rYSSLaNd SPrINTEr

advertisement
Strukturerade placeringsprodukter
ryssland
SPRINTER
Exponering mot ryska
aktiemarknaden
Ryssland Sprinter 3
Ej kapitalskyddad
Villkor
Kategori: Kursfallsskydd:
Deltagandegrad:
Köpkurs:
Löptid: Emittent: Rating:
Notering: Sista anmälningsdag: Certifikat
40 % nedgång från Startkurs
135 % indikativt
10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage)
5 år
ING Bank N.V.
S&P A+ / Moody’s Aa3
Avses noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB
(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall)
23 juni 2011
Inriktning
Rysslands ekonomi har stått för en stark återhämtning sedan finanskrisen.
Den ryska aktiemarknaden har sett en uppgång på över 200 procent sedan
botten vid årsskiftet 2008/2009. Ryssland räknas som ett utav de främsta
tillväxtländerna och är dessutom en stor råvaruproducent som därför bör
gynnas ytterligare av den ökade efterfrågan på råvaror till följd av en global
konjunkturuppgång.
Begränsat erbjudande
Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan
komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart.
Risker och viktig information
En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet
kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte
är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är
beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på
Återbetalningsdagen. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknadsföringsbroschyr.
Genève
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Ryssland Sprinter 3
Marknadsexponering
mot den ryska marknaden
Ryssland Sprinter 3 ger exponering mot
Russian Depositary Index (RDX) i ameri­
kanska dollar.
Kursfallsskydd
Minst 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka
på Återbetalningsdagen villkorat av att
Underliggande Index inte har fallit mer 40%
från Startkursen på Slutdagen.¹
Stor potential och hög risk
Ryssland Sprinter 3 har en indikativ Deltagandegrad om 135 %² mot Underliggande
Index. Certifikatet är ej kapitalskyddat och
hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat.
Möjlighet att avyttra
Certifikatet före förfall
Certifikatet avses noteras på listan för
certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm
AB och blir därmed föremål för dagliga
kursnoteringar.
För- & nackdelar
+Den ryska tillväxten under 2011 för-
väntas bli drygt 4 procent enligt IMF.
+Ryssland bör gynnas av en ökad efterfrågan på råvaror under den globala återhämtningen.
– Ej kapitalskyddad. Hela Investerings beloppet kan gå förlorat.
– Politisk oro och bråk med utbrytar-
republiker kan påverka den ryska mark-
naden negativt.
Ryssland har haft en stark ekonomisk tillväxt sedan finanskrisen
vilken förväntas fortsätta. Aktiemarknaden har ökat med över
200 procent, men det finns fortfarande tillväxtsutrymme kvar
för att nå upp till 2008 års toppnotering. Positiva prognoser för
energi- och metallpriser under de kommande åren kan bidra
till ökad tillväxt för det råvarukoncentrerade Ryssland. Ryssland
Sprinter 3 erbjuder Investeraren exponering mot den ryska
aktiemarknaden. Certifikatet är inte kapitalskyddat och hela
Investeringsbeloppet kan därmed gå förlorat. Avkastningen är ej
valutasäkrad och har en exponering mot växelkursen USD/SEK.
En stark rysk björn
Rysslands ekonomi har stått för en stark återhämtning sedan finanskrisen. Den ryska
aktiemarknaden har sett en uppgång på över 200 procent sedan botten vid årsskiftet
2008/2009.
Den reala BNP-tillväxten för 2010 förväntas landa på 4 procent och den spås öka
ytterligare under 2011 med en tillväxt på 4,3 procent enligt IMF3. Arbetslösheten
minskar och kreditefterfrågan ökar, vilket väntas elda på både konsumtionen och den
privata sektorns investeringar och riskaptit.
Ryssland räknas som ett utav de främsta tillväxtländerna och är dessutom en stor råvaruproducent som därför bör gynnas ytterligare av den ökade efterfrågan till följd av
en global konjunkturuppgång. Carnegie Research bedömer att de stora tillväxtmarknaderna kommer att vara draglok i den globala konjunkturuppgången, som väntas sträcka
sig väl förbi 2012.
