Sverige Platå Sprinter
Ej kapitalskyddad
Sverige
platå
Sprinter
Med
Optimal
Start
Marknadsexponering mot Sverige
Villkor
Risknivå normalutfall
1
Kategori:
Certifikat
Kapitalskydd:
Nej
Deltagandegrad:
300 %
Platå:
20 %
Kursfallsskydd:
70 % av Startkurs
Investeringsbelopp:
10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage)
Exponeringstid:
5 år
Optimal Start:
Lägsta Stängningskursen för Underliggande Index
veckovis de första 7 veckorna
Notering:
NASDAQ OMX Stockholm AB
3
4
5
6
Lägre risk
7
Högre risk
Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
Den extrema risknivån (skala 1–7) visar risken vid extrema utfall
som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent
6
S&P A / Moody’s A1
Credit Suisse AG, London Branch
Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt principer som
medlemsföretagen i SPIS enats om. För mer information se Strukturerade
Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.strukturerade.se
(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall)
Sista anmälningsdag:
2
27 november 2015
För vem passar placeringen?
Vilka risker följer med placeringen?
Placeringen passar investerare som tror på en positiv marknad och vill minska
tajmingrisken vid investeringen. Investeraren exponeras mot OMXS30 Index med
en Deltagandegrad om 300 procent och visst Kursfallskydd vid i viss mån negativa
scenarion.
•
Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka
och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att
investeraren har en kreditrisk på Emittenten.
•
Vid ett negativt scenario då Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit
med mer än 30 procent, återbetalas Investeringsbeloppet minskat med
nedgången för Underliggande Index.
•
Certifikatet är inte kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå
förlorat.
Vad utmärker placeringen?
•
5 års Exponeringstid med 7 veckors Optimal Start för att minska tajmingrisken vid investeringens start.
•
En Avkastning vid ett positivt utfall motsvarande en Deltagandegrad om
300 procent multiplicerat med Indexutvecklingen upp till Platån, därutöver
full exponering mot Underliggande Index (exkl. utdelningar).
•
Undviker ett negativt utfall så länge Underliggande Index inte har fallit under
Kursfallsskyddet vid Exponeringstidens slut.
Marknadsföringsmaterial
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Om riskerna i investeringen
En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan
sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig
information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet.
Emittentrisk
Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra
sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på
obestånd riskerar investeraren att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Emittentens
kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk
Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker
detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden
kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller
omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
Marknads- och Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker,
ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras.
Specifika risker avseende lånefinansiering
Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren
måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella
vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad
ränta.
Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför
uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. De strukturerade produkternas avkastning
bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och
som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur
den fungerar. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan
en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan
förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de
skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina
egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under
innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock
inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det
vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad.
Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren)
Branschkod Strukturerade Produkter
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit
en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger
riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information
om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se
www.strukturerade.se.
Marknadsföring
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte
en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en
komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten
och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas
Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall,
slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos
Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna
marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med
stor bokstav finns definierade under ”Definitioner” på sidan 7.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och information
markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden
och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå
annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad
historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling
eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder
som använts i denna Marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på
rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska
beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida
utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och
varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör
investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i
Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina
professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma
riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens
exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att
bära de risker som är förenade med investeringen.
Prospekt och villkor för Certifikaten
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten.
Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen.
Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet
innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren.
Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet.
Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet
understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte,
enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.
Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Er-
2 • S V ER I G E P L AT Å S P R I N T ER
bjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer
att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta
Erbjudande är på maximalt 250 000 000 kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta
nivå på Deltagandegraden understiger 300 %.
Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information
I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av
sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på www.carnegie.se. Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget
(eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked
kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie
för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds.
Sverige Platå Sprinter
”Sverige Platå Sprinter erbjuder förhöjd exponering mot
den svenska aktiemarknaden
och minskar den initiala tajmingrisken vid placeringens
start via Optimal Start”
• Svensk ekonomi har klarat sig bra när många andra länder i
Europa har varit i recession och den svaga kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen.
• Sverige Platå Sprinter erbjuder en förhöjd exponering mot
OMXS 30 Index med Optimal Start för att minska den initiala
tajmingrisken vid placeringens start.
• Deltagandegrad om 300 procent1 och Kursfallskydd om 70
procent av Startkurs.2
Svenska aktiemarknaden bör gynnas av en återhämtning i Europa
Svensk ekonomi har klarat sig bra sedan finanskrisen när många andra länder i Europa har
varit i recession. Sveriges tillväxt är nu god, särskilt jämfört med Europa, då exporten får
draghjälp från en svag krona och ett allt starkare Europa, samtidigt som inhemska sektorer
såsom bygg och detaljhandel också förbättras. Ekonomiska fundament som bytesbalans och
statsfinanser är sunda.
