Social Media

advertisement
Social Media
Journalisters användande av
sociala medier
Press- och kommunikationsavdelningens
förbättringspotential i sociala medier
En delundersökning av PR Barometern
Näringsliv och Samhälle 2016 –
i samarbete med Sveriges Kommunikatörer
Kort om
undersökningen
PR Barometern är en årligt återkommande studie där journalister
utvärderar relationen mellan verksamheter och media. Studien ger
press- och kommunikationsavdelningar en tydlig bild på
nuvarande prestation och vidare insatsområden.
Journalisterna utvärderar enbart de verksamheter som de har en
existerande relation till. I 2016 års mätning intervjuade Aalund 182
journalister som bevakar företag i näringslivssektorn och 268
journalister som bevakar organisationer /myndigheter i den
offentliga sektorn. De totalt 450 Intervjuerna genomfördes per
telefon under 2:a till och med 4:e kvartalet i 2016.
Syftet med dessa frågor var att få lära oss mer kring journalisters
användning av sociala medier på daglig basis i relation till
företagens och organisationernas kommunikation.
På fråga #3 där svaren är öppna, så redogörs dessa svar både i
en kategoriserad form och med de öppna svaren i fritextformat.
Alla svar redogörs i en övergripande ”totalt sett bild” men även i
relation till segmenten; ”Regional media”, ”Rikstäckande media”
och ”Tidsskrift, bransch, internetmedia”. Fördelningen av de 450
journalister ser ut som följande:
I 2016 års studie av PR Barometer Näringsliv och Samhälle har
Aalund i samarbete med Sveriges Kommunikatörer ställt följande
extra frågor till de 450 journalister:
• Regional media: 185 journalister
• Rikstäckande media: 155 journalister
• Tidsskrift, bransch, internetmedia: 110 journalister
1. Vilket av de sociala medierna är viktigast för dig i ditt arbete
som journalist?
2. Hur viktigt är det att företagen/organisationerna använder
sociala medier? (skala 1-10 varav 1 är ”inte alls viktigt” och 10 är
”mycket viktigt”)
3. Hur kan företagen/organisationerna förbättra sin närvaro i
sociala medier? (fristextsvar)
I ”Regional media”, utöver regionala dagstidningar, inkluderas
regional tv samt radio. I ”Rikstäckande media”, utöver nationella
dagstidningar, inkluderas nationell tv och radio samt nyhetsbyråer.
Aalund Nordic och Sveriges Kommunikatörer önskar er en trevlig
läsning.
1
De viktigaste
sociala medier
bland
journalister
De viktigaste sociala
medier bland journalister
På frågan ”Vilket av de sociala medierna
är viktigast för dig i ditt arbete som
journalist?” så är svaren tydligt uppdelade
med att Facebook är totalt sett (bland de
+400 journalister) mest viktigast för
journalisterna i sitt dagliga arbete – nästan
60% svarar Facebook. Twitter upplevs också
som ett viktigt redskap för många
journalister.
Tittar vi på de olika segmenten av
journalister så är det slående hur pass
mycket mer ”regionala” journalister som
understryker Facebook som viktigast.
Vid jämförelse med ”rikstäckande”
journalister och ”regionala” så är skillnaden
väldigt stor sett till hur viktigt Twitter är för
de två grupperna. Även med ”tidskrifter,
bransch, internetmedia” så är andelen
större som upplever att Twitter är viktigare
än de ”regionala” journalister”.
Totalt (450 svar)
58%
Tidsskrift, bransch,
internetmedia (110)
47%
Rikstäckande (155)
48%
Regional (185)
29%
35%
41%
71%
Facebook
Twitter
5% 8%
7% 11%
3%8%
16% 5%8%
Övriga
Vet ej
2
Viktigaste
sociala medier
2016 vs de mest
använda
historiskt sett
Viktigaste sociala medier 2016
vs de mest använda historiskt
sett
Frågan ”Vilket av de sociala medierna är
viktigast för dig i ditt arbete som journalist?”
har inte förankrats på generell basis i
tidigare undersökningar med journalister.
Men i 2010-2013 ställde vi frågan om vilka
sociala medier som journalisterna använder
sig mest av i sitt arbete.
Även om syftet med de två frågeställningar
samt att intervjuperioder skiljer sig så ser vi
en röd tråd kring Facebook betydelse och
användbarhet genom åren. Mest troligen
kan det påstås att scenariot 2014 och 2015
borde varit densamma om frågan hade
ställts kring användet under denna
tidsperiod.
Det är även intressant att se vilken resa
Twitter gjorde i 2010-2013 och även hur
bloggar gjorde den motsatta.
Viktigaste sociala medier 2016
58%
TOTALT (450 svar)
29%
5%8%
Mest använda sociala medier 2010-2013
2013 (393 svar)
82%
72%
2012 (368 svar)
86%
70%
2011 (401 svar)
84%
2010 (214 svar)
74%
Facebook
Youtube
Vet ej
53%
43%
Twitter
Linkedin
7%
10% 25%
3%
5%
30% 12%
3%
2%
45% 7% 18%
60%
3%
11% 12%
Bloggar
Övriga
3
Hur viktigt är
det att
företagen/
organisationerna
använder sociala
medier
Hur viktigt är det att företagen /
organisationerna använder sociala medier
7,2
Totalt
7,3
Tidsskrift, bransch,
internetmedia
Det är utan tvekan från journalisternas perspektiv mycket viktigt
att företagen/organisationerna använder sig av sociala medier i
sin externa kommunikation – skillnader sett till respektive segment
är minimala och visar en konsensus uppfattning av vikten av
sociala medier.