Rysslands största företag är till stor del energi- och metallföretag. Oljepriset har
utvecklats kraftigt sedan början av 2009 men det ligger fortfarande under 2008 års
toppnoteringar. Ett fortsatt stigande oljepris skulle höja landets export, industriproduktion och de ryska energibolagens vinster. Turbulensen i de oljeproducerande länderna
i Nordafrika och Mellanöstern kan också bidra till högre energipriser och en starkare
rysk energisektor. Metallpriserna drivs främst av global infrastruktursatsning och den
globala efterfrågan från framförallt tillväxtländer väntas hålla metallpriserna uppe
vilket skulle gynna de ryska storföretagen.
Moskva har också ambitionen att vara ett starkt globalt finanscentrum. Nyligen så
annonserades det att de två största ryska börserna nått en överenskommelse att slås
samman under 2011, vilket är ett första steg för ett stabilare finansiellt system och ett
starkare Moskva i finansvärlden. Ryssland Sprinter 3
Kriterier för år fem av Löptiden
Om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en
indikativ Deltagandegrad om 135 procent och Valutafaktorn. Om Indexavkastningen är
negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen ej understiger 60 procent av Startkursen.
Risk för år fem av Löptiden
Om Indexutvecklingen för Underliggande Index har sjunkit med mer än 40 procent på
Slutdagen kommer Avkastningen på Certifikatet justeras ned med Indexutvecklingen
för Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
¹ För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.
² Deltagandegraden är indikativ och fastställs den 7 juli 2011 beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 115 %.
3
International Monetary Fund (IMF), 2011-02-02.
2 • RY S S L A N D S P R I N T E R 3
”Ryssland Sprinter 3
erbjuder förhöjd
exponering mot ryska
aktiemarknaden”
Historiska data för RDX Index (USD)*
*Se ”Viktig information” på sidan 6.
Grafen visar hur RDX Index utvecklats de senaste fem åren . Historisk utveckling är
ingen garanti för framtida utveckling.
4
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
Maj-11
Maj-10
Maj-09
Maj-08
Maj-07
Maj-06
Maj-05
Maj-04
Maj-03
Maj-02
Maj-01
RDX Index (USD)
OMX Stockholm 30 Index
Historiska data för USD/SEK*
*Se ”Viktig information” på sidan 6.
Avkastningen på Ryssland Sprinter 3 är också beroende på förhållandet i växelkursen
USD/SEK. En stärkt dollar gentemot svenska kronan kommer att påverka avkastningen positivt, medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen
negativt. Grafen visar växelkursen för USD/SEK de senaste fem åren4. Historisk
­utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
12
11
10
9
8
7
6
5
Maj-11
Maj-10
Maj-09
Indexavkastningen för Underliggande Index är positiv
vid Löptidens slut 5
Maj-08
Maj-07
Maj-06
Maj-05
Maj-04
Maj-03
Räkneexempel*** ***Se ”Viktig information” på sidan 6.
Ja
Utbetalning av Investeringsbelopp
plus Indexavkastningen multiplicerat med Deltagandegraden och
Valutafaktorn
Ja
Utbetalning av Investeringsbelopp
Nej
År 5
Indexutvecklingen för Underliggande Index ej har sjunkit
med mer än 40 % från Startkurs
Nej
Avkastningen på Certifikatet justeras ned med Indexutvecklingen för Underliggande Index
4
5
Maj-02
Maj-01
VIKTIGT Notera att denna broschyr
endast utgör marknadsföring och att det
fullständiga Prospektet finns tillgängligt
på www.carnegie.se eller per tel. 08-696
1810. Innan beslut tas om investering ska
Investerare ta del av Prospektet. Handel
med finansiella instrument är förknippad
med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga
att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle
hamna på obestånd riskerar Investeraren
att förlora hela sin investering oavsett
hur den underliggande exponeringen har
utvecklats. Om Investeraren väljer att
sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris
vilket kan vara såväl lägre som högre än
det ursprungligen investerade beloppet.
För en utförlig beskrivning av riskerna se
”Om riskerna i investeringen” på sidan 7.
Ord i löptexten i detta dokument vilka
börjar med stor bokstav finns definierade
under ”Definitioner” på sidan 7.
Källa: Bloomberg 2011-05-04.
Förutsatt att Indexutvecklingen ej har sjunkit mer än 40% från Startkurs.