Riksbankens omsvängning med negativ styrränta och fokus på en svagare krona gynnar
också svensk tillväxt och börs. Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen som utgör en stor del av OMXS30 Index.
Bankerna väger tungt på börsen och är tryggare än många europeiska banker, de har gott
om buffertkapital och mycket god vinstutveckling inte minst efter de senaste årens kostnadsbesparingar och bra ekonomisk aktivitet.
Sverige Platå Sprinter erbjuder investeraren en exponering mot OMXS30 Index med
en Deltagandegrad om 300 procent1 upp till Platån och därutöver full exponering mot Underliggande Index (exkl. utdelningar), samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om
Indexutvecklingen inte fallit mer än 30 procent vid Slutdagen.2
Historisk utveckling för Underliggande Index*
*Se ”Viktig information” på sidan 2.
Grafen nedan visar historisk utveckling för Underliggande Index.3 Historisk utveckling är
inte en garanti för framtida utveckling.
250%
200%
150%
100%
50%
0%
okt-05
okt-06
okt-07
okt-08
okt-09
okt-10
okt-11
okt-12
okt-13
okt-14
okt-15
OMXS30 Index
1
2
3
Deltagandegraden fastställs senast den 17 december 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 300 %.
Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2.
Källa: Bloomberg, 2015-10-12
SVERIGE PLATÅ SPR INT E R • 3
Sverige Platå Sprinter har 5 års Exponeringstid och ger exponering mot OMXS30
Index.
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på
Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte har fallit mer än 30 % från
Startkurs på Slutdagen.4
Platå
Vid en positiv utveckling av Underliggande
Index erhålls Indexutvecklingen multiplicerat med en Deltagandegrad om 300%
upp till Platån om 20 %, vilket innebär en
avkastningen om 20% x 300% = 60%.
Om Indexutvecklingen överstiger Platån
multiplicerat med Deltagandegraden erhålls
Indexutvecklingen.
God potential och hög r­ isk
Sverige Platå Sprinter har en Deltagandegrad
om 300 %5 mot Underliggande Index upp
till Platån och därutöver full exponering mot
Indexutvecklingen. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå
förlorat.
Möjlighet att avyttra
certifikatet före förfall
Certifikatet avses noteras på listan för
certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm
AB och blir därmed föremål för dagliga
kursnoteringar. Carnegie avser att under
normala marknadsförhållanden dagligen
ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs
avseende Certifikaten.
För- & nackdelar
Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen som
utgör en stor del av OMXS30 Index.
Optimal Start möjliggör en bättre
Startkurs och därmed bättre avkastningsmöjlighet än en traditionell
investering.
Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
Förhöjd Deltagandegrad endast upp
till Platån.
4
5
Sverige Platå Sprinter
Sverige Platå Sprinter ger Investeraren exponering mot den svenska aktiemarknaden via
OMXS30 Index samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om Indexutvecklingen
inte fallit mer än 30 procent från Startkurs vid Slutdagen.
En eventuell uppgång av Underliggande Index, upp till Platån, multipliceras med en
Deltagandegrad om 300 procent, vilket innebär en avkastning om 60 procent (Platå x
Deltagandegrad). Om Indexutvecklingen överstiger Platån men understiger Platån multiplicerat med Deltagandegraden (dvs mellan 20 procent och 60 procent) blir avkastningen alltjämt 60 procent (Platå x Deltagandegrad)). Om Indexutvecklingen skulle överstiga
Platån multiplicerat med Deltagandegraden (dvs 60 procent) erhålls Indexutvecklingen.
Placeringen kan då jämföras med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar).
Så här fungerar det
Utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt
Investeringsbelopp.
200
Indexutveckling
Marknadsexponering mot
Sverige
160
Platå x
Deltagandegrad
120
Platå
100
Startkurs
Kursfallsskydd
70
0
Tid (år)
• Exempel 1
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån multiplicerat med
Deltagandegraden erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen.
Investeringsbelopp + Indexutveckling (+80%) = 1 800 000 kr
• Exempel 2
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån, men lägre än Platån
multiplicerat med Deltagandegraden (60 procent), erhålls Investeringsbeloppet plus Platån
multiplicerat med Deltagandegraden.
Investeringsbelopp + Platå (20%) x Deltagandegrad (300%) = 1 600 000 kr
• Exempel 3
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än Platån, erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen multiplicerat med Deltagandegraden.
