Församlingsinstruktion för Kungsbacka församling
Del 1.
Regler för församlingen och församlingens verksamhet
som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser i
kyrkoordningen.
Församlingen firar huvudgudstjänst med nattvard varje söndag.
Församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.
Del 2.
Pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och
mission.
Allmän inledning:
Församlingens vision:
Församlingens uppdrag:
”Att varje människa i Kungsbacka
skall få en personlig tro på Jesus
Kristus.”
Genom att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni
och mission vill vi sträva efter att
uppfylla visionen.
Kyrkans uppgift är att genom sina medlemmar och deras liv sträva efter att fullfölja
missionsbefallningens tanke, att göra ”alla folk till lärjungar” (Matt. 28:18-20). Genom
instruktionens fyra grundläggande uppgifter går visionen som en röd tråd.
Gudstjänst
Undervisning
Vision
Diakoni
Mission
Då Jesus kallade sina lärjungar gav han dem uppdraget att lära andra, att visa på barmhärtighet,
att förkunna och att fira gudstjänst (nattvarden). Inlemmandet i församlingen sker genom dopet.
All verksamhet bör ske i samklang med detta. Visionen är bärare av verksamheten. Under de fyra
delarna finns de specifika uppdragen och hur vi kan förverkliga dem i vår församling.
1
GUDSTJÄNST
I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och oss människor, där Gud genom Ordet och
sakramenten kallar oss till gemenskap med honom.
Hela den gudstjänstfirande församlingen utgör en andlig gemenskap. Den viktigaste resursen
är människorna. Vi är lemmar i Kristi kropp. Det är viktigt att ta till vara människors olika gåvor
och kunskaper, så att gudstjänsten präglas av andan: ”Jag behövs i min kyrka”.
Genom lekmannamedverkan kan människor få möjlighet att känna sig mer delaktiga. Vi vill
skapa en varm atmosfär i gudstjänsten så att alla känner sig välkomna. Viktiga inslag i
gudstjänsten är bl.a. musik, lovsång, tillbedjan och bön.
I våra kyrkor, Kungsbacka och S:ta Gertrud, firas, utöver huvudgudstjänster, regelbundet olika
typer av gudstjänst, exempelvis:
- förbönsgudstjänst
- lovsångsgudstjänst
- sökargudstjänst
- musikgudstjänst
- skolgudstjänst
Inom församlingen strävar vi efter att fira mässa/nattvard varje söndag. I Kungsbacka kyrka
minst varannan söndag och i S:ta Gertruds kyrka tre av fyra söndagar. Veckomässa firas hela året,
förutom sommarmånaderna, i Kungsbacka kyrka.
Särskilda gudstjänster ordnas såsom dop-, konfirmation-, vigsel- och begravnings-gudstjänst.
På sjukhus och äldreboenden firas gudstjänst varannan vecka.
I gudstjänstens möte med Gud får vi med Andens hjälp kraft att möta vardagen och att vara hans
redskap i Kristi kyrka. ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara
med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus.” (1 Joh 1:3)
2
UNDERVISNING
Utöver den undervisning som bedrivs genom förkunnelsen i gudstjänsten skall församlingen
ordna särskild undervisning i kristen tro. Detta för att rusta människor, stora som små, till andlig
mognad.
Undervisningen skall ske genom:
a) barnverksamhet i form av exempelvis spädbarnsrytmik, barntimmar, minior- och
juniorarbete. Den viktigaste dopundervisningen är den som föräldrarna ger sina barn.
Församlingen och dess medarbetare skall eftersträva former för att uppmuntra och bistå
föräldrarna i denna uppgift. En del av detta arbete kan vara barnens deltagande i särskilda
barnsamlingar, särskilt kring kyrkoårets stora högtider.
b) konfirmationsundervisning enligt gällande plan för Svenska kyrkan till aktuell åldersgrupp.
c) tonårsverksamhet bestående av ungdomsgrupp samt kunskaps- och gemenskapsbefrämjande insatser för de ungdomar som är hjälpledare i andra grupper.
d) vuxenverksamhet
1. vuxenkatekumenat – en väg till tro, erbjuds kontinuerligt församlingsborna.
Katekumenat innebär att i en grupps gemenskap upptäcka trons möjligheter.
Katekumenatet sträcker sig över två terminer.
2. Alpha-kurs erbjuds om möjligt varje termin. Alpha innebär att i en grupps gemenskap
upptäcka trons möjligheter.
3. studiecirklar till exempel bibelstudier.
4. hemgrupper. Hemgrupp innebär att i en mindre grupp ha en andlig gemenskap i form
av bön och samtal.
5. fortbildning för frivilliga ledare.
6. körarbete där en kontinuerlig vidareutbildning i kristen tro sker i den utsträckning som
är möjlig.
7. sociala aktiviteter, vid exempelvis församlingsaftnar och pensionärsträffar kan avsnitt
av kristen undervisning ingå.
Information till församlingsborna sker genom dagspress, församlingstidningen
Kyrkfönstret samt hemsidan.
Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden…. lär dem … ” (Matt 28).
3
DIAKONI
Diakoni är att visa Guds kärlek genom konkreta handlingar framför allt gentemot de utsatta i
samhället. Vi inser också att diakonin inte bara är diakonens uppgift, utan alla döptas uppgift. Det
är viktigt att urskilja det som är väsentligt utifrån Guds perspektiv och församlingens vision.