7,2
Rikstäckande
7,1
Regional
2/3 AV DE TILLFRÅGADE JOURNALISTERNA
anser att det är antingen viktigt eller mycket
viktigt att företagen använder sig av sociala
medier som informationskanal
Hur viktigt är det att företagen /
organisationerna använder sociala medier
Nordiskt perspektiv
7,2
7,2
6,2
Sverige
Norge
Även om frågan inte gav några överaskande skillnader i
resultatet bland svenska journalister så ser vi dock en intressant
och markant skillnad på svenska och danska journalisters
uppfattning kring hur viktigt det är att företagen använder sig av
sociala medier.
Danmark
Norska journalister är på samma linje som svenska och har ett i
princip helt motsvarande totalgenomsnitt i sin utvärdering.
4
Företagens &
organisationers
förbättringspotential i
sociala medier
Kategoriserat
Hur kan företag och organisationer
förbättra sin närvaro i sociala medier?
(total överblick)
Undvika reklam i sociala medier
Möta sina kunder och
målgrupper på sociala medier
Var transparanta i sociala
medier
2%
4%
4%
52%
12%
Ha en tydlig strategi om hur
företaget skall använda
sociala medier
26%
Kontinuerlig aktivitet och
närvaro i sociala medier
Se fördjupning av denna
kategori från sektion 5 i
rapporten.
Kom med relevanta och konkreta
nyheter (t.ex. rapporter m.m.)
När vi tittar på alla öppna svar från journalisterna kring hur
företag och organisationer kan förbättra sin närvaro i sociala
medier så får vi fram följande kategoriserad bild. Kontinuerlig
aktivitet, tydlig närvaro samt relevans (även det kontinuerligt) är
det som påtalas mest i olika sammanhang.
Kontinuerlig aktivitet och tydlig närvaro avser bland annat att
företagen och organisationer måste regelbundet komma med
information via de sociala medierna samtidigt som de också är
närvarande och tillgängliga.
Hur kan företag och organisationer
förbättra sin närvaro i sociala medier?
(per segment)
Regional media
1%
5%
5%
10%
Rikstäckande media
3%
5%
3%
59%
12%
20%
46%
Tidskrifter, bransch, internetmedia
4%
3%
5%
46%
11%
31%
31%
Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier
Kom med relevanta och konkreta nyheter (t.ex. rapporter m.m.)
Ha en tydlig strategi om hur företaget skall använda sociala medier
Var transparanta i sociala medier
Möta sina kunder och målgrupper på sociala medier
Undvika reklam i sociala medier
Motsvarande kategoriserad bild baserat på de öppna svaren,
men nu fördelat på segment, visar inga större avvikelser sett till
de tre segmenten.
Det går att utröna att ”regionala medier” efterfrågar mer
kontinuerlig aktivitet och närvaro än ”rikstäckande medier” och
”tidsskrifter, bransch, internetmedia” som har en högre andel
som efterfrågar relevanta nyheter och information .
5
Kontinuerlig
aktivitet och
närvaro i
sociala medier
Kategoriserat
Hur kan företag och organisationer
förbättra sin närvaro i sociala medier?
-fördjupning av svaren på ”Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier”
Annat
Använd kunnig personal avsatt
till sociala medier
Mer/bättre/snabbare respons
på frågor och kommentarer
Regelbunden och frekvent
uppdatering med aktuell
information
4%
4%
41%
19%
Var aktiv, närvarande
och tillgänglig
32%
Fördjupa ytterligare och läs
de öppna svaren på
följande sidor
6
Kontinuerlig
aktivitet och
närvaro i
sociala medier
Öppna svar
Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier (öppna svar)
• Alltid vara närvarande dygnet runt, t.ex.. på Facebook.
• Bli aktivare och skicka ut mera information.
• De flesta företag finns på någon social media idag. Men
företag borde synas på flera sociala medier. Och det räcker
inte till att bara finnas där, de ska också vara aktiva. Svara på
frågor, komma med nyheter.
• De kan ju lägga ut lite mer självkritiska grejor också, och inte
bara hyllningar till sig själva. Sådant som är viktigt för kunderna.
• Det handlar väl om att vara närvarande där, och se till att
man uppdaterar varje dag. Det är viktigt.
• Det är viktigt att man kan få snabb kontakt via de sociala
medierna och att företagen svarar på frågor. Att de finns där
hela tiden.
• Frekventa uppdateringar. Gör det intressant, så att det inte
bara försvinner i flödet. Det måste finnas någon personlig
touch för att man ska reagera på det.
• Genom att ha personal som sysslar med det primärt.
• Genom att svara på frågor på de sociala medierna.
• Genom att uppdatera mycket och vara aktiva.
• Genom en stadig närvaro på Twitter och genom att svara på
frågor på Facebook. Det är nog det viktigaste, tror jag.
• Ha en aktiv och öppen kommunikation.
• Hög närvaro från företaget. Finnas aktivt med och "möta" sina
kunder.
• Jämt flöde på nyheter och information. Tillsätta kompetent
personal som kan jobba gentemot media och allmänheten
på sociala medier. Man tar många gånger för givet att man
bara kan slänga in något på de sociala medierna.
• Kontinuerligt lägga ut nyheter.
• Man bör vara lika aktiv där som man är på alla andra stället.
Det är lika viktigt som all annan kommunikation.
• Vara aktiva med fler inlägg och göra reklam för sin
verksamhet.
