Mall IPD Avtal/Överenskommelse om uppdragsutbildning

Avtal om uppdragsutbildning
mellan
Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för xx
Box 300, 405 30 Göteborg
Org.nr. 202100-3153
Dnr: G211/09:xx IPD
Kontaktperson/handläggare:
Namn, tel 031-786 xxxx, e-post: [email protected]
(nedan kallad Institutionen)
och
Uppdragsgivare
Adress
Postnummer och ort
Org.nr. xxxxxx-xxxx
Kontaktperson:
Namn, tel xxx-xxx xxxx, e-post: xxx@xxx
(nedan kallad Uppdragsgivaren)
Faktureringsadress: (om annan än ovan)
har träffats följande avtal om genomförande av uppdragsutbildning.
§1
Bakgrund och syfte
Här beskrivs bakgrunden till uppdraget, uppdragets syfte och mål, vem
den riktar sig till etc.
§2
Uppdragets art och omfattning
Institutionen åtar sig att för Uppdragsgivaren genomföra XXX, som
uppdragsutbildning för max X anställda/lärare vid myndighet/skola e.d.
Undervisningen utgörs av…
Utbildningen genomförs i enlighet med detta avtal.
1
Diarienr: G211/09:xx IPD
§3
Uppdragets genomförande
Tid:
Plats:
Omfattning:
X-termin 200x, mån år – mån år eller dylikt
Pedagogen, Västra Hamngatan 25 (huvudentré)
Antal tillfällen, timmar mm
Föreläsare:
Titel, Namn
Tel. 031-786 xxxx
E-post: [email protected]
Vid eventuellt förfall äger Institutionen rätt att utse annan föreläsare.
§4
Ersättning för uppdraget
Ersättning för denna uppdragsutbildning uppgår till xxx.xxx kr exkl.
moms i enlighet med gällande debiteringsnormer vid Göteborgs universitet.
Uppdragsgivaren ska erlägga betalning till institutionen mot faktura
enligt följande:
(Betalningsplan)
dag mån 20xx
xxx.xxx kr + moms
dag mån 20xx
xxx.xxx kr + moms
Totalbeloppet innefattar kostnader för:
 lön inkl. lönekostnadspåslag
 resor vid utlokaliserade tillfällen
 förrättningsarvode vid utlokaliserade tillfällen
 lokaler vid tillfällen lokaliserade vid institutionen
 kopiering av utbildningsmaterial i form av stenciler etc
 xxx
Beloppet inkluderar alla avtalsgrundande kostnadsökningar under kontraktstiden.
Följande ingår inte:
 kurslitteratur för deltagarna
 kostnader för kopiering av utbildningsmaterial i form av stenciler
etc
 lokaler hos uppdragsgivaren
 resor och hotell vid utlokaliserade tillfällen
 förrättningsarvode vid utlokaliserade tillfällen
 lokaler vid utlokaliserade tillfällen
 xxx
Betalning ska erläggas senast trettio (30) dagar efter utställande av
faktura. Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.
2
Diarienr: G211/09:xx IPD
§5
Äganderätt och nyttjanderätt
Upphovsrätten till läromedel, material m.m. kvarstår hos
upphovsmännen.
Uppdragsgivaren får inte i skrift eller på annat sätt hänvisa till
Institutionen eller Göteborgs universitet i övrigt i samband med
reklamverksamhet (eller motsvarande) utan Göteborgs universitets
skriftliga medgivande.
§6
Ansvar
Institutionen ansvarar inte för att lämnad information, lämnat material
eller uppnått resultat är kommersiellt användbar/användbart.
Institutionen ansvarar inte för egendomsskador, skador genom
produktionsbortfall, utebliven vinst, immaterialrättslig förlust eller skada
genom intrång i annans rätt, annan förmögenhetsskada eller ideell skada,
till följd av Uppdragsgivarens användning av information, lämnat
material eller uppnått resultat.
För övriga skador utöver vad som nämns i första stycket ovan ansvarar
Institutionen endast i den omfattning sådant skadeanspråk omfattas av
befintliga försäkringar.
§7
Giltighetstid och avtalets förtida upphörande
Detta avtal gäller från undertecknandet till och med dag månad år.
En part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den
andra parten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte
vidtagit rättelse inom femton (15) dagar efter skriftligt påpekande från
den andra parten.
Institutionen har rätt att häva avtalet om Uppdragsgivaren försätts i
konkurs, träder i likvidation, inleder ackordsförfarande, ställer in
betalningarna eller ådrar sig näringsförbud.
Vid förtida upphörande av avtalet skall parterna sträva efter en smidig
avveckling av avtalsförhållandet. Uppdragsgivaren äger rätt att återfå
betalad ersättning i den mån denna inte går åt till att täcka redan nerlagda
kostnader relaterade till uppdraget hos Institutionen. Uppdragsgivaren
skall ersätta Institutionen för nödvändiga avvecklingskostnader till
uppdragets förtida upphörande som beror på Uppdragsgivarens
avtalsbrott.
3
Diarienr: G211/09:xx IPD
§8
Ändringar och tillägg
Ändringar av eller tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga upprättas
skriftligen och undertecknas av båda Parter. Muntliga överenskommelser
gäller inte.
§9
Tolkning och tillämpning
Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol i
Göteborg.
Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, ett exemplar till vardera
part.
För Göteborgs universitet
För uppdragsgivaren
Göteborg 2009-xx-xx
……………………………….
Ort och datum
……………………………….
Underskrift
……………………………….
Underskrift
Lars-Erik Olsson
Prefekt
……………………………….
Namnförtydligande
4
Diarienr: G211/09:xx IPD