Strukturerade placeringsprodukter
Frontier
Markets
SPRINTER
Frontier Markets Sprinter
Ej kapitalskyddad
Villkor
Kategori: Kursfallsskydd:
Deltagandegrad:
Investeringsbelopp:
Löptid: Emittent: Emittentrating:
Notering: Sista anmälningsdag: Certifikat
40 % nedgång från Startkurs
125 % indikativt
10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage)
5 år
ING Bank N.V.
S&P A+ / Moody’s Aa3
NASDAQ OMX Stockholm AB
(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall)
25 november 2011
Inriktning
Frontier Markets Sprinter består av en likaviktad korg exponerad mot
tillväxtmarknaderna Indonesien, Malaysia, Mexiko, Thailand och Turkiet.
Återhämtningen bland flera tillväxtmarknader har efter finanskrisen varit
starkare än väntat. Länderna har ofta en gynnsam demografisk situation med
en växande medelklass som kommer att driva på tillväxten. Nästa generations
tillväxtmarknader är inte begränsade till en enskild region, utan är en samling
av länder som bedöms ha stora tillväxtmöjligheter.
Begränsat erbjudande
Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan
komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart.
Risker och viktig information
En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet
kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte
är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är
beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på
Återbetalningsdagen. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknads­
föringsbroschyr.
Genève
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Frontier Markets Sprinter
arknadsexponering M
mot nya tillväxtmarknader
Frontier Markets Sprinter har fem års Löptid
och ger exponering mot Indonesien, Malaysia, Mexiko, Thailand och Turkiet.
Kursfallsskydd
Minst 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka
på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexkorgutvecklingen inte har fallit mer än 40 %
från Startkursen på Slutdagen.¹
Stor potential och hög risk
Frontier Markets Sprinter har en indikativ Deltagandegrad om 125 %² mot Underliggande
Index. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela
Investeringsbeloppet kan gå förlorat.
Möjlighet att avyttra
certifikatet före förfall
Certifikatet avses noteras på listan för
certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm
AB och blir därmed föremål för dagliga
kursnoteringar.
Återhämtningen bland flera tillväxtmarknader har efter finanskrisen varit starkare än väntat. Länderna har ofta en gynnsam
demografisk situation med en växande medelklass som kommer att driva på tillväxten. Frontier Markets Sprinter är exponerad mot fem utvecklingsmarknader med tillväxtpotential.
Certifikatet är inte valutasäkrat, vilket innebär att produkten
kommer att gynnas om den amerikanska dollarn stärks mot
svenska kronan och missgynnas om kronan stärks mot dollarn.
Frontier Markets Sprinter är ej kapitalskyddad.
Framtidens tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader har historiskt uppvisat högre politisk och ekonomisk osäkerhet
än utvecklade marknader, det vill säga högre risk. Samtidigt har dessa marknader ofta
uppvisat högre avkastning än en investering i utvecklade marknader, även om historisk
avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.
Många tillväxtländer har en väsentligt lägre skuldsättning än sina västerländska
motsvarigheter, vilket är positivt då det var den kraftiga överbelåningen som eldade på
finanskrisen. Länderna har även en gynnsam demografisk situation med en stor del av
befolkningen i arbetsför ålder. Tillväxtländerna attraherar företag som flyttar sin produktion till regionerna, eftersom arbetskraften där är betydligt billigare. Följden blir högre
löner och ökad levnadsstandard. Den framväxande medelklassen kommer att driva på
ländernas tillväxt då befolkningens konsumtion ökar.
Frontier Markets Sprinter består av en likaviktad korg exponerad mot tillväxtmarknaderna Indonesien, Malaysia, Mexiko, Thailand och Turkiet, och har även en exponering
mot den amerikanska dollarn. En stärkt USD mot svenska kronan kommer att gynna
produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt.
Frontier Markets Sprinter
Kriterier för år fem av Löptiden
För- & nackdelar
+Tillväxtmarknaderna spås driva på den globala ekonomiska återhämt-
ningen.
+TIllväxtländerna bör gynnas av en ökad efterfrågan på råvaror under den globala återhämtningen.
Om Indexkorgavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en
indikativ Deltagandegrad om 125 procent och Valutafaktorn, förutsatt att Indexkorgutvecklingen på Slutdagen inte understiger 60 procent av Startkursen. Om Indexkorgavkastningen
är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexkorgutvecklingen på
Slutdagen ej understiger 60 procent av Startkursen.