• Att de är väldigt närvarande hela tiden, och har en snabb och
rapp uppdatering.
• Att ha en tydlig närvaro. Att tydligt välja vad man vill ha sagt
och vad man vill ut med för information. Regelbunden
uppdatering.
• Att samtala mer på sociala medier.
• Att vara mer uppdaterad där med ny information och
rapporter, men jag tycker egentligen att det är viktigare att
använda sin hemsida.
• Att vara tillgängliga. Svara på frågor inne på de sociala
medierna.
• Dagliga uppdateringar
• De bör göra täta utlägg av nyheter och information.
• De bör ha uppdaterad information och kontaktuppgifter
tillgängliga.
• De bör uppdatera sig ännu oftare och skriva om vad som
händer, speciellt på Facebook.
• De får jobba bättre på närvaron och svara bättre på sina
sidor.
• De kan se till att svara snabbare när någon kommenterar eller
ställer frågor på de sociala medierna.
• De kan vara ännu mer aktiva och dela relevant på olika sätt.
Det finns mycket felaktig information ute, men man måste
vara kritisk också. Förhållningssätt ska vara yrkesmässigt.
Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier (öppna svar)
• Det gäller att föra fram sin sak, att ge exempel på människor
som är drabbade och att snabbt bistå med hjälp till
journalister, vilket är samma för alla organisationer. De ska vara
tillgängliga och öppna.
• Det skulle vara bättre och snabbare responstider.
• Det är att ha det 24/7. Använder de sociala medier så måste
de finnas där. I och med att vi är lokala så är det intressantaste
lokala och regionala förhållanden.
• Det är bara via närvaro och personlig kontakt.
• Då ska man publicera sig oftare där.
• Flödet måste vara fungerande och aktuellt.
• Framförallt ska det finnas någon där. Svara på frågor.
• Genom att fler nyckelpersoner finns tillgängliga där.
• Genom att ha en person som jobbar med det. Att ha det som
prioritering eftersom det går ut till publiken.
• Genom att svara på de frågor och kommentarer man får från
folk.
• Genom att svara på fler frågor och kritik som kommer upp
bland annat kommentarsfälten eller genom inlägg från
publiken.
• Genom att synas. Inte bara skapa ett konto där man lägger
upp något en gång i månade. Var aktiv och försök hålla en
ganska personlig ton, lite mer kött och blod. Inte bara
paragrafer och fina ord. Skriv om sånt som berör många
människor.
• Genom att vara mera aktiva och synas mer på sina sidor.
• Genom att vara närvarande där oftare.
• Genom att vara närvarande och skicka ut relevant
information.
• Genom att vara uppdaterade och vara synliga på sina sidor.
Man ska då komma med aktuell info och ha något relevant
att kommunicera. Kanske något som ger mervärde istället för
bara reklam för själva organisationen. Nyheter är prio ett.
• I den här frågan är det snabbheten som är det viktigaste för
oss. Det gäller både att lägga ut mycket på sina sidor och
även att snabbt svara på frågor och kommentarer.
• Jag vet till exempel att en del tidningar har börjat livesända
via sociala medier. Sådant kan säkert dra mer trafik. Det drar ju
läsarnas intresse och når många människor via exempelvis
Facebook. De kan även interagera via Facebook. Det är ett
bra sätt att ha kontakt med folk.
• Kanske genom att skicka direktmeddelanden till oss
journalister.
• Komma med löpande information och ha snabba svarstider.
• Man ska uppdatera oftare än vad man gör just nu. Det är
också nummer 1 för oss reportrar, viktigt att hänga med.
• Man ska vara mer synlig, med fler uppdateringar och vara
framåt med att presentera saker som är på gång.
• Man ska vara prestigelös, och tänka att man ska finnas
överallt. Man måste inte göra stordåd överallt, men i alla fall
markera sin närvaro.
• Organisationerna skulle lägga ut fler nyheter och vara mer
aktiva på Facebook och Twitter främst.
• Posta tips till journalister, svara på frågor, vara bemannande
även kvällar och helger.
• Regelbundna uppdateringar. De skal vara aktiva och svara på
frågor.
Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier (öppna svar)
• Svara på frågor och kommentarer.
• Tillgängligheten är viktigast och man ska kunna nås så bra som
möjligt.
• Tja, det vet jag inte. De kan vara mer aktiva kanske.
• Vara mer aktiva genom att finnas där, så man kan få kontakt
med någon från organisationer via de sociala medierna.
Lägga ut mer material, t.ex.. små filmsnuttar.
• Vara mer aktiva. Delta i diskussioner.
• Vara mer uppsökande.
• Vara närvarande. Uppdatera mer jämna mellanrum.
• Vara ännu mer aktiva och up to date.
• De kan vara där, visa att de existerar.
• De måste finnas med där ute. Till exempel kunde ledningen
twittra grejor mer, men relevanta saker då, inte att de har
anmält sig till ett triathlon eller sådana saker.
• De måste finnas överallt. De måste utvecklas och ha ett tilltal
som lockar unga människor.
• Det man kan klaga på generellt är att de har en oförmåga att
uppdatera tillräckligt ofta. Det gäller både sociala medier och
företagshemsidor. De kan till exempel ha en flik som heter
nyheter och så har de något de släppte för två år sedan. Om
de inte har nyheter, så ska de kanske inte ha den fliken. Det
blir liksom att våldföra sig på språket. Kalla det arkiv eller
något, så kanske det kan vara intressant när man någon gång
vill se tillbaka, men använder man en kanal som ska förmedla
nyheter, så blir det ovidkommande om den bara visar sådant
som har passerat.
