Europa Platå 2
Ej kapitalskyddad
EUROPA
platå
Marknadsexponering mot Europa
Europa Platå 2
Ej kapitalskyddad
För vem passar placeringen?
Villkor
Vad utmärker placeringen?
Placeringen passar investerare som tror på en svagt positiv marknad och vill ha en
bred exponering mot den europeiska aktiemarknaden med en indikativ Deltagandegrad om 500 procent och visst Kursfallskydd vid i viss mån negativa scenarion.
Kategori:
Certifikat
Kapitalskydd:
Nej
Deltagandegrad:
500 % indikativt (lägst 400%)
Platå
5%
Kursfallsskydd:
80 % av Startkurs
Investeringsbelopp:
10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage)
Exponeringstid:
2,5 år
Emittent:
Credit Suisse AG, London Branch
Emittentrating:
S&P A / Moody’s A1
Notering:
NASDAQ OMX Stockholm AB
•
2,5 års Exponeringstid mot europeiska aktiemarknaden.
•
En Avkastning vid ett positivt utfall motsvarande en indikativ Deltagandegrad om 500 procent. multiplicerat med Indexutvecklingen upp till Platån.
•
Undviker ett negativt utfall så länge Indexutvecklingen inte har fallit under
Kursfallskyddet om 80 procent av Startkurs vid Exponeringstidens slut.
Vilka huvudsakliga risker följer med placeringen?
•
Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka
och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att
investeraren har en kreditrisk på Emittenten.
•
Certifikatet är inte kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå
förlorat.
(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall)
Sista anmälningsdag:
23 januari 2015
Marknadsföringsmaterial
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Om riskerna i investeringen
En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan
sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig
information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet.
Emittentrisk
Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra
sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på
obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den
underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan
förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på
Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den
statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk
Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker
detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden
kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller
omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
Marknads- och exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker,
ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras.
Specifika risker avseende lånefinansiering
Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren
måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella
vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad
ränta.
Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför
uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet
bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan
förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de
skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina
egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under
innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock
inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det
vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad.
Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren)
Branschkod Strukturerade Produkter
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit
en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger
riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information
om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se
www.strukturerade.se.
Marknadsföring
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte
en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en
komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten
och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas
Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall,
slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos
Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna
marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med
stor bokstav finns definierade under ”Definitioner” på sidan 7.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och information
markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden
och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå
annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad
historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling
eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder
som använts i denna Marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på
rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska
beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida
utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och
varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör
investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i
Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina
professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma
riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens
exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att
bära de risker som är förenade med investeringen.
Prospekt och villkor för Certifikaten
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten.
Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen.
Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet
innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren.
Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet.
Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet
understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte,
enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.
Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer
2 • E U RO PA P L AT Å 2
att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta
Erbjudande är på maximalt 250 000 000 kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta
nivå på Deltagandegrad understiger 400 %.
Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information
I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av
sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på www.carnegie.se. Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget
(eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked
kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie
för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds.
Europa Platå 2
”Europa Platå 2 erbjuder
förhöjd exponering mot
den europeiska
aktiemarknaden”
• ECB signalerar tydligt en beredskap för att stimulera de europeiska ekonomierna än mer.
• Europa Platå 2 erbjuder en bred exponering mot europeiska
aktiemarknaden.
• Indikativ Deltagandegrad om 500 procent1 och Kursfallskydd
om 80 procent av Startkurs.2
ECB stimulerar ekonomin och euron faller
Den europeiska återhämtningen har börjat hacka. Dock visar de länder som gjort strukturella reformer, exempelvis Spanien, bättre tillväxt än de som varit mer passiva, som
Frankrike och Italien. Det politiska trycket ökar nu på en högre takt i reformarbetet och
kanske också finanspolitiska stimulanser vilka ger positiva tillväxteffekter utan att äventyra budgetmålen.
Ett positivt besked för ekonomin och börsen är det faktum att centralbanken, ECB,
sedan i somras både har sänkt räntan till den lägsta nivån och påbörjat ett stimulansprogram med billiga lån till bankerna under de kommande åren. Dessutom har ECB nu i oktober börjat köpa värdepapper, s.k. ABS:er och covered bonds, med avsikten att stimulera
med upp mot 1 000 miljarder euro.
