Upphandlingspolicy Hultsfred, Hiigsby, Mdnsteris, Oskarshamn, Vim

MoNSTERASKOMMUN
Dokumentnamn
Upp handlings p o licy, docx
Upphandlingspolicy Hultsfred, Hiigsby, Mdnsteris, Oskarshamn, Vimmerby och Vdsterviks kommunet
De samverkande kommunema, kommunalfijrbund och heliigda bolag, i foftsefiningen beniimnda upphandlande myndigheter, har som m6l att upphandla varor, tjiinster och byggentreprenader pA ett s6dant siitt att kommuninvinama, medarbetama och dvriga intressenters kav pi offentlig service uppfulls till liigsta mdjliga total kostnad, vilket innebdr riitt
funktion och ratt kvalitet i ratt tid till riitt pris.
ska ftlja lag(2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2007:1092)
om upphandling inom omrfiena vatten, energi, transporter och posttjiinster. Detta innebiir
att grundleggande principema om likabehandiing, proportionalitet, transparens, ickediskiminering och iimsesidigt erkiinnande ska tilliimpas.
All upphandling
All upphandling
och inkdp hos de upphandlade myndigheterna ska priiglas av:
Affiitsmdssighet
Upphandlingar och inkdp ska priiglas av god ekonomisk hush6llning. Hiinsyn ska tas till
kvalitet, miljdkav och sociala krav, lingsiktiga kostnader och andra aspekter. Kontakter
med niiringslivet ska kiinnetecknas av god afflirsetik, dppenhet, objektivitet och likabehandling.
Helhetssyn
Upphandlingar och inkdp ska priiglas av en helhetssyn. Upphandlingar och inkdp ska genomliiras med anv?indning av de konkunensm6j ligheter som finns och pi ett sadant sett att
lAngsiktig konkurrens stimuleras. Upphandlingar ska utformas sA att det ?ir m6jligt ftir
mindre och medelstora ftiretag att l2imna anbud och det lokala ntiringslivet ska informeras
om p6giende upphandlingar.
Effektivitet
All upphandling och alla ink6p
ska priiglas av effektivitet, kompetens och samverkan. De
vinster som ftiljer av en samordning av de upphandlande myndighetemas behov ska tas
tillvara. Upphandlingar och inkdp ska samordnas med liinets dvriga kommuner, med landstinget samt andra upphandlande myndigheter niir detta iir iindamilsenligt.
Miljii-
och sociala hiinsyn
De upphandlande myndighetema ska verka ftir en god livsmiljd och en langsiktig hillbar
utveckling genom att viilja varor, tjflnster och byggentreprenader som 2ir miljdanpassade
bide med avseende pe den 1'ttre miljcin och pA arbetsmiljdn samt tar hiinsyn till sociala och
etiska krav.
MONSTERAS KOMMUN
Krav ska, med hiinsyn till ftiremilet fiir upphandling, stiillas pA de leverantdrer som de
upphandlande myndighetema tecknar al'tal med, att de; friimjar goda arbetsvillkor och
jiimstelldhet i arbetslivet, ftiljer villkor pA arbetsmarknadens och i kollektivar,.tal, motarbetar diskriminering och komrption, medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet fiir
anstiillda. Dessa krav ska iiven giilla ftir underentrepren6rer som leverantdren anlitar.
Ansvar och uppftilining
Respektive kommuns, kommunalftirbunds och bolags ansvariga chefer ansvarax ftir att
denna upphandlingspolicy f6lj s.
Inkdpscentralen ansvarar i fiirekommande fall ftir att; i niira samrid med samverkande
upphandlande myndigheter genom{iira upphandlingar enligt inginget ar.tal eller efter bestiillning enligt antagna riktlinjer samt ge rid, utbilda och informera i frigor som riir upphandling och konkunens.
De upphandlande myndighetemas upphandlingar ska fiiljas upp Arsvis.