Handlingsprogram 2008-2009 - Regionförbundet i Kalmar län

Fossilbränslefri region
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Fem övergripande mål
• Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer
export.
• Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil
koldioxid från Kalmar län
• Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en
fossilbränslefri region
• Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av
fossil energi.
• Effektivare energianvändning - Energieffektiviteten ska
öka kontinuerligt
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Fyra klimatmål för år 2010
• Utsläppen av fossil koldioxid är minst 15% lägre
jämfört med år 1990 = högst 4,4 ton per person
• Utsläppen av fossil koldioxid från transporter är
minst 20 procent lägre jämfört med år 1995
• Samhällsbetalda resor är förnybara till minst 40%
• Alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor är
miljöbilar
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Fyra klimatmål för år 2020
• Utsläppen av fossil koldioxid är minst 50% lägre jämfört med år
1990
• Energianvändningen i bostäder och lokaler är 20% mindre i
förhållande till användningen 1995
• Inga fossila bränslen används för uppvärmning. Länets produktion
av förnyelsebar el är minst lika stor som konsumtionen av el
• Alla samhällsbetalda resor genomförs med miljöfordon och/eller
förnyelsebara drivmedel
År 1990 producerades 4,6 TWh av länets energi med fossila bränslen, hälften var bensin
och diesel och resten var till största delen eldningsolja. Om vi år 2020 byter ut
eldningsoljan mot fossilfria alternativ, samtidigt som utsläppen från trafiken minskar med
20% (1995- 2010), motsvarar detta 2,4 TWh minskad användning av fossil energi. Detta
innebär en minskning med ca 50% jämfört med år 1990. Ytterligare reduktion av
utsläppen från transportsektorn ger utrymme för oljeanvändning i motsvarande grad.
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Strategi
Kalmar län ska
• KONVERTERA från fossil energi till förnybar sådan
• EFFEKTIVISERA energianvändningen i alla led och
sektorer
• PRODUCERA förnybar energi, men också tjänster och
produkter som underlättar övergången till ett
fossilbränslefritt samhälle.
• PROFILERA regionen som en föregångare när det
gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Omställningstakten skall öka genom
• ett samlat agerande i de frågor kommuner och
landsting äger själva (fordon, transporter, fastigheter,
energiproduktion)
• ett utökat samarbete med de övriga aktörer från såväl
den privata sektorn som offentlig sektor
och högskola och universitet
• att erbjuda på nationell nivån och på EU-nivå en
demonstrationsmodell i fullskala – ett ”full
scale laboratory”.
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Strategin är uppdelad i tidssteg enligt följande:
• Steg 1 - det korta perspektivet (nutid – ca 2010) med
fokus på transporter, vindkraft, energieffektivisering
och konvertering av förnyelsebar energi. Dessutom
förberedelser för nästa steg.
• Steg 2 - det medellånga perspektivet (följande
decennium) med fokus på produktion av förnyelsebara
bränslen och utbyggnad av solvärme och solel.
• Steg 3 - det långa perspektivet (ca år 2030) med fokus
på det fossilbränslefria samhället
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Klimatkommission Kalmar län - Slutrapport, dec 2007
Område
Hållbara persontransporter
Hållbara godstransporter
Produktion av förnybar energi
Affärsutveckling
Strategisk åtgärd/utmaning
Regional transportplanering
Miljöfordon och tankställen
”Vindeldrivna” fordon, regionalt GC-nät
Pendlarstationer
Effektiva transporter på väg
Gods på järnväg
Optimal biogasproduktion
Vindkraft
Skogsbaserade fordonsbränslen
Forskning-utveckling-demo
Industrigrupp vindkraft
Fossilbränslefri region
Handlingsprogram 2008-2009
Klimatkommission Kalmar län - Slutrapport, dec 2007
forts
Område
Effektiv energianvändning
Offentlig sektor går före
Den enskilde länsbon
Samverkan med andra
Profilering
Strategisk åtgärd/utmaning
Energisnåla fastigheter, passiva hus
Energieffektiva företag, kraftvärme
Uthålliga kommuner
Klimatkampanj
Offensiv nationell politik
Nationell referensgrupp
Klimatforum 2009, solfångare, offentliga tak
Koldioxidutsläpp från fossila bränslen
Koldioxidutsläpp
fossila
bränslen
Kalmarfrån
län
2003
Kalmar län 2003
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Drivmedel
Eldn olja
Energibalans Kalmar län 2003
Övrigt
Fossila bränslen per samhällssektor
2500
2000
1500
GWh
1000
500
tjä
ig
a
vr
Ö
ll
hå
ns
t
rt
e
po
ns
Tr
a
ffe
O
Energibalans Kalmar län 2004
H
us
er
r
t
m
sa
rk
ve
nt
lig
og
sk
rd
-,
Jo
he
ri
st
In
du
sb
ru
k
,f
is
ke
0
EU 2020 är redan här!
Andel förnyelsebar energi
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
EU-15 2004
World 2004
EU objectives 2020
Sweden 2004
Kalmar
County
Sweden
2004
EU
objectives
2020
World
2004
EU-15
2004
Kalmar County