Räntorna i Europa är rekordlåga även på långa obligationer. Tyskland har för första
gången gett ut 10-åriga obligationer till en ränta under 1 procent vilket är helt unikt i ett
historiskt perspektiv. Bestående låga räntor bör i slutänden gynna företag och hushåll. Den svaga euron som sannolikt kommer falla ytterligare på grund av tillväxt- och
ränteskillnader mot USA kommer också ge en stimulans till Europas industri. Carnegie
Research tror att dessa stora stimulanser sammantaget innebär att den ekonomiska återhämtningen tar fart igen. Förväntningarna är nu lågt ställda på Europas framtid och det
behövs endast små positiva överraskningar för att gynna riskaptiten och börserna.
Europa Platå 2 erbjuder investeraren en bred exponering mot europeiska aktiemarknaden
med en indikativ Deltagandegrad om 500 procent1, samtidigt som det investerade kapitalet
är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 20 procent vid Slutdagen.2
Historisk utveckling för Underliggande Index*
*Se ”Viktig information” på sidan 2.
Grafen nedan visar historisk utveckling för Underliggande Index.3 Historisk utveckling är
inte en garanti för framtida utveckling.
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
nov-04
nov-05
nov-06
nov-07
nov-08
nov-09
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
Euro STOXX 50 Index
1
2
3
Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 5 februari 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 400 %.
Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2.
Källa: Bloomberg, 2014-11-19.
EUROPA P LAT Å 2 • 3
Marknadsexponering mot
Europa
Europa Platå 2 har 2,5 års Exponeringstid
och ger exponering mot Euro STOXX 50
Index.
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på
Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte har fallit mer än 20 % från
Startkurs på Slutdagen.4
Europa Platå 2
Europa Platå 2 ger Investeraren exponering mot den europeiska aktiemarknaden via
Euro STOXX 50 Index samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 20 procent från Startkurs vid Slutdagen.
En eventuell uppgång av Underliggande Index, upp till Platån, multipliceras med en
indikativ Deltagandegrad om 500 procent, vilket innebär en maximal avkastning om
indikativt 25 procent (Platå x Deltagandegrad).
Så här fungerar det
Utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt
Investeringsbelopp.
Platå
God potential och hög r­ isk
115
110
105
Certifikatet avses noteras på listan för
certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm
AB och blir därmed föremål för dagliga
kursnoteringar. Carnegie avser att under
normala marknadsförhållanden dagligen
ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs
avseende Certifikaten.
95
90
85
Kursfallsskydd
80
75
70
Europa Platå 2 har en indikativ Deltagandegrad
om 500 %5 mot Underliggande Index upp till
Platån. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela
Investeringsbeloppet kan gå förlorat.
Möjlighet att avyttra
certifikatet före förfall
Platå
Startkurs
100
Indexutveckling
Vid en positiv utveckling av Underliggande
Index erhålls Indexutvecklingen multiplicerat
med en indikativ Deltagandegrad om 500%
upp till Platån om 5 %, vilket innebär att den
maximala avkasningen är indikativt
5% x 500% = 25%.
120
65
60
55
50
0
1
Tid(år)
2
2,5
• Exempel 1
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån erhålls Investeringsbeloppet plus Platån multiplicerat med Deltagandegraden.
Investeringsbelopp + Platå (5%) x Deltagandegrad (500%) = 1 250 000 kr
• Exempel 2
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än Platån, erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen multiplicerat med Deltagandegraden.
Investeringsbelopp + Indexutveckling (+3%) x Deltagandegrad (500%)
= 1 150 000 kr
• Exempel 3
Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 100 procent av Startkurs (Kursfallskyddet) men överstiger 80 procent av Startkurs (Kursfallskyddet) erhålls endast Investeringsbeloppet.
För- & nackdelar
Euro-området återhämtar sig och vi-
sar tydligt bättre ekonomiska signaler.
Förhöjd exponering mot ett brett
Europa-index.
Investeringsbelopp = 1 000 000 kr
• Exempel 4 (risk för år 2,5)
Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 80 procent av Startkurs (Kursfallskyddet) justeras Investeringsbeloppet ner med Indexutvecklingen.
Investeringsbelopp - Indexutveckling (-40%) = 600 000 kr
Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
Avkastningen är begränsad till Platån
multiplicerat med Deltagandegraden,
det vill säga indikativt 25%.
4
5
Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 2.
Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 5 februari 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 400 %.
