Kommunikation och social
förändring
Ht 2010
Offentliga sfären
Bakgrund
• Begreppet myntades av Jürgen Habermas
• En ”välfungerande” offentlig sfär är viktigt
till demokratin
• Vad kännetecknar en välfungerande
offentlig sfär: tillträde, intressen, dialog.
• Participatory democracy – representative
democracy.
Offentliga sfären
”A domain of our social life in which such a
thing as public opinion can be formed”
Medierna
• Medier kan fungera som en arena för
debatt
• De är inte bara en arena utan också en
aktör
Kommersialisering
• Medierna blir företag
• Ekonomiska intressen spelar en alltför stor
roll
• Information – commodity
• Publiken blir en vara
Under 1900-talet har medierna genomgått
en kommersialiseringsprocess. De blev
företag som säljer
information/underhållning till publiken och
annonser till andra föret
Kommersialisering
• Att vara väl informerad är viktigt för att
kunna delta i den demokratiska debatten
• Ideellt skulle vi kunna få den information
som vi behöver i/från medierna och
• Använda medierna som en arena för
debatt.
• Kan vi säga att detta händer i
verkligheten?
• Vilka grupper har lätt tillträde till medierna?
• Vilka grupper har det svårast att synas och
höras i medierna?
Media advocacy
• 90-talet – nedskärningar om
biståndsbudget. Minskat medieintresse om
utvecklingsfrågor. Färre korrespondenter,
särskilt i u-länder
• FN Millennium mål (Millenium
Development Goals) – fokus om
kampanjer och advocacy
Offentliga Sfären 2.0
• Ekonomiska förutsättningar – barriers to
entry (ingångskostnader)
• Internet – låg ingångskostnader
”…as media markets fragment and
fracture,there are less key reference
points and platforms where a clear
contestation of ideas within the public
sphere can be held.”
Who is who online?
• Vilka länder genererar mest innehåll
online, på vilket språk?
• Hur många har tillgång till internet?
• Att använda internet som medium kräver
olika färdigheter.
Right to communicate
• Vad innebär det att vi har rättigheten att
kommunicera?
• Vad innebär det att vi kommunicerar?
• Hur kan denna ratighet garanteras?
Kommunikationsrättigheter
•
•
•
•
•
Media governance
Kultur
Språk rättigheter
Rätt till utbildning
Assembly, self-determination