• Det är bra om de kan förvarna t.ex.. på Twitter när de kommer
med rapporter eller liknande. Och även när t.ex. rapporten
kommer, så vore det bra om de kan lägga ut en länk. Jag vill
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gärna påpeka att många företag redan är väldigt duktiga på
att använda sig av de sociala medierna.
Genom att uppdatera oftare när det har hänt något.
Gå med i diskussioner.
Mera aktivitet och uppdateringar.
När jag använder Twitter är det när något har hänt och man
snabbt vill ha reaktioner eller en ingång till information. Då är
sådant som Twitter och Facebook väldigt bra som kanaler,
och jag tycker att de borde använda det just i sådana
tillfällen.
Svara snabbt. Tydlig avsändare på vem som svarar. Inte svara
samma ska hela tiden. Hänvisa till andra om det skulle finns
behov för det.
Tydligare kommunikation.
Vara närvarande och hålla kontakt.
Vara tillgängliga genom att delta i debatter, starta
diskussioner, svara på frågor. Experter och personer med
beslutanderätt ska också delta och visa att de vill vara i
kontakt med omvärlden. Ett ökat intresse är ju alltid bra.
Ökad snabbhet.
Att man ska prioritera relevant information snabbt. För oss
handlar det om några få timmar efter att en nyhet har hänt,
annars är det inget man vill ha. Det är både våra och läsarnas
krav. Det krävs en snabb reaktionsförmåga och det ska gå
snabbt till.
Att man ska svara om någon har en fråga och vara tillgänglig
hela tiden, för att man förväntar ju sig ett svar. Inte kolla
exempelvis Facebook en gång om dagen.
Att man uppdaterar oftare och visa sin närvaro.
Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier (öppna svar)
• De kan bli bättre på att uppdatera regelbundet på Twitter,
t.ex.. under pågående händelser som olyckor, stora
trafikpåverkningar, demonstrationer, derbymatcher osv. Alltså
situationer där det löpande händer något.
• De kan helt enkelt använda det och vara mer aktiva på sina
sidor, då tycker jag att Facebook och Instagram är bäst.
• De kan se till att åtminstone varje dag synas någon gång.
• De ska vara där. De ska alltså vara närvarande på de sociala
medier där de finns, och så ska de skicka ut kort information.
• De ska vara snabba och svara direkt eller att ge en
kommentar. Snabbheten är det viktigaste.
• De skulle kunna vara ännu mer aktiva, genom fler
uppdateringar och fler konkreta samt snabba svar.
Snabbheten är viktig.
• Det ska helt enkelt vara att uppdatera relevant information
ofta. Man ska vara tillgänglig och det gäller främst Facebook
som ett bra socialt medium.
• Genom att snabbare publicera saker som händer och annan
information.
• Ha aktiva konton, där man uppdaterar. Och när man
uppdaterar så ska det vara viktiga saker, av värde. Kvalitet
istället för kvantitet.
• Helt enkelt genom att de är uppdaterade och att det är lätt
att komma i kontakt med dem.
• Jag tror att man måste värdera öppenheten mer.
Redaktionsrollen måste man kunna skilja på och vara mer
tillgänglig på andra sätt på sociala medier.
• Jag tycker att många redan är duktiga som de är, men de
skulle kunna bli mer aktiva, och sociala medier är något
jätteviktigt idag.
• Se på hur TV4 gör det på de sociala medierna, och lära av
dem. De är bra på de sociala medierna.
• Snabbare uppdateringar på alla de sociala medier de är med
i.
• Sprida information till kontaktpersoner. Lägga ut bilder och
länkar till statistik.
• Uppdatera mycket oftare än nu.
• Vara mer aktiva. Komma med idéer och information.
• Vara närvarande och göra det lätt för läsarna att ta del i det
som organisationen delar.
• Att alltid ha en aktiv närvaro.
• Att de kan berätta vad de gör, istället för vad de presterar.
• Att finnas där. Se till att uppdatera, svara på frågor och vara
aktiva.
• De borde kanske vara där mer, och borde ha någon som
pratar det språket lite mera. De använder ofta samma stela
företagsspråk i sociala medier som de gör i vanliga fall, och
det funkar för mig som letar information, men ska de förbättra
sin image och annat, så är det något som är värt att tänka på.
• De ska posta aktivt. Det behöver inte alltid vara så stora saker.
En sak som är liten för dem kan vara stor för oss.
• Det kan de absolut göra, genom att vara betydligt mer aktiva
och komma med mer nyheter som vi får veta innan de
kommer ut. Och så får de gärna dela våra inlägg när vi har
skrivit om dem, då deras Facebooksidor ofta är stora.
• Fler uppdateringar, men aktivitet.
• Vara mer aktiva generellt.
• Vara mer aktiva, svara på frågor.
• Vara mer aktiva generellt.
Kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier (öppna svar)
• Vara mer aktiva, svara på frågor.
• Att ha kontaktuppgifter mer tydligt.
• Att helt enkelt vara där och svara när man kontaktar dem. Då
ska man vara duktig på att svara snabbt och vara tillgänglig.
• De kan bli bättre på att moderera kommentarer och vara mer
aktiva på chattfunktionerna.
• Dels att man är mer aktiv och visar det man gör. Ibland är det
bra att vara säljande till allmänheten och då kan man sätta
vinklade rubriker som lockar till att läsa. Om man vill attrahera
ska man nyansera sig i texterna och vara mer säljande.