RYSSLAND SPRI N T E R 3 • 3
Index Disclaimer
Russian Depositary Index
The RDX® (Russian Depositary Index) was developed and
is real-time calculated and published by Wiener Börse AG.
The abbreviation of the index is protected by copyright law as
trademarks. The RDX index description, rules and composition
are available online on www.indices.cc - the index portal of
Wiener Börse AG.
Beskrivning av Underliggande Index
Russian Depositary Index®, RDX® USD, är ett index som beräknas och publiceras i
amerikanska dollar av Wiener Börse och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare,
baserat på de 15 mest omsatta depåbevisen avseende ryska aktier som handlas på London
Stock Exchange. Nedan visas viktningen av de olika aktierna i Underliggande Index6.
För ytterligare information om index, ingående bolag och deras vikter i index med mera
hänvisas till www.indices.cc.
Viktning i Underliggande Index
Aktiernas viktning i Russian Depositary Index 5.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
Gazprom OAO
Lukoil OAO
MMC Norilsk Nickel OJSC
Rosneft Oil Co
NovaTek OAO
VTB Bank OJSC
Tatneft
Surgutneftegas OJSC
Magnit OJSC
Uralkali
Federal Hydrogenerating Co JSC
Novolipetsk Steel OJSC
Evraz Group SA
X5 Retail Group NV
Severstal OAO
En investering i Certifikatet medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar
av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas, se sidan 5 och Prospektet.
6
4 • RY S S L A N D S P R I N T ER 3
Viktning per 2011-05-04.
Hur beräknas avkastningen?
Investerare köper ett certifikat med möjlighet att
erhålla en avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på Avkastningen beror på fyra
faktorer:
• Indexavkastningen
• Indexutvecklingen
• Deltagandegraden
• Valutafaktorn
Indexavkastning
Indexavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Index, med beaktande av
relevant Startkurs och Slutkurs.
Startkursen bestäms av värdet på Underliggande Index på Startdagen. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av
Stängningskurserna för Underliggande Index
kvartalsvis det sista två åren (9 Genomsnittsdagar).
Att använda medelvärdet av 9 Genomsnittsdagar kan ge en högre eller lägre avkastning än
att observera vid endast ett tillfälle. Se Prospekt
för vidare detaljer.
Räkneexempel***
***Se ”Viktig information” på sidan 6.
Beräkning av Avkastningen
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 10 Certifikat
á 10 000 kr det vill säga 100 000 kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativ. Nedan räkneexempel förutsätter att Valutafaktorn är oförändrad. En förstärkning av dollarn gentemot kronan påverkar avkastningen
positivt, medan en förstärkning av kronan påverkar avkastningen negativt.
Index-­
avkastning
Indexutveckling
Deltagandegrad
Avkastning på
Investeringsbelopp
Investeringsbelopp
Total
Utbetalning
Årseffektiv
­avkastning7
+ 50 %
+ 30 %
+ 50 %
+ 30 %
135 %
135 %
67 500 kr
40 500 kr
100 000 kr
100 000 kr
167 500 kr
140 500 kr
10,43 %
6,61 %
+ 15 %
+ 15 %
135 %
20 250 kr
100 000 kr
120 250 kr
3,35 %
- 20 %
- 45 %
- 20 %
- 45 %
135 %
135 %
0 kr
- 45 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
55 000 kr
-0,40 %
-11,62 %
Indexutveckling
Indexutvecklingen avser den den procentuella
rörelsen för Index med beaktande av Stängningskursen på relevant Startdag och Slutdag.
Deltagandegrad
Deltagandegraden speglar hur stor hävstång
som erhålls mot underliggande tillgång, det
vill säga storleken på eventuell uppgång för underliggande tillgång som du får ta del av. Om
den utvecklas positivt multipliceras denna med
Deltagandegraden för att få fram slutvärdet.
Indikativ Deltagandegrad är 135 % men den
kan bli högre eller lägre.
Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 115 %.
Valutafaktor
Valutafaktorn definieras som växelkursen
mellan amerikansk dollar (USD) och svenska
kronor (SEK) på dagen efter sista dagen av Löptiden dividerat med växelkursen mellan USD och
SEK på Startdagen. En stärkt USD kommer att
gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen
negativt.