Investeringsbelopp + Indexutveckling (+10%) x Deltagandegrad (300%)
= 1 300 000 kr
• Exempel 4
Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 100 procent av Startkurs men överstiger
70 procent av Startkurs (Kursfallsskyddet) erhålls endast Investeringsbeloppet.
Investeringsbelopp = 1 000 000 kr
• Exempel 5 (risk för år 5)
Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 70 procent av Startkurs (Kursfallsskyddet) justeras Investeringsbeloppet ner med Indexutvecklingen.
Investeringsbelopp - Indexutveckling (-40%) = 600 000 kr
Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2.
Deltagandegraden fastställs senast den 10 december 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 300 %.
4 • SV E R I G E P L AT Å S P R I N T ER
Hur beräknas avkastningen?
Investerare köper ett Certifikat med
möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen
beror på tre faktorer:
• Indexutvecklingen
• Deltagandegrad
• Platå
Indexutveckling
Indexutvecklingen definieras som den
procentuella rörelsen för Underliggande
Index med beaktande av relevant Startkurs
och Slutkurs.
Startkursen bestäms av den lägsta Stängningskursen för Underliggande Index på
Startdagarna (Optimal Start).
Slutkursen bestäms av Stängningskursen
på Slutdagen för Underliggande Index. Se
Prospekt för vidare detaljer.
Deltagandegrad
Deltagandegraden speglar hur stor hävstång
som erhålls mot underliggande tillgång,
det vill säga storleken på uppgången för
underliggande tillgång som Investeraren får
ta del av. Om den utvecklas positivt, upp
till Platån, multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Deltagandegraden är 300 % och Erbjudandet
kommer att återkallas om den på grund av
förändrade marknadsförutsättningar ej kan
upprätthållas.
Platå
Platån innebär att Indexutvecklingen multipliceras med en Deltagandegrad om 300 %
upp till Platån på 20 %. Om Indexutvecklingen överstiger 60 %
(Platån x Deltagandegraden) får investeraren del av den fulla uppgången, det vill
säga placeringen kan jämställas med en
direktinvestering i Underliggande Index
(exkl. utdelningar).
Avkastning
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
positiv och överstiger 60 % (Platån x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen.
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
positiv, men lägre än 60 % (Platån x Deltagandegraden), erhålls denna, upp till Platån,
multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men
överstiger Kursfallsskyddet om 70 % av
Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet.
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
lägre än 70 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen.
Hela Investeringsbeloppet kan således gå
förlorat.
6
Optimal Start******Se ”Viktig information” på sidan 2.
I dagens turbulenta och osäkra marknad kan det vara svårt för en investerare att veta vid
vilken tidpunkt man ska investera. Med Optimal Start beräknas Startkursen som den lägsta
av Stängningskurserna på Startdagarna för Underliggande Index under de första 7 veckorna av Exponeringstiden, totalt 8 observationer. Genom att erbjuda Optimal Start ökar
möjligheten för att investeringen ska ge god avkastning. Den initiala tajmingrisken minskas
således. Den röda grafen visar hur Optimal Start gynnas av att beräkna Startkursen som det
lägsta av Stängningskurserna under de första sju veckorna på Exponeringstiden jämfört med
ordinarie exponering (blå graf).6
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Räkneexempel******Se ”Viktig information” på sidan 2.
Beräkning av avkastningen
Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt
Investeringsbelopp. Deltagandegraden är 300 procent upp till Platån. Vid eventuell avkastning därutöver (Platå x Deltagandegrad) erhålls Indexutvecklingen, dvs full uppsida på Underliggande Index (exkl. utdelningar).
Indexutveckling
Platå
Deltagandegrad
Avkastning
Avkastning på
Investeringsbelopp
Investeringsbelopp
Total
utbetalning
Årseffektiv
­avkastning6
+80 %
20 %
300 %
80 %
800 000 kr
1 000 000 kr
1 800 000 kr
12,03 %
+50 %
20 %
300 %
60 %
600 000 kr
1 000 000 kr
1 600 000 kr
9,42 %
+30 %
20 %
300 %
60 %
600 000 kr
1 000 000 kr
1 600 000 kr
9,42 %
+20 %
20 %
300 %
60 %
600 000 kr
1 000 000 kr
1 600 000 kr
9,42 %
+10 %
20 %
300 %
30 %
300 000 kr
1 000 000 kr
1 300 000 kr
4,97 %
+/-0 %
20 %
300 %
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,40 %
-10 %
20 %
300 %
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,40 %
-20 %
20 %
300 %
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,40 %
-40 %
20 %
300 %
-40 %
-400 000 kr
1 000 000 kr
650 000 kr
-10,07 %
Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage.
