en stor kulturkonsumentgrupp och som vi också vet i
högre utsträckning flyttar ut från kommunen.
Ovanåkers kommun ska erbjuda en profan scen, tillgänglig för alla medborgare och
som ger möjlighet för olika typer av arrangemang.
Kulturpolitiskt handlingsprogram 4
3. Arbetsområden
3:1 Kulturområden










Bibliotek och litteratur
Dans
Film
Konst
Kulturmiljö/Lokalhistoria/Världsarvet Hälsingegårdar
Museiverksamhet
Musik
Teater
Övrig scenkonst
Övriga kulturyttringar/kyrkliga kulturyttringar
3:2 Medborgaren och målgruppsinsatser
Barn och ungdomar
Barn och ungdomar har inte själva möjligheten att välja att ta del av det befintliga
kulturutbudet i samhället. Därför är det av största vikt att Ovanåkers kommun tar
ansvar för att målgruppen bereds möjlighet till kulturupplevelser av god kvalitet. Att
få möta kultur redan i unga år bereder barnets väg till ett vuxenliv som på ett naturligt
sätt berikas genom kultur. Barn och ungdomar måste också ha möjlighet att själva
skapa kultur.
Ovanåkers kommun ska erbjuda:

Regelbundna kulturarrangemang i form av teater, musik och dans i samarbete
med Barn- och utbildningsförvaltningen och Länskultur Gävleborg.

Årlig Skolbiovecka för förskola, grundskola, särskola och gymnasium.

Musikskola/Konstskola

Kontinuerligt samarbete mellan Musikskola/Konstskola och förskola,
grundskola, särskola och gymnasium.

Kontinuerligt samarbete mellan biblioteken och för- grund och särskolan.

Besök på lokala museer genom ett samarbete med respektive huvudman.

Pedagogisk verksamhet inom ramen för Världsarvet Hälsingegårdar.

Ekonomiskt och marknadsföringsmässigt stöd till föreningar som arrangerar
föreställningar som vänder sig till barn och ungdomar.

Ekonomiskt stöd till föreningar som arbetar med barn- och ungdomskultur.
Vuxna
Människan lever icke av bröd allena, det behövs något mer. Kultur är en grundsten i
samhället, en förutsättning för att den enskilda individen ska känna trivsel och
tillhörighet till platsen. Kulturen är den arena där var och en kan få kreativ stimulans
både som konsument men också som producent. I Ovanåker finns tillgång till ett för
individen rikt kulturliv med mångfald.
Kulturpolitiskt handlingsprogram 5
Ovanåkers kommun ska erbjuda:
 Bibliotek som är tillgängligt för alla medborgare. Fastställd Biblioteksplan, med
uppföljningsbara mål, utgör grunden för verksamheten.
 Konsulterande, ekonomiskt och marknadsföringsmässigt stöd till föreningar
som arbetar med kultur och kulturmiljö i förvaltande, arrangerande och
utvecklande form.
 Ett öppet och brett synsätt gentemot nya kulturer och icke traditionella
kulturformer.
 Dialog med kulturföreningar och privata kulturaktörer för att stödja, hitta
samarbetsformer och utveckla kulturlivet.
 Kommunalt övergripande samarbete med biograf Röda Kvarn.
 Kommunalt övergripande samarbete i syfte att utveckla och säkerställa en
profan scen.
 Kvalitativa utställningar på biblioteken och Edsbyns Museum.
 Inköp till och förvaltning av den kommunala konstsamlingen.
 Kommunalt övergripande arbete med hembygdsföreningar,
bygdegårdsföreningar och byalagsföreningar.
Äldre människor
Behovet av kultur minskar inte på äldre dagar, tvärtom. När människor inte längre kan
ta sig till kulturarrangemang är det av största vikt att Ovanåkers kommun ansvarar för
att kulturen kommer till människorna.
Ovanåkers kommun ska erbjuda:
 Kontinuerligt samarbete mellan biblioteken och äldreboenden samt
verksamheten ”Boken kommer” som riktar sig till människor som inte själva
kan ta sig till biblioteken.
 Kulturarrangemang på äldreboenden i samarbete med Socialförvaltningen.
 Samarbete mellan aktörer och föreningar som arbetar med inriktning mot äldre.
Inkludera alla människor
Vi ska ha ett brett kulturombud där det finns något för alla. Idag finns hinder av olika
slag och dessa måste identifieras, synliggöras och åtgärdas.
Ovanåkers kommun ska erbjuda:
 Kulturupplevelser för människor med funktionshinder.
 Tydlig och inbjudande information om kulturutbudet till nya medborgare.
 Ett aktivt arbete på Kulturavdelningen som syftar till att möta dessa
människors behov.
 Tillgänglighetsguide på webben.
Kulturpolitiskt handlingsprogram 6
3:3 Offentlig miljö
1 % -regeln.
Ovanåkers kommun använder sig av den så kallade 1 % -regeln, antagen 1992,
Ks § 162 Dnr 1992.198. Den innebär att en summa på 1 % av nybyggande av offentliga
lokalers totala kostnad ska avsättas för konstnärlig utsmyckning.
Offentlig konst
Kulturkonsulenten ansvarar för Ovanåkers kommuns konstsamling.
Inköp av offentlig konst
Ovanåkers kommun ska varje år avsätta medel för inköp av offentlig konst.
Kulturkonsulenten ansvarar för inköp och placering samt registrering av verken.
Kulturpolitiskt handlingsprogram 7
Ovanåkers kommun
Långgatan 24, 828 80 Edsbyn
Telefon 0271-570 00
www.ovanaker.se
Kulturpolitiskt handlingsprogram 8