• Det kan ju vara att göra det lite mer lättillgängligt och roligt.
Det kan ibland vara ganska tråkiga uppdateringar.
• Genom att integrera mer, vara tillgänglig och svara.
• Genom att vara mer aktiva, snabbare och bättre på att svara
på frågor.
• Genom att vara närvarande och snabba, och genom att
svara på frågor.
• Genom att vara snabbare och även svara direkt på
kontaktförfrågningar.
• Tänka på tillgängligheten att inte bara pumpa ut information
men att skapa dialoger istället.
7
Övrig
förbättringspotential
Öppna svar
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• De måste vara mycket lyhörda för balansen. Varken för
mycket eller för lite. Tillgängliga men inte påträngande.
• Ett bra och jämt flöde med nyheter och information.
• Vara mera aktiva. Svara på frågor. Publicera nyheter.
• Mer öppenhet och information.
• Ökad interaktivitet framförallt. Komma snabbt med information
t.ex.. när de drabbas av problem, förändringar i
verksamheten. Var transparanta.
• Exponera sig mera generellt. Berätta, visa sig fram, vara öppen
och ha en dialog med intresserade.
• Genom att komma med information, inte reklam.
• De kan låta sina medarbetare beskriva sina arbetet, vad de
gör osv. Låta kunderna komma med frågor. Väcka intresse för
de olika personerna som arbetar där.
• Det är en väldigt svår fråga. Precis som allt så går det fort. De
måste väl hela tiden vara i framkant och veta vilka som är de
senaste sätten att kommunicera.
• Ha en utarbetad strategi hur man vill arbeta med sociala
medierna. T.ex. kunde man tänka på hur man använder sig av
bilder för att får läsare och tittare.
• De ska finnas på de sociala medierna. Lägga ut om inte allt,
så iallafall mycket som händer. Det kan vara alltmöjligt. Jag
minns historien om ett litet barn som hade stulit en lösgodis och
som fick ångest över det och erkände det för butiken. Butiken
skickade ett brev till barnet och så slutade historien på ett bra
sätt för alla iallafall. Det var ett exempel på en historia som de
kan ta upp på de sociala medierna. Ta upp såna saker som
allmänheten kan vara intresserade av. Ta vara på möjligheten
att vara vardaglig och "du" med kunderna och intresserade.
•
•
•
•
•
Det är bra att skicka ut pressmeddelanden och länka till
Mynewsdesk, men det jag att de ännu hellre borde göra är
sprida länken till de sociala medierna. Typ att nu har den och
den tidningen skrivit om det här i vårt företag. För då blir det
mer trovärdigt, och mer objektivt. Då visar det att det är nyhet
som också medierna tycker är intressant. Det är alltid bra att
visa att media tycker att något är intressant.
Genom att ge användarna och följarna något. Inte bara
kräva visat intresse, frågor och sånt. Som följare ska man
belönas om man orkar läsa igenom alla inlägg och liknande
som företagen lägger upp.
Det behöver inte förbättras så mycket. Jag tror att företag
idag övervärderar betydelsen av sociala medier. Den
traditionella informationen behöver däremot förbättras. Till
exempel är det ofta väldigt svårt att hitta telefonnummer på
hemsidorna för många företag. Man vill som journalist komma i
kontakt direkt, och inte mejla till folk som kanske visar sig vara
på semester i en vecka.
Att de kan lägga ut fler uppgifter så att de når oss bättre,
gällande generella nyheter.
Att de ska lägga ut allting på Facebook och Twitter, som
pressmeddelanden och aktuella nyheter. Det ska vara
information om hur projekt föreskrider och om hur allvarliga
olyckorna är som sker.
Att vara ännu mer aktiv, då ska man lägga ut ännu mer
material, som är relevant.
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• Lägga ut lite mer information. Vara aktiva. Komma ut med fler
nyheter på de sociala medierna. Visa vad de har på gång. Tät
och relevant kommunikation, och framförallt lättillgänglig. Men
man ska se till att informationen man lägger ut är rätt, eftersom
information på de sociala medierna sprids som en löpeld.
• Vara aktiva och lägga information löpande på de sociala
medier, så att man ser att sidorna lever. Att de är måna om
vad som finns och händer på de sociala medierna och flödet.
Hålla kontakt med dem som följer dem.
• Vara snabba och transparanta. Ta kontakt med era följare..
• Att de alltid ska finnas med och se till att målgruppen följer
dem. De ska uppdatera sig ofta.
• Om sociala medier har någon funktion. Då skulle man ställa
frågor och hålla en bättre dialog med målgruppen. Det är
vanligt att de inte kommer med relevanta svar, för att de som
sitter på kommunikationsavdelningen inte är tillräckligt
kunniga.
• De flesta kan förbättra sin närvaro i sociala medier, men hur?
Det handlar väl om att ha personal som är engagerad och
som jobbar kring det framförallt. Personal som vet vad som ger
genomslag. Det här är en enormt viktig informationskanal för
oss journalister.
• De borde starta en grupp om de inte har det, och därmed
publicera nyheter på sin sida.
• De flesta organisationer har väl ett konto och det är bäst om
man kommer med relevanta nyheter och att det går att söka
efter gamla händelser.
• De kan fortsätta att posta men att se till så det inte blir för
mycket, så man inte drunknar i information, utan endast
relevant.
• De kan lägga ut mer på exempelvis Twitter, angående
störningar i trafiken då det gäller SJ eller när det händer stora
saker.
• De ska ju inte spamma utan vara selektiva, inte komma med
för mycket information. Endast det som är relevant.