SVERIGE PLATÅ SPR INT E R • 5
Beskrivning av Underliggande Index
Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än
30 procent från Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar).
Sverige (OMXS30 Index)
OMXS30 Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september 1986. För mer information om
OMXS30 Index se www.nasdaqomxnordic.com.
Bolag i Underliggande Index7
ABB
Alfa Laval
Assa Abloy
Atlas Copco (A-aktien)
Atlas Copco (B-aktien)
AstraZeneca
Boliden
Electrolux
Ericsson
Getinge
Hennes & Mauritz
Investor
Investment AB Kinnevik
Lundin Petroleum
Modern Times Group
Nordea Bank
Nokia
Sandvik
Svenska Cellulosa AB (SCA)
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Securitas
Svenska Handelsbanken
Skanska
SKF
SSAB
Swedbank
Swedish Match
Tele2
Teliasonera
Volvo
En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar
av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.
7
6 • S V E R I G E P L AT Å S P R I N T ER
Källa: Bloomberg 2015-10-12.
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket
finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92 00.
Tilldelning
I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och ­registrerats.
Anmälan
Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas
utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.
Inregistrering vid börs
Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX
Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs,
och om möjligt även säljkurs avseende Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket
påverkas av rådande marknadsläge.
• Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon: 08-5886
92 00.
• Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 27
november 2015.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras
eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att
understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning
betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras.
• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 4 december 2015.
Euroclear Sweden AB
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system.
• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 17 december 2015.
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may
not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie
has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any
Notes within the United States or to U.S. persons.
In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.
NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN
ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR
REGULATION.
Ersättningar och avgifter
För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med
olika leverantörsbolag av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie
en ersättning till leverantörsbolagen. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar
som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den
ersättning som betalas till leverantörsbolagen. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar
från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie.
ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens nominella belopp, under
antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett
av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade
produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris.
Ersättningar från Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör).
Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt
en ersättning till det distribuerande bolaget. Ersättningen ingår i priset på produkten och
beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part.
Totalkostnad
Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet
och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader.
Ersättningar till Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en
procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter
och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med
Definitioner
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med 19
oktober 2015 till och med 27 november 2015, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.
”Avkastning” för Certifikatet avser att om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och överstiger 60 % (Platån
x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än 60 %
(Platån x Deltagandegraden), erhålls denna, upp till Platån,
multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger Kursfallsskyddet om 70 %
av Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 70 % av Startkurs
justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen.
Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp
definierats i Prospektet.
”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ),
med Internetadress www.carnegie.se.
”Certifikat” eller ”Sverige Platå Sprinter” avser
index- och/eller fondlänkade certifikat med ISIN nummer
CH0225569307, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm
AB; ICOMXPLAOS0LCS och kortnamn hos Euroclear
Sweden AB; ICOMXPLAOS0LCS 210107.
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift
om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras
med Indexutvecklingen för att ge Avkastning. Deltagandegraden är 300 % upp till Platån. Deltagandegraden fastställs
senast den 10 december 2015 och kommer att bero på de
då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad informeras den 17 december 2015. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 300%.
”Emittent” avser Credit Suisse AG, London Branch,
dess efterföljare och övertagare.
”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikaten av
Carnegie.
”Exponeringstid” avser perioden från och med den 10
Courtage
Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet.
• Exempel vid en investering på 100 000 kr i Certifikatet med 5 års Löptid.
Courtage 2%
2 000 kr (betalas utöver investerat belopp)
Arrangörsarvode 1,2% x 5 år
6 000 kr (inkluderat i investerat belopp)
Totalt
8 000 kr
december 2015 till och med den 10 december 2020 och
avser perioden när Certifikaten har en exponering mot
Underliggande Index.
hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via
www.carnegie.se och hos Emittenten.
”Indexutveckling” definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant
Startkurs och Slutkurs för Underliggande Index.
”Slutkurs” avser Stängningskursen för Underliggande
Index på Slutdagen.
”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.
”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i
Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.
”Kursfallsskydd” avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen ej understiger 70% av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 30% nedgång från Startkurs och
ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet
kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före
Återbetalningsdagen kan dock delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli.
”Slutdag” avser den 10 december 2020.
”Startdag” avser den 10 december 2015, 17 december
2015, 23 december 2015, 30 december 2015, 7 januari
2016, 14 januari 2016, 21 januari 2016 och 28 januari 2016.
”Startkurs” avser den lägsta Stängningskursen för Underliggande Index på någon av Startdagarna under Exponeringstidens första sju veckor, totalt 8 observationer.