Risk för år fem av Löptiden
Om Indexkorgutvecklingen understiger 60 procent av Startkursen på Slutdagen kommer Avkastningen på Certifikatet justeras ned med Indexkorgutvecklingen (se sidan 5
för mer information). Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.
– Ej kapitalskyddad. Eventuell nedgång beräknas på Indexkorgutvecklingen. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat.
– En fortsatt turbulens i Europa och USA kan påverka tillväxtländernas
export till västvärlden negativt.
¹ Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.
² Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 8 december 2011, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger understiger 100 %.
2 • F RO N T I E R M A R K E T S SPRINTER
Historisk utveckling av Indexkorgen*
*Se ”Viktig information” på sidan 6.
Grafen visar hur Indexkorgen har utvecklats de senaste 5 åren . Historisk utveckling är
ingen garanti för framtida utveckling.
4
”Tillväxtländernas
framväxande medelklass
kommer att driva på
ländernas tillväxt”
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Okt-11
Apr-11
Okt-10
Apr-10
Okt-09
Apr-09
Okt-08
Apr-08
Okt-07
Apr-07
Okt-06
Frontier Markets-korg
MSCI Emerging Markets Index
Historiska data för USD/SEK*
*Se ”Viktig information” på sidan 6.
Avkastningen på Frontier Markets Sprinter är också beroende på förhållandet i växelkursen USD/SEK. En stärkt dollar gentemot svenska kronan kommer att påverka avkastningen positivt, medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen
negativt. Grafen visar växelkursen för USD/SEK de senaste 10 åren. Historisk
utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
11
10
9
8
7
6
5
Okt-11
Okt-10
Okt-09
Indexkorgavkastningen är positiv vid Löptidens slut4
Okt-08
Okt-07
Okt-06
Okt-05
Okt-04
Okt-03
Räkneexempel*** ***Se ”Viktig information” på sidan 6.
Ja
Utbetalning av Investeringsbelopp
plus Indexkorgavkastningen multiplicerat med Deltagandegraden
och Valutafaktorn
Ja
Utbetalning av Investeringsbelopp
Nej
År 5
Indexkorgutvecklingen ej sjunkit med mer än
40 % från Startkurs
Nej
Avkastningen på Certifikatet justeras ned med
Indexkorgutvecklingen
3
4
Okt-02
Okt-01
VIKTIGT Notera att denna broschyr
endast utgör marknadsföring och att det
fullständiga Prospektet finns tillgängligt på
www.carnegie.se eller per tel. 08-5886
92 00. Innan beslut tas om investering ska
Investerare ta del av Prospektet. Handel
med finansiella instrument är förknippad
med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga
att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle
hamna på obestånd riskerar Investeraren
att förlora hela sin investering oavsett
hur den underliggande exponeringen har
utvecklats. Om Investeraren väljer att
sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris
vilket kan vara såväl lägre som högre än
det ursprungligen investerade beloppet.
För en utförlig beskrivning av riskerna se
”Om riskerna i investeringen” på sidan 7.
Ord i löptexten i detta dokument vilka
börjar med stor bokstav finns definierade
under ”Definitioner” på sidan 7.
Källa: Bloomberg 2011-10-04.
Förutsatt att Indexkorgutvecklingen ej har sjunkit mer än 40% från Startkurs.
FRONTIER MARKETS SP R I N T E R • 3
Beskrivning av Indexkorgen
Indexkorgen är sammansatt av fem likaviktade börshandlade fonder med inriktning
mot tillväxtmarknader. Om Indexkorgutvecklingen på Slutdagen har sjunkit mer än 40
procent från Startkursen kommer Avkastningen på Certifikatet justeras ned med Indexkorgutvecklingen.
Index
Indonesien (Market Vectors Indonesia Index ETF)
Malaysia (iShares MSCI Malaysia Index Fund)
Mexiko (iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund)
Thailand (iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund)
Turkiet (iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund)
Vikt 1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
Indonesien
Indonesien är Sydostasiens största ekonomi med en befolkning på över 240 miljoner invånare. Landet återhämtade sig fort från den ekonomiska krisen för två år sedan och har fortsatt att visa stark ekonomisk tillväxt; den genomsnittliga tillväxten det senaste decenniet
ligger på drygt 5 procent. Den senaste tidens höga råvarupriser har bidragit till Indonesiens
tillväxt då landet är en stor exportör av både olja och gas. För tillfället gör landet stora
satsningar inom infrastruktur, där man under kommande femårsperiod ska bygga ut landets vägar, järnvägsnät, flygplatser och hamnar. För mer information om Market Vectors
Indonesia Index ETF se www.vaneck.com.