Avkastning
Om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv
erhålls denna multiplicerat med en indikativ
Deltagandegrad om 135 % och Valutafaktorn,
förutsatt att Indexutvecklingen på Slutdagen
ej har sjunkit med mer än 40 procent från
Startkurs. Om Indexavkastningen är negativ
erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att
Indexutvecklingen på Slutdagen ej understiger
60 % av Startkursen.
Om Indexutvecklingen för Underliggande
Index på Slutdagen är sämre än minus 40 %
kommer Avkastningen på Certifikatet justeras
ned med Indexutvecklingen för Underliggande
Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå
förlorat.
7
Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investerat belopp med hänsyn taget till Courtage.
RYSSLAND SPRI N T E R 3 • 5
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Ersättningar
Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet,
vilket finns tillgängligt på www.carnegie.se.
För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal
med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar
Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra
ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således
utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare
erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare
information om ersättningar kan erhållas från Carnegie.
Anmälan
Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare
kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att
lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.
• Teckningsanmälan finns tillgänglig via Internetadressen: www.carnegie.se alternativt per telefon: 08-696 1810.
• Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 23 juni 2011.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att
överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning
komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen
erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma
att makuleras.
• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 1 juli 2011.
Tilldelning
I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den
ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.
Inregistrering vid Börs
Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på Certifikatlistan vid NASDAQ OMX
Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX
Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla
en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket
påverkas av rådande marknadsläge.
Courtage
Courtage tillkommer Investeringsbeloppet.
Euroclear Sweden AB
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade
system.
• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller
VP-konto den 14 juli 2011.
Prospekt och villkor för Certifikaten
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett
investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och
Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker
angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges
i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies
erbjudande och de bindande certifikatvillkoren. Investerare ska därför ta del av
Prospektet i dess helhet.
Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet
för Certifikatet understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare
villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs
eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i
Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden,
begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer
att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet.
Detta Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr totalt för Certifikatet. Erbjudandet
kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 115 %.
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons.
Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell
or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until
40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the
United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate
the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED
BY LAW OR REGULATION.
6 • RY S S L A N D S P R I N T ER 3
Ersättningar från Carnegie
De Certifikat Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av extern part. Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie en ersättning
till den externa parten. Ersättningen ingår i priset på Erbjudandet och beräknas som
en engångsersättning på Nominellt Belopp som förmedlats av extern part.
Ersättningar till Carnegie
De Certifikat Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning på försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en
procentsats på det nominella beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika Certifikat tillhandahållna av samma emittent. Emittenten av dessa
Certifikat kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande 0,5-1,0 % per år, under
antagandet att aktuell produkt innehas till Förfall, av Nominellt Belopp. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument
som ingår i Certifikatet. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering,
produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i Certifikatets pris.
Viktig information
Om Marknadsföringsbroschyren
Branschkod Strukturerade Produkter
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit
en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger
riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information
om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se
www.fondhandlarna.se/struktprod.
Marknadsföring
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte
en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en
komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten
och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas
Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall,
slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad
information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data
och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller
antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken
faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation
om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan
avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta
förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning
baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en
indikation på framtida utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och
varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör
investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera
i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med
sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv
bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för
investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella
Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.
Om riskerna i investeringen
En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan
sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig
information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet.
Emittentrisk
Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att
fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle
hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering
oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens
kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Emittenten har också rätt att låta investeringen förfalla i förtid. Investeraren
tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk
Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker
detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden
kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller
omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för
beräkningen av avkastningen på Certifikaten. Hur den underliggande
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och
innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker.
Innvesteringsstrategin har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och
under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet.
Definitioner
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med
16 maj 2011 till och med 23 juni 2011, då investerare kan
anmäla sig för investering i Erbjudandet.
”Avkastning” för Certifikatet är Deltagandegraden
multiplicerad med max av noll och Indexavkastningen
multiplicerat med Valutafaktorn om Indexavkastningen
på Slutdagen är positiv. Om Indexavkastningen är
negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt
att Indexutvecklingen på Slutdagen ej understiger 60
% av Startkursen. Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen är sämre än minus 40 %
kommer Avkastningen på Certifikatet justeras ned med
Indexutvecklingen för Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. För detaljerad
information se sidan 5 i denna Marknadsföringsbroschyr
eller Prospekt.
