Fråga klimatpolitiken är verkningslös 160620

Kristianstad, fredag den 14 juli 2017
Fråga till Thomas Hansson ordförande i Regionala
Utvecklingsnämnden:
Regionens klimatpolitik är verkningslös!
Finanspolitiska rådet sågade nyligen regeringens klimatpolitik. Citat ”Det är varken
samhällsekonomiskt eller klimatmässigt försvarbart att prioritera minskad oljeanvändning i
Sverige framför minskad global kolanvändning.” Anledningen till slutsatsen ovan är att
Sveriges utsläpp av koldioxid är ca en promille av världens totala utsläpp av koldioxid från
fossila bränslen. Denna promillens vara eller icke vara har ingen mätbar effekt på en eventuell
växthuseffekt. Därför är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att lägga stora summor på att
snabbt minska de svenska utsläppen av koldioxid. Finanspolitiska rådet menar också att en
snabb avveckling av fossila bränslen i Sverige kan få avskräckande konsekvenser.
”En snabb minskning av oljeanvändningen i Sverige kombinerad med sektorsvisa
reduktionsmål inom landets gränser riskerar att bli dyrt för Sverige utan att det leder till
minskade utsläpp eller visar hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen, avslutar
John Hassler.”
Maria Sunér Fleming, energi- och klimatpolitik på Svenskt Näringsliv, sitter som sakkunnig i
Miljömålsberedningen. Hon pekar på vikten av att dra nytta av exportindustrins kunnande:
”Det är mycket bra att Finanspolitiska rådet lyfter vikten av att föra en kostnadseffektiv
klimatpolitik ur ett globalt perspektiv. Klimatfrågan är global, och Sveriges bidrag till
klimatfrågans lösning kan bli många gånger större om vi drar nytta av vår exportindustri och
fokuserar på globalt kostnadseffektiva lösningar. Detta är något som ligger i allas intresse,
dels därför att vi kan nå längre i minskningen av klimatutsläppen, men också för att
samhällets resurser används på ett bättre sätt.”
”Nu när Miljömålsberedningen snart ska lägga fram sitt slutbetänkande är det viktigt att de
delmål beredningen sätter görs utifrån principer om kostnadseffektivitet, och att de bidrar till
att stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Och kostnadseffektivitet kräver flexibilitet, och
då är exempelvis detaljerade sektorsmål fel väg att gå.”
Slutsatserna man kan dra av Finanspolitiska rådets kloka rapport är att de klimatstrategier och
klimatmål som kommuner och regioner har är verkningslösa och dyra. Med andra ord att
forcera fram en fossilbränslefri bilpark i kommuner och landsting till 2020 är dyrt d.v.s. inte
samhällsekonomiskt försvarbart och utan någon som helst effekt på något klimat.
Med anledning av ovan stående är min fråga till Thomas Hansson följande:
Kommer den styrande minoriteten nu att ta till sig av Finanspolitiska rådets kloka slutsatser
och lägga om den så kallade klimatpolitiken i regionen och ändra om målet att regionen skall
vara fossilbränslefri till 2020?
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
_________________________________
Niclas Nilsson Gruppledare (SD) RUN