Malaysia
Malaysias stora råvarutillgångar inom framförallt jord- och skogsbruk, mineraler, olja och gas
har gynnats av de höga råvarupriserna i världen. Landet har dock genomgått en transformering från att enbart vara en stor producent och exportör av råvaror till att bli en ekonomi där
nya sektorer, såsom IT-, telekom-, elektronik- och läkemedelssektorerna, vuxit fram. Regeringen genomför reformer för att underlätta privatinvesteringar och deras uttalade mål är att
den privata sektorn ska leda landets ekonomiska utveckling framöver. För mer information
om iShares MSCI Malaysia Index Fund se www.ishares.com.
Mexiko
Mexiko är en av de största och mest utvecklade ekonomierna i Latinamerika. Landet
har gått från starkt oljeberoende och importsubstitution till att präglas av ekonomisk
liberalisering och diversifiering, driven av exportinriktad sammansättningsindustri.
Den mexikanska börsen integreras allt mer med de internationella marknaderna, vilket
förväntas öka likviditeten samt locka fler internationella investerare. För mer information
om iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund se www.ishares.com.
Thailand
Thailand är välkänt som turistmål men landet har även en stor tillverkningsindustri,
framförallt inom arbetsintensiva sektorer som exempelvis textilindustrin, där landet kan
dra nytta av sitt låga kostnadsläge. Thailand är också en stor exportör av gips, gummi
och naturgas. Den starka råvarumarknaden och landets gynnsamma export har inneburit
att Thailand haft en kraftig BNP-utveckling det senaste året. Landets starka export
tillsammans med ökad efterfrågan och handel med ASEAN-länderna banar väg för en
fortsatt stark tillväxt. För mer information om iShares MSCI Thailand Investable Market
Index Fund se www.ishares.com.
Turkiet
Turkiet är en av de snabbast växande marknaderna i Europa och har de senaste åren visat
på en anmärkningsvärd stadig tillväxt. En sund makroekonomisk strategi i kombination
med en försiktig finanspolitik och viktiga strukturella reformer i kraft sedan 2002, har
integrerat den turkiska ekonomin i den globaliserade världen och förvandlat landet till
en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar i regionen. För mer information om iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund se www.ishares.com.
En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller
delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.
4 • F RO N T I E R M A R K E T S SPRINTER
Hur beräknas avkastningen?
Räkneexempel***
Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till
avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på fyra faktorer:
• Indexkorgavkastningen
• Deltagandegraden
• Indexkorgutvecklingen
• Valutafaktorn
Indexkorgavkastning
Indexkorgavkastningen definieras som den
procentuella rörelsen för Indexkorgen, med
beaktande av Startkurs, Slutindexkurs och
viktning av de Underliggande Index som ingår i
Indexkorgen.
Startkursen för Indexkorgen bestäms som
den genomsnittliga Stängningskursen för Indexkorgen under de fem Startdagarna. Slutindexkursen bestäms som ett medelvärde
av Stängningskurserna för Indexkorgen kvartalsvis det två sista åren (9 Genomsnitts­dagar).
Att använda medelvärdet av 9 Genomsnittsdagar det två sista åren kan ge en högre eller
lägre avkastning än att observera vid endast ett
tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer.
Deltagandegrad
Deltagandegraden speglar hur stor hävstång
som erhålls mot underliggande tillgång. Alltså
storleken på uppgången för underliggande
tillgång som Investeraren får ta del av. Om den
utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet.
Indikativ Deltagandegrad är 125 % men den
kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer
att återkallas om Deltagandegraden understiger
100 %.
Beräkning av Avkastningen
***Se ”Viktig information” på sidan 6.
Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat á 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr
totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativ.