• De skulle kunna sätta forskningsrapporter på Facebook och
Twitter.
• Det gäller att ta reda på vad journalister tycker är relevant att
man lägger ut på sina sidor.
• Det är att vara oerhört relevant och inte ha något trams. Det
man går ut med ska vara viktigt, så att det inte blir att man
inte lyssnar längre.
• För exempelvis Kriminalvården är det heller inte så lätt på
grund av sekretess. Men organisationer som Röda Korset kan
gärna berätta mer om vad de gör för tillfället.
• Genom att vara relevanta mot sin målgrupp istället för att vara
populistiska. Det är en viktig kärnverksamhet och sociala
medier behöver inte bara vara trams.
• Genom att vara väldigt konkreta i sin information.
• Jag skulle önska att de var mer relevanta och mindre
populistiska.
• Jobba hårt på att vara relevanta och aktuella.
• Lägg ut viktiga saker och svara snabbt på frågor.
• Lägga ut relevant information. Det vill säga tänka efter om det
de nu har tänkt lägga ut är relevant eller bara nice-to-know.
• Ompaketera nyheter så att det fångar intresset. Mera rörliga
bilder.
• Presentera och lägga ut kalla fakta i kontroversiella frågor.
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• Se till att löpande bygga ut informationen. Enkel lättförståelig
information. Ha medarbetarnas kontaktuppgifter
lättillgängliga.
• Att jobba hårdare. Alltså som organisation måste man förstå
att bland annat Facebook är för allmänheten, och tänka på
vad man lägger upp. Men när de kontaktar journalister kan de
komma med mer fördjupad info.
• Att man först ska lägga en tydlig strategi och då veta vilka
man ska nå ut, alltså vem som är ens målgrupp.
• Att de måste förstå att det är just det, sociala medier, som
gäller nu för tiden.
• Att man kan tolka rytmen på rätt sätt och hur det ser ut i olika
flöden på sociala medier.
• Att satsa mer pengar på sina kanaler.
• Bli bättre på att styra informationen, vad som läggs upp och
hur det blir kommunicerat.
• Bygga ut sitt varumärke, visa vad de gör och vad
verksamheten handlar om. Visa vad som är intressant i den
egna verksamheten.
• De behöver inte förbättra den för min skull. Självklart är det bra
att de finns där och syns, men det är ett hot mot
journalistikyrket om det blir för mycket. De skriver nyheter utan
att gå via en journalist och det försvårar mitt arbete.
• De kan bli mer tydliga med vilka de hoppas ska följa dem,
vem riktar de sig till. Tänka över vad de vill ha ut av medverkan
i sociala medier. Tänka över vilka sociala medier de ska finnas
på. En del passar bättre på Facebook, andra på Twitter. Man
bör kanske inte vara överallt.
• De kan vara tydliga och kanske dela med sig lite mer brett av
meddelanden och så. Det kan vara svårt att hitta saker själv
på hemsidor som inte alltid är jättebra.
• Det beror på vilka det gäller, men det skulle vara bättre om
enskilda medarbetare har frihet att vara där och påverka på
sociala medier och inte att bara vara en stor megafon.
• Det finns ett gap mellan myndigheters och organisationers
kontakt med allmänheten. De sociala medierna kan vara ett
bra arbetsredskap till att minska gapet. Precis hur vet jag dock
inte. Men jag tror att en öppen och lätt kommunikation kan
attrahera.
• Lägga ut det som är viktigt. Det är inte mängden i sig som är
avgörande, men att man lägger ut när man har något att
säga.
• Man skulle kunna vara snabbare än man är idag. Det känns
just nu lite mer som en eftertanke, och det är nog rätt vanligt.
Kanske kunde man tydligare integrera närvaron där med
pressrummet, och till exempel hänvisa till saker som har
publicerats på hemsidan i sociala medier. Man kan skapa ett
helhetstänk, med andra ord.
• Ha en flytande kommunikation, regelbundet. Ingen reklam.
Kom med fakta.
• De skulle kunna lägga ut nya rapporter på Twitter lika snabbt
som de publiceras på hemsidan. Samma sak med
pressmeddelanden och liknande. De kunde också ge
information om det blir förseningar i deras releaser och annat
som folk väntar på.
• Förmedla egna, mycket klara synpunkter och så vidare, och
hänvisa därifrån till lite djupare information eller personer som
kan berätta mer.
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• Genom att dela insights om deras verksamhet. Försöka förklara
saker ned infografik och liknande. Mer sådant istället för att
spamma med alla tänkbara nyheter hela tiden.
• Inte använda dem helt så generellt, utan ta chansen att
komma med specifik information.
• Parallellt publicera allting när ni kommer med nyheter. Alltså
när ni skickar ut pressmeddelanden eller annat så ska det
också synas på de sociala kanalerna. Speciellt Twitter brukar
vara en viktig social media för journalister.
• Se till att det finns länkar till pressmeddelanden och dylikt på
de sociala medierna. Det ska också finnas personal som
twittrar, personer som kan profilera företaget.
• Skicka ut mer nyheter därigenom, i stället för bara genom
pressmeddelanden.
• Vara snabbare på att komma ut med information.
• Komma med relevant information istället för reklam.
