Populärvetenskaplig sammanfattning

Reglering av A1
- en överlevnadsgen i mastceller som aktiveras vid allergiska reaktioner
Marie Holmquist
Mastceller verkar i inom immunförsvaret våran kropp. En viktig funktion har mastcellen som
aktiv deltagare och reglerare av akuta allergiska reaktioner t.ex. astma och pollenallergi. På
sin yta uttrycker mastcellen Fc_RI, en receptor som binder starkt till immunoglobulin E (IgE).
Mastcellen aktiveras när ett allergen (en allergiframkallande partikel) binder till två IgEreceptorkomplex (se bild). Bindningen ger upphov till en signaleringskaskad inne i cellen och
leder till att mastcellen degranulerar, d.v.s. tömmer ut reaktiva substanser till sin omgivning.
Dessa substanser förvaras i små blåsor inne i cellen. Mastcellen börjar också att producera
signalmolekyler och lipid-deriverade substanser som sedan frisätts. Även dessa substanser och
signalmolekyler har inflammatoriska egenskaper.
Degranulering är en väldigt slitsam och tuff process. Märkligt nog går inte mastcellerna i
apoptos (programmerad självdöd) efter degranulering utan återhämtar sig och kan bli
aktiverade igen. Orsaken till detta tros vara att signalkaskaden inne i cellen aktiverar en
överlevnadsgen i mastcellen. Denna gen kallas för A1 hos möss och Bfl-1 hos människan.
Alla gener föregås av en promotor. När DNA-bindande molekyler binder till en promotor
startas transkriptionen (avläsandet) av genen och ett protein bildas. Syftet med min studie var
att undersöka vilka molekyler som efter IgE-receptormedierad aktivering binder till
promotorn och startar i gång transkriptionen av A1-genen. Detta gjorde jag genom att klona
promotorn från ett komplett musgenom till en vektor (ringformigt DNA) innehållande en
reportergen. När promotorn aktiverades lästes även reportergenen av och ett reporter-protein
bildades vars koncentration enkelt gick att mäta. Jag har även konstruerat fyra vektorer som
saknar vissa delar av promotorn. Dessa fem vektorer kan användas i de fortsatta studierna av
transkriptionen av A1 och klarlägga hur denna gen regleras i mastceller.
Examensarbete i biologi, 20p Vt 2002
Institutionen för biologisk grundutbildning och institutionen för genetik och patologi, Uppsala Universitet
Handledare: Erik Ullerås