Indexkorg- IndexkorgDelta- ValutakursIndexkorg- Avkastning på
avkastning utveckling gandegrad förändring avkastning (inkl. Investeringsbelopp
(USD/SEK)5 Valutafaktorn)
Investeringsbelopp
Total Årseffektiv
utbetalning a­ vkastning6
+50 %
+50 %
125 %
+/- 0 %
50 %
625 000 kr 1 000 000 kr 1 625 000 kr
9,76 %
+50 %
+50 %
125 %
+ 10 %
55 %
687 500 kr 1 000 000 kr 1 687 500 kr
10,59 %
+50 %
+50 %
125 %
- 10 %
45 %
562 500 kr 1 000 000 kr 1 562 500 kr
8,90 %
+20 %
+20 %
125 %
+/- 0 %
20 %
250 000 kr 1 000 000 kr 1 250 000 kr
4,15 %
+20 %
+20 %
+20 %
+20 %
125 %
125 %
+ 10 %
- 10 %
22 %
18 %
275 000 kr 1 000 000 kr 1 275 000 kr
225 000 kr 1 000 000 kr 1225 000 kr
4,56 %
3,73%
-20 %
-35 %
125 %
-
-
0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr
-20 %
-55 %
125 %
-
- -550 000 kr 1 000 000 kr
450 000 kr
-0,40 %
-11,62 %
Indexkorgutveckling
Indexkorgutvecklingen definieras som den
procentuella rörelsen för Indexkorgen med
beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och
viktning av de Underliggande Index som ingår i
Indexkorgen.
Valutafaktorn
Valutafaktorn definieras som växelkursen
mellan amerikansk dollar (USD) och svenska
kronor (SEK) på dagen efter Slutdagen dividerat
med växelkursen mellan USD och SEK den 8
december. En stärkt USD kommer att gynna
produktens avkastning medan en förstärkning
av kronan kommer att påverka avkastningen
negativt.
Avkastning
Om Indexkorgavkastningen på Slutdagen är
positiv erhålls denna multiplicerat med en
indikativ Deltagandegrad om 125 % och Valutafaktorn, förutsatt att Indexkorgutvecklingen på
Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Om Indexkorgavkastningen är negativ
erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att
Indexkorgutvecklingen på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen.
Om Indexkorgutvecklingen på Slutdagen
är lägre än 60 % av Startkursen kommer
Avkastningen på Certifikatet justeras ned med
Indexkorgutvecklingen. Hela det investerade
beloppet kan således gå förlorat.
5
Om talet är positivt i tabellen innebär det att dollarn (USD) har stärkts gentemot kronan (SEK). En stärkt USD kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att
påverka avkastningen negativt.Vid en negativ indexkorgsavkastning har valutakursförändringar ingen påverkan på placeringens slutliga utfall.
6
Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage.
FRONTIER MARKETS SP R I N T E R • 5
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Ersättningar och avgifter
Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet,
vilket finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92
00.
För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med
olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie
en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar
som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den
ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från
emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan
erhållas från Carnegie.
Anmälan
Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare
kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att
lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.
• Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon:
08-5886 92 00.
• Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 25 november 2011.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att
överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning
komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen
erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma
att makuleras.
• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 2 december 2011.
Tilldelning
I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den
ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och ­registrerats.
Inregistrering vid börs
Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ
OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ
OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att
hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris,
vilket påverkas av rådande marknadsläge.
Courtage
Courtage tillkommer Investeringsbeloppet.
Euroclear Sweden AB
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade
system.
• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 15 december 2011.
Prospekt och villkor för Certifikaten
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett
investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och
Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande
certifikatsvillkoren. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet.
Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger 10 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att
det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs
eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige
eller i utlandet. Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie
eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att
genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 20 000 000 kr. Erbjudandet
kommer att återkallas om lägsta nivå på Deltagandegraden understiger 100%.
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons.
Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or
deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.
In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale
of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the
offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY
TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED
BY LAW OR REGULATION.
6 • F RO N T I E R M A R K E T S SPRINTER
Ersättningar från Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan
förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en
ersättning till distributören. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en
engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part.
Ersättningar till Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning
för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och
mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Emittenten av dessa produkter
kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,1 % per år av produktens pris, under
antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett
av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade
produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris
Totalkostnad
Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet
och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader.
Viktig information
Om Marknadsföringsbroschyren
Branschkod Strukturerade Produkter
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en
branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer
för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se
www.fondhandlarna.se/struktprod.
Marknadsföring
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en
komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och
Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare
att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos Emittenten.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och information
markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information
är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en
person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda
resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts
i denna Marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på
rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska
beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida
utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste
alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken
denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare.
Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten
ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella
rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som
har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga
till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har
investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid
och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är
förenade med investeringen.