”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp
definierats i Prospektet.
”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB
(publ), med Internetadress www.carnegie.se.
”Certifikat” eller ”Ryssland Sprinter 3” avser indexlänkat certifikat med ISIN nummer NL0009803600,
kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB SC3RYS6GING och kortnamn hos Euroclear Sweden AB
SC3RYS6GING 160728.
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Emittent” eller ”ING Bank” avser ING Bank N.V.
”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikatet av
Carnegie.
”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras
med Indexavkastning och Valutafaktorn för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 135 %. Deltagandegraden fastställs senast den 7 juli 2011 och kommer att
bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig
Specifika risker avseende lånefinansiering
Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då
Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om
investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita
sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.
Specifika risker avseende olika strukturerade
placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha
likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Placeraren bör
därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive
prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av
Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikaten sker, ta
del av Prospektet.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan
förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de
skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina
egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras
under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska
kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Certifikatet. Detta
är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är ej valutaskyddad då underliggande index är noterat i amerikanska dollar (USD)
men aktuell produkt tecknas och handlas i svenska kronor (SEK). Dess
marknadsvärde och det återbetalade beloppet kommer att vara beroende av
förändringar i valutakursen USD/SEK (positiva eller negativa).
Deltagandegrad kommer att informeras den 14 juli 2011.
Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden
understiger 115 %.
”Genomsnittsdagar” benämns ”Averaging Dates”
i Prospektet och avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 7:e kalenderdagen var tredje månad från
och med juli 2014 till och med juli 2016 (eller om detta
datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag).
Totalt blir det 9 Genomsnittsdagar.
”Index” avser Underliggande Index Russian Depositary
Index (USD).
”Indexavkastning” avser den procentuella rörelsen
för Index, med beaktande av relevant Startkurs och
Slutkurs.
”Indexutveckling” avser den den procentuella
rörelsen för Index med beaktande av Stängningskursen
på relevant Startdag och Slutdag.
”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.
”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras
i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.
”Kursfallsskydd” benämns ”Barrier Level” i Prospektet och avser 100 % skyddat Investeringsbelopp på
Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen
inte är sämre än 60 % av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 40 % nedgång från Startkursen och ger
endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet
kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning
före Återbetalningsdagen kan delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli.
”Löptid” avser perioden från och med den 7 juli 2011
till och med den 7 juli 2016 och avser perioden när
Certifikatet har en exponering mot Underliggande
Index.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
”Nominellt Belopp” avser 10 000 kr per Certifikat.
”Prospekt” avser ING:s grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de
handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta
hålls tillgängligt hos Carnegie och via www.carnegie.se
och hos Emittenten.
”Slutdag” avser den 7 juli 2016.
”Slutkurs” bestäms som ett medelvärde av Stängningskursen för Underliggande Index på Genomsnittsdagarna.
”Startdag” avser den 7 juli 2011.
”Startkurs” avser Stängningskursen för Underliggande
Index på relevant Startdag (eller om detta datum inte är
en Bankdag, närmast följande Bankdag).
”Stängningskurs” för ett Underliggande Index på en
Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som
Bankdagens officiella stängningskurs.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan
som krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Underliggande Index” avser Russian Depositary
Index (USD) och som beskrivs närmare i avsnittet
”Beskrivning av Index” och i Prospektet.
”Köpkurs” avser priset per Certifikat, angett i procent, av Nominellt Belopp (exklusive Courtage).
”Valutafaktor” avser växelkursen mellan amerikansk
dollar (USD) och svenska kronor (SEK) dagen efter på
sista dagen av Löptiden dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på Startdagen.
”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och
beräknas bli den 14 juli 2011.
”Återbetalningsdag” avser den dag eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli
den 28 juli 2016.
”Likviddag” avser den 1 juli 2011 och är det datum då
Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas
av Investerare.