• Jag är av en generation som är någonstans mittemellan, men
jag kan väl säga att man bör använda de senaste
applikationerna. Den där branschen förändras så snabbt. Jag
tror jag svarade det här förra gången också, men man ska
inte ta för givet att alla journalister får informationen bara för
att man publicerar på sociala medier. Jag tror att personliga
relationer alltid är viktigare än sociala medier, om du vill få
fram ett budskap. Människan är viktigare än maskinen även i
det här fallet. Men naturligtvis inser jag att det ar väldigt viktigt
och lite framtidens sätt att kommunicera. Man ska dock inte ta
för givet att man når fram till alla.
• Det handlar väl om att man måste ha en tanke bakom alla
inlägg; ett mål för vad man vill uppnå, lite som vi journalister
gör. Det måste finnas en vinkel, vare sig det gäller Twitter,
•
•
•
•
•
•
•
•
Facebook eller Instagram. De bör ställa sig själva frågan: vad
vill vi uppnå? Vilka personer vill vi nå? Man måste analysera
innan man publicerar. Sedan är det också viktigt att vara
ganska kvantitativ, då det finns ett så enormt flöde idag. Ska
man synas, måste man publicera rätt ofta för att folk ska
uppfatta det. Folk går inte in och kollar ett företags sida, utan
kollar bara sitt eget flöde. Så det måste vara både bra
innehåll, bra vinklat, samt ganska ofta också för att det ska
synas. Så både kvalitet och kvantitet alltså.
Genom att rikta sig till grupper, anpassa materialet till olika
grupper och vara i kontakt med dessa.
Integrera det i vanliga arbetet. Det behöver inte vara stort och
fint varje gång. Berätta om vardagen på företaget, småsaker
här och där. Väck intresset.
Vara synligare generellt.
Vässa det personliga tilltalet, och profilera mera.
Aktualiteten kan bli bättre. De borde ta upp lite kontroversiella
ämnen självmant, inte bara när det blir kontaktade om det.
De kan pusha ännu mer sina nyheter på sitt twitterflöde och
på sin facebooksida, så de når ut.
Det är att man ska lyfta frågor där det ingår filmer och bilder,
med olika slags historier, som folk gärna vill dela. Men det ska
inte bara vara gulliga videor utan det ska vara anknytet till
aktuella nyheter som kommer i nyhetsflödet för tillfället, som
har relation till sitt arbete och sina frågor. Man ska alltså vara
seriös och inte bara vilja ha massa klicks. Det gäller för
Facebook och Instagram men mindre för Twitter.
Publicera mera material, åsikter och nyheter.
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• Det måste finnas en vilja att vara öppen också i de sociala
medierna. Finns "på plats" och delta i diskussioner.
• Det kan vara mer interaktion och att välja de mest relevanta
medierna i sammanhanget. Det gäller då vilken åldersgrupp
och se efter det rätta intresseområdet som organisationen
finns i. Man ska alltså ha mer medvetenhet om hur kundkretsen
ser ut.
• Genom att vara mer aktiva helt enkelt. Tala ett språk som
tilltalar allmänheten. Anpassa materialet så att det passar den
sociala media man är på.
• Det kan förbättras genom att man satsar på resurser, dvs att
satsa på den som är kunnig och insatt i det aktuella och har
som uppgift kommunikationen.
• Att de ska lägga ut sina nyheter och även korta
pressmeddelanden, och det ska inte vara för långa saker de
lägger ut.
• Att lägga ut mer material.
• Att man tänker noga på hur man sprider materialet och inte
bara aftonbladet-rubriker, det ska vara spännande.
• Använda Twitter mer som om ett verktyg till nyhetsflödet.
Twitter är inte lika stort som Facebook, men det är "renare", då
där inte finns så många störande element.
• De kan komma med fler aktuella nyheter på sina sociala
medium-kanaler.
• De kan skicka ut mera information om vad de gör och vad de
har kommit fram till.
• De kan vara bättre på att lägga ut relevanta grejor, på ett sätt
som gör att man får lust att läsa det.
• Identifiera rätt material som fungerar på sociala medier, och
exponera det.
• Jag tror att de inte ska twittra eller vara ute för mycket, utan
det ska vara relevant information. Just det man inte visste i alla
fall. Jag läser ofta för att hitta en vinkel eller synpunkt som jag
inte kände till. Det är bra om de kan bidra med något som får
en att tänka på andra spår. Jaha, tycker de så här på Röda
Korset? Men får man tio tweets per dag, orkar man inte läsa
allt.
• Lägga ut mera material, publicera mera.
• Lägga ut mera material.
• Man kan titta på hur andra tidningar gör samma sak, på
sociala medier. Cancerfonden exempelvis, kan komma med
fler och bättre saker på Facebook-flödet.
• När det finns en samhällsdebatt som berör dem, så borde de
tidigt i debatten gå ut och visa var de står och vad de tycker.
Det kan man lätt göra via de sociala medierna.
• Se till att där finns kontaktuppgifter och uppdaterad
information. Berätta vad de gör och vad som händer.
• Själva användandet av en nyhetskanal med ny information
måste bli bättre. Många använder sociala medium endast
som chattforum, då blir det ett överdrivet flöde med
ointressant info.
• Jag tycker att det ska vara rätt roligt när man kommenterar
bakom kulisserna. Det ska vara underhållning på sociala
medier.
• Förbättra den information som kommer ut på de sociala
medierna. Inte skicka ut reklam i nyhetsflöden.
• Använda de sociala medierna mer riktat och med tanke på
vad folk kan ha för nytta av det de lägger upp. Jag tycker att
videoklipp är väldigt bra sätt att ge information på.
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• Avsätta tid för kommunikation på de sociala medierna. Det
räcker ju inte att bara vara där. Man måste göra något också.