Om riskerna i investeringen
En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan
sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer
utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av
Prospektet.
Emittentrisk
Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna
på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett
hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren
tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk
Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker
detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt
eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga
kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller
åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer
och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker,
kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska
risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade
beloppet förloras.
Specifika risker avseende lånefinansiering
Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då
Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om
investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita
sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.
Specifika risker avseende olika strukturerade
placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha
likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör
därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive
prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av
Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del
av Prospektet.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan
förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de
skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina
egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras
under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska
kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Certifikatet.
Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit
valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är ej
valutaskyddad då underliggande index handlas i amerikanska dollar (USD)
men aktuell produkt tecknas och handlas i svenska kronor (SEK). Dess
marknadsvärde och en eventuell positiv avkastning kommer att vara beroende av förändringar i valutakursen USD/SEK (positiva eller negativa).
Definitioner
”Genomsnittsdagar” avser, den 8:e kalenderdagen var
tredje månad från och med december 2014 till och med
december 2016. Totalt blir det 9 Genomsnittsdagar.
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med
17 oktober 2011 till och med 25 november 2011, då
investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.
”Indexkorgutveckling” definieras som den procentuella rörelsen för Indexkorgen med beaktande av
relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Index som ingår i Indexkorgen.
”Avkastning” beräknas som Deltagandegrad multiplicerad med max av noll och Indexkorgavkastningen
och Valutafaktorn, om Indexkorgavkastningen på
Slutdagen är positiv, förutsatt att Indexkorgutvecklingen
på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Om
Indexkorgavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexkorgutvecklingen
på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Om
Indexkorgutvecklingen på Slutdagen är lägre än 60 % av
Startkursen kommer Avkastningen på Certifikatet justeras ned med Indexkorgutvecklingen. Hela det investrade
beloppet kan således gå förlorat. För detaljerad
information se sidan 5 i denna Marknadsföringsbroschyr
eller Prospekt.
”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp
definierats i Prospektet.
”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ),
med Internetadress www.carnegie.se.
”Certifikat” eller ”Frontier Markets Sprinter” avser
index- och/eller fondlänkat certifikat med ISIN nummer
NL0010001665, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB SCFRM6LING och kortnamn hos Euroclear
Sweden AB SCFRM6LING 170105.
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras med Indexkorgavkastning för att ge Avkastning.
Deltagandegraden är indikativt 125 %. Deltagandegraden
fastställs senast den 8 december 2011 och kommer
att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna.
Slutlig Deltagandegrad informeras den 15 december
2011. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 100%.
”Emittent” eller ”ING Bank” avser ING Bank N.V.,
dess efterföljare och övertagare.
”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikaten av
Carnegie.
”Indexkorg” avser den korg av Underliggande Index
som Avkastningen är knuten till.
”Indexkorgavkastning” bestäms som den procentuella rörelsen för Indexkorgen, med beaktande av Startkurs, Slutindexkurser och viktning av de Underliggande
Index som ingår i Indexkorgen.
”Slutindexkurs” avser ett medelvärde av Stängningskurserna på Genomsnittsdagarna för Indexkorgen eller
om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande
Bankdag.
”Slutkurs” avser Stängningskursen för Underliggande
Index på Slutdagen.
”Startdag” avser 8, 9, 12, 13 och 14 december, totalt
5 observationer.
”Startkurs” avser startkurs för Indexkorgen med
hänsyn till den genomsnittliga Stängningskursen för
Indexkorgen under de fem Startdagarna.
”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.
”Stängningskurs” för Underliggande Index på en
Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som
Bankdagens officiella stängningskurs.
”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan
som krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Kursfallsskydd” benämns ”Barrier Level” i Prospektet och avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på
Återbetalningsdagen villkorat av att Indexkorgutvecklingen ej understiger 60% av Startkursen på Slutdagen.
Kursfallsskyddet är 40 % nedgång från Startkursen och
ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid
försäljning före Återbetalningsdagen kan dock delar av
Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli.
”Underliggande Index” avser Market Vectors
Indonesia Index ETF, iShares MSCI Malaysia Index Fund,
iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund,
iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund,
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund.
och som beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av
Indexkorgen” och i Prospektet.
”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och
beräknas bli den 15 december 2011.
”Likviddag” avser den 2 december 2011 och är det
datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska
erläggas av Investerare.