”Stängningskurs” för Underliggande Index på en
Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som
Bankdagens officiella stängningskurs.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan som
krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras
på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas
bli den 17 december 2015.
”Underliggande Index” avser OMXS30 Index som
beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av Underliggande
Index” och i Prospektet.
”Likviddag” avser den 4 december 2015 och är det
datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska
erläggas av Investerare.
”Återbetalningsdag” avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 7 januari 2021.
”Löptid” avser perioden från och med den 17 december
2015 till och med den 7 januari 2021 och avser perioden
mellan Leveransdag och Återbetalningsdag.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
”Optimal Start” bestämmer Startkurs för Underliggande Index genom att använda sig av den lägsta
Stängningskursen på någon utav Startdagarna under Exponeringstidens första 7 veckor, totalt 8 observationer.
”Platå” innebär att Indexutvecklingen multipliceras med
en Deltagandegrad om 300 % upp till Platån på 20 %. Om
Indexutvecklingen överstiger 60 % (Platån x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen.
”Prospekt” avser Credit Suisses grundprospekt (daterat
22 juli 2015), med tillhörande slutliga villkor avseende
Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom
SVERIGE PLATÅ SPR INT E R • 7
Erbjudandet i korthet
Aktuellt erbjudande
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
[email protected]
Startkurs och deltagandegrad
Offentliggörs den 17 december 2015 på
www.carnegie.se
Icke kapitalskyddade placeringar
Exponeringstid
10 december 2015 – 10 december 2020
Europeiska Banker Autocall 9
Löptid 1-5 år, kupong: 0,95% (månadsvis)
Anmälningsperiod
19 oktober 2015 – 27 november 2015
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte
understiger 70 % av Startkurs på Slutdagen
Nordiska Banker Combo Autocall 4
Löptid 1-5 år, kupong 1: 13%, kupong 2: 5%
Lägsta investeringsbelopp
100 000 kr (motsvarande 10
Certifikat à 10 000 kr)
Courtage
Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock
senast den 4 december 2015
Förvaring
Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VPkonto kan öppna en förvaringsdepå hos Carnegie
Andrahandsmarknad
Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB
Emittent
Credit Suisse AG, London Branch
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
ICOMXPLAOS0LCS
ISIN-nummer
CH0225569307
Europa Kupong 2
Löptid 3 år, kupong: 28 %
Svensk Bygg Smart Bonus 5
Löptid 4 år, bonuskupong: 30 %
Sverige Optimal Start
Löptid 6 år, skyddsnivå: 94%, deltagandegrad: 100%
Sverige Platå Sprinter
Löptid 5 år, platå: 20%, deltagandegrad: 300 %
USA 15/25 High Yield 4
Löptid 5 år, kupong: 11,5 %
USA 25/35 High Yield
Löptid 5 år, kupong: 6,3 %
Tids- och betalningsplan
Sista anmälningsdag
27 november 2015
Utskick av avräkningsnota
Sker löpande
Likviddag
4 december 2015
Startkurs fastställs
10 december 2015
Leveransdag
17 december 2015
Sista dag på Exponeringstiden
10 december 2020
Återbetalningsdag
7 januari 2021
Om Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande
oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och
Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700,
fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av Altor
Fund lll och personalen genom Cibvestco AB. Carnegie
har arrangerat strukturerade investeringar sedan 1994
och är sedan många år en ledande aktör avseende strukturerade investeringar för såväl institutionella som privata investerare. Carnegie jobbar med alla tillgångsklasser,
från räntor och aktier till alternativa investeringar.
Om Carnegie Research
Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning.
Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består
av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket
gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade
nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender
i de globala marknaderna. Carnegie Research har också
ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer
börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie
Research är topprankat och rankas återkommande mycket
högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala
aktörers analysverksamhet.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet.
Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta
del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos Emittenten. Produkten är
ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå
förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga
risker med investeringen på sidan 2. Om Certifikaten säljs
av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en
marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som
därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade
beloppet.
Emittenten: Credit Suisse AG, London Branch
Credit Suisse bildades den 13 maj 2005 genom en samanslagning av de två entiteterna Credit Suisse och Credit
Suisse First Boston. Emittentens kreditbetyg var vid
denna broschyrs framtagande ”A” enligt Standard & Poor’s
Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill
Companies, och kreditbetyg ”A1” enligt Moody’s Investor
Service. För en mer detaljerad beskrivning av Credit
Suisse AG och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse AG
är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr.
.
Branschkod
Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade
placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.strukturerade.se.
Strukturerade placeringsprodukter l Telefon 08-5886 92 00 l E-post: [email protected] l www.carnegie.se