RYSSLAND SPRI N T E R 3 • 7
Erbjudandet i korthet
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Mäster Samuelsgatan 20
103 71 Stockholm
Fax nr: 08-696 2001
[email protected]
Anmälningsperiod
16 maj – 23 juni 2011
Lägsta investeringsbelopp
100 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 000 kr).
Courtage
Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock
senast den 1 juli 2011
Förvaring
Certifikatet kan förvaras på en vanlig aktiedepå
eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt
VP-konto kan öppna en kostnadsfri depå hos
Carnegie
Aktuellt erbjudande
Startkurs och deltagandegrad
Offentliggörs den 14 juli 2011 på www.carnegie.se
Löptid
7 juli 2011 – 7 juli 2016
Kapitalskyddade placeringar
Kina 15
Löptid 3 år, deltagandegrad 100 %
Kina Tillväxt 15
Löptid 3 år, deltagandegrad 190 %
Kapitalskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att det Underliggande
Index som utvecklats sämst inte har fallit mer
40% från Startkursen på Slutdagen.
Trend Emerging Markets 12
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %
Andrahandsmarknad
Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB
Trend Total Tillväxt 17
Löptid 5 år, deltagandegrad 150 %
Emittent
ING Bank N.V.
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
SC3RYS6GING
ISIN-nummer
NL0009803600
Trend Total 17
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %
Valutaobligation USA 6
Löptid 3 år, deltagandegrad 100 %
Valutaobligation USA Tillväxt 6
Löptid 3 år, deltagandegrad 220 %
Icke kapitalskyddade placeringar
BRIC Autocall Plus/Minus 12
Löptid 1-5 år, kupong 5,5 % kvartalsvis
BRIC Autocall Plus/Minus 12 Defensiv
Löptid 1-5 år, kupong 11 %
Kina - Indexwarrant
Löptid 3 år, deltagandegrad 100 %
Tids- och betalningsplan
Kina Sprinter
Löptid 3 år, deltagandegrad 190 %
Sista anmälningsdag
23 juni 2011
Utskick av avräkningsnota
Sker löpande
Likviddag
1 juli 2011
Startkurs fastställs
7 juli 2011
Leveransdag
14 juli 2011
Sista dag på Löptiden
7 juli 2016
Återbetalningsdag
28 juli 2016
Om Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande
oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och
privat-kunder inom områdena Securities, Investment
Banking och Private Banking. Antalet medarbetare
uppgår till ca 900, fördelat på kontor i åtta länder.
Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, investmentbolaget Bure Equity AB, Investment AB Öresund samt
personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de
marknadsledande aktörerna avseende strukturerade
investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade
samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje
placerares unika behov.
Om Carnegie Research
Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som
omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie
Research består av omkring 55 analytiker i de nordiska
länderna, vilket gör det till det största analysteamet i
Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar
över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör
omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna.
Carnegie Research har också ett strategiteam som
gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och
ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är
topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers
analysverksamhet.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av
Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas
investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos
Emittenten. Nominellt Belopp är kapitalskyddat av Emittenten på Återbetalningsdagen. För mer information se
”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på
sidan 7. Om Obligationerna säljs av innehavaren före
Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs
som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan
vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.
Norra Europa Autocall Plus/Minus 3
Löptid 1-5 år, kupong 10 %
Ryssland Sprinter 3
Löptid 5 år, deltagandegrad 135 %
Tyskland Autocall Plus/Minus Defensiv
Löptid 1-5 år, kupong 11 %
Emittenten: ING Bank N.V.
ING Bank N.V. ingår i ING Group som är en nederländsk
koncern med verksamhet inom bank, försäkring och
förvaltning. Koncernen har sitt säte i Amsterdam och har
en global närvaro med över 100.000 anställda i över 40
länder. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs
framställande A+ enligt ”Standard & Poor’s Rating
Services”, en division av ”The McGraw-Hill Companies”,
samt en kreditvärdighet på Aa3 enligt ”Moody’s Investor
Service”. För en mer detaljerad beskrivning av ING Bank
och dess ägare se Prospekt. ING Bank är inte ansvarigt
för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna
Marknadsföringsbroschyr.
Branschkod
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade
Placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.fondhandlarna.se/struktprod.
Strukturerade placeringsprodukter l Telefon 08-696 1810 l E-post: [email protected] l www.carnegie.se
Download