Enviro-PerformanceTM Innu-Science tuffare miljökrav

advertisement
Enviro-PerformanceTM
Innu-Science tuffare miljökrav
KRITERIER
Rengöringsförmåga
En produkt formulerad med ENVIRO-PERFORMANCETM – Sustainable Development* måste i
huvudsak få sin funktion genom de biologiska komponenterna.
«Grön kemi», snälla kemiska komponenter, används i lägsta möjliga koncentration med enda syfte att hjälpa
och stimulera aktiviteten hos de biologiska beståndsdelarna.
Vid dessa låga koncentrationer, har kemin liten eller ingen rengöringsförmåga utan det biologiska innehållet.
* Hållbar utveckling
Tillverkning
Bioprocesser
Med hjälp av ett antal bioprocesser framställs biologiska komponenter.
ENVIRO-PERFORMANCETM-formuleringar innehåller bara biologiska beståndsdelar framställda i enlighet
med Good Manufacturing Practice (GMP).
Dessutom är följande produktionskriterier uppfyllda:
• De biologiska komponenterna produceras bara i rena odlingar (pure culture mode).
• Odlingarna innehåller inget som har sitt ursprung från djur.
• De biologiska komponenterna framställs biologiskt i sterila reaktorer.
• Bakteriekulturer tvättas i mjukt vatten innan användning i ENVIRO-PERFORMANCETM-formuleringar.
Formuleringsprocesser
ENVIRO-PERFORMANCETM-formuleringar produceras i enlighet med Good Manufacturing Practice och
dessutom enligt följande kriterier:
• Formulering sker endast av ackrediterad och specialiserad personal.
• Ingen del av tillverkningen sker genom underleverantörer.
Kvalitetssäkring
Rengöringsförmåga
För att försäkra användarna om jämna prestanda och tillfredsställande resultat analyseras varje batch (sats) av
ENVIRO-PERFORMANCETM-formuleringar noggrant enligt följande kriterier:
• De fysikaliska och kemiska aspekterna kontrolleras mot sju olika parametrar.
• Biologisk och rengörande verkan kontrolleras mot sex olika parametrar.
• Mikrobiologiska kvalitetskontrollanalyser utförs på följande grupper:
- Bacillus cereus
- Stafylokocker
- Pseudomonas sp.
v100507b
- Svamp och mögel
- Salmonella sp.
- Koliforma bakterier
- E. coli bakterier
Enviro-PerformanceTM
Innu-Science miljöstadgar
FORMULERINGAR
ENVIRO-PERFORMANCETM-formuleringar görs endast av noggrant kontrollerade och utvalda beståndsdelar.
Om formuleringarnas prestanda
Om miljön
• Endast specialiserade och ultraeffektiva bakteriekulturer.
• Högkoncentrerade formuleringar, för att minska plastavfallet.
• Maximalt fem olika bakteriesträngar per formulering, för
att undvika intraspecifik konkurrens (mellanartskonkurrens).
• Rengöringsformuleringar som ej kräver hett vatten för att
kunna rengöra med maximal effekt.
• Vid varje tillägg av bakterier, väljs endast bakterie strängar specialiserade för önskad uppgift ut.
• Innehåller ej genmodifierade organismer (GMO).
• Endast sporbildande bakteriekulturer för maximal stabilitet.
• Endast snälla kemiska komponenter som är kompatibla
med de biologiska komponenterna och som dessutom
stimulerar deras aktivitet.
• Endast kemiska komponenter som ej påverkar över levnad eller stabilitet hos de biologiska komponenterna.
• Dessa milda kemiska beståndsdelar används vid lägsta
möjliga koncentration.
Om hälsa och säkerhet
• Biologiskt nedbrytbara formuleringar som överträffar
standarden från miljöackrediteringsorgan världen över.**
• Inget innehåll som är förbjudet enligt europeiska eller
nordamerikanska miljöbestämmelser.
•
Inget innehåll som påträffas i Clean Water Acts, SARAs
(Superfund Amendments and Reauthorization Act),
CERCLAs (Comprehensive Environmental Response,
Compensations and Liability Act) eller i National Pollutant
Release Inventorys (NPRI) förteckningar och miljöföreskrifter.
• Formuleringar som överensstämmer med alla europeiska
lagar avseende rengöringsmedel.
• Endast färgämnen som är godkända enligt de europeiska
direktiven 76/768/EEC och 94/36/EEC.
• Livsmedelsgodkänt innehåll används i möjligaste mån.
• Endast bakteriesträngar som ej visar tendens till resistans
mot antibiotika.
• Endast bakteriesträngar som identifieras enligt Ribosomal
Intergenic Spacers (RIS) DNA-fragmenteringsmetod.
• Inget ämne som bidrar till förtunningen av ozonlagret.
• Inga tensider av typen nonylfenoletoxylater (NPE) eller
alkylfenoletoxylater (APE).
• Inga organiska lösningsmedel.
• Inga bakterier från gruppen Bacillus cereus.
• Inga komplexbildare. (polishborten Energikä undantagen)
• Inga bakterier från familjen Pseudomonaceae.
• Inga fosfater.
• Inga ämnen som anses cancerframkallande eller
mutagena.
• Inga parfymer som innehåller nitro musk.
• Formuleringar mellan pH 6 och 8,5 för rengöring.
• Inga formuleringar som medför transport som farligt
gods (ADR). (polishborten Energikä undantagen)
• Inga formuleringar under pH 3,5 för avkalkning.
• Inga formuleringar över pH 11,5 för polishbort.
• Inga brandfarliga beståndsdelar.
Innu-Science
• Inga lösningsmedel.
Norden
EU
Tyskland
Australien
Kanada
Japan
USA
v100507b
**
Download