4 • E U RO PA P L AT Å 2
Hur beräknas avkastningen?
Investerare köper ett Certifikat med
möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen
beror på tre faktorer:
• Indexutvecklingen
• Deltagandegrad
• Platå
Indexutveckling
Indexutvecklingen definieras som den
procentuella rörelsen för Underliggande
Index med beaktande av relevant Startkurs
och Slutkurs.
Startkursen bestäms av Stängningskursen
på Startdagen för Underliggande Index. Slutkursen bestäms av Stängningskursen
på Slutdagen för Underliggande Index. Se
Prospekt för vidare detaljer.
Deltagandegrad
Deltagandegraden speglar hur stor hävstång
som erhålls mot underliggande tillgång,
det vill säga storleken på uppgången för
underliggande tillgång som Investeraren får
ta del av. Om den utvecklas positivt, upp till
Platån, multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ
Deltagandegrad är 500 % men den kan bli
högre eller lägre. Erbjudandet kommer att
återkallas om Deltagandegraden understiger 400 %.
Räkneexempel******Se ”Viktig information” på sidan 2.
Beräkning av avkastningen
Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt
Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativt 500 procent.
Indexutveckling
Platå
Deltagandegrad
Avkastning
Avkastning på
Investeringsbelopp
Investeringsbelopp
Total
utbetalning
Årseffektiv
­avkastning8
+35 %
5 %
500 %
25 %
250 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 kr
8,47 %
+15 %
5 %
500 %
25 %
250 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 kr
8,47 %
+5 %
5 %
500 %
25 %
250 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 krr
8,47 %
+3 %
5 %
500 %
15 %
150 000 kr
1 000 000 kr
1 150 000 kr
4,92 %
+1 %
5 %
500 %
5 %
50 000 kr
1 000 000 kr
1 050 000 kr
1,17 %
+/-0 %
5 %
500 %
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,79 %
-10 %
5 %
500 %
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,79 %
-20 %
5 %
500 %
-
0 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
-0,79 %
-35 %
5 %
500 %
-35 %
-350 000 kr
1 000 000 kr
650 000 kr
-16,49 %
Platå
Platån innebär att Indexutvecklingens uppsida är begränsad till 5 %. Den maximala avkastningen blir därmed Platån multiplicerat
med Deltagandegraden, således indikativt
25 % (5 % x 500 %).
Avkastning
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
positiv erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men
överstiger Kursfallsskyddet om 80 % av
Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet.
Om Indexutvecklingen på Slutdagen är
lägre än 80 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen.
Hela Investeringsbeloppet kan således gå
förlorat.
8
Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage.
EUROPA P LAT Å 2 • 5
Beskrivning av Underliggande Index
Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än
20 procent från Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar).
Europa (SX5E Index)
Euro Stoxx 50® Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska
bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas den 31 december 1991. För mer information om Euro Stoxx 50 se www.stoxx.com.
Bolag i Underliggande Index9
Anheuser-Busch Inbev Nv
Gdf Suez
Air Liquide Sa
Iberdrola Sa
Airbus Group Nv
Ing Groep Nv-Cva
Allianz Se-Reg
Intesa Sanpaolo
Asml Holding Nv
Inditex
Basf Se
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Bayer Ag-Reg
Muenchener Rueckver Ag-Reg
Banco Bilbao Vizcaya Argenta
Nokia Oyj
Bayerische Motoren Werke Ag
L'Oreal
Danone
Orange
Bnp Paribas
Koninklijke Philips Nv
Carrefour Sa
Repsol Sa
Axa Sa
Rwe Ag
Daimler Ag-Registered Shares
Sanofi
Deutsche Bank Ag-Registered
Banco Santander Sa
Vinci Sa
SAP Se
Deutsche Post Ag-Reg
Compagnie De Saint Gobain
Deutsche Telekom Ag-Reg
Siemens Ag-Reg
Essilor International
Schneider Electric Se
Enel Spa
Telefonica Sa
Eni Spa
Unicredit Spa
E.On Se
Unibail-Rodamco Se
Total Sa
Unilever Nv-Cva
Assicurazioni Generali
Vivendi
Societe Generale Sa
Volkswagen Ag-Pref
Material
4,0%
Sällanköpsvaror
10,0%
IT&Telekom
14,0%
Konsumtionsvaror
10,0%
Industri &
Tillverkning
14,0%
Energi & Kraft
16,0%
Hälsovård
6,0%
Bank & Finans
26,0%
En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar
av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.
9
6 • E U RO PA P L AT Å 2
Källa: Bloomberg 2014-11-19.
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket
finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92 00.
Tilldelning
I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och ­registrerats.
Anmälan
Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas
utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.
Inregistrering vid börs
Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX
Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs,
och om möjligt även säljkurs avseende Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket
påverkas av rådande marknadsläge.
• Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon: 08-5886
92 00.
• Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 23
januari 2015.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras
eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att
understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning
betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras.
• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 30 januari 2015.
Euroclear Sweden AB
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system.
• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 12 februari 2015.
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may
not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie
has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any
Notes within the United States or to U.S. persons.
In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.
NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN
ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR
REGULATION.
Ersättningar och avgifter
För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med
olika leverantörsbolag av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie
en ersättning till leverantörsbolagen. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar
som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den
ersättning som betalas till leverantörsbolagen. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar
från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie.
ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens nominella belopp, under
antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett
av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade
produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris.
Ersättningar från Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör).
Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt
en ersättning till det distribuerande bolaget. Ersättningen ingår i priset på produkten och
beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part.
Totalkostnad
Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet
och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader.
Ersättningar till Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en
procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter
och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med
Definitioner
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med 1
december 2014 till och med 23 januari 2015, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.
”Avkastning” för Certifikatet avser att om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv erhålls denna, upp till Platån,
multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger Kursfallsskyddet om 80%
av Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 80% av Startkurs
justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen.
Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp
definierats i Prospektet.
”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ),
med Internetadress www.carnegie.se.
”Certifikat” eller ”Europa Platå 2” avser index- och/eller
fondlänkade certifikat med ISIN nummer CH0225569364,
kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; IC2EUPLA7HCS och kortnamn hos Euroclear Sweden AB;
IC2EUPLA7HCS 170825.
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift
om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras
med Indexutvecklingen för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 500 %. Deltagandegraden fastställs
senast den 5 februari 2015 och kommer att bero på de då
rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad
informeras den 12 februari 2015. Erbjudandet kommer att
återkallas om Deltagandegraden understiger 400%.
”Emittent” eller ”Credit Suisse” avser Credit Suisse
AG, London Branch, dess efterföljare och övertagare.
”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikaten av
Carnegie.
”Exponeringstid” avser perioden från och med den 5
februari 2015 till och med den 4 augusti 2017 och avser
perioden när Certifikaten har en exponering mot Underliggande Index.
Courtage
Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet.
• Exempel vid en investering på 100 000 kr i Certifikatet med 2,5 års Löptid.
Courtage 2%
2 000 kr (betalas utöver investerat belopp)
Arrangörsarvode 1,2% x 2,5 år
3 000 kr (inkluderat i investerat belopp)
Totalt
5 000 kr
”Indexutveckling” definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant
Startkurs och Slutkurs för Underliggande Index.
”Startkurs” avser Stängningskurs på Startdagen för
Underliggande Index eller om detta datum inte är en
Bankdag, närmast följande Bankdag.
”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.
”Stängningskurs” för Underliggande Index på en
Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som
Bankdagens officiella stängningskurs.
”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i
Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.
”Kursfallsskydd” avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen ej understiger 80% av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 20% nedgång från Startkurs och
ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet
kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före
Återbetalningsdagen kan dock delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli.
”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras
på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas
bli den 12 februari 2015.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan som
krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Underliggande Index” avser Euro STOXX 50 Index
som beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av Underliggande Index” och i Prospektet.
”Återbetalningsdag” avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 25 augusti 2017.
”Likviddag” avser den 30 januari 2015 och är det datum
då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas
av Investerare.
”Löptid” avser perioden från och med den 12 februari
2015 till och med den 25 augusti 2017 och avser perioden
mellan Leveransdag och Återbetalningsdag.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
”Platå” innebär att Indexutvecklingens uppsida är
begränsad till 5 %. Den maximala avkastningen blir därmed
Platån multiplicerat med Deltagandegraden, således indikativt 25% (5% x 500%).
”Prospekt” avser Credit Suisses grundprospekt, (daterat
11 augusti 2014) med tillhörande slutliga villkor avseende
Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom
hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via
www.carnegie.se och hos Emittenten.
”Slutdag” avser den 4 augusti 2017.
”Slutkurs” avser Stängningskursen för Underliggande
Index på Slutdagen.
”Startdag” avser den 5 februari 2015.
EUROPA P LAT Å 2 • 7
Erbjudandet i korthet
Aktuellt erbjudande
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
[email protected]
Startkurs och deltagandegrad
Offentliggörs den 12 februari 2015 på
www.carnegie.se
Kapitalskyddade placeringar
Exponeringstid
5 februari 2015 – 4 augusti 2017
Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet
Löptid 1-7 år, kupong 1: 6%, kupong 2: 1,5%
Anmälningsperiod
1 december 2014 – 23 januari 2015
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte
understiger 80 % av Startkurs på det sista Observationsdatumet.
Lägsta investeringsbelopp
100 000 kr (motsvarande 10
Certifikat à 10 000 kr)
Courtage
Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock
senast den 30 januari 2015
Förvaring
Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VPkonto kan öppna en förvaringsdepå hos Carnegie.
Andrahandsmarknad
Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB
Emittent
Credit Suisse AG, London Branch
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
IC2EUPLA7HCS
ISIN-nummer
CH0225569364
Global 10 Bolag USD
Löptid 3 år, deltagandegrad 170 %
EmFlex-placeringar (skyddat Investeringsbelopp)
USA 10 Bolag 19
Löptid 6 år, deltagandegrad 100 %
Icke kapitalskyddade placeringar
Asia Pacific Combo Autocall
Löptid 1-5 år, kupong 1: 11%, kupong 2: 4%
Europa 9/24 High Yield 2
Löptid 5 år, kupong 6,1%
Europa Platå 2
Löptid 2,5 år, deltagandegrad 500 %
Europeiska Banker Combo Autocall 11
Löptid 1-5 år, kupong 1: 14%, kupong 2: 5%
Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 5
Löptid 1-5 år, kupong 1: 17%, kupong 2: 5%
Nordiska Banker Smart Bonus 3
Löptid 3,5 år, bonuskupong 25 %
Nordiska Bolag Combo Autocall 90 Trygghet
Löptid 1-7 år, kupong 1: 11%, kupong 2: 3%
Tids- och betalningsplan
Sverige 4
Löptid 3,5 år, deltagandegrad 100 %
Sista anmälningsdag
23 januari 2015
Utskick av avräkningsnota
Sker löpande
Likviddag
30 januari 2015
Startkurs fastställs
5 februari 2015
Leveransdag
12 februari 2015
Sista dag på Exponeringstiden
4 augusti 2017
Återbetalningsdag
25 augusti 2017
Om Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande
oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och
Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700,
fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av Altor
Fund lll, personalen genom Cibvestco AB, Creades AB
samt Investment AB Öresund. Carnegie har arrangerat
strukturerade investeringar sedan 1994 och är sedan
många år en ledande aktör avseende strukturerade investeringar för såväl institutionella som privata investerare.
Carnegie jobbar med alla tillgångsklasser, från räntor och
aktier till alternativa investeringar.
Om Carnegie Research
Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning.
Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består
av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket
gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade
nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender
i de globala marknaderna. Carnegie Research har också
ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer
börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie
Research är topprankat och rankas återkommande mycket
högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala
aktörers analysverksamhet.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet.
Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta
del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos Emittenten. Produkten är
ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå
förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga
risker med investeringen på sidan 2. Om Certifikaten säljs
av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en
marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som
därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade
beloppet.
Sverige Autocall
Löptid 1-5 år, kupong 11 %
Sverige Sprinter 6
Löptid 5 år, deltagandegrad 150 %
Utvecklade Marknader Combo Autocall 14
Löptid 1-5 år, kupong 1: 11%, kupong 2: 4%
Emittenten: Credit Suisse AG, London Branch
Credit Suisse bildades den 13 maj 2005 genom en samanslagning av de två entiteterna Credit Suisse och Credit
Suisse First Boston. Emittentens kreditbetyg var vid
denna broschyrs framtagande ”A” enligt Standard & Poor’s
Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill
Companies, och kreditbetyg ”A1” enligt Moody’s Investor
Service. För en mer detaljerad beskrivning av Credit
Suisse AG och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse AG
är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr.
Branschkod
Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade
placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.strukturerade.se.
Strukturerade placeringsprodukter l Telefon 08-5886 92 00 l E-post: [email protected] l www.carnegie.se