Förebilden är vår herre Jesus Kristus. På många ställen i evangelierna berättas hur Jesus är eller
agerar som ”tjänare”. I Joh 13 talas det om att Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Vi som är Kristi
efterföljare är skyldiga att ”tvätta varandras fötter”.
För att församlingen – Kristi kropp – ska vara en levande, helande miljö, skall alla som vill vara
”tjänare” göra tjänst utifrån de nådegåvor som Anden har givit.
I Kungsbacka församling utövas diakonin bl a inom följande gemenskaper:
- sorgegrupper
- enskilda samtal
- hembesök
- hemgrupper
- ungdomsarbete
- ”torsdagssoppan”
- kontakt med myndigheter
- Gertudskören (pensionärskör)
Denna diakoni utövas även på följande platser:
- Kollagårdens demensboende
- Kolla äldreboende
- Kungsbacka sjukhem
- Lindgården
- Kungsbacka ”sjukhus” - Kafé Kyrksalen
Dessutom finns det internationellt präglad diakoni:
- Rumänienarbetet (hjälparbete för handikappade barn och ungdomar).
- Lutherhjälpens arbete
- SKUT
I allt diakonalt arbete är förbönen viktig. I bönen tar man med den utsatte, ensamme och lyfter
fram människor inför Gud.
Jesus säger: ”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”. (Luk 6:36)
4
MISSION
Mission är ett uttryck för församlingens samlade uppdrag. Allt det församlingen gör i form av
undervisning, gudstjänst, diakoni och mission är ett uttryck för missionsuppdraget som Jesus ger i
Matt 28:18-20 (”…döp dem …lär dem …”).
Samtidigt är ordet mission ett uttryck för det mera specifika uppdraget att vinna nya människor
för evangeliet och föra dem in i kyrkans gemenskap, även kallat för evangelisation. Denna
uppgift är såväl ett uppdrag här hemma i Sverige, i den lokala församlingen, som i kontakt med
systerkyrkor ute i världen eller bland folk som ännu ej nåtts av det kristna budskapet.
Jesus är allas Frälsare! Det budskapet vill vi föra ut för att väcka tro och längtan. Uppdraget
kan inte vara grundat på vad som tillfälligt är intressant och efterfrågat. Samtidigt måste varje
missionsinsats ske i djup respekt och lyhördhet för varje människas livs- och troserfarenhet.
Mission innebär att göra Jesus känd, trodd och älskad d v s att ”göra lärjungar”. Så växer Guds
rike till i världen. Varje gång vi ber Herrens bön ber vi en missionsbön: ”Tillkomme ditt rike….”
Uppdraget innebär för varje kristen en kallelse att i ord och handling vittna för andra.
Kungsbacka församling vill därför ge den enskilde ett tydligt mandat i missionsuppgiften och
konkret räkna med det personliga vittnesbördet. (Rom. 12:4-6a, 1 Petr. 2:9). De anställdas roller
behöver förtydligas till att inspirera, rusta och stödja och inte att ta över. Detta kan ske genom
utbildning/undervisning och konkreta övningar. Personlig vägledning och förbön är viktiga
redskap i denna rustning.
Församlingen har redan och vill sträva efter fler mötesplatser som ger naturliga tillfällen för
mission.
Församlingens internationella missionsarbete är viktigt och sker genom Svenska Kyrkans Mission
(SKM) samt andra missionsprojekt där församlingen ges möjlighet att aktivt stödja
missionsverksamhet/bibelspridning m m.
Viktiga insatser i detta internationella arbete bör vara
- förbön för konkreta projekt och människor
- ekonomiskt stöd genom insamlingar/kollekter och budgeterade medel.
Insamlingsperioderna för SKM ska tydligt sätta sin prägel på församlingens
verksamhet.
- vänskapsutbyten
Den av kyrkorådet utsedda internationella gruppen har en viktig roll i detta arbete.
5
Del 3.
Verksamhet på andra språk
Församlingen bedriver ingen egen verksamhet på annat språk än svenska. Vid behov finns
möjlighet till kontakt med Tölö församling. För övrigt tar vi hjälp från stiftet när det gäller
finskspråkigt arbete eller teckenspråk. Information kan fås via församlingens expedition.
Del 4.
Personalens fortbildning
För att skickliggöra människor i församlingen till huvudsyftet, att föra människor till tro enligt
missionsbefallningen, skall det finnas kvalificerad personal som inspirerar församlingsborna till
detta.
För att personalens kompetens skall kunna upprätthållas skall möjlighet till fortbildning och
personlig utveckling beredas alla anställda med hänsyn till deras behov och förutsättningar. Varje
anställd har rätt till viss årlig fortbildning.
Fortbildningsobligatorium
Personalen skall delta i den fortbildning på stifts- och kontraktsnivå som man i samråd med
arbetsledaren finner lämplig.
Fortbildningsalternativ
Personalen kan också beredas möjlighet till fortbildning på nationell nivå.
Möjligheten till ekumeniska och internationella fortbildningsinslag skall beaktas.
De förtroendevalda skall beredas tillfälle, såväl till fortbildning som till ekumeniska kontakter.
Medel skall varje år avsättas för personalens och de förtroendevaldas fortbildning.
6
Del 5.
Samverkan i personalfrågor
När kyrkoherden är oförmögen att utföra sin tjänst pga sjukdom eller dödsfall går komministern i
S:ta Gertruds kyrka in som tf. kyrkoherde.
7