• De kan använda det, och det ska vara i realtid. Det ska gå
snabbt, för annars får man reda på det på andra sätt först.
Man kan tänka på det som en primär källa.
• Då kan de ringa en konsult och på det sättet få bättre hjälp.
• Vara obs på att vara lagom. Inte för mycket för då tröttnar
folk. Inte heller för lite, för så glömmer folk att de finns. En noga
avvägning alltså.
• Man ska nog anlita personal som vet hur man hanterar sociala
medier och kan kolla med sina kunder och lära sig av det. Nå
unga publiken som gärna läser nyheter via sociala medium.
• Avvända de sociala medierna aktivt. Vara mer relevanta.
Länka till intressanta artiklar eller till event. Berätta vad som
händer på ett event som de är värdar för, så att man kan följa
med och får en bild av vilka talare som finns och vad som är
huvudpoängen för dagen.
• Det gäller att uppdatera och hantera väsentligheter.
• Genom att vara mer aktiva. Svara på frågor, ställa frågor,
intressera sig för målgruppen.
• När de gör något och publicerar det på de sociala medierna,
så ska det vara något intressant. Inte bara spam av allmän
information. Gärna något som skapar nyfikenhet och som gör
att man vill fortsätta följa saken. Det är bra att droppvis
komma med intressant information så att intresset bibehålls
och kanske växer. Konstant flöde. Visa bilder. Det behöver inte
alltid vara någon nyhet, utan kanske någon bild ur
verksamheten som visare ett engagerat och mänskligt
företag. Visa hur företaget är och vad det gör, utanför
pressmeddelandesystemet.
• Verkligen uppdatera varje dag. Vara där. Vara öppen.
• De bör ha en utarbetad strategi och en kontinuitet. Dels bör
de lyfta fram sig själva och dels bör de delta i aktuella
debatter och göra sin röst hörd i förhållande till omvärlden och
händelser inom branschen i stort.
• Lära sig hur det fungerar och hur man kan använda sociala
medier effektivt
• Arbeta med material som passar den kanalen.
• De kan välja ut kvalitetsmaterial.
• Det är kanske att låta industriexperter få twittra lite mer
halvofficiellt, i stället för bara toppledningen. Det är ett
jättestort problem, då man inte får lämna ut all information.
Jag tänker exempelvis på storägaren och före detta Vd:n i
Fingerprint, som tweetade prognoser. Det är en känslig fråga,
men man kanske kan frikoppla branschkunnigt folk som kan
twittra i stället för högsta ledningen, som sagt var. Det är ett
stort dilemma, då vi ju vill veta hur nästa kvartal ska gå, och
det är precis det de inte får lov att andas om.
• Genom att börja sätta nyheter först på de sociala medierna.
• Jag skulle vilja ha mer nyhetsmaterial.
• Kom snabbt ut med information. Jobba med länkar, d.v.s. sätt
in länkar, fungerande länkar, i de inlägg som görs på sociala
medier.
• Komma med mer fakta.
• Lägga ut mer kvantitativ och kvalitativ information.
• Lägga ut nyheter med substans.
• Att man jobbar med nyheter istället för reklam. Kom med hela
nyheter också på de sociala medierna och inte bara korta
rubriker. Ge också en insikt i vad företaget sysslar med.
Övrig förbättringspotential (öppna svar)
• Bli mer personliga.
• Pressavdelningen måste ha en uttalad strategi om hur det ska
arbeta med sociala medier. Sociala medier bör ingå som en
naturlig del i kommunikationen.
• Vara närvarande genom att svara på frågor och berätta om
nyheter. Göra sig intressant som företag. Satsa på målgrupper.
• Genom att vara närvarande, dedicera resurser till sociala
medier och ha en strategi. Varför ska vi vara på sociala
medier? Vad ska vi använda det till. Välja och välja bort.
• Att var där och uppdatera ofta. Framför allt om det händer
något som snabbt måste ut till konsumenterna. Där är ju
sociala medier oslagbart. De kunde också vara aktiva i olika
konsumentgrupper, ta kontakt och delta i debatten.
• Kunna skilja på relevant information för journalister, och
information som kanske bara är intressant för allmänheten.
Information som saknar någon relevant kärna för media är inte
intressant.
• De kan släppa sargen och inte vara så försiktiga och restriktiva.
Låt folk blomma ut i sociala medier. Släpp kontrollen och ha
förtroende för medarbetarna.
• Tydlighet och tillgänglighet. Tydligare kontaktuppgifter.
Pressmeddelanden kunde säkert gå ut bättre genom sociala
medier än via mejl. Man kunde ha ett brett konto för oss att
följa, för saker man går ut brett med. Svenska landslaget i
fotboll har till exempel ett låst twitterkonto för journalister. Det
är en bra idé. Mejl försvinner så lätt i mängden.
• De ska vara bättre på att uppdatera. Gärna mer regelbundet
och se över det relevanta.
• Att ta fram andra saker än det som går via
pressmeddelanden.
• De kan få ut intressanta debattartiklar eller artiklar. De kan se
till att de har intressant innehåll alltså.
• Nu lägger man upp för mycket ointressant på sina sidor, det
ska endast vara det som är relevant.
• Relevant och hyfsat frekvent information.
• De bör vara transparenta och snabba med ny information.
8
Kontakt
KONTAKT
Markus Sjöholm
AN
Marknadschef Aalund Nordic
Tfn: 073-532 58 95
[email protected]
Juan Navas
SK
Kommunikationsansvarig Sveriges Kommunikatörer
Tfn: 070-306 22 45
[email protected]
Download