”Valutafaktor” avser växelkursen mellan amerikansk
dollar (USD) och svenska kronor (SEK) på dagen efter
Slutdagen dividerat med växelkursen mellan USD och
SEK den 8 december.
”Återbetalningsdag” avser den dag kvarvarande
Investeringsbelopp samt eventuell Avkastning utbetalas
och beräknas bli den 5 januari 2017.
”Löptid” avser perioden från och med 8 december
2011 till och med den 8 december 2016 och avser
perioden när Certifikaten har exponering mot Underliggande Index.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
”Prospekt” avser ING Banks prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de
handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt
tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i
prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via
www.carnegie.se och hos Emittenten.
”Slutdag” avser den 8 december 2016.
FRONTIER MARKETS SP R I N T E R • 7
Erbjudandet i korthet
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Fax nr: 08-5886 9020
[email protected]
Anmälningsperiod
17 oktober – 25 november 2011
Lägsta investeringsbelopp
100 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 000 kr)
Courtage
Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock
senast den 2 december 2011
Förvaring
Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå
eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt
VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos Carnegie
Aktuellt erbjudande
Startkurs och deltagandegrad
Offentliggörs den 15 december 2011 på
www.carnegie.se
Kapitalskyddade placeringar
Löptid
8 december 2011 – 8 december 2016
Sverige Fixed Best
Löptid 2,5 år, deltagandegrad 100 %
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexkorgutvecklingen inte har fallit mer 40 % från Startkursen på
Slutdagen.
Trend Total 20
Löptid 5 år, deltagandegrad 90 %
Andrahandsmarknad
Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB
Emittent
ING Bank N.V.
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
SCFRM6LING
ISIN-nummer
NL0010001665
Kina 18
Löptid 5 år, deltagandegrad 115 %
Trend Total Tillväxt 20
Löptid 5 år, deltagandegrad 150 %
Icke kapitalskyddade placeringar
BRIC Autocall Plus/Minus 15
Löptid 0,5-5 år, kupong 5,5 % kvartalsvis
BRIC Autocall Plus/Minus 15 Defensiv
Löptid 1-5 år, kupong 12,5 %
Europa High Yield 2
Löptid 5 år, kupong 9 %
Frontier Markets Sprinter
Löptid 5 år, deltagandegrad 125 %
Kina Indexwarrant 2
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %
Sverige Autocall Plus/Minus
Löptid 1-5 år, kupong 5 % halvårsvis
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 3 Defensiv
Löptid 1-5 år, kupong 10 %
Tids- och betalningsplan
Sista anmälningsdag
25 november 2011
Utskick av avräkningsnota
Sker löpande
Likviddag
2 december 2011
Startkurs fastställs
8 december 2011
Leveransdag
15 december 2011
Sista dag på Löptiden
8 december 2016
Återbetalningsdag
5 januari 2017
Om Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande
oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och
privat-kunder inom områdena Securities, Investment
Banking och Private Banking. Antalet medarbetare
uppgår till ca 900, fördelat på kontor i åtta länder.
Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, investmentbolaget Bure Equity AB, Investment AB Öresund samt
personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de
marknadsledande aktörerna avseende strukturerade
investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade
samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje
placerares unika behov.
Om Carnegie Research
Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som
omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie
Research består av omkring 55 analytiker i de nordiska
länderna, vilket gör det till det största analysteamet i
Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar
över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör
omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna.
Carnegie Research har också ett strategiteam som
gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och
ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är
topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers
analysverksamhet.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som
finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos Emittenten.
Produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade
beloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.
Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en
mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som
högre än det investerade beloppet.
Emittenten: ING Bank N.V.
ING Bank N.V. ingår i ING Group som är en nederländsk
koncern med verksamhet inom bank, försäkring och
förvaltning. Koncernen har sitt säte i Amsterdam och har
en global närvaro med över 100.000 anställda i över 40
länder. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs
framställande A+ enligt ”Standard & Poor’s Rating
Services”, en division av ”The McGraw-Hill Companies”,
samt en kreditvärdighet på Aa3 enligt ”Moody’s Investor
Service”. För en mer detaljerad beskrivning av ING Bank
och dess ägare se Prospekt. ING Bank är inte ansvarigt
för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna
Marknadsföringsbroschyr.
Branschkod
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade
Placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.fondhandlarna.se/struktprod.
Strukturerade placeringsprodukter l Telefon 08-5886 92 00 l E-post: [email protected